Skip to main content

Full text of "Vocabularium anglo-saxonicum, lexico Gul. Somneri magna parte auctius"

See other formats


/Z* ^ V==^; .-*►.» f/rm M 


^ 'irs PERKINS LIBRARY 

Duke University Kare books vocabi¥akium 
jANG^o^AXONICUM] 

J^iT.B.eCoHRea- ■dj±= 11 

mm -I -*m « 

LONDI N I ; \pud Saiu $ imih,*c BenjAValfoixl ui Cceitietcrio D.Pault.M.D.C.C VOCABULARIUM 

Anglo- Saxonicum> 

LEXICO 
GUL. SOMNERI 

magna parte au&ius. 

Opera Thom« Benson, Art. Bac. 
e Collegio fogin<*. - 
bBP 
** v • -31 1 


m Br 
fliBwffimi ; o xo ni m y 

E Theatro Sheldoniano, 

An. Dom. m. dcc. i. 

Impenfis &«w. &*//£ , & Zte»/. Walford ad infigne Principis 3 
in ccemeterto D, Pavfi. 


Imprimatur, 

ROG. MAHTtER, 
Vice-Cancell. Oxon. 

Julii iy. 1701. 


B V 7' V 1/ Ledori. QUO J) jam in variis Europae partibus baud pau- 
ci erga lingua* vcteres Septentrionales optimt 
animati fint, eafque modi's omnibus excolere, ju- 
vare, propagare fatagant; opera pretium faclurum me 
duxi, benigne Lellor, remquejatis gratam Saxonifhii cut- 
toribus, (quorum baud unquam tarn magnus apud Nos 
proventus, jam a tempore quo fermo ijie in ufu vulgari 
ejje dcfiit) fi conger endo locupletiori quodam Anglo- Saxo- 
mco vocabulario boras meas fubcifivas impenderem, Nem- 
pe male cejfijje bis Uteris videbam, quod cum unum dim* 
taxat bucufque extarct Lexicon Saxonicum, clarijjimi 
Somneri dico; turn certe r arum jam illud, nee mfi gravi 
are redimendum : ne dicam quod , pro fato primorum id 
genus moliminum, laboret in locis plurimis, magnamque 
vocabulorum vim inobfervatam pratereat, ad qua in per- 
turrendis bujus lingua monumentis impingunt fiudiofi. Hitic 
animus mibi certe, ditliones quas omiferat Somnerus 
univerfas, qua inter legendum, vel alids forte occurrebant, 
ad oram Lexici ipfius, fuis locis adferibere. FaUum hoc 
ber menfes baud paucos , fmgulari quodam ardore ac di- 
iigentia ; donee tandem libri met marginem novis vocabults, 
ber omnem ferme fui partem illitam (3 afperfam viderim. 
Latum, mibi crede, fpeblaculum, fi quod ufquam. Subduclo 
r ,erte calculo, Ditlionarium Somneri noftrum zocibus plus 
ter cetitum fupra quater mille aiMum reperio. Quid multis ? 
:ommunicat/i re iftd cum amico, cut multum in bis fiudiis dc- 
Ip, aublor illico is erat, ut vocabula Somneriana omnia, una 
:um auclario noflro, in exigua molis libellum congejla pralo 

a 2 com- committer em. habituros hoc patio Philo-Saxones l^eperto- 
rium vocum longe quam ufquam anth locupletiusy quod in 
Jim quotidie gejiare liceaty ac quavis de occajione confulere. 
Adnuebamy uti par erat y monitori : ac pofi intermiffbs 9 
uti forte acridity diutius crebriufque quam vellemy Preeli 
fudoresy ecce hoc demum Enchiridion \ In eo excudendoy 
forma pagince oblongdy pojitis vocabulis Saxonicis abfque 
tejlimonio omni fuffixoy typis artlius paulo dijpojittsy lineis 
fere per totum integrisy neCy pro Lexicorum more, ad no- 
va quieque vocabula fraUis ac inter cifisy illud egijfe nos vi- 
deSy humanijjime LeUory ut jam vili jatis pretio ad ma~ 
num tibi Jit novum y S3 quidem Somneriano multis par- 
tibus aucltiiSy Vocabularium, Tu opufculo ifio fruerey (3 
vale* 

Coll. Reg2 
Julii xv. 
M. DCC. I.' THE- i^4-^*@S*@S*@S*®S*®S*@S+@S*®S*©S*^J THESAURUS 

Anglo-Saxonicus . A A A B ;»**** Augmentum initiale. a, 
. A "z aa, aaa femper . aac quer- 

***** ?"-.aai>A*«- aaljjepep 
igniarium. aam cauter. 
aan defecJus. aaji ;»*»?. aape, ape 
honor. aaj"C <«w0r. 

Ab trama. abacan coquere. a- 
bacen />//?«*. abaspan /><tf/. abal 
fcientia. abannan jubere, publi- 
care. abanneb denunciatus. aban- 
nenbe mandans. abape'o exertus. 
abapian denudare. abapienb pro- 
dens. Abbab Abbas. Abbaii-bune 
Abindonia^ abbatia inons. Ab- 
bob abbas. Abbobej-je abbatif 
fa. Abbor-juce Abbatia. Abbub 
abbas. Abbub-bome Abbatis di~ 
gnitas. Abbubi)")"e abbatijfa. abe- 
t>an exigere . abeben pofl u la t us. abe- 
benbe idus. abejenblic flexibilis. 
abcl^an irafci. abel^ian indignari. 
abeoban minari, referre. abeobenb 
eliciens. abepan portare. abepe, 
abepeb callldus. abepenb portans. 
abcpenbhc tolerabilis. abepftan 
rumpere. zbepyzo&frattus. abiban 
rnanere. abibban impetrare, depre- 
cari. abibenbe expetlans. abil^ian 
exacerbare. abi)*t;an occupare. abi)"- 
£ob occupatus. abi^un^e occupa- 
tio. abican mordere 9 gufiare. abi- A B 

repan acerbare. abirepob aeerba- 
tus. abitpian amarefcere. ablacob 
denigratus. abkeceb dealbatus. a- 
blcecni) - pallor, ablaecc dealbatus. 
abljEnban obflupefacere. ablan ceffa- 
tio. ablapun^e inflatio. ablenb ccc- 
catus. ablenban occcecare. ableopan 
flare, abhcan de alb are. ablicjjan 
Jlupefacere. ablictjeb -yc^eb terri- 
tus. abli^nyy offenfa. ablinmnr*/^ 
fare, ablmncnb dejlnens. ablongne 
ivdlgnatus. ablunnej-j'e ceffotio. a- 
blyj"£un<c; pudor. abeoban biclina- 
re. abo^en itzcurvatus. abohu cm- 
ptus. abol^an irafci. abol^en /»- 
digvatus. abopen geflatus. abop- 
£ian fidejubere . abop^ob delegatus. 
abpacob celatus. abp£ecan fr anger e 
abpacba ft/pa. abpseban auferre, 
abjiecan violare. abpecenb expu- 
gnans. abpeban extendere. abpe- 
bian auferre. abpegan extermina- 
re. abpe^eb territus. abpe^ian ter- 
rere. abpeoran torpe/cere. abpeo- 
£an deficere. abpocen ruptus. abpo 
ben extratlus. abpo^ben exemptus. 
abpoj-ben vulfitm. iib]\o~enfocors. 
abpocen nugax,degener . abjioj'en- 
nyj'je -neyye ignavia. abpupfcan 
compungere . abpypan pungere. a- 
bpypb tompunftus. abjiypbneyj-e 
A contritio. AB AC AC AD tontritio. abpyc transfiguratus. a- 
bpycran exterminari . abugan in- 
curvare. abunben expedites, abu- 
tan cireum, abfque. abyppan muti- 
re. abylgean vexare. abylgenbe 
vexans. abylgob vexatus. abyp- 
£ean guftare. abype^a^ occupatus. 
abyp^ean occupare. abypgenb exer- 
cens. abypgob exercitatus. 

Ac <*/?, num. ac quercus. acsen- 
nan nafci. acasnneb natus. acaen- 
nyppe, acenneppe, acsennebneppe 
nativitas. acseppan vertere. acaep- 
peb flexus. acalian refrigerare. a- 
cap, zczyeftcuris. accaepen, accopn 
glans. zcaxcanprobare. zc-cyn ilex. 
ac-bpenc, acbpinc /><tf«* ex glandi- 
Sus. ace ^/<?r. acealbeanyWg^er*. 
aceapeb redemtus. aceapian emere. 
acelan */g«r<?. Ace-mannep-ceaptep 
Hathonia, agrotantium hominum 
vrbs. acennan parere. acenbe, a- 
cenneb natus. acenneblic nativus. 
acennebnyppe, acenneppe nativi- 
tas. aceocan fuffocare. zceocobfuf- 
focatus. aceocun^ ruminatio. ace- 
oppan amputate, acejia ager. a- 
ceppan avertere. aceppebneppe a- 
verflo. achillea achillea. achpian /'»- 
terrogare. acienbe horrens. acigan 
•vocare. acigeb vocatus. aci£enb vo~ 
cans, aclaenpan mundare. ackenpub 
7nu7idatus. ac-lea quercuum campus. 
ac-leac quernum. acleopian invo- 
care. aclum pcepnum voce clara. 
ac-miptel vifcum querneum. acni- 
jon per cut ere. acnypeb expulfus. a- 
coppan convalefcere . acolan,acolian 
frigefcere. acoleb, acolob refrigera- 
tus. acol popben, idem, acojien 
elecJus. acopenhc ehgibilis. acop- 
f an re fee are. acoprnob exercitatus. 
acpaeptan excogitare. acpeopeb, a- 
cpeopyb fiatens. acpuman, acpym- 
man friare. acpummen in micas 
fraclus. acpymman farcire. acpan 
petere. Acpcan-mynpcep monafte- 
rium fuper Axum. acpe fraxims 7 cinis^fecuris. acpian inquirere. ac- 
j"ienb inquirens. acpunge interro- 
gate, acucian vivificare. acucob 
vivificatus. acuman tolerare, per- 
venire. acumba ftupa^ naptha, pu- 
tamina. acumenb attingens. acu- 
menbhc tolerabilis. acumenblic- 
neppe pojjibilitas. acunnan, acun- 
man experiri. acunnenb probans. 
acunnob probatus. acpealb, acpelb, 
acpelleb occifus. acpelan mori. ac- 
pellan occidere. acpellebneppe occi- 
fio. acpencan extinguere. acpencc 
extinclus. zcyejmjcirra. acpeppan 
crapulatus. acpelan refpondere. a- 
cpician, acpucian revivijeere, exci- 
tare. acpicob redivivus. acpinen 
extinclus. acpoellan inter imere. a- 
cyb confirmatus. acyppan emere. 
acyji ager. acypb, acyppeb flexus. 
acyppan vertere. acyppebneppe 
verfio. acyppenb vert ens. 

Ab, abe rogus. abaptpigan de- 
terrere. zbeabznfati/cere. abeabob 
occifus. abeapfurdus. abeapian fur- 
defcere. abel morbus .abelpan fodere. 
abelpen/b^wj.abehht canofus.zbtl- 
pea^e cloaca, abeman examinare. 
abemenb trutinans. abeopcab ob- 
fcuratus. abeopcian obfeurare. ab- 
epa, -pe afcia. abihran componere. 
abihtob difpofltus. abile^ob aboli- 
ius. abilgean abolere. abilgob de- 
let us. abimmian obfeurare. abim- 
mob obfeuratus. abl, able morbus. 
laman \e%ej\ey able paralyfls. peo 
mycle abl elephant iafls. able op la 
morborum mala, abhan agrotare. 
ablic, abh^e ager. abhenb agro- 
tans, aboajacere. abol plaga. abol- 
yenfojfus. abon tollere. abpaeban 
t imere. abjixfanpellere. abpasp-eb 
puljus. abpsep-enb pellens. abpaencc 
merfus. abjieb traclus. abpe-minr 
parthenium. abpencan immergere. 
abpenceb, abjiencr, abponcr, a- 
bpuncen merfus. abpeogan pati 9 
ducere, abpeogenbe laturus. abpi- AD AE pan pel/ere. abpipeb pulfus. abpi- 
penb pelle?is. abpipene ccelatus. a- 
bpigan, abpi^ean, abpi^an Jicca- 
fe. abpincan fubmergi. abpogen 
tranfaclus. abponcen , abponcu 
merjus. abpu^an are/cere, abpugeb, 
-gob, -Sub, -pob, -pub (iccatus. 
abpu^ian marcefcere. abpuncen 
merfus. abpy^an, abjiy^ean rer- 
gere. abulpea^ coclea. abumban, 
-mn obmutefcere. a-Mimbeb, -bob, 
-bub mutus. abun, abune dcorfum. 
abujxpi^an deteflari. abpsepcan, 
-lan reflmguere. abpepceb-abpsepct; 
reft'mtlus. abpman extinguere. a- 
bybban occidere. abybbe vaflatus. 
abyle^an abolere. abyle^ob abo- 
litus. 

JE lex. sea aqua, seahte aflima- 
tlo. seal omnis. sebbab exficcatus. 
sebban exjiccare. sebec juris codex. 
sebepa, -e manifejlus. sebepne paf- 
nagium. sebilian, sebilian vexare. 
seblece pallidas, seblecin£ pallor. 
seblecnyppe pallor, sebob pragma. 
sebpec rloeuma. sebpeba naphtha. 
sebp abies. sebung ebba. sebylb in- 
juria, sebyljj^e offenjio. sebyli- 
£an, sebilian vexare. sebyh^nyppe 
ojfenfa, ira. sec etiam. sec quer- 
cus. secceb acetum. secceb pin vi- 
num myrrhatum. secceb-pset aceta- 
bulum, seccep ager. seccep-ceopl, 
seccep-mon agricola. seccep-pppan- 
ca ilex, sece at emus, dolor, seceb 
acetum. secelan refrigerare. seceleb 
refrigeratus. secelma pedum inter- 
trigo, secemba ftupa. secen robo- 
reus,roboretum. secep, secepa ager, 
figes. secep-ceopl colonus. secep- 
mon agricola. secepn glans. secep- 
pppanca ilex, sechip fpica. secin ta- 
betum. secne facundus . secpsepti<5 
legit peritus. secjisepci^o pharifiei. 
aecpe fecuris. secypp refcijfura. seb- 
bpa, sebbpe, sebpe-pej^a vena. 
aebbpan, sebpan renes, rim a. seb- 
bpe-peax phlebotomum. seblean re- AE 

muneratio. scbpe illico, levius. x- 
bpipan expellere. sebpipt fubfian- 
tia. sebpic dedecus. sebpiran im- 
properare. sebpirob irrifus. seene 
femel. sepsepr religiofus. sepbsel de- 
fcenfus. sepelle decorticatum. sepen 
aqualis, vefper. sepenne aqualis. 
sepen-bpeame cantus vefpertinus. 
sepen*$ebeb vefpertinum officium. 
sep-en-jejieopb coena. sepen-gepe- 
ojibian ccenare. sepen-^lomunj cre- 
pufculum ve (pert mum. sepen-gypl 
ccena. sepcn-hlytca comfort, sepen- 
hpeppuns vef^er. sepenlsecan a- 
quare,fingere. sepenlecS advefpe- 
rafcit. sepen-leo^ hymnus ?io&ur- 
nus. sepenhc vefpertinus. sepen- 
mere ccena . sepenpima crepujculum. 
sepen-pan^ cantus vefpertinus. x- 
pen-cib vejper. sepenuma horave- 
(pcrtina. scpen-tungel kefperus. x- 
pepne pafnagium. sepepc invidia 9 
religiofus, invidus. repepcian li- 
ve/cere, sepepri^ religiofus. sepepc- 
lice religiofe. sepepcnyppe religio 9 
invidia. sepj;psep, sep^pcapa exa- 
clor. sepne ecce. sepnian vefpe- 
rafcere. xyiwinx^ vefper. xypejem- 
per. seppc livor. seppcian accelera- 
te, seppuig invidus. sep-ppeopc/r«- 
clus. sept iterum. septan pofl. xf- 
cemepr: poflremus. sepcep pojl^pro. 
seprejia Jecundus. seprepa jcola 
Januarius menjis. seprejia lij'a Ju- 
lius menfis. seprep-bopen pofi hu- 
mus, septep czhfapa. sepcep psece 
poftmodum. sepcep-poljejiyi^^r. 
sepreji pul^an fequi. sepcep-pyl- 
"ganfubfequi. sep:rep-pyli5enbyirc- 
cejjbr. sejcrep-pjdijneppe fuccejjto. 
septep £an jubfequt. seprep-jenc- 
nyp extremitas. sepreji-^en^a fuc- 
cejjbr. se^rep-^enjle pofteri. xy- 
reji-jengnyppe pofteritas. septep- 
hyjujean imitari. seprep-lean pre- 
mium, septepmepc poftremus. Xf- 
ceji-pape poflilena. sepcep-pihte 
jujle. seprep-pjue occur fus. sepueji 
A 2 jin^en^ A E 

pn^ertfi ficcentor. aeprep pppae- 
can petere. sep-cep-ppypian invefti- 
gare. septep pam poftea. aepcep- 
pcapbneppe/^er/Y/w.oeprep-peaiij* 
ah fens, sept pa bad />*r.r poflerior. 
seppanc jimuhas, aeppanca zf/«r. 
jep-peapb ahfens. aep-peap'oneppe 
ahfentia,pojleritos. xppypbla, aep- 
pypblan , aeppypblean dam?ium. 
sepypnVSa quifquilia. as£ ox>«w. 
se£an pojjidere. ae$e infula. ae£ ge- 
man£ ogaflrum. ae£h oculus. x%- 
hpaep ubique. je^hparc quodcunque. 
aqpjhpaepep uterque. se5hpanon,se£- 
hpanum, aejhponon undique. asg- 
hpap circumquaque. seghprbep fwrf- 
quaverfum. se^hpilc unufquijque. 
jeghponene undique. ae^hpybep ^ 
quequaque. ./Egiptipc Niloticus. x- 
j^laeca miferia. 32-^lcapa legifperitus. 
ae^nep ]>oncey Jponte . aegnian />0$T- 
<&r*. aeg^ep uterque. 2e-£ylb yfoe 
compenfatione. 32-gyir /<?£# tranf- 
grejjio. se-hipnippe jtaZfor. se-hlype 
legistranfgrejjio. adipc fecurts. aehc 
pojjeflio. aehta 0^0. sehce-man £0- 
/?»»;. sehre-ppan porcarius. aehti£e 
divites. aekep rfg^r. ad omnis. x\ 
oleum. as-laeberibe legijlator. adan 
accend;re. ae-lappap pharifei. xlc, 
aelce omnis. selcepe omnis ^ ulius. xl- 
cian diffidere. selcop «//*/. aelcu- 
men&eduhitans. xl&fenex. aelbian 
differre. aelbint; dilatio. aelbo-men 
pharifei. x\q fuhula. adeb Jgmr. 
adebnyp incendium. adcnge /0#- 
ganimitas. adepuran capitones. x- 
3ece, adeten repudiatus. adeten 
»xor repudiata. adp larva. adp- 
C) nne ephialtum genus, adpe zwr- 
£«r quidam. ad-ppemeb alienus. 
adp-pibenne epbialtes. adp-po^oba 
cajlalidum impetus, adp pone herbte 
genus. ael-£pene perviridis . ad-gyl- 
bene deauratus. adice legalis. x- 
lincge conflagratio. adlpeopb £*r- 
»<ww. admep, admaeppe, admeppe 
elsemofyna, admeppan badan *&*» A E 

mofynas dare, admep-bas^ halneum 
eleemofynarium. admep-baeb ?/<?*- 
mofyna. admep-peoh nummus elee- 
mojjnarius. admep-^ebal eleemo- 
Jynarum dijlrihutio. admep-jjeopn 
eleemofynarius. aelmep-pylene */<?e- 
mofynarinn dijlrihutio. ad-mib-ti^ 
omnipotens. adp, seljie <?/«k.t. ad- 
peopb bar bar us. ad-peopbrg ex- 
/er«x. adpepalta imperium in omnia 
tenens. adp pa //ew. adpymley£/w- 
/w. adcsepe £o»»r. adtaspepce />r/'- 
mates. adtjephce ^*»*. ad-peobe- 
lice peregrine, ad-j?eobi5 exterus. 
ad-peobiglice peregri?ie. ad-j?eo- 
bigneppe, asl-peobun^e peregrina- 
tio. ae-melle infipidus. se-melnyppe 
fajlidium, perfidia. as-menne homi- 
nihus nudus. aemec formica, semece 
camelion. acmer-hpile ceffatio. ae- 
met-hylle formicetum. asmeccig 
vacuus. 2zmmzta.Jlatera. ae-mobe 
zw^«fe captus, exanimatus . aemran 
quies. aemci vacuus, aemcian o^/<7- 
Jum ej/e, evacuare. aemn^, aem- 
cige vacuus, aemci^ean otiofum 
ejje. aemirSa cacum intejlinum. x- 
myce, aemypce egregius. aemypian 
cineres. senbe finis, senbemep pa- 
riter. aeriblypc undecimus. aene »- 
nuSyfemel, aenpilc /»c#J. asnpoji- 
leren amiclus. aen^a anguftia. xn- 
£el angelus. aengelhce angelicus. 
./Enghpc Anglus. senig «i/«x. ae- 
ni^e /«/?«/. senile aureus^ income 
parahilis. senhpie, senlipi^/K^«/«f. 
se-nore #/£///. aepel-cpe malus. x- 
peninjap fruclus vel fruges qua- 
darn flomachico prafcripta. sepl, 
aeppel, aepple pomum. eag aepl />«^ 
/)/^ oculi. seppel-baeji pomifer. xp~ 
pel-cypnla, -Ju malogranatum. aep- 
ple-leap/>ow/ folium, aspple-tpeope 
pomus. aepple-run pomarium. xp- 
ple-pin pomacium. aeppulbjie, aep- 
pulbpe-run pomarium. aepp tremu- 
lus t arbor, asppenyppe dedecus . x\t 
tes, sen print aep-bopen primoge- 

mtus. AE 

filtus. gepce-bipceop archiepijcopus. 
aepce-bipceophabe arcbiepifcopi di- 
gnitas. aep-baebap vitia. aepbun£, 
aepbun^-ptop tabernaculum. x- 
yiey nan fufl'mere. sepenbyc lenti- 
cula. sepenb nuncium. aepenb-boc 
litera. aejienb-^eppic epiftola. x- 
penbian a?muntiare, intercedere. 
tepenbobe annuntiatus. cepenb- 
jiacaj-j'ec^a nuncius . aepenb-pec^an 
amiunciare. sepene areus. aepepc 
primus, primo. aepFejrnyp pietas. 
aep-£ebon anteatlus. aep-£cnem- 
neb pranominatus. sep-£;y)Tpan 
bae£ nudiuflertius. aep-haeppan 
)-am; pfalmus. x-pihb jiw. ae- 
pim: diluculum. xywyz refurre&io. 
sep-leohc diluculo. aepma mifer. 
asp-made prandium. aep-mep^en, 
sepne-mepi^en diluculum. aspna- 
mxjT ho7iorati]Jimus. aepnan cur- 
rere. aspne-mepi^en diluculum. asp- 
ne pe£ xv'd curjiti equorum apta. 
xy\rmnpromereri. aepninjje cur/us. 
sepnun;s;e ftipendium. aep-onpan- 
£ian aiiticipare. aspop />r/'».r. aeppa 
prijcus. asppa^cola December men- 
Jis. xy\y\%\^6iju7iiusmenfls. acji- 
pan bas^e pridie. xyxy merit a. xy\y- 
chen cotur?iix. xy\ j?asm pe, asp pam 
j?e priufquam. aep piopon, asp pif- 
fum antehac. asp pon <j»tar. asp- 
ribe wrfw. asp-topeapb <7»/^. asp- 
P e fiptt*. asp-pyp^ venerabilis. 
sepynne aneus. xy ejca. xyc navi- 
gtum y liburna. xyc fraxinus . xrcz, 
aspce difquifitio. as-pcaepe incuttus. 
aspcapo fubfecivus. aspca tip w*g- 
nusprinceps. aspc-bepenb ficurifer. 
aepceba mlgma. aspcen fitula. xy- 
cenne fraxi?ieus. xyce-\> pasce />ra?- 
/i«w. aepcian interrogare. aepc-man 
pirata. xyct>y\ozefirula. aspbporu 
annuofa. ./Epcep-bune fraxtnorum 
mons. aspillcnbe, aelasbenbe legi/la- 
tor. aspmaslo morbus quidam ocula- 
ris, xyne^xyne-monvir^mercefia- 
rius, asppe tremulus^ abies. asppcn AE 

ex abiete confians. as-pppin£ font, 
xyc afiimatio. aspcap delict*, xy- 
cel indicatorium. asp papa peripfe- 
ma. xyy>\c fcandalum . asppica, asp- 
picenb bypocrita. asppican dijjimu- 
lare. asppician apofiatare. asppicnip 
reverentia. asppicunt; difjtmulatio. 
asppinb ignavus. aeppipcpue juris 
periti. ae-pputol legi/peritus. 32- 
pyllenb legislator, xz apud, cibus. 
astan edere. xz anum cieppe una. 
vice, xz beon adejfe. ast-beppcan 
aufugere. ast-bpasban liberare. xz- 
bpeben ablatus. aec-bpebenbhc, 
asr-bpebenhc ablativus. astbpe- 
benlic ^ebigebnyppe cafus ablati- 
vus. asc-bpuban liberare. aecbon 
eripere. xze cibus. xzq *j yxze ci- 
bus <& potus. xz eom adfum. xz- 
eopian ofle?idere. aereopi^enbhcc 
demonjlrativus. a2rejien,3erejin ve- 
nenofus. aetepnej'j'e venenojitas. 
jerepunj; epiphania. jerj=ae)Tan im- 
pingere. ae~-peallan, xz-y eollan in- 
Jiftere, contingere. aec-^lean aufu- 
gere. jerpopan coram, asrpojian- 
peall antemurale. aerppuman pri- 
mo. aer^aebejie una. asrjape fra- 
mea. aer-^eniman, -^enyman eri- 
pere. asc-^enumen ereptus. xz- 
Sypan ojletidere. asc-habban retine- 
re. xz ham domi. se^cunbnep no- 
bilitas. ae^el nobilis, patria. as^el- 
bopen natu nobilis. ae^el-bojien- 
nyppe generofitas. ae^ele noveHus, 
emeritus, se^ele alu carenum. x\€i- 
j^ejipin^-pypr herb* genus plagam 
fanans & carbunculos. ae^elinj no- 
bilis,clitO) regius juvenis . aepelmga- 
ealbop princeps. sepelin^a-i^e no- 
bilium infula. ae^elin^a ojib nobi- 
lium autor. se'Sellice injigniter. x- 
pelo nobilitas. ae^Seji ager. serhibe, 
jerhybe excoriatus, evi/ceratus. xz- 
hleapan evadere. x^6m vapor. x*6- 
mian exafluare. aec-hnaeppan im- 
pingere. ae^pm taclus. aechpman 
tangere as'Sjiyc mokjlus. ae^pyc- 

nej-)'e A E 

neyye mleflia. aethpeg aliquid. set- 
hpega, -gu aliquant urn. aethpon 
fere, asnepan oflendere. aetlascnasp 
defolatio. asclugan jacere. aetlutian 
latere, asc nexcan, sec nychjxaa 
tandem, setmman recipere. secol, 
aecol-man ?</<**. aet-pihtop- wo*, 
ser-pacan negare. 32c pi^ejxan te#- 
</<?w. asu-phban */*£/'. aeu pomne 
jptmk/. aecpppingnep defefiio. sec- 
ppupnan cefpitare. aer-ppypnmg 
affenfio. aec-ptanban aflare, refla- 
te, obflare. ae~-p<:encan retundere. 
asc j'umon cyppe aliquando. ast- 
ppepian abjurare. aec-ppopen *£- 
jurat us. sere juxta. aecrep, ser- 
roji anguis, vefienum. aecrep-be- 
penb venenifer. serrepne ferpens. 
seucjian venenare. aercpene w«f- 
»«w. cercpian tabefcere. aetcpob 
venenatus. ascul-man e^x. aet- 
unlage injufle. aer-paspenb, aec- 
peopenb imminens. sec-penan m- 
/'m'. ast-pinban evadere. aen-pim- 
fcen profugus. aecpitan feflinare, 
exprobrare. aecplopan affluere. aec- 
ycean adder e . astycenb addens. sec- 
yenyppe augment urn. aetynan */>?- 
*ir*. aerypan oflendere. aetypeb- 
nyppe oftenfio. ascypian oflendere. 
ascypnyp oflenfio. aeven vefper. reit- 
yepr religiofus. asp matrimonium, 
conjux. 32pa »«/>?/. aep-bpecca ^«/- 
**r. aep-bpyce adulter i urn. xyejus. 
szyelmfons. sepenbe membrum vi- 
rile, aspen gebpoSpo fratres ger- 
tnani. aepepb perverftts. aeppepc 
fins, aeppepeman mar it us. a»ppepi> 
n yppe pietas. aeppull religiofus . ae- 
finrjie cyningap confides, aepipe 
dedecus. aspipc-bepenb impudicus. 
aspipcnyppe dedecus, ob/coenitai, re- 
verentia. sepprcepap legis co?idito- 
res. aepul najja. aepum-bopen ger- 
manus. on sepunge in propatulo. 
ae-pylme fontis origo. aepypblean 
detrimentum. aepypp abjeclus. aex 
fecuris. aexan interrogate ^ asxe «*//. AF 

Ap *#. apaebeb nutrituf. apac- 
geb ornatus. apacgnienb gaudens. 
apsegpob depiilus. apaelan evertere. 
apacllan fcandalizare. apaepeb ter- 
ritus. apxpcla interjeel tones, a- 
yxyzniznfigere.zTxyznxva.'ofigens. 
apasprnob fixus. apanbian probare. 
apanbelic probabilis. apanbob pro- 
bat us. apanboblic probabilU . apan- 
burig probatio. apangan ajfumere. 
apangen ajfumptus. apajian emi- 
grare. apeallan cadere. apeappian 
difcedere. apeb faflus. apeban nu- 
trire. apebeb natus. Apene Avon 
fluv. apeohran expugnare. apeollan 
cadere. apeopmran purgare. apeop- 
migenb purgans. apeopmob pur- 
gatus. apeojimunt;e purgatio. a- 
peopjian, apeoppian auferre, elon- 
gare. apepa filius. apepeb t err it us, 
aj^ejijxcan falfuginem deponere. a- 
pejipian auferre. apepcnian figere. 
apgob idolum. apgobneppe idolo- 
latria. apmban invenire. apleoran 
deftumare. apligan fugare •. aph^eb 
fugatus. aphgenb arcens. apli- 
^engce fugatio. aplopan effluere. 
aplyg fuga. aplyman arcere^difper- 
gere. aplymeb fugatus, exul. apon 
accipere. aponbe fufcipiens. apon- 
gen in carcerem conjecJus. apop <*- 
marus. apopa filius^ fuccejfor. a- 
pojihrian expavefcere. apojihri- 
genb pavefcens. apophtobe terri- 
tus. apop^ indies, apjie amarus. 
appeppian confolari. appeppienb 
confolans. appeppeb, appeppob con- 
fortatus. Appica Africa. Appica^ 
cynnep Afer. Apjncanipc Punicut. 
appigen frixum. apcep poflea. ap- 
ceji-pilgean fequi. aptep-pilgenb, 
apreji-gen^a fuccejfor. a^ceppa 
geola Januarius menfis. apulab in- 
quinatus. apunben inventus, apun- 
bennyppe mventio. apunbian pro- 
bare, apunbyn inventus, apylan in- 
quinare. apyleb, apulab, apulub 
inquinatus, putrefatttts. ap-yUan 
damnare y A F AG 

damnare y imphre. aj-ylleb implettts. 
ajcyptan, a^yppan fpadones. apy- 
peb eunuchus. apypeb olpenb dro- 
meda. ap yphc, apyphceb territus. 
apyppan aufcrre, pel/ere. apyppeb 
ablatus, evu/Jus. apyppan auferre. 
apyppenb, apypp^enb aufere?is. 
apyppob ablatus. 

Agccltan negligere. agadeb w»- 
Jter?iatus. a^alob diffolutus. a^an 
pojjidere. a^an evanefcere. agangm 
praterire. a^angen prateritus. a- 
gan^cnb egreJJUs. agcalb redditus. 
agealban redder e. a^capa, a^eappa 
paratus. ageappan praparare. a- 
geat, ageaten ////»*. agcatan /^»- 
flfr^. agelban reftituere. agelpan 
terrere. agelpeb attonitus. agen 
exorfus, prateritus, contra, iterum, 
proprius. agen coman, -cuman 00 
currere, revertere. agenb proprie- 
tary s. agenb yyit^pojjejfor. agenb- 
licc proprie. agene-cype, -cyppe 
liber urn ar bit num. agenep ]>ancep 
y?/rt fponte. agen-ppigca poffeffor. 
agen-hpyppan redire. agenlice /><7- 
tcntcr. agen-nama nomenproprium. 
agenne bom liberum arbitrium. 
agennyp pe proprietas. agen-pran- 
ban, -ptanbian obftare. agenunge 
vend/cat io, proprietas. agen-ypnan 
cccurrere. ageolpian rutilare. a- 
geompobe lamentatus. ageotan 
effundere. agcoren ejfufus. ageo- 
Cenb effundens. o^icn Juum cuiaue 
proprium. agieta effujor. agipan 
</*r?. agipen redditus. agilban/o/- 
iw*. agilbenb/fl/ww. agilbe //ȣ 
lompenjatione . agimmeb diadema. 
aginnan incipere. agira effufor. a- 
Jjiren not us, dijperfus. aglac w//f- 
r/'<7. aglab tabefcit. aglseca «$r. 
agleca affliclus. agnerte «/#?•<?. 
ajman/x^fre. agnienb, a^mgenb 
pojfejfor.^menbhcepo/lejfivus. ag- 
nunge -vendicatio. agnyp artnnna. 
agolben repenfus. agoren ejfufus. 
agoccnep ^w/fo, agpap, agpapen AG A H fculptus. xgyayenhcejculptilis,fcul- 
ptile. agpimonia agrimonia. a£pi- 
pan horrere. agpipenhc horribilis. 
-ZXyc\cyc%t\[uccreJcere. agu pica. 2Xy- 
} an </<?rf. agypen datus. agypcnb 
dans. agylban Jo here, agylbenb 
fofoens. agyltan delinquere. agyn- 
nan hcipere. agyran cognojeere. 
agycen not us. 

Ah fed. z\\zbb2n co?itinere. aha- 
pen fuperbiens^ elatus. ahapenneppe 
fuperbia,elevatio . ahangen fufpen- 
fus. aheapbwn obdurare. aheapbob 
ivduratus. ahcapbung induratio. 
ahezyenjei/fus. aheapian fecare. a- 
hebban elcvare. ahepan levare. 
ahepebneppe fuperbia. ahe^e^ob 
gravatus. ahelb inclinatus. ahel- 
ban inclinare ahenj fufpevfus. a- 
hen^an fufpendere. aheolopob //- 
brarus.aheyan audire. ahicgan niti. 
ahllb inclinatus. ahilban inclinare. 
ahilbenhce inclinative. ahiolojian 
trutinare. ahi)"cean irridere. ahi- 
j'enb grajfator. ahi^ian grajfari. 
ahlatan exhaurire. ahl^nju^e ma~ 
ceratus. ahlmotiejb/utus. ahlocabe 
effoffus. ahlojan reboare. ahlurpeb, 
ahlurpob defoecatus^ amarulentus. 
ahlycpeb defweatus. ahnejoan c- 
moUire. ahnyjcian fubfannare . aho- 
lan fodere. aholob fojfus. aholbe 
fidelis. zhonfufpendi. ahon^en/w- 
fpenfus. ahojm platanus. ahpebban 
liber are. ahjiebbe liber atus . ahpehc 
ereclus. ahjiepob taclus. ahjiejieb 
fublimatus. ahpybpeb expilatus. 
ahjiynan tangere. ahpypan cadere. 
ahjiyj'ob excuffus. ahijan cineres. 
ahpan vocare. ahjienb interrogans, 
ahu quid, ahze-yyan porcarius. ah- 
rihrin^ i?ite?itio. ahpscnan vexare. 
ah]£eneb opprej/usj ablaclatus. a- 
hpaenne aliquando. ah)'aji alicubi. 
ahjnlc uUus. ahpyl) _ an obruere. a- 
hp> r p)'an abfeondere. ahytan celare. 
ahylban inclinare. ahylbenbhce in- 
clinative. ahvpbian obdurare. ahip- 

bmeg AH A I A K A L 

'cine?; induratio. ahypian conduce- 
re. ahypeb, ahypob conduc7us 3 mer- 
cenarius. ahypjre frixus. 

Aiblian profanare.fr ujlrare, con- 
futare,fujpendere^ delete , agrotare. 
aiblab vacuatus. aiblob irritus. aib- 
lub exinanitus,profanatus. aie^an 
abolere. arSan, ai^ian eliminare. 
ai^enb exterminate . aizon 3 aizoon 
femperz-ivum. 

Akapiprune atria. 

Al omnis, anguilla. alabienb apo- 
logeticus. alaecjjan pottere. alaeban 
ducere. akebeb duclus. alxneb ac- 
commodatusy delegatus, alaet con- 
fummatus. alaet an dimittere. alae- 
re abfciffus. alsetnyjr amijio. alarc- 
tan impedire. alan apparere. alban 
veflis facer dot alis . alb fenex. alba- 
£ian veterafcere. albaht alveolum, 
albe-paebep avus. tikb-ha.'bjeneffus. 
alblic vetufius. zl&oyijeni or, pater, 
vita, albop-bana homicida. alboji- 
bypig metropolis. albop-bema/>raz- 
ceps. albop-bom principal us . albop- 
lice principalis . albop-nepe ajylum. 
albpe vita, anima. albu pharifai. 
albup Jpiritus. alb-pip anus, ale 
fubula. alec^an ponere, flernere, 
dimtnuere. alec^enbe, alec^enblice 
deponens. aleb pojitus. alebbe abla- 
tus. alefan concedere. alepeb per- 
wiffuSj lafus, debilis. alegan depo- 
nere. alenban commodare. aleogan 
wentiri, ret rati: are. alep, alop al- 
, Ttus. alep-holt, alop-holc alnetum. 
aleyan redimere. alepeb debilis. ale- 
pen aloes, alexanbpe, -bpia alexan- 
dria : herbse genus, zlyxz coculum. 
al-^eacj" omnifariam. al-gepeopc 
igniarium. alh-jrebe palatium. a- 
libbe fuperjfes. abbbenb vivens. 
alieyenb redimens. aheyeb, alijceb 
permijfus. alihran defilire. alinnan 
ce/fare. alifeb redemptus.oXLe omnia. 
allic cat ho lieu s. allin^a, allunja 
omnino. almepige repofitorium. 
almej*-lonb fundus in eleemojynam A L AM AN 

datus. alocen avulfus. alogen men" 
tit us. alop-holu alnetum. alocene 
pronus. alouyn prcvolutus. alp al- 
nus. aluccan evellere. aluran pro- 
cumber e. alucenbe procumbens. al- 
yalbenb omnipotens. alpan aloes. 
alyf an permittere. alypeb permif- 
fus y licitum, expeditus. alyfeblice 
Sate, alypenb per mitt ens. alyjceb- 
hcym'&fas. alypebnefye permijjio. 
alyncneyye lav it as. alyhcnyj* illu- 
minatio. alyman evellere. alynnan 
liber are. alyran redimere. alyyenb, 
alyj'ienb redimens, r.edemptor. aly- 
jfeb redemptus. alyj-ebneyye, aly)'- 
ney redemptio. alyyenbhc foluto- 
rius. 

Am fum. amsepan exterminate. 
amaejreb faginatus. amanian mul- 
8am exigere. amanyumian excom- 
municare. amanj'umob excommuni- 
cato, amanfumuge anathema, a- 
manj-umnunge, amanrumunge ex- 
communicatio. ambehc nuncium y 
collatio. ambep amphora, ambiht- 
men fervientes. ambyhr legatio. 
ambyht-]-ecga nuncius. ambypne 
vent us fecundus. ameallub exinani- 
tus. ameapcob annotatus. amela 
amula. amelbian prodere. amelbob 
proditus. ameo)* ammi. amepan 
impedire. amepian examinare. ame- 
peb, -pob examinatus. amepi- 
enb examinans. ameppan corrum- 
pere. amepj"Ob excommunicatus. a- 
mer vejlitus. ameuan men fur are. 
ameren menfuratus, compenfatus . 
amerr piclum. amibban librare. a- 
mibban in medio, amolynian pu- 
trefacere. amope avis genus. Amo]i- 
jieaj- Amoritai. ampellan, ampol- 
lan, ampullan ampulla, amppe va- 
rix. amypbjieb trucidatus. amyp- 
pan corrumpere. amypb, amyppeb 
corrupt us. 

An, articulus. an unus, in, do. 
an *] cj>enci<c; viginti <& unum. an 
laejT rpencig undeviginti. an lirel 

OTjx AN 

pypft aliquant ifper. ana folus, fe- 
me/. anan-beam,arboris genus, ana- 
pyjim lumbricus. anbxpnep thus. 
an-bekeb induclus. anhube, anbi- 
fcun£e mora anbibian expetlare. 
anbibienb, anbibijjenb expetlans. 
zubi^anfubmittere. anbpypb com- 
punclus. anbpyptan compungere. 
anbpypbncppe compuntlio. anbu- 
gan obedire. anbyme trabarius. an- 
Sypbneppe refftentia. anbypi£- 
n )T Z u ft us - an-cenne& umge?iitus. 
ancejl anachorita,folitarius, ancho- 
ra. ancejilic anachoriticus. ancep- 
lip vita anachoritica. ancep-man 
proreta, anchorarius. ancep-pecl 
anachorefls. ancjmot* anxius. an- 
cleop talus, ancop anachorita. an- 
coplic anchoriticus. ancophc peel, 
ancoppetl anchor efis. ancpe ancko- 
ra. ancpum anguflus. anqumnep 
anguftia. ancummum fmgulatim. 
anb, "j &. anba rancor, anta^a 
terminus, anbarpe capparis. anb- 
bibian expetlare. anbbita azymus. 
anbbypene quantitas. anbeap arro- 
gans. anbej"n proper tio. Anbepep 
Jlndovera villa, anbel baeperibe 
tempore prapoflero. anbetlan re- 
cognitio. anbectan fateri. anber- 
renb confitens. anberrepe co7ifef- 
for. anbernyppe, anbetrmg con- 
f e fF j profejjio. anbpanj; fufceptor ^ 
fufceptus anbpe^neppa receptacu- 
la. anbpenx;a fufceptor. anbpenj;ap 
fumptus. anb-pe^e decalvatus . anb- 
fexe cahities. anbpmban nancifci. 
anbpoa percipere. anbpon accipere. 
anbjeloman fupellex. anbgin intel- 
leilus, fenfus. anb^ic-lsepue ftolidi- 
tas. anbpr-leap ftolidus. anb£it- 
leapte ftoliditas. anb^irlice liquido. 
anb^yleapte infcitia. anb£yt in- 
telletlus. anbftycan intelligere anb- 
£ytpull intelligens. anb^yrpullice 
articulate, anb^ycrol intelligens. 
anb-hpaepepe at t amen, antian i»- 
vidcre. zn^invid/ofus. anbi^enb AN 

zelans. anblanj; in longum. anbleo 
p-ene ftipendium, alimentum. anb- 
lipene pulmentum. anbloman, anb- 
luman fupellex. anblype viffus. 
anbmicra exagium. Anbpeb, An- 
bpebeplea^e, A ntpebeppalb /*//»* 
quidam in Cantio. Anbpetep-ceap- 
rep urbs in eodemfaltu. Anbpep- 
ea infula Brifannica. anbpypnc, an- 
bpyphc, anbpypnhc terribilis. anb- 
pacan negare. anr>) ace, anbpcec ne- 
gatio. anbpaere, anbjaerrc exofhs. 
anbjpupnepe fcandalum anbptan- 
ban pati. anbppape reft>nnfxm. ant- 
ppapian refiow l er e . anbp-pacian tre- 
pidare. anbj?pa»pc perverfus. anb- 
cimbep materies. antuptpi^an de- 
teflari. antuprpun^e deteftatio. 
anbpealb imperium. anbpeapb pra - 
fens. anbpeajiMan pr<efe ntare. ant- 
peajibnepj-e frafemtia. anbpenbeb 
mutatus. anbpenbetnyppe muta- 
tio. anbpeopc materia, anbpip ex- 
pert us. anbpipnyppe experientia. 
anbplicer«/f«*. anbpypb prafens^ 
refponfum. antpyjibm^ co7iJf>iratio. 
anbytran gratias agere. ane unus. 
an-ea^e, -ej;e, -e^eb monoculus. 
ane^lob claviculatus. ane-hypneb 
unicornis, anep bleo)"' unicolor. an- 
epcian emollire. anep £eapep a?im- 
culus. aner hipep ttniformis. ane 
yf&e/emel. anep pana tpenri^; no- 
■vemdecim. anpaspelb, anbpaspelb 
iter, an-pah unicolor. anpan^an 
fufcipere. anpan^en accept us. an- 
panjennejje acceptio, receptacu- 
lum y concept io, fufceptio. anpen*; 
accept abi lis. anpen^an accipere. an- 
j'en^etnep accept io. an-pealb fim- 
plex. an-pealbhce fmpliciter, con- 
tinue. anp-ealbneppey?w/>/«7>d*. an- 
jcilc incus, anpunben deprehnfus. 
angan corculum. an^-bpeopc aflh- 
ma. antrum anguftia. anje vexa- 
tus, an^el angelus, hamus. Anj;el- 
cynne, Anj;el-peob gens Anglica. 
an^el-cpecca lumbricus. an-^enb, 
B aniens AN 

angeng folivagus. angeptlrSnefj-e 
kojftitaltas. angin conamen. an- 
ginn in it i urn. anginnan ivcipere. 
angle ^w. Angle Anglia. angle- 
cpicce lumbricus. ang-mobe trifiis. 
ang-mobneppe triftitia. ang-nsegle 
paronychia, angnyyfe triftitia. an- 
^juj-lic horre?idus. angpyrenblic 
terribiliter. anx,-)'e~a.puftula. ang- 
j"um triftis. angjumian vexare^Jo- 
luitus effe. ang) umlice trifle, ang- 
yumnypfe triftitia. an-gylb [im- 
plex compenfatio. angyran intelli- 
gere. an-henb unimanus. anhpaeb- 
lice unanimiter. an-hpeoj*an ir rue- 
re. an-hynb unimanus. anhypan 
amulari. an-hypn unicornis, anib- 
be coaclus. anig uUus. an-igge luf- 
cus. animan capere. anipan refti- 
tuere. ankop anchorita. an-lasc re- 
JfiecJus. an Ixyz e veftigio. anlaga 
Jblitarius. anlang ordinarius. anlajx 
e veftigio. anlepig folus. anlepnejye 
fclitudo. anhc unicus, folum. anlic- 
nej'pe fmilitudo. anlipene, anly- 
pene cibaria. anlipe, --piefolus. an- 
lipige tantum. anmebla fuperbia. 
an-mobe unanimus, obftinatus. an- 
moblice unanimiter. an-mot>nej*)'e 
ttnanimit at . annej", annyjje unit as. 
zxKr&diformido. anpa gehpilc unuft- 
quiftjue. an-paeb conftans, prompt us. 
an-paeblic unanimus , unanimiter. 
an-paebnej'fe conftaxtia. anpecej" 
reel a. an-pyne incurfto. anj'aece ne- 
gatio. anjxeat exentera. an-jrob 
difcalceatus . anycunienblice, an- 
j'cunigenbhce abominabilis. anpec- 
gan affirmare. anj-egebnejye vicli- 
ma. anj'peca per /ecu tor. am/pel con- 
jeclura. an-)f ranbian adver/ari. an- 
jranbenbe conftans, habitans^ in- 
fiftens. an-jrelebe unicaulis. an- 
j'tonbe monackus. anj-rpaecan per- 
tinaces. anyrpecej- recla. anjunb 
integer, anppapian refpondere. an- 
ypeg co?tfonus. anj-yn fades, an-ra- 
Iic immaculatus. antejcn antiphona. AN AO AP AQ^AR 

an^pacian trepidare. arfSpa^an- 
j>paeclic korribilis. anubpe ftatus. 
Anncpipre Antkkriftus . antim- 
bep thema. anrpaa, hcrbas genus, 
an-rpurrnyppe infirmitas. anture 
ediverfo. anrymbep materies. an- 
rynan aperire. snumen fublatus. 
anunga zelus, ftngulatim. anpalbe 
jus y monarckia. anpalg integer, an- 
pealb poteftas. anpealg integer, an- 
pealghce integre. anpealsneppe 5 an- 
pealhneppe integritas .anpeapb pra- 
fens. anpeg abfens. an-pig duellum. 
an-piglice duellicus. an-pilla perti- 
nax. an-pillice contumaciter. an- 
pilneppe pertinacia. an-pintpe a?i- 
nuSj kornus. an- jute ftmplex mul- 
Eta. anplaua livor. anploh -fimbria. 
anpob demens. an-ppygenyyj-e ex~ 
plicatio. anyban repel/ere. anyb, 
anybbe repulfus. 

A oj: ribe ex tempore. 

Apzftmia. apaecan feduce re. a- 
pajiob deprekenfus. apinpan pon- 
der are. apjnjfOb ponder at us ■. apl/><7- 
wa^.aplanran/)^/^^. aplanuob, 
-rub plantatus. apoprole apofto- 
lus. apojrolic apoftolicus. appel 
pomum. appel-leap viola ^ pomt fo- 
lium, apple pomum. apple-rpeope 
pomus. apple-run pomarium. apjio- 
raman, apjiorane abrotonum. apul- 
bep-tun kortus. apulbpe pomus. 
Apulbpe, villa in agro Cantiano. 
apulbup pomus. apullob vu/fus. 

Aqualb necatus. aqueopna fcirr a. 

A]i as. ap nufitiuSyCura^fubftan- 
tia. apafre relevatus. ajixb ftatu- 
tus. apaeban divinare. apaepnab 
fublatus. apsef man tolerare. apxj^- 
nienblic poffibilis. apaejian erigere. 
ajiaejieb ere&us. ajisepenbe erigens y 
eretlor. aj:aejme}")"e exalt atio. ajian 
par cere, ajiaj* nuncii. apaj*ab inter- 
cepts, ajiaj'ian caftigare. apaj"0& 
interceptus. apblseb palmula. ajice 
area. AjKe-bipceop Arckiepifcopus. 
Ajice-bifceop-ha&e Ankiepifcopa- 

tuf. A R 

tus. Apce-biacone Archidiaconus. 
Apce-)~ole fedes Archiepifcopalis. 
Apchi-biacone Archidiaconus. aps- 
hce confeftim. ape as, <sreus, fti- 
pendium, pietas, honor, pojfefjio, re- 
mus, conditio, ufus. ajiecan erigere. 
ajicccan affequi. apeccenbe nar- 
rans. apeb confdium, fa/us. apcb- 
ban eripcre. ape&ian exquirere. a- 
jiebnej-jx confultum. apebob in- 
Jirutlus. apeyian fufi'mere. apehr 
ereclus, expojitus. apehran erigere. 
apereb injlruclus, refecJus. Apepe, 
fluvii nomen. ape-peop^ honor a- 
bilis. ajifgejT honeftus, pius. ap- 
yxyzhce honefle. apfdejTnej-jc, 
-nvj")'e honeflas. ap-yac aramen- 
tum. apj-eyr honefius. ap-yull ho- 
norabilis, propitius. ap£ malus. ap- 
^enrilla, -tille chamamelum. aji- 
jejeoeep aramentarius. ap-^ejxopc 
ter amentum. ap-h]>ate honore pra- 
ftans. apian parccre, honorare. a- 
nibban repellere. apienb, api^enb 
parcens. apihb rede, ajuman nu- 
tnerare. apimenb numerans. aju- 
meb nu?neratus. api)"an furgere. a- 
jnjxnb /urgent. apijx^ oportet. 
aplice verier abiliter, marie, ap-leaj" 
impius. ap-kaj"lice impie. ap-leaj - - 
nyj'jx impietas. ajime brachium. 
apmelu, herbx nomen. ajina ho- 
nor, apna-leaj* inhonoratus. ajinian 
currere. apob condonatus ,promptus . 
apobhee fine mora. apobjxipe dex- 
teritas. Appiamjx Arrianus. apj"- 
£an£ anus. ap-J^n, -^eng fervus 
honorabilis. apung condonatio, ho- 
voratio. zyxyefagitta. appeop^ian 
honorare. appeop^ienb honorans. 
appeop^ab honoratus. appeopx^- 
ny))C, appeopx^un^e honor, ap- 
j'Uii^a gratis, ap-pup^a honor •are, 
venerabilis. appupx^an honorifica- 
re. ap-fup^hce honorifice. ap- 
yupx^nyj'fe honor, zyiyufic decent . 
apybib expilatus. apynb-paca kga- 
tus. apycpiD expilatus. A S 

Ptf&gomfmyfterium. apasleb af~ 
fliclus. aj'al afinus. a) apu a far urn. 
aj'apan feminare. aj'apen feminatuSy 
ager. ajxa pit his. ajxacan excutere, 
ajxaben atlus. ajxabian feparare. 
ajxxyen pulfus. ajxarman erube fee- 
re. ajxamien confufus. ajxan inter- 
rogare. ajxe cinis. a) ceacan excu- 
tere, deficere. ajxeacen excujfus. 
ajxeaban disjungere. ajxcay exclu- 
Jus,obrafus. ajxeaj-an on yc% ex- 
cludcre. ajxealian decorticare. zy- 
ccappan acuere. apcenban mittere. 
ajceoyen pulfus. ajxeonenblic de- 
tefiabilis. ajxeonun^c abominatio. 
ajxeoptian breviare. ajxeoran cum 
impetu erumpere. ajxian interroga- 
te, ajxihan cnucleare. ajximob mi- 
cans, ajxinan clarefcere. ajxipan 
refecare, feparare. ajxijieb fegrega- 
tus. ajxipenb refecans. ajxijipeb 
exacuatus. ajxoycn expulfus.zycpx- 
pan, ajxjieapan egerere. ajxjiencan 
elidere, contrahere. ajxpencc con- 
tractus, convulfus. ajxpepan egere- 
re. ajxjiepen egeflus. ajxpuncen e- 
lifus. ajxjiurnian fcrutari. ajxpy- 
pan egerere. ajx}>jio'cu, herbae ge- 
nus, aj xuyan abigere.a.yai)-en atlus. 
aycunan arguere. ajxun^e interro- 
gatio. ajxunian vitare. ajxunienb 
vitans.ayamob vitatus. ajxununje 
vitatio. ajxylean degluberare, enu- 
cleare. ajxyiob enucleatus. ajxyn- 
ban elongare. ajxypan exacuere. 
ajxyjnan refecare. ajxypi^enblice 
disjun&ivus. aj"eapian arefcere. a- 
j*ecan requirere. ajxe^an narrare. 
ajxc^enblic effabilis. afenban mit- 
tere. ajxnb m'iffus. a)xo~San, ajx- 
^an coquere. a; eopen colatus. ajx- 
ran deflinare. ajx : 5ian afflrmare. 
ajxuran ponere. apan expuere. aj*i- 
cyb ablaclatus. aj'inbpob remotus. 
aj'lacian laxare. aflacigenbhce re- 
mifse. aj-lse^en, aj-lagen abfujfus. 
ajiapen fomnolentus . aj'lapian tor- 
pere aylajnan torpefcere. ay lean 
B l percutere t 


AS 

percutere. aplcgcn occifus. aphbene 
lap fus. a)" litan difcindere. aplo^en 
hiatus, aplupan labi. aplyccn, op 
aplyccn abfeiffus. apmcajan con- 
tcmplari, fcrutari. apmean, apme- 
£ean fcrutari. apmij>ob fabricatus. 
armoj-.an fuffbeare. apmopob fuf- 
focatus. apnrpan, apnapan impm- 
gere. apnyban amputate . apoben 
decoEtv.s. aj'oh" exquifitus. apolcen 
pigcr. apolc^nm ppe pigritia. appas- 
can expuere. appamn allicere. appa- 
ll', n, a] - pannen alleclus. appelian 
i-icario muttrefmtgi. appehenb vi- 
cem alter in $ fupple7is. appentan /#- 
fumere. appipan vomer e. appon, a- 
pponnen alleclus. apponan allicere. 
aj'pjieran germinare. apppinblab 
virguhs extenfus. apppingan affur- 
gere y deficere. apppunjen ortusjon- 
fumptus. apppun^enneppe eclipfis. 
a.yp)iyz~eb,2.yy>]iyzzengerminatus. 
appyhan abluere. appypian invefti- 
gare. appypigenb indagans. appa 
afinus. Appan-bune mons Afmi. 
appebune cinereus. aprameb gem- 
matus. aprantan ma?iere. apteal- 
lan, aptellan Jlabilire, prabere. a- 
yuemman adificare. aptemneb con- 
ditus. aptenct dijjipatus. aptepce 
firphafii. aptepeb turbatus. apre- 
pion aflerium. aptipean obrigere. 
aptijceb rigens, rigidus. aprigan 
fcandere. apajenb fcandens. aptig- 
neppe afienfio. apnhtjan elongare. 
apcinteb hebetatus. aptipian mo- 
vere, incitare. apti'San indurari. 
apnea's marcejjit. apnpub ficcus. 
2.yZonsneyyefubfiflentia.2.yzo]i)-cri 
cadaverofus. apbpsecan proslrare. 
aprpecan, aptpeccan extendere. a- 
pepehu proslratus. aptpe£b J ^*''- 
/**. aj-rjiejban aff>ergere. ajxpican 
percutere. uc arcurrgen erutus. a- 
yzylzznfiupefcere. aptypeb motus. 
apryjuan movere. apuab exorbitans. 
apuanb languidus. a)"uanian langue- 
re. apunbpan,-bpony?0r//>».aj'uoab. AS AT enervatus. apupian acefcere. apu- 
. pob acerbatus. appanian languefce- 
re. appaepr terfus. zyyxpun'ge mo- 
drftia. appapcob f0«f«//itf.appapniaii 
confundi. appeaptian denigrari. a- 
p peaptob obfeuraius. appepb paca- 
tus. appepecab extirpatus appepeb 
/edatus, percujfus. appepian Jbpire. 
appeltan mori. appican cejfare, elu- 
dere. appipan exorbitare. appipenb 
exorbitans. appmban co?ifumere. a- 
ppinbunt; defidia. appipaii verrere. 
appogen obdutlus } fuffocatus . appol- 
len gravatus. apponb languidus. 
apponbenneppe fegnitia. appunan 
deficere animo. appunben languidus y 
refes. appunbenhceyegw/'ter. appun- 
beimeyye/egnities. appypecian era- 
dicare. appylegan devenujlare. a- 
ppynban tabefcere. appy^epab gra- 
vatus. appy)>pan ingravare^augere . 
apynbjuan feparare. apynbpeb, a- 
pynbjiob feparatus. apyiibpigenb 
feparans. ayynbpi^e/eorfim. apyn- 
bjiuntj divortium. 

Aua zizania. acan avena. ate 
lotium. aceppeb depiclus. ategap 
framea. atelice deformity faniofus, 
arelu, acelucoji, arelucopr teter y 
&c. arellan numerare. arerman</o- 
mare. aremeb domitus. aren ave- 
na^ zizania. acenbe accenfus ira. 
acenbenbe accendens. arenbincge 
incentivum. ateon dijf>onere. aceo- 
jiian deficere. aceopigan cejfare. 
aceojiigenblice defeclivus. ateo- 
yi\m£eaefecJio. ateopab,-peb often- 
fus. aceji venenum. atepbpinca 
potto venenata, acepan diripere. 
atepeb fatigatus. acejila^e beto- 
nica. atephc gorgoneus. a^ jura- 
mentum. a^anon hide, zfte facile^. 
aj^eb excoriatus. apegen difientus. 
a|>eneb extenfus. axeman extender 
re. apenienb, aj'eni^enb extenders. 
apenun^e extenfio. a^eoprpob ob- 
fcuratus. a)>exe lacerta. a]7ieb dif 
juncJus. ajneppan diluere. aj^inben 
tumiduf, AT AU A U A W tumidus. ajnnbunt; tumor, apinnob 
attenuatus. Aplanp mons Atlas. 
ajmyib expilatus. apohc commen- 
tum. aj^olian perdurare. apolobe 
integer, aj?op alter titer. apop op]?e 
five. aj?pacian trepidare. appaci- 
J5enb trepidant, appsec tedium, a- 
]>papen abjeclus y contortus. appeo- 
rehfaftidire. appib exp/'/tff »j.aj>po- 
ren pertafus. appoccnncppe te- 
dium, appocpum moleftus. appoxcn 
fioliatus. appucen infeftatus.z\>pyz> 
exprejfus, expilatus. appypman /*/- 
focare. appyc moleftus, tadet. a^- 
yz^f jur amentum. a=5-ppapa, a^- 
)'pajnnt;,a ; 5-)")'ajiunj;/tffrtfw<';/?«w. 
a^-ppape-pyrc Beer : /J.vba, puteus 
juramenti. a^-pyllan jurare. apum 
gener. apunben tumidus. apunben- 
neppe tumor. appa:nan demere. a- 
ppar fruftratus. aj>pean lavare^ «*- 
gere. appeb facramentum. a)>pehan 
baptizare. appepan verberare, agi- 
tare. appo^en lotus. appypban re- 
(pondere. a^-pyppe dignus qui ju- 
ret. apyb excoriatus. abyprpian ob- 
fcurare. apypcpob obfturatus. a- 
jnpan ejicere. anefeb, atiepneb, 
ariep-peb, atippeb depiclus. ari- 
f]wc\depingere. xcihzizania. atlhr 
intenfus. arihrin^ intenfio. anon 
difponere. aro£en abftraclus. atol, 
atolhc deformis. arop vencnum. 
arop-bsejienb venentfer. arop- 
cpsep-b veneficium. arop-bpinc *#- 
nenum. aropla^e gallicrifta, beto- 
nica. atpeb tortus, attep-bepenb 
•venentfer. autep-coppa aranea. at- 
rcp-coppan-bire morfus arane£, 
herbae genus, arrop-la^e gaUicri- 
fta. atrpe venenum, dracontium. 
$.zz\\Qfovenenatus. arymbpian ^/~ 
ftcare. arynail aperire, excludere, 
explodere, accendere. acypian deft- 
cere, atypan oftendere. 

Aucpeopne frumentum quoddam 
cenfuale ferientium. aupnen qui cu- 
currit. aupnen br3 curritur. aup- nen emenfus,pra?teritus. aupnenpe- 
Cibe declivi tempore, auj^cji, auppe 
alter. 

A pa ro albpe in ovum, apaceneb 
expergefaclus. apacian cxpergeface- 
re. apacob mollitus, enervatus. a- 
paj^an eludere. apsegene elufus. a- 
pse^eb ablatus,irritus. zyxhcfeft 
fus y expergefaclus. apselcb vexatus. 
apaepbe vappa. apanvan deminuere. 
apannob pailidusfaclus. apap alicu- 
bi. apapivjeb execrandus . apajiman 
confundi. apeaht expergefaclus. a- 
peallan e£«/7/>T.apcallenb erumpens. 
apcb fubtegmen. apeccan, apeccean 
expergefcere 3 expergefaclus. apec£- 
£an quatere. apeb in/anus, apeban 
apoftatare, debacchari. apeben infa- 
nie correptus. apebbc in/anus, ape- 
pen text us. ape£ abfens. ape^ a- 
bpipan fugare. ape£ alucan difclu- 
dere. zyc'gm avert ere, lev are. apc£ 
baepan auferre. apet;be appenfus. 
ape^eb ablatus. apet; £cmman au- 
ferre. ape$ repiran recedere. IfCK 
^epinnep abcejjto. ape$ laeran di- 
mittere. apej; onpenban amovere. 
ape£ peoppan abjicere. apet;yb agi- 
tatus. apent excitatus. apehrneppe 
excitatio. apel fubula. apenb verfus. 
apenb geppixl verfa vice, apenfan 
vert ere , recedere, perfringere . apen- 
benbe tranflatus. apenbebhc,apen- 
behc, apenbenbhc mobtlis. apenbe- 
licncjpe mutabilitas. apenb p ppaec 
to o^pum hipe metaplafmus. ape- 
neb ablaclatus. apeobian eruncare. 
apeolan exundare. apeoppan abji- 
cere. zyeoyurv^/ubftftentia. apejian 
induere. apepban ladere. apejibeb 
la/us. apejieb protetlus. apejibeb 
malediclus. apepc defertum. apep- 
can in defertum redigere. apeprenb 
vaftans. apepteb voftatus. apep- 
Cenbnvppe vaftatio. apeuen textus. 
aphc aliquid. apiblan violare. api- 
epb, apieprcb malediclus. apihr 
aliquid. apuban fyhefcere. apilleb 
decoclus. A W AX AY decottus. apinban tntexere. apin- 
nan fuperare. apipc-pahan eve Here. 
aflcEcan fcedare. apobian farculare. 
ayOftO'opetitus. apoh torte\injuJle. 
\>u apopbena racha. apoppan abji- 
cere. apoppen reprobus. apoppen- 
nyppe reprobatio. a populba populb 
in fecula feculorum. appaeptan ex- 
tor quere. appa'o' alligatus. apiia'San 
adligare. appecan ulcifci. appeccan 
excitare. appeht: fufcitatus. apjie- 
can eludere. appeon revelare. appy- 
£en proditus. appepran extorque- 
re. appepre tortus, appe^ian fu- 
fie7itare. appe^eb fujfultus . apjie- 
pienbfujlentans. appigan revelare. 
apprvjenyppe revelatio. appmgan 
exprimere. appiran fcribere. appi- 
rcn fcriptus. apprSan folvere. a- 
ppi^e folutus. appungen prejfus. 
a FP) r 5 en revelatus. appyjenep re- 
velatio. apuhr aliquid. 'ap=Spe al- 
ter, apul fubula. apunben plexus. 
apunian manere, affuefcere. apuppan 
projicere. apuppe reprobus. apupc- 
padan fupplantare. apuprpalian era- 
dicare. apupcpapian exterminare. 
apyhc aliquid. apylian revolvere. 
apylc revolutus. apylleb pin defru- 
tum. apynbpian ventilare. apyp- 
ban laders. apypbe lafus. apypb- 
nyppe l<efio. apyp£ian execrare. a- 
pyjigeb, -$ub, apypijjeb maledi- 
fius , execrab'ilis. apypi£ebneppe 
vialignit as . apyppan abjicere.a.yjiv^ 
inCulfus. apypr-pakan eradicate, a- 
yypc-palub, -palob evulfus. apipt- 
lian Jib Hare. 

Axan cineres, boves. Axan-myn- 
jrep, nomen loci, axe cinis. axian 
interrogare. axienb^xi^enb^axobe 
percontans. axienblic, axi^enbhc 
interrogativus. axijjian interrogare. 
axunge interrogatio. 

Aiblub exinanitus. ayblian pro- 
fanare^ fruflrare, deleredanguefcere . 
ayblige vacuus , irritus } vanus. ayp- 
nan currere,fejlinare. B A 

B. 

Bacen piflus. bac-phrol detra- 
ctor, ba^ pignus. Babban-bvpi>; 
Baddanburgum. babian pignti; da- 
re, pignus auferre. baec, basce ter- 
gum. on base retrorfum. hx-CSSi pa- 
nes coquere. baec-bopb navigii fini- 
ftra pars, basce fagus. baecejnng 
craticula. baec-epn piftorium. b.vc- 
ejxjie pijlrix. baec-hup pijlrina. 
baec-peapm longanum, exta. bxz- 
beajimep ur^anj ani procidentia. 
baeban orare. basbbe exailum. baeb- 
bel hermapbroditus. baebel praco. 
biebenb impulfor. baebe peg pocu- 
lum. bxbhnft homo delicatus, tabel- 
larius. baebbeapm exentera. baeb- 
zajie baptifia. bxpean, -ton pone, 
obtretlare. bsepcan pibcenbe refes. 
Basgepap^Bae^-pape Bavari. bad, 
bad-pyp rogus badbeb anitnatus. 
bad^e, badig bulga. baeli^nyp in- 
juria, baence fedile, led us. bsenbe 
vinculum, corona, baspan portare. 
baepe grabbatum,feretrum. baspe- 
ben expulfus. baepe-bipe ferculum. 
baejipipcjpifcis genus, basp-poc nu- 
dipes. bxfl hce palam. bxpm Jinus. 
ba2ji-man bajulus. baepn horreum. 
bxjinan urere. bxjineppe, basjinec- 
re combuflio. baepn 115 uftio. bxpy 
lupus pifcis. baspru ruptm. bjeppuan 
rumpere. bxji-pynni^ peccator pub- 
lic us, public anus, baejipe lucus. baeppi 
coccinem. bxz linter. bastan para- 
re. bx¥> balneum, bas^an lavare. 
bx'S-hup balnearium. ba^Se-pcebe 
thermx. bale armilla. balcercan 
rut! are. balb audax. balblice auda- 
citer. balbpame balfamum. balepa 
proditor. balzame unguentum bal- 
faminum. bam utrifque. ban os. ba-f 
na komicida,pernicies . ban-beop^ap 
ocrea. banc cumulus. Bancopena 
buph, Bancopna byjnj c hit as Ban* 

gOK B A BE gvr. ban-co^e ignis facer, pufula. 
banta vinculum, maritus. bannuc- 
camb petlen textorium. ban-pipr, 
-jiypc ocrea. ban-)'e£n vexillum. 
ban-pgepc dolor ojjtum. ban-pypu 
viola, bap aper. bape aper, nudus. 
bapm fermentum. bapme finus. 
Bapocjcipe Bircbena. bap-jpepe, 
bap-jppeote venabulu?n. bap^ 
dromo. bajmg chlamys. bajnian ex- 
feci are fu/penfum. Bajxepne Ba- 
Jlama. baju purpura, bajuian pur- 
pura vefiiri. ba}"pon-)ban topa- 
zium. bar, bare fuftis, navicula. 
baran i?iefcare. bare navicula. ba^S 
bahieum. Ba^, BaJ'an-ceajxep Ba~ 
thonia urbs. banian lavare. bac- 
j'pan remigator. babfa ambo. 

Be de. beacen, beacn fgnum. 
beacen-)Tan, beacnc-ropp Jpccula. 
beacnen^e, -nun$e nutus, tropolo- 
gia. beacnian annuere. beacmenb- 
lice allegoricus. beab oratio, tnenfa. 
beaba fuafor. beabo jntj poculum. 
be-xptan pofl. bea^e corona, bea- 
ten ambo. beapaii coronare. beah 
corona, bealcercan rutlare. bealb 
audax. bealblice audatler. bealb- 
pypfca audax. bealepe confufobciX- 
luca)* teficuli. beam trabs, radius, 
tuba. Beam-tune, loci nomen. 
Beam-pleot, cefluarii nomen. bca- 
mian radiare. beamed radiatus.bezn 
fab a. beanbe]^y?//^/c<e. bcanenc fa- 
barius. bcan-basl^a)-, bean-jccala 
fliqua. beap hydro?nelum. bcapail 
ferre. Beapan-bypi£ Banburia. 
beapb barba. beapb-leap imberlis. 
beaps, beaph, beapuj; majalis. 
beapht,beaphtne)-)"c/.v?w«.beapm 
gremium .beapme fermentum .beapn 
f/ius. beapnabeapn/»we/w. bcap- 
na j;epi]cin^e filiorum adopt to, 
beapna ceame progenies, beapn- 
cennan parturhe. beapn-cennenb 
par tens, beapn-cennunj; puerperi- 
um. beapn-eacnian utero concipere. 
beajin-eaca, -eacnenb mulkr fogta. B E 

beapn-eacnung genitura. beapn- 
leaj" im proles, beapo lucus. Beaji- 
poc-fcype, Beappuc-ycype Berce- 
ria. beapy lupus, beapu?; majalis. 
beapupe, beappe nemus. beatan 
verberare. bearepe pugil. beap a- 
flrum .bebapob /Ww.Bebban-bupt;, 
-buph, -bujiuh Bamburgum. bc- 
beab jujfus. bebebbeb defyonfatus. 
bebeob jujfus. bebcoban jubere. be- 
beobenb preceptor, bebep cajlor. 
bebibiran jubere. beblonben infe- 
ttus. bebob mandatum. bebohc. 
venditus, emptus. bebji poculum. 
bebyc^ean vendere y emere. bebypbe 
clavatus. bebypj^ean, bebypi^ean 
fepelire. bebyp^eb, bebyjn^eb Je- 
pultus. bebypignyppe fepultura. 
bec libr't. becajpeb phaleratus. be- 
capcan accurare. becc rivulus. bee- 
Qimarra. becefagus,tefculus. be- 
ceapan, -pian ve ndere^ emere. bece- 
peb phaleratus. becene fagineus. 
beceopan murmur are. beceoppan 
amputare. beceoppen abfaffus. be- 
ciepb, bccieppeb converjus. bcci- 
pan vendere. beclxmeb glutmatus. 
beclxnjob purgatus. beclcapeb ap- 
pellatus, accufatus. beclippan am- 
plecli. bcchppcbjbecjypc amplexus. 
bcclypob locatus. bcclyran wclu- 
dere. bcclyjbe, -clyjeb, -clyjob /«- 
clufus. been fgnum. becnenb in- 
dex, becman annuere. becnienb- 
lice allegorhe, becnyrran ligare, 
becnyece nexus, becojn eventus. 
becuman occurrere. becumenb *»- 
grediens. becun fgnum. becunnau 
experiri. becfae^an legare. becyme 
/uperventus. becypeb venundatus. 
beb rogatus, Icclus. bebJelan fepa- 
rare. bebaeleb Jrparatus, defitutus. 
Bet an-j"opba Bcdfordia .bco-clcof, 
-clyop cubiculum. bebb cubile.bcfc- 
coyz cubiculum. bebbe puhillus. 
bet>S-e]mrefec7oriu?n,bc&&ianfer- 
nere. bebbinje ftramcme?itum . be- 
beahhan celare. bebelfan fepelire. 

be- B E 

bebelpeny?/>«//«* . beben, -bene ro- 
gatus. Bebepicep-peop^ burgus S. 
Edmundi. beb-pelb, -pelc lodix. 
Bebican-popba,oppidinomen. be- 
bvcvanfojfa munire. bebibpian de- 
cipere. bebigelan abfiondere. bebi- 
gelob, -glob, -glub occult us. bebi- 
glingce occult at io. bebihlab, -hlub 
occult us. bebinge leclifternium. be- 
bipc tintlus. bebopen fubmerfus. 
bebolpen fepultus. bebpaebenne 
afjignatio. beb-peap lodix. bebpeba 
clinkus. bebpipan cogere. bebpipeb, 
bebpipt impulfus. bebpopen dece- 
ptus. bebu conflantia. bebybepob 
transfiguratus. bebybpan, -bpian 
decipere, 'meant are. bebybpung de- 
ceptio. bebyppan tingere. bebypb 
intinclus. bebypneb, bebypnbe oc- 
cultus. beebbob, -bub exiccatus. 
beeyiferetrum, baftema. bepxptan 
commendare. bepsept c oner edit us. 
bepseprmg atlus concredendi. be- 
pangen deprehenfus. bepapenb per- 
currens, circundans. bepealbeb in- 
•volutus. bepeallan accidere. bep eal- 
len quodaccidit. bepeallenb contin- 
gens. bepeapenab defyonfatus. be- 
p ehc cintlus^ receptus, captus. be- 
peolan accidere. bepeolbeb compli- 
catus. bepeollan implere. bepepcan 
commendare. bep lae excoriatus. be- 
plean decort scare, bepon recipere, 
deprekendere^circuire. bepop caftor. 
bepopan, bepope coram. Bepop- 
leage, oppidi nomen. bepotigan 
pedes abjeindere. beppinan interro- 
gare. beppmenb interrogate, bep- 
X.2Xipoft. beyulmpolluere. be pul- 
lan, be pullon penitus. bepylan 
polluere. bepyleb pollutus. beg co- 
rona, begalian incantare. began 
incumber e^ infer vire, colere. begang 
cultus , objervatio. begangan incum- 
ber e. begannep calenda. beg-beam 
morus. begearen obtentus. bege- 
meb gubematus. begemenb guber- 
nans. begen ambo. begengap in- BE 

coU. begeonb, begeonban ultra. 
begeoran ajpergere, ejfundere. be- 
gep vaccinium. begeren obtentus. 
begercan obtinere.be gepeophtan, 
be gepyphrum merito. begiepban 
cingere. begipbe cin&us . begieran 
obtinere. beginning inventum. be- 
ginnan incipere. begionban ultra. 
begicen obtentus. beglebbian infi- 
cere. beglebbob contaminatus. be- 
gobian coronare. begobob corona- 
tus. begongyn vexatus, exercita- 
tus. begocen perfufus. begpipen 
captus. begpopen horridus. be- 
gpopnian deflere. begylbeb patu 
vafa deaurata. begyman obfervare t 
gubernare. begymeb, -menb cura- 
tus. betjymene obfervatio. begyp- 
ban cingere. begypbe cin&us. be- 
gyran, -ten obtinere. beh corona. 
behabban circundare. behaepc ten- 
tus. behaerigan ligare. behangan 
fuftendi. behat votum. beharan, 
-ziznpromittere.behztenpollicstus. 
beheapbian decollare. beheapbienb, 
-bob, -bub detruncatus. beheap- 
bung decollatio. behealban a$icere 9 
cavere. behealbenbe contemplans. 
behealben cuftoditus, folicitus \ be- 
heapen ton/us. behepe, behepneppe 
lucrum, behelian, -ligan cooperire. 
beheleb, -lob coopertus. Behemap 
Bohemi. beheopian plangere. be- 
heolban afticere. beheonan citra. 
gi" beheonon citerius. behib abf- 
conditus. behlaepcan navigium one- 
rare, behleapan fixus. behopan e- 
gere. behopa'S oportet. behoplic 
neceffarius. behogabneppe exercita- 
tio. behogobe peraclus. behpea- 
penb corruens. behjieopj'ian pceni- 
tere^gemere. behjieoppienb deflens. 
behpeoppunge pcenitentia, lutlus. 
behpmcgeb circundatus. behpo- 
pan fugiUare. behpopenb fugillans 
behjioppunge lutlus. behpeappe 
commutatio. behpeoppan commuta- 
re 3 parare } texere. behpoppene/w- 

ratus. BE 

ratus, mutatus. behpon unde. be- 
hpoppan, -yen, behpuppan, -pen, 
behpyppan commutare. behpylpan 
obruere. behyban excoriare, abfcon- 
dere. behybbe occultatus. behybi£, 
behybehce filers, behybi^lice jol- 
licite. behybigneppe, -bignyp fo- 
tertia, eremus. behylban excoriare. 
behylte excoriatus. behypeb cir- 
cundatus. behypun^e locatio. bc- 
hy^hc fumptuofus . bei£-beam tu- 
bus, beiunban ultra, bela livor. 
belabian excufare. belabigenb ex- 
eufator. belabob excufatus. bela- 
bun*;e excufatio. bekcban inferre. 
belaebeb duttus. belse^eb detefta- 
tus. belxy&proditor. belaspan pro- 
dere. belaepeb proditus. belaspenb 
prodens. belsepinj proditio. belap 
rejiduum. belapan manere. bclamp 
accidit. belabob excufatus. belbe, 
-bo audacia. belean reprehendcndo 
prohibere. belec^an me?itiri. be- 
lene caulicularis . beleopan migrate. 
belepa, -pent) proditor. bel-plype 
tympani veUus. beig bulga. belean 
indignari. belhup turris facra. be- 
lipan Juperejp. bclipienb vivens. 
belij; bulga. behmpan pertinere. 
behpman evirate, belipnob evira- 
tus, eunuchus. bell campana. bel- 
lan mugirejatrare. belocen, -lot;en 
claufus. belone caulicularis. belc 
baltheum. bclucan claudere. belo- 
cen, -logen obferatus. belune cauli- 
cularis. belympan pertinere, contin- 
gere. belypceb illufus. belycigan 
procare. bema tuba, bemxnan con- 
dolere. Beme Bohemi. bemi^an 
latere ,occult are. bemi&n occultus. 
bemupcpian obmurmurare. bemyl- 
ban humare. bena rogator. benas- 
man auferre. bensemeb ablatus. 
bencJcamnum,Jj>onda. benb vincu- 
lum, nodus, ben&an fleclere. ben- 
benbe fleElens . bene poflulatio. be- 
na rogator. benembc, -nemeb abla- 
tus. bencocen occifus. beneocan BE 

int erf 'cere. beneo^5, -neo^San infra 
bemman privare. benpian orare 
benpienb precans. Ben-tnt> Roga- 
tionum dies, benbi^e voti compos. 
benum, -numen Jlupefaclus,priva- 
tus. benyman deprivare, eripere. 
benyman infra, beo apes, beo fis, 
Jit, e/lo. beo-bpeab favus. beoce 
fagus. beo-ceopl apum cuflos. beob 
menfa. beoban jubere. beobens 
man dans, beobap lances, beob-bolla 
cupa. beob-cla^ gaufape , lodix. 
beobe men/a. beobenblic impera- 
tivus. beobenblic ^emeb modus im- 
perativus. beob-epne refeclorium y 
cubiculum. beob-pepp menfa, epi- 
thalamium. beob-pceat, -pcyre 
mappa. beopian tremere. bcopun^ 
tremor, beo-£an5 examen. beogole, 
-£ul confentiens. beolone caulicula- 
ris. beomtrabs, radius, beo-mobop 
rex apum. beon ejfe. beonb ens. 
beon-bpeab favus. beon-bpo^ me- 
licratum. be on$epyphrum Jponte, 
immerito. beojl,Deojie hydromelum. 
beopa lucus. beopan ferre. beopcan 
latrare. beopce betula. beopcen 
tiliaceus. Beopban-i^e, Ccenobii 
locus in agro Lincolnienfi. beopb- 
paspta medicamentum quoddam ad- 
ver Jus fuppur at tones, beopenbe e- 
nixus. beop£ coUis, munimentum. 
beopcan, -£ian cavere. beoph arx. 
beophnvppe muniment um. beophc 
clarus. bcophre lumen. Beophu- 
popb clarum vadttm. beophr-hp lie 
iclus 0c«//.beoph~hce dare. beophz- 
nyppe Jfilendor. beopm, beopma 
ferment um, cbylus. Beojimaj Biar- 
mi. beopn princeps, homo. Beop- 
nica-pice Bemicia. beojipcipe con- 
vivium. beop-pele convivia,compo- 
tat iones.beopy-m frangere. beop^ 
vativitas. beoji^Ojl-cpelma abor- 
tivum. beop^pe ortus. beoji^jie 
}?ynenu objletrix. beopui^an^beoji- 
Cian clarefcere .Beoppic Berivici op- 
pidum, beepmpienb ill u for. beopc 
C colojlrnm. BE 

toloflrum. beoc mina. beoran ver- 
ier are, m in art, imminere. beorenb 
verberans. beotian minari. beoti- 
$enb minitans. bcorhce minitans, 
minaciter. beorunge mina, fufti- 
gatio. beopypt apiaftrum. bepaecan 
fallere. bepaecenb ittudens. bepsehr 
zllufus. bepaeeepcpe fell ax. bepae- 
cunj lenocinium. bepa urfus. bep- 
repn area, bepan ferre, proferre. 
Bepan-bypig Banburia. bepbena, 
-bme verbena, bepce betula. bepe 
jirfus,feretrum,hordeum. bepeapan, 
-yi'geiz.njpoliare. bepeapenb Colla- 
tor, bepeapob Jfcoliatus. bepeccan 
crimen diluere, defendere. bepe- 
cojm ptifana. bepe cpaep farrago. 
bepeb vexatus. bepe-plop area. 
bepe-gapol redditus hordeaceus. 
bepe-hlap pants hordeaceus. bepen 
horreum, ptifana. bepenb ferax, 
ejfatitS) gerula. bepene hordeaceus, 
area, bepenne urfi?ius. bepeoppian 
•pmiitere. bepeoppunge pcenitentia. 
bep-epn area. bepe-paeb hordeum. 
bepe-run area, viUa frumentaria. 
bepene vettula. bepe-pic villa fru- 
mentaria. beyif, porcus, aftnus, co- 
rymbus, mons. bepg-aelpenne orea- 
des. bep^an acinus, guflare,cavere. 
bepj;en, bepien bacca. bepgyl fe- 
•ptilchrum. bephr-hpile momentum. 
bephcnabe clarifcatus. bepia uva. 
bepian corymbus. bepitan pracin- 
gere, pereauitare. bejuj oppidum. 
bepi^en corymbi. bepinban decor- 
ticare. bepn horreum. bepnan ac- 
tendere. bepneppe, -necre combu- 
Jlio. bepnm£ uftio. bepopan remi- 
gare. bepoppian poenitere. beppc 
ruina, malum, bepptin^ ruptura. 
bepien onus, bep^hng puerpe- 
rium. bep^pile momentum, beppe 
nemus. bepynbe fcetuofus. bepypeb, 
bepypc ffoliatus. bepacen in con- 
trover fiam vocatus. bepamcan mer- 
ger e. bepaenct merfus. bepaec ob- 
fijfus. bepapgian condokre. bepapi- BE 

genb condolens. bepapigob lamen- 
tatus. bepapgunj; lamentatio. be- 
papan ferere. bepapen Jpeclatus. 
bepceab conjperfus. bejxeaban com- 
minuere. bepceapian conjpicere. be- 
pceapigenb confpiciens. bepceapige- 
pe fteclator. bepceapob fyeclatus. 
bepceapobnyppe vifio. bepcepan 
tondere. bepcipu^a exordinatio- 
nes. bepciten cacatus. bepcopen 
detrufus. bepcopen tonfus. bepcpe- 
pen rafus. bepcpiy-en confejfus. be- 
pcupan detrudere. bepcupenb de- 
trudens. bepcucan pracipitare. be- 
pcytai£;an accufare. bepcypan/r*»- 
dare. bepcypeb privatus, expulfut. 
bepcypebneppe privatio, abdicatio. 
bepcyjuan privare. bepcypiganne 
privari. bepcypun^e exaucJoratio. 
bepeccan accujatorum criminibus 
rejfondere. be pelpe-pille Jponte. 
bepem fcopa. bepencan mergere. 
bepenceb merfus, uflulatus. bepen- 
gan uflulare. bepeon videre. be- 
peonb videns. bepeten, -pecren ob- 
fejfus. bephpiuen confejfus. bepil- 
y pebe deargentatus. bepincan ab- 
forbere. beymfaznexcantare. bepi- 
mnfefinuatio. beyr&fcandalum. be- 
prran obfidere, pofiidere. beplagen 
occifus, amputatus. beplean percu- 
tere.beyle&en occifus. beplep fomno- 
lentus. bepm, bepma fcopa, finus. 
bepmipeb int erlitum.beymiz an cor- 
rumpere,polluere. bepmiren corru- 
pt us. bepmirennippe corrupt io, pol- 
lut /o.bepnaeban pracidere. bepmpeb 
ninguidus. bepolcen torpidus. be. 
yon&foie mora, bepoji^e follicitus, 
charus. beppanan perfuadere. be- 
ppanen i?icitatus. beppappabe clau- 
fus. bejppaecen delatus. bepppecan 
obloqui. bepppen^an confpergere, 
beppun^en flagellatus. beppyjiian 
ex vefligiorum notis deprehendere. 
bep urfus. bepta optimus. beptas- 
lan fugere. bepcsepan proculcare. 
bepcanben detentus. beprepnb vc- 

catus, BE 

catus. beprelan fugere. beptemeb 
cruentatus. bepongan immitere. 
beprpeb flratus. bepcpoben in- 
fifcatus. bepcpypeb flratus. be- 
y~ linden pundits, immijfus. beyyx- 
leb accenfus. beppapen teclus. be- 
rpapyn amiclus. beppe'San fafciare. 
beppic fupplantatio,fcandalum. be- 
ppican fupplantare, evadere, deci- 
pere, depravare. beppicen fupplan- 
tatus, deceptus. bey y icenb fupp/an- 
tans,impoftor. beppician fupplan ta- 
re, decipere. beppunften flagellis ca- 
fus. bepyla»b maculatus. bepypob 
illaqueatus. bepyppan prehendere. 
bepyppan iUaqueare. bepyppbe il- 
laqueatus. bee melius, becaecan 
concredere, impertire. beraxunge 
tr adit to. be~a*ht concreditus, tra- 
ditus. becahr dejponfatus. beran 
reflaurare, mederi. bere beta, per- 
fonatia. bereallan excufare. berealb 
excufatus. bereon criminari. be- 
cepa, -cepe melior, melius, bere- 
pian praflare, meliorefcere. bere- 
pun^e emendatio. betepr, berp~ 
sptimus. bepsehr, -peahc tecJus. be- 
J>eappan egere. bepeappenb indi- 
gent, bepencan confiderare. be^ian 
fomentare. bepieb projperatus. be- 
jnm; foment um. beppybun expila- 
re, cogere. bebuppan indigere. be- 
Cihan concludere. berneppe fatif- 
fatfio. bcroce, herbse genus, be- 
token accufatus. beuogennyppe ac- 
tufatio. berpebape praflare. be- 
tpobe emendatus. berpymeb cir- 
cundatusbezyivnxwa circundare val- 
lo. beepe optimus. betpc-bopen 
natu maximus. becuh, becux inter. 
betux-pictan mterferere. becpeo- 
nan, -cpeox, -rpi, -epioh, -epix 
inter, becpix-penban intermittere. 
betpox, -rpuh inter, becpuh-bpu- 
pum interciltum. beupux inter, be- 
rpux-alo^ebneppe , becpux-apop- 
pennyppe interjeclio. becpux-cu- 
man hitervenire. becpy, -tp> h itt- BE B I terea. berpyh-^epirtan interpone- 
re. becpyh-gepec. interpofitus. be- 
c Pyh-b on 5 in 5 interponens. becpy- 
nan inter, eop betpynan,up-betpy- 
nan invicem. betpyx inter. beryhc, 
-ryhrlab culpatus. betynan claude- 
re. becypan pice liquida inficere. 
be un-^epyphrum gratis, bepaepan 
obvolvere. bepaepeb obvolutus. be- 
pashran, -yebzmfruflrari. bepsep- 
nian armis Jpoliare . bepaepnob ar- 
mis privatus. bepaepan defendere. 
bepanb involutus. bepeallen coclus. 
bepeapbian defendere. beyeupbienti, 
bepeapbi^enb fervans. bepeapbob 
cufloditus.beyettas conjugatus. bc- 
pebban, -pebbian pignerare, connu- 
bere. bepebbob oppigneratus. be- 
pebbun£ oppigneratio, connubium. 
bepejbe fruftratus. bepenb verfus. 
bepenban vert ere. bepeopan,-P e P* n 
flere. bepejuan, -pepijan defendere ; 
prohibere. bepejieb, -]iob proteclus. 
bepepi^enb munitus, protector . be- 
pepeneppe prohibitio. bepejiun^e 
munitio. bepican caftrametari. be- 
picobe proteclus. be pille ultro. 
bepimmen neptis. bepinban mvol- 
vere. bepinben involutus. bepippian 
regere. bepipre cuftoditus. bepiran 
cuftodire. bepican runpeipe viUica- 
re. beplacian ftettare. beplarun^a 
Jpetfacula. bepoppen p rojeclus. be- 
ppeoj^en obrutus. bepjieon,-ppi^an 
tegere. beppigen, -ppo^en tetlus. 
beppigenneppe occultatio. bepun- 
ben involutus. bepylepab devolutus. 
bepylepan provolvere. bepynban 
involvere. bepypcan elaborare. be- 
yy]\y>wn.projicere. beypnan percur- 
rere. 

Bi juxta. bibhopecan bibliotke- 
ca, biblia facra. bibyc£on£ ven- 
ditio. bicce, bice cankula. biccene 
caninus. bicejipan prxterire. bic- 
Senc^epe cultor. bicnian demon- 
ftrare. bicnienb nutu oftendens. 
bicnun^e flgnum } flgnatio. bi-cpibc 

C 2r proverbium. B I 

proverbium. biban manere>expe Eta- 
re. bibban ob/ecrare, impel/ere, of- 
ferre. bibbenb petens, flagitans. 
bibbe rogatio,vindicla. bibbep pro- 
cut, bibenbe fufpenfus. biecn fi- 
g?ium. bie^oban coronare. bieh co- 
rona, bielb conftantia. bienfaba. 
bien cobbap filia-ua. biephre, -ru 
com feat io. biepme pectus, biepnenb 
ardens. biepene exemplum. biepe- 
nian exponere. bierl malleus, bierpe 
amarus. biercpneppe amaritudo. 
bn-'ian tremere. bipienb tremens, 
bi-yleanfubterfugere.bi-yleon&au- 
fugiens. bipun^e tremor, bipylc 
frovincia. bvgjuxta. bigan colere, 
emere. bi^antje cult us. big-cpibe 
cult us religiofus, proverbium. bi£e 
commercium. bx'&eznfleffere. bigeg- 
nep fludium. bigelp camera. bij;en 
emptus. bi^encepe operator. bi- 
£enc£e obfervatio. bi^en^ cultus. 
bi^en^a cultor. bigeonban trans. 
biftgan colere. bi^enb colens. bvg- 
hyblice, behybi£licey?r/0. bi£-leo- 
yz. annona. bi£-leopan cibare. bi£- 
leopeb cibatus. bi^leopenb pafcens. 
bi^neppe flexus. bifton^an colere, 
bigon^e cultus,exercitatio,fludium '. 
bi^ppaec fupplantor. big-ppel pa- 
rabola, paradigma. bi£-pipue cibus. 
bi-£ypbl zona, biheonan cis. bi- 
ll foxy, filers, bil marra. bilcertan 
eruttare. bile ulcus, r of rum. bile- 
hpit Jimplex. bilehpitneppe fimpli- 
citas. bileneb inhabit at ut. bileojian 
iranjlre, bilepire (implex, bilepib- 
lice jimpliciter. bi%e audax. bilib- 
hznfuftentari. bi-lipen pulmentum, 
bili£ follis . bilr& imago, exemplum, 
fpecies, forma, bill chalybs. bille 
falx,fecuris. billejie, herbse genus, 
bilobe roflratus. bilpeuneppe fnn- 
p licit as. bilpib ?nanfuetus. bilyhue 
biliofus. bime tuba, bimylban hu- 
mare. bin fum. bmban Ugare, difji- 
mulare. binbenb ligans. bunben //'- 
gat us binbeh vinculis conflriclio. B I 

binn cophinus. binnan, -non intur. 
binne prafepe, maclra. bion effe. 
biojl mulfum .bioyi^propugnaculum . 
biorul baculus. bio-pypt apiaflrum. 
bijice betula,pdpulus. bipcene betu- 
laceus. bijib pullus. bip^eb fepultus. 
bipcene fepulchrum. bip^incge gu- 
fiatio. bipgneppe gujlus. biphtu 
ftlendor. bijnan fepelire. bipig urbs. 
bipi^an guflare. bipitjh-man adi- 
lis. bipi^in^e gufatio. bipihro 
Jfilendor. bipne lorica. bijineb lo- 
ricatus, combujtus. bipasc per a. Bi- 
)*ceop Epi/copuf,Pontifex. Bipceop- 
bome, Bijxeophab Epifcopatus,mu- 
?ius epifcopale. bipceop-hypbe, -hy- 
peb clerus. bij*ceopian epifcopare. 
bipceophce epifcopalis. bipceopob, 
bipcopob ab epifcopo confirmatus. 
Bipceoppice Epifcopatus. Bipceop- 
j'cipe D'ceceps. Bipceop-petl, Bi- 
pceop-ptol Epifcopium, pedes epifco- 
palis. bipceop-pypc verbena, bi- 
pceop-pypc ye keppe beton'tca. Bi- 
pcop Epifcopus. bipegun£ negotium. 
bipen ccccus, bipene exemplum. bijv 
mefiopa?. bi)*mep contumelia, irri- 
tus. bipmepian iUudere, dehonora- 
re, polluere. bifmepienb irrifus, //- 
lufor. bn/mpob illufus. biymoymey 
pollutio. bi)*mop opprobrium. b\y- 
mojileo^ carmen inveclivum. biy- 
moplic opprobriofus. bipmpun^ /'/- 
lufio. bipman exponere. bi-)"pel pro- 
'verbium. bij'j'exte bijfextus. bijr 
es, en's, fueris. bipuic-palle, bij"pic 
decipula. bn'pican fupplantare. bi- 
yyicerrbjupplantans. bi)-picoI, -oil 
dolofus. bica offa. biran mordere. 
bite buccella. bitel blatta. biuela 
mordella. bibenbe mordax. birep 
amarus, horridus. bitepian acerba- 
te, bitepob acerbatus. birejiigan 
amarefcere. bibepiice amare. birep- 
nej'je amaritudo. bi^ erit. bit> 
maelum frufiulatim. birole fr<e- 
num. birpr en's, birre uter. b\-> 
tmhu mevtagra. bicyjilice amare. 

bis- B I B L bi-popb proverbium.bi-ypit&n poft- 
fcribere. bi-yy r n& pr over bium. bixen 
buxeus. 

Blac niger, pallidus, fufius. blac- 
bepian vaccinia, mora, blac-epn 
lucernarium. blacej'nun^e flagran- 
tia. blac-hleop niger. blac-hleop 
lbej* athiops. blac-hpem corvus. 
blacian nigrefcere,pallefcere, albe fee- 
re. blacj?a vitiligo, blacunj; pallor. 
blase niger, atr amentum, blaec ~) ye- 
\>e)i atramentum & calami, blaecan 
nigrefcere, denigrare. blaece pallor. 
blcec-ejin atramentarium, lucerna, 
laterna. blaeco vitiligo, blaec-tepu 
pixfluida, naphtha, blaec J'a, blaec- 
J'pujT vitiligo, bh?oflatus,frucJus, 
ramus, coma, blaebp puftula, vefica. 
blaebpan abl, -jape, -paepce .dolor 
vejica. blae-haepen glaucus, cceru- 
leus, hyacinthinus. blaepe fax, ma- 
nifeftatio, t orris. blaejt flatus, bise- 
ct an infufflare. blaejT-belj; follis. 
blaec balatus. blaecan balare. blae- 
Ceb balatus. blaerepnun^e flagran- 
tia. blsepen perfeus. blan cejfans. 
blan&en yezx flavicomus. bliyefax. 
blajr-belj follis. blatenbe balans. 
bhteymm^e flagrant ia. bhyznfla- 
re. blapenb flans, bhy ermyy ye in- 
flat io. bleac, bleaca niger. blea^e 
Utus. blec, bleci niger. Blecin^aij; 
Blekingia. blecte corufcatus. bleb 
fruclus. bleba patera, bleban phle- 
botomare. bleb-hopn cornu poto- 
rium. blebpe vefica. blebp mn bene- 
dicere. blebpenb benedicens. bleb- 
jobe benediilus. blebjun^e bene- 
dittio. blebu patera, ble^ene puftu- 
la. blacan ble£ene anthrax, blen- 
ban mifcere. bleo color cceruleus. 
bleo-cpaepr; ars plumaria. bleo- 
j sej'cny yye jucunditas ,delicije . bleo- 
pah versicolor .bleoh color . bleo-peab 
murinus color. -bleo-jxaemns opus 
mufivum. b\ey\eonyx,calvus . ble^- 
yeytnyy delicie. bier pan benedi- 
cere, bletj'ienb benedicens .blecpobe BL 

benediilus. blerping boc fiber bene- 
diclionum formulas continens. blee- 
runge benediilio. bhc attonitus. 
blican, bliccerran corufcare,ftupe- 
facere. blinb cscus. blinba man 
palpo. blinban cacare. bhnbnejre 
cacitas. bhnb nerle ar change lica,la~ 
mium. bhnb peapm cecum inte- 
ftinum. blinnan ceffare. bhnnenb 
ceffans. blmne, bhnne)")'e cejfatio. 
blio color, bhja fax. bh)7;epe in- 
cendiarius. blijj'e latitia. bh)*)'ian, 
-pjan gaudere, reficere. bh)")-ienb, 
-p£enb gaudens. bhp'unje exul- 
tatio. bli^e, bh^e-heopt let us. 
blrSe-heopcnyffe letitia. blroe- 
hce Utus. bh^nype exultatio. 
blob fanguis . blobej" yloynyyyeflu- 
xus fanguinis . blob-pop laeren phle- 
botomatu*. blob-fteozzn fanguinem 
fundere. blob-geoce fanguinis effu- 
fio. blob-gepob cruentatus. blob- 
£yre fanguinis effufio. blob-hpaecan 
fanguinem excreare. blob-hpaece 
fanguinis excreatio. bloblg fangui- 
neus. blob-laef, -laeje, -laej-pu exan- 
guis.blob-lxrunphlebotomare.bloi)- 
Jea)' exanguis .blob-mona^ Novem- 
bris menfis. blob-pyne fluxus fan- 
guinis. blob-peax phlebotomum, 
blob-yet en fanguinis profluentis re- 
ftritlio. blob ut-pyne J^uph ajij-- 
^ant; , blobe-ut-p^ dyfenteria. 
blobpaman fanguinem m'tnuere. 
blob-pypc polygonum, bloejx-baelj; 
follis. bloma met a Hum. blonbe mix- 
tus. blonben tintlus. blonben-feax 
flavicomus. blopan, bloj-m, blopma 
fios. blopm-baep, -baspenb^r/^er, 
bloj-tm^^. bloyzm-^elb floralia. 
bloran immolare. blorenb immo- 
lans. blo^pjeCUllJ peripneumonia. 
blor-mona^ Novembris menfis 
blotj-m-baspe, -bejienb floriger. 
blorj'me flos. blocpmian florere, 
germinare. blopan florere. blopenb 
florens. blycirynbe f«^»/.blybnyf 
exultatio. blyj'a, blyyi^efax. 

Bog B O 

Boc liber, fagus. boc-secepaj' pof- 
fejfio. bocaj* indigit amenta, boca- 
pcpeon bibliotheca. bocce fagus. 
boccejr taberna. boc-cpsepc litc- 
ratura. bocepe fcriba. boc-pel per- 
gamena, membrana. boc-gejTpeon, 
boc-hopb bibliotheca, chartophyla- 
ceum. boc-lanb poffejjio, allodium. 
boc-leben lingua Latma. boc-lcaj: 
chart a. bodice bib lieu s. bocobe in- 
fer ipt us. boc-paebep lector, boc- 
psebinc lecJio. boc-peab minium. 
boc-]*camut lecJorium. boc- if cap //'- 
tera, epiflola. bocfum obedient. 
bocj'umneffe obedientia. boc-rale 
feripta. boc-cpeope fagus. bocube 
inferiptus. bocunge fcriptura. bob 
jujfus,juffum. boba nuncius. bobape 
praceptor. bobe nuncium. bobepe 
fraceptor. bobian, -bigan pradica- 
re. bobienb, -bigenb pradicator y 
fraeeptor. bobob, -bubpradicatus. 
bobi$e ft x at ur a, pectus, truncus. bo- 
bigian pradieare. boblac decretum. 
bobpcip jaJ/tOy legatio. bobunge 
fradicatio. boec liber, boj ramus, 
fornix, boga arcus, fornix, cauda. 
bogean rofmarinus. bogehc arcua- 
tus. bogen rofmarinus. bogecunge 
anfraclus. bo^h, boh ramus, bohre 
emptus. bol dormitorium. bolca/a- 
rus. bolbe 'villa, bolb-getsele do- 
mic ilium, bolgen-mob iracundus. 
bolla cyathus, hemina. bolpcep, 
-)*Cpe cervical, bole, bolca &des, ca- 
tapult a, pilum catapultarium. bone 
relm&fionda. bonb ligatus. bonba 
maritus. bonb-pypc, herba <\ux- 
dam. boochojib bibliotheca. bop 
fcalprum. bopan natus. bopb men- 
fajnargo^domw. bopba lefta . bopb- 
j>aca, -]?eaca laquear. bopb-peal pa- 
ries, bope forum . bopen natus. bo- 
pennyffe nativitas. bopg fcenus. 
bopgan mutuari. bop£-bpece fide 
juffionis violatio. bopge mutuum, 
fide jujfor, debitor. bopSej"-bpyce 
fide juffionis violatio. bopg-gylba B O BR foenerator. bopg-hanb fide jujfor'. 
bopgian mutuari. bopgienb mutuo 
accipiens , foenerator. bop£i-lepbe 
ff>onfiojignus bo]\b fide jujfor .boph- 
bpyce fide juffionis violatio. bo\ihe)'- 
eal&op fideptffor primarius. boph- 
paefcan fidejujjione obligare. boph- 
hanb, bojihoefidejujffbr. boph-f eb 
pignus. bopian terebrare. boplice 
mavifefle.bo]iyn\mf ) corruptio.boj\- 
pcen fraSlus. Bopucc-pape Boru- 
cluarii. Bojanham, loci nomen. 
boph prafepe . boj"m, bo)"me^»a^. 
boc, boce compenfatio, remedium. 
bo^en rofmarinus. bocl, bocle vil- 
la, palatiutn. boc-lea)' inexpiabilis. 
bocl-peapb, -yeyib adilis. bocm 
fundum. boc-pyp^e emendabilis. 
boung oflentatio. boxe pixis. box- 
Cpeop buxus. 

Bjiac adverfarius. bpacan conte- 
rere. bpac-hpil momentum, bpact- 
£ean arare. bpab, bpabe latus. 
bpab sexe dolabra. Bpaban-popbe, 
loci nomen. bpab-hanb palma. 
bpab-hlap paximatum, pants torre- 
f actus, bpabnyppe latitudo, libra- 
mention, fuperficies. bpab-pn/Cel 
eryngeon. bjiaec femoralia . bpaecan 
frangere. bpascenb frangens . bpsec- 
cx bracca. bpaec-KXvSu epilepfia. 
bjisechme flrepitus. bpaec-peoc y 
-)*eoc-man phreneticus. bpaec-)*eoc- 
nc]"]*e epilepfia. bjiasb torridus.bpx- 
ba lumbi. bpseban propalare, aufer- 
re,ftr'mgere. bpgebbe torridus.bpx- 
&e longitudo, men/ a, figment 'urn, of- 
fatura. bpiebelj* ftragulum. bpae- 
benb affans. Bpoebene, fylvx no- 
men. bjiaebingchhj-an ampliat to fa- 
ma. bpaebingpanne fart ago. bpseb- 
i)*en fcalprum. b)ixbnyj")"e longitu- 
do. bpaeb-panne fart ago. bpse^ban 
eximere. bjiaegen cerebrum, bjiae- 
genej* abl cerebri dolor, bpashem 
vifus imperfecHus .bjixmiy marisun- 
d&. bjiaembel-b)i*ep, bjiaep tribu- 
lus, morus, bjisep as. bpse^en, 
bpasj-na BR 

bpcej'na areas, fortis. bpaeyclunj 
flrepittu. bjiaecan mutare. bpae- 

te odor, bpaec-madum minutatim. 
psepe fupercilium. bpaj;en wrr- 
4r»z*. bpanb /or?;/. bpanb-ij'en, 
bpanbpeb andena. bpanbpita ar- 
deola. bpayyicabrajjica. bpaj'tl cre- 
pitus, fraitura, arfio. bpaj~han cre- 
fere,fravgere, ardere. bpajxhenb, 
-Ji^enb crepitans, fir epens. bpajx- 
lung crepitus, bpatx pallium . bpea- 
ca.n frangere . bpeahrnun^c convo- 
latus. bpeapb fummum . bpec lum- 
barejucrumjiecefjitas. bpecan fran- 
gere. bpccen&frangens. b\\Qx>fraus. 
b\\etzxifovere,aJfare,pleifereby\e&- 
bupe thala?nus. bpeb-£uma Jpon- 
fus. bpebi-ponne, bpebinjq-pan- 
ne fart ago. bptb -ij'cpne Jcalprum. 
bpe£ba terror, bpegban diripere. 
bpejjben ablatus. bpegean terre- 
re. bpe^ebe territus. bpe^en cere- 
brum. Bpe£;en;:-}--opb,Bpen--):opb 
Brentafluvii vadum. bpegh, bpeh- 
$e fupercilium. bjie^nej", -50, -511 
terror, dominus. bjie^yb territus. 
bpchrman c repe re .bpehrnicn&y?r/'- 
dens. bpehtnun$e convolatus. bpe- 
man folennis. bpembcl, bpemble, 
bpemel rubus, morus. bpembel- 
acppel pomum Jf>inofum. bpemble- 
bpxp tribulus. bpembp rubus. bpe- 
mel angens. bpemen /biennis, bpe- 
menb, bpemmenb rugiens, fir yens. 
Bpemef-bypiS, uibis, vel arcis no- 
men, bpen^neffe oblatio. bpen- 
ning crematio. bpeob/ww.bpeopb 
fummum. bpeojx peifus. bpeojx- 
ban peclujculum. bpeojx-bcoph, 
-geboph thorax, bpeojx-hopb pe- 
ctoris thefaurus. bpcojx-line fa Jcia 
peel oralis, bpeojt-j'aspce morbus 
fecloris. bpeojx-peal lorka cafiro- 
rum. bpeojx-yylmay ubera. Bpeo- 
Cene "Britannia. Bpeoton Britan- 
nus. Bpeocon-lanb Britannorum 
terra, bpep tribulus. bpepb la- 
brum, bjiej" as. bpec traba. Bpe- BR 

renan-mepe Brit a7tnor urn Jlagnum^ 
Bperene Britannia, bpe^e Jptri- 
tus. bpe^ep/r^r.Bper-lanb Bri- 
tannia, bpepe fupercilium. bjiic 
pons, bpica ruptor. bpice ruptura y 
ufus. bpicean prodejje. bpicg pons. 
b)llcX-bozcpontisi7i/lauratio.B]nc- 
$e, loci nomen. Bpicjje begeon- 
ban Bruga. bpic^e-sepeopce /w/- 
tis infiauratio. bpicpan prodejje. 
bjnb fponfa. bpib-beb leiius genia- 
lis. bpib-bupe thalamus, bpibbc 
pullus. bjubel, -bcl)" franum. bpi- 
bejeunj bipenel/a. bpib-^ifu dos. 
bpib-juma (fconfus. bywxAfranum. 
bjiibhan, -li^an franare. bpij;- 
£e pons, bpihr-hpile momentum. 
bpihrmen fragment a. bpng jufiu- 
lum. bplm-flob diluvium, bpim- 
hlxjxe maris onus, bpimpa taba- 
nus. bpin^an fcrre. bpinga)* dona, 
bpioy&tabanus. bpijxl (eta. bpijx- 
nienb erogafis. bpitcan co?iterere. 
bpitxenb frians. bjlip li<juame?i y 
puis, bpipan coquere cervifam. bjioc 
grumus, ophiomachus, cabaUus^agri- 
tudo, labor, bpoca rivulus. bjiocan 
vexare. b]tocccabalIus. bpoce ufus. 
bpocen ruptus. bpocian opprimere. 
bpoclice a'ger, agre. bpoc-mmte 
menta crifpa. bjiocobe ruptus,<sger, 
decoclor. bjiocu miftrix. bjiocun^e 
contritio. bpob gratis ^proles .bjiobe 
concretio. bpobettan tremere, tre- 
pidare. bjioberun^e figmentum. 
bpobi^e incubans. bjiobij;e henne 
gallina incubans. bpoel hortus cer- 
vorum. bpo^an horrores. bjioh mi- 
Jeria. bpohr vifium. bpohre alla- 
tus. bpom myrica y fiop<e. bpom- 
fsej'ucn myrketu?K. bjionb fax. 
bpooc rivus. bpopb pun if us 9 fru- 
me?itum novellum. bpopbapum- 
tupa glumula. bpojnian corrum- 
pere. bpoymerfo corruftipews. bjioj - - 
nob corruptus. bpojnienbhc, -ni- 
j;enblic corruptibilis. bpoynunge 
corruptio, bjiojrluugc crepitus. 

b)\QrS BR 

bpcfiS ju/culum. bpo'Sep frater. 
bpo^eppae&ene fratemitas. bpo- 
J?ep-pnu/r<3tfr«£/tf.bpo}>ep-r>ypr, 
nerba quaedam tuflim fanans. bpo- 
J?op frater. bpo^op-bana fratri- 
cida. bpo^Sop ^epae&]ie& frater ex 
paterno latere, bpo^op semae&peb 
frater ex mater no latere, bpo^op- 
gylb f rat emit as. bpo^oplic fra- 
ternus. bpo^ophcnyr , bpo^op- 
pae&enne fratemitas. bpoJ?op-rib- 
be germanitas. bpo^op-runa fra- 
truelis. b}:or6o]i-fiffratriJfa. bpo- 
pen cod us. bpucan frui, occupare y 
digerere^prodejfe . byiucm'gefunc7io J 
fruitio^occupatio. bpun fufcus. Bpu- 
nan-buph, nomen loci, bpun-baru 
oftrifer, purpura, bpune fubniger. 
bpune]?an, morbus quidam. bpune- 
ipypr aff>lenium,fcrophularia minor. 
bpuptan compungere. b)m\a fuper- 
alia, bpyc fragmentum. bpyce pa- 
cts violatio, utilis. bpycge pons, 
bpycg-boze pontis wdiftcatio.Bpyc- 
ge-rtop urbs Briftolienfis. bpycian, 
bpycrian prodejffe. bpyfc jftonfa. 
bpyb-bupe thalamus, bpy&e ex- 
traclio. bpyb-ealoTS nuptiale con- 
vivium. bpy&ehcan ^eppite dra- 
ma. ,bpyt>enpah firmus paries. bji5 r &- 
£ifu dos. b]\yb-'$arn2L]ponfus,pro- 
cus. bpy&-£uma bpo%op levir. 
bpyb-lace ?tupt'ne, nuptiale offerto- 
rium. bpys-leo^ epithalamium^hy- 
mena-'its. bpyb-loppa nuptia?, con- 
vivium nuptiale. bpyb-pert torus 
genialis. bpybylf franum. bpyht 
clarus. bpyhcm vifus imperfeelus. 
bjiym mare . bpyme folennis^clarus. 
bpym-flo& inundatio. bpymme ri- 
pa, labrum. bpymrrpeam fret urn. 
bpyne incendium. bpyne-a6l febris. 
bpyne-^ielbe holocaujlum. bpypb 
compunclus. bpyjife-bae^ pajjionis 
dies. bpyp&nyrre compunclio. bpy- 
fan conterere. bpy)*e&, -yyb contu- 
Jus. Bpyc Britannus. bpyran fran- 
gere, dij/ecare. bpyce&nyrye con- BR BU tritio. Bpycene, Bpyren-lan& Bri- 
tannia, bpy'&en herba Britannica. 
Bpyc-popfc) Britannorum vadum. 
Bpyc-lanb, -lonb Britannia, Cam- 
bria. bpyrnepe diftributor, domi- 
nus. bpycra dominus. Bp> r cra-ea- 
lon& infula Britannica. bpycran 
frangere. Bpyccar Britanni. bpyc- 
Cian, bpyccrgan occupare,frui. 

Bu ambo. buc lagena. bucca ca- 
per, buccan-beapb barba capra. 
buccan-hopn capricomus. Buccin- 
^aham-rcipe, comitates nomen. 
buce feceJJ'us, venter, bucene /<ȣ/- 
neus. bu&an orare. buent> cotonus, 
incola. buen&pa-lear incultus. bu- 
fan, -pon Jupra. bugan fieclere, 
colere. buen&, bu^ent», bugigenb 
fleet ens, colens. bwg£nflexus,eultus. 
buhromnerj'e obedientia. bul-be- 
pent) buUifer. bule bulla, bulenc- 
yan, herbae genus, bulluce vitulut. 
buloc, -luc boletus, bunan carche- 
Jia. bun&en ligatus. bune fiftula. 
Bune Bononia. buopcalmon buph- 
thalmus. bup, bupe conclave, buji- 
core cubile. bujij, bup£e urbs , ca- 
ftrum, curia, domus. bupgate atri- 
um, bupg-bece, -bore urbium, ca- 
jlrorum inftauratio. bupg-bpice ur- 
bis violatio. buji^e-birceop civita- 
tis Epifcopus. Bupgen&af Burgun- 
dii. bupg-punan parca. bup£rcipe 
municipium .bujig-rral clivus. bujih 
urbs. buph-6ote urbium inftaura- 
tio. buph-bpyce urbis violatio jftpti 
ejfraclura. buph-ealsop urbis prae- 
tor, bujih-jcasrcen arx. buph-^eat; 
atrium, buph-^emor urbis comitia. 
buph-leo& cives. buph-jiae&en mu- 
nicipatus. buph-pihe jus civile. 
bujih-j-32ran cives. buphjrrpe mu- 
nicipium. buph-) - cyjie territorium. 
buph-fpsece fermo urbanus. buph- 
rra]?el ades. buph-rcybe urbs. 
buph-pajiu oppidani. buph-pita ci- 
vilis. bupn torrens. bup-ppiche 
dicecejis, bujircan rumpere. bu\\- BU B Y BY C A j?egn., -gene cubicularius. Bupuh 
urbs Petroburgenjis. buta ambo. 
buran, -re prater, ultra, extra, 
abfque. burepe butyrum. burcji- 
plege papilio. burep-pcoppa vas 
butyri. buuepuce lagena. burep- 
caplap nauta. buuon nip. buuon 
geapnunjum gratis, burcn tpeon 
proculaubib. bucon pe$e devius, 
bucpe-caplap nauta. burce do Hum, 
orca. Butcing-rune, nomenvilke. 
butu, bucpu ambo. buuc bucca, 
buccula. 

Byan habit are,poJftdere. bycgan 
adificare. bScjean emere, vendere. 
bycgene emptto y venditio. bycnenb- 
lice aUegoricus. bycnun^e fignum. 
bybel praco bybele exatlor. by- 
ben doliu?n. bye habit ado. byppan 
mutire. bypijjenr mutiens. by^an 
emere, fieclere. byjjaj" anc hones, by- 
ge angulus,Jinus. bygenblic flexi- 
bilis. by^jjan adificare. byr-ppxc 
fupplantatio. bylap carbunculi. byle 
ulcus, bylb, -be,-bo conflantia. by- 
lepit, -pitneppe fimplicitas. by%, 
-ga uter. bylt;ap f/lia ua. Byl^ep- 
lege, loci nomen. byiig, -rpfollis. 
byllinc collyrida. byipeu, -pic fim- 
plex. byma, -me tuba, byman tuba 
canere. bymepe buccinator, bvnbel 
fafcia. byo^ efl, erit. by\\c popu- 
lus, betula. bypcan latrare. bvp- 
ce latratus. bypc-holt betuletum. 
bypb,-be nativitas. byjibseg, byp- 
Cib xatalis.bypbene onus, bypbepr, 
-bepca genere primus, bypbian fu- 
ftinere. byjibic^je plumaria. bypb- 
neppe qualitas. bype urfus. bypele 
pincerna. bypene urfinus. byp^ea 
fequefier, fidei-commijfarius . byptja 
creditor, bypcan amulari. byp- 
£cl)-, bypigel)-, byp^en, byji^ene, 
by]i£,ennefipulcrum.Jepultura.byi\- 
gen-leo^ epitaphium .byptjen-j ^co- 
pe fepulcretum, ccemiterium. byp- 
£epe vefrillo. byji^inje fepultura. 
bypbx-hpile momentum, byphtnip, bypbxo claritas. bypi bacca, cfoh 
tas. bypij urbs. bypijan, -jean 
fepelire, guftare. bypigelp, -£enne 
fepulcrum. byjii^-leo^ epitaphium. 
by p\xney ye Jepultura,gu/lus. byp- 
Ian, byplc pincerna. bypn thorax. 
bypn jcjehpyn^eb lorica. bypna tor- 
rens,fons. bypnan ardere. bypnenb 
co?nburens. bypp fcalprum. byppc 
/eta. byp^en, -^^nne pondus, fa- 
Jlis. byp^ene-bael port io. byp^en- 
pcpang portandis oneribus robujlus. 
byp^epe bajulus. byp^op foetus. 
byp^op-Jnnenu objletrix. byp^yn 
onus, bypene exemplum. bypjian 
occupare, occup.ni. byjgunj; ?iego- 
tium, occupatto. bypi, -pig occupa- 
tus. byrmepan, -pian illudere, de- 
ridere, blajfihemare. bypmepe, byp- 
mepnyppe, bypmep-ppparc, byp- 
mope iilufio. bypmoppull horren- 
dus, ridendus. bypmpob, -pub /*/- 
lufus. bypmpunge iilufio. bypne 
exemplum. bypnian exponere, exem- 
plum pr&bere. byjnian pel bonum 
prabere exemplum. bypnun^e exem- 
plum. bypr fs 9 efio, eris. b) r ppc 
dam?ium. byu dolium. byceji, by- 
repnyp) - e amaritudo. by% efi,erit. 
by-'cSne carina, byrlan fabricare. 
bjxle malleus, bychan cedijicare. 
byclunj adificia. byrne carina. 
bycce dolium. Q&zftercus. cac-hup latrina. ex* 
bepep capifirum. cse^eb acupiffus, 
caepepcep, csspli capi/lrum. cx% y 
casge, caeij;e clavis. cse^-bopa cla- 
wger. cx'gf ) \anob/erare. cseg-hiop- 
te clavicularius . cseg-loca /era, 
caei^e clavis. c^elan refrigerare. 
caelc, caebc, calic calix. casle carix 
na. cxlp- vitulus. csemban pecJere 
csempa miles, caennan fiire. caenne 
profejJiO) cognitio, csnneb natus, 

D even- C A 

castmeftpe genitr /x.C3enpine,-pyne 
cognatio . caeppe pileus, cucullus, pal- 
lium, caepcaepne career, caepcian 
garrire. cxpyenafturtium. caej'tep 
//^.caejrep-jepepa rmV. caejxep- 
^epapu cives. cap rfg/'/fo . capeptun 
atrium, caplice fefinanter, virili- 
ter, gnaviter. capnyjrpe feftinatio. 
capontun atrium, confeptum. ca- 
} o)X fummus. cayycipe, capcype 
fefinatio. calc calculus, calceus. cal- 
can fandalia. Calbea bypi£ IWjk- 
/o#. calp vitulus. calpian vitulum 
edere. calic f*//*. calo, -lu calvus. 
caluep-clim, -clympe calvaria. cal- 
yz alopecia, calpepe calvaria,calva. 
camb peel en. cambiht crijlatus. 
camell camelus. cammec, -moc, 
-muc peucedanum. camp, -pe bel- 
lumxaflra. camp-bom militia.ca.m- 
pe-) 7 epebe,-pepobe exercitm. camp- 
habe militia, campian praliari, ca- 
flrametari. camp-]f tebe caftra. can 
fcire. cancep-abl cancer, cancepe, 
cancpe, tarn morbus, quam animal. 
cancep-haebpn caverna. cancet- 
Clin^ cachinnatio, mimica geflicula- 
tio. cancpe cancer, canbel candela. 
can&el-bopa<?c0^£#5.can&el-mse)'- 
T e f e fi um purifications beat a Ma- 
ria, canbelj'nitel)* emunfforium. 
canbel-pcaep candelabrum, canbel- 
tpijx emunclorium. canbel-peoc 
tada. canbelpypt lucernaris. canne 
cognitio. canne-piht juris dicetidi 
jus. canon canon, norma, canonicus. 
canon-borne ca?io?iicatus. cantep 
cantor, cantic, cantice canticum. 
Cant -papa Cantiani. Cant-papa- 
bujih^e, -bypig Cantuaria. Cant- 
jpapa-mseg^e Cantianorum provin- 
cia, gens Cantiana. Cant-pape- 
bupuh Cantianorum urbs. capitel- 
maejfpa matutinalis miffa. capitol- 
maep) an prima mijfa. cappa car a- 
calla. capub jejunii dies ci?ierum. 
capa, cape cura. capan folUcitum 
ejfc. capcepn career, latumia, erga- C A C E Jlulum. capclipe agrimonia. cape 
cura. Capenbpe Germania populi. 
capj'ullyo licit us. cappullice folic it e. 
cappulnyppe folicitudo. capian cu- 
rare. Cajil Carolus, mafculus. capl- 
cat catus mafculus. capl-pu£ol avis 
mafcula. capleap fecurus. capp ru- 
pes. Cappum, nomen loci. Capepe 
Ctefar. Capepep cpen Cafaris uxor. 
capepin^ didrachma. capephc im- 
perialis. carpuc cajfuta. captel oppi- 
dum, cajleuum. capul birrhus. Ca- 
pyp Cafar. cattep-mint mentha 
/f/wdr.caueptune atrium, caul braf- 
fica. capel calathm. capl, capl-pypt 
bra (flea. 

Ceac urna, gena. ceace explora- 
tio. ceacena ppyle faucium tumor. 
ceacherun^e vituperatio. ceap/?/'- 
pula. ceapeptun atrium, ceapepe 
pellex. ceapl r of rum. ceaplap fau- 
ces, ricJus. ceapoji bruchus. ceah- 
heran cachinnari. ceahhetung ca- 
chinnatio. cealc calx. Cealca-ccap- 
tep, oppidi nomen. Cealc-hy^e, 
nomen loci, cealc-)* tan calx, cealb 
/ng/*/#j.cealep-bpip liquamen. cealp 
vitulus. cealp abl, morbi genus, 
cealpian vitulum parere. cealpe/W- 
gidarium. ceap pretium,merces,pe- 
cus, opes, ceapan mercaturam facer e, 
licit ari. ceap-cmht emptitius. ceap- 
baeg nundinarum dies, ceap-bagaj* 
nona. ceap-eale"x5e taberna. ceapep- 
cpilbe pecudum lues. ceap-gylb ret 
furto ablata pretium. ceaping 
emptio. ceaplaj* catuli. ceap-man 
w^r^/orj»«»^;K^f<?r.ceap-)*ceamul 
telonium, Jeabellum mercatorium. 
ceap-)Xip navis mercatoria, onera- 
ria. ceap-)'etl taberna, fedes merca- 
toria. ceap-)Toj> emporium, ceap- 
iftjiast vicus mercatorius. ceapung 
negotium. ceapun£-£emot merca- 
tus, curia mercatoria. ceapun£ ^mg 
mercaim, venalis. ceajicepn career. 
ceapcetung ftridor. ceajician crepi- 
tare } Jiridere. ceajicienb ftridens. 
ceajipan CE 

ceappan interfcere. ceapian queri. 
ceapij folicitus ,cautus ■, querens ; cea- 
pung /blicitudo, querela. cearnerje 
elefiio. cearu, -rce lis, murmur at to, 
fcandalum cearcep urbs, caflrum. 
ceajrep-aefc helleborus. cearcep- 
£ep ajia elves, cafiellani. cearrepr-a- 
pe civis. cearrep-pyphca polymi- 
tarius. cearcfull tumultuojus. cea- 
jxjia caftra. ceatta circumventio- 
»es. ceapel cophinus. ceclum tor- 
tellis. cebap-beam cedrus. cebeleac 
mercurialis . cejan vocare. cehhec- 
Cunge cachinnus. celan algere. cele 
algor. celeb algidus. celenb fri- 
gefcens. celenbep coriandrum. ce- 
ie}>onia chelidonia. cell 115 refrige- 
rium. cellenbpe coriandrum. cel- 
menc-man, -mepr-man mercena- 
rius. celnej" refrigerium aura, ce- 
lling refrigeratio. cemban petlere. 
ccmbe, cemeb ftupeus. cemc)" ea- 
■mifia, tunica, cempa miles, agonifla, 
tyro, cempena athletarium. cem- 
pena-pihx jus militare. cene belli- 
ger, audax. cenejxa audacijjimus. 
cene-helm corona, cene-jerl fo- 
lium. cenlice audatler. cennany?/- 
re, parere, producere. cermet) pro- 
duel us. cennenb cognofcens, partu- 
riens. cennenbe-hm, -belic-hm in- 
guen, genitalia, cennerrpe gene- 
trix. cenninje puerperium. cen- 
mn£-nb hora puerperii. cennynbe 
enixa. cennyrre partus. CenrCan- 
tium. cencaupe centaur us . cenuau- 
\m. centauria herba. Centirc Can- 
tianus. Cenr-lanb Cantium. Cen~- 
pice Cant ii regnum. ceo comix, ceo- 
ca gena. ceocung ruminatio. ceob 
viarfiipium. ceople cophinus. ceol 
navit. ceola ftega. cede faucis. 
Ceoler-ige, loci nomen. ceonre 
cuftos paganus. ctoywerna. ceopf- 
sex fecuris. ceoppan fecare,fculpere, 
diffecare. CQoy\fQ'bfcijfus. ceoppenb 
fciudens. ceopfincTy-irene caute- 
rium. ceopian obmurmurare. ceo- C E C H CI 

piing obmurmuratio. Ceopl Caro- 
ls, ruflicus, mafculus, maritus, pa- 
terfamilias, ceopla cynge rufiko- 
rum rex. ceopla rpegpa ealbop 
duumvir .ceopla j'peopa ealbop tri- 
umvir, ceopl-bopen ruflicus, vir 
obfeuro loco oriundus. ceopl-polc 
plebs. ceoplian nuptum dari. ceop- 
lebe nupta. ceophyc villa?ms.Ceo)y- 
ter-15 Ceroti infula. ceojan eligere. 
ceoreb eleiius. ceo) 1 fabulum. ceo- 
j*ol ventriculus,gurguflium. ccO)*I- 
)*~an fabulum. ceoyunft eleffio. ceo- 
pan, -pian mandere, ruminare. ceo- 
pel cophinus. ceor>un£ ruminatio. 
cepan captare, advertere, curare. 
cepe-cnih-aj" pueri venales. cepeb 
accurans. cepe-rcop forum merca- 
torium. cepe-j^ing venalis. ceping 
mercimo7iium. cepla cophinus. cep- 
)"etl taberna. Cepbicer-popb Cer- 
dici vadum. Cejibicej'-leaj, -leah 
Cerdici campus. Cepbicer-opa Cer- 
dici littus. cepene carenum,fidelia. 
ceppille cerefoliv.m. ceplice rapum 
fylvefire. cepnan agitare butyrum. 
ceppan vertere. ceppe vices fflexus, 
via; flexus. ceppebnyr verfio. cepj'e 
naslurtium. cepuille cerefoltum. 
cere c a feus. ce)*e-lib coagulum. ce- 
jol fabulum. cere cap fa. cece cella. 
cecel-hpum cacabi fuligo. ceril, 
cerl cacabusy ahenum. cecpehu ca- 
tarattum. 

Chece mala, chepubm cherubi- 
nus. chib objurgatus. chiban in- 
crepare. chieke palatum. gena. chin- 
ne mentum. chin-re^ dentes mola- 
res. chop chorus, chopl ruflicus. 
chpircen chriftianus. 

Cian bracia. cicel, -cele buccella. 
cicen, -cene pullus . cicena-mere al- 
fine. cib content io. ciban conten- 
dere, objurgare. cibbe objurgatus. 
cibenbe increpans. ciele/r/gaj.cielp 
vitulus. ciellari obba. ciepe cepa. 
ciepe-mon mere at or. ciepn fapa. 
cieplijc ruflicus. c\feycpellex.aysy 

D a gemanna C I 

&emanna concubinatus. ci^an vo- 
care. cigeb vocatus. ci^enb vocans. 
ci^nip appcllatio. cilcc cake illitus. 
alb infans. cAbZ-hy yiif pa dagogus . 
cilba-m3eppe-ba*5 feftum mnocen- 
tntm. cilta-rjlO^ cunabulitm. cilt?- 
cla^ fafcia. cilb-cpabel cunabulum. 
al&eycpu&epratexta. cilb-popcpe 
nutrix. cilb-hab infantia. alb-ha- 
ma matrix. cilbipc puerilis. cilba 
ylbo puerilis atas. cilb-hc, -hcpe 
ylb pueritia. cilbpun^ puerilitat. 
cile frigus. Cile^nige Celedonia. 
cilfop-lamb agnus fcemina. all ob- 
ha. alle afcopera. Cikepn, mon- 
tium quorundam nomen in An- 
g!ia. cimbal cymbalum. cimbing 
commijfura. cim-pcanap bafes. cm 
genus, cinan hiare,crypta. cin-ban 
mandibula. cine rex. cincunj ca- 
chinnatio. cinb genus y natura. cine 
rima, quaternionis dux. cinean hia- 
re. cinebom regnum. cine-helm co- 
rona, cinenbe hiulcus. cinene ri- 
mofus. cine-ptol tkronus. cm£, 
cmjjc rex. Cint;ep-cune villa regia. 
cininc, cminj; rex. cinhc hiulcus. 
cinne generation mentum. cm-ban, 
cinn-ban ma?idibula. cinn-re^ den- 
ies molar es. emu rima. cio cor nix. 
ciolaen, -Ion guttur. ciopian con- 
quer i. ciopl ruflicus. cip taberna- 
culum. cipe cepa. cippeppe cupref- 
fus. cijic bafilica. cipcol, -cul zo- 
diacus, jphara, cir cuius, cipcol- 
fypkafatidicus. cipcul-abl,morbus 
qui dam. ajicule-qi&fz $har<e co- 
gnitio. cipic templum. cipicena- 
jrale facrilegium. cipic-pceac ec- 
clefia cenfus. cipic-rune ctemite- 
rium. cipic-paeccean enccenia, vigi- 
lia. cipip-beam cerafus. ciplipc ru- 
flicus. ciyim fragor, carmen, cipnel 
glandula. cipppian crijpare. cipp- 
peb crijpatus. cipppienb criff>ans. 
cippp-loccap cincinnatus. cippebe 
verfus. cipppan torquere. cip fa- 
Jlidiofus in eaendo. cipep aeppla ca~ C I C L rica . cipil-ptan fabulum. cipnep, 
-ne)")'e curiofitas, fafiidium, eleclio. 
Oppa-ceaprep,Cippe-ceapcpe «r£* 
Ciceftrenjis . cipce ctfla r fumptus y bo- 
mtas. ci)-ren-beam caftanea. cipt- 
madum certatim. cipepuca hebdo- 
mada purgatoria. cicelan titillare. 
Cirelun^ titillatio. ci^o" incremen- 
tum, culmus. crSap gramina. ci- 
)?epe reprehenfor. ci^-pcepce radi- 
catuSyCrefcens. cicil caldarium. ciC- 
ze uter. cipun£ ruminatio. 

Clabeb veftitus. clsec-leap im- 
munis. clsepep-pypc trifolsum mi- 
nus, clasp-pa viola, claeg famia ter- 
ra, clseighangpe luteum clivum. 
claemenbe obfirmans. claemian ob- 
limare, obfirmare. clsemienb obli- 
mans, obfirmans. clasmming oblima- 
tio, obfirmatio. claen mundus. else- 
nan pin merum. clsenanne purifica- 
ri. clsene purus, immunis, ccelebt, 
pror/us. clsenehlap ceres, claenlic 
purus, pure, clamneppe mundities, 
pudor. claenpab, -pob mundatus. 
claenpan mundare. clsenpepe purga- 
tor y Jacerdos. clsenpan, claenjmian 
purgare. clsenj'unge purgatio. claep- 
perriing puljus. clam plafma, ma- 
lagma, vinculum, clane purus, ca- 
Jlus. clanfunge purgatio. clappan 
palpit are. clxpyjezzun'g pulfus.ch.y- 
nun£ cafiigatio, purgatio. clare 
philanthropoSj per/bnata, blitum. 
cla^ pannus. cla^a veflimenta. 
cla'S-jxeajia forfex. clarpunje cre- 
pitaculum. clauj'tep claufirum. cla- 
pan fcabere. clapu ungues ^harpago. 
clapunje, morbi genus, fortafle, 
tormina, clea a?igula. cleabup cre- 
pitaculum. cleapan findere. ctean- 
pian purgare. Clebe-mtfo" Olade- 
mutha. clem plafma. elenhee pure. 
cleopa cubile. cleopan harere, fin- 
dere. cleopeb fiffus. cleopenb ha- 
rens. Cleof epho, locus conciliorum 
Anglo faxonuorum frequentia cele- 
berrimus, cleopian findere } adha- 

rere. C L 

rere. cleonebe talarius. cleopeb vo- 
catus. cleopian vocare. cleopenb, 
-pi$enb vocalis. clcopun^e bivoca- 
tio. cleoc pittacium, lamina, futu- 
ra. cleope ffihara, glomus . clepe^a 
fcalperigo. clepic, -poc clericus. cle- 
poc-hab clerk at us. clepnunge pur- 
gat io. clibe agrimonia, lappa, chepe 
glomus, clip rupes, clivus. chpa cu- 
bile. chpan adharere,findere. clipe 
agrimonia, lappa, cliphlep, -hlyp 
feffum. chpihc, -re chvofus. clip- 
penb titillans. c\\f\\\znfcabe re.clvp- 
pyjir agrimonia. climan, climban 
fcandere. climanb fcandens. clin^an 
mar cere. chn^anb marcefcens. chop 
cautes,abfis, clivus. chpunge voca- 
tio. Clipcune villa ad clivum (ita. 
ch^a plafma, malagma. clipe (f>ha- 
r a, glomus, cloccan glocire, Jingul- 
tire, fonitum edere. clopen fijfus. 
Clopephooh Abindonia. clommap 
unci, ungues, retinacula, vinculo. 
cloutjh rima quadam ad movtis cli- 
vum . elope glomus, cluc^a campa- 
tta. club rupes, collis. clubig faxeus. 
cluyejfiica. clupiht clivofus. clup- 
}»un£, -pypt kerba fcelerata, pes 
corvi. clu^tja campana. clumian 
mufjitare, tegere. clumienb murmu- 
rans. c\u.}"2X\fauc,es , itinera angufla, 
fropugnacula ibidem extrucla. clu- 
ptep racemus, clauflrum. cluptep- 
loc clufleUum. clur pittacium, la- 
mina, futura. clypep-pocC bifulcus. 
clypian adharere. clypi^enbe able 
artefis. clymppe metallum. clyne, 
-no maffa. clyne^an pulfare. cly- 
pian vocare. clypeb vocatus. clypi- 
eribhee vocalii ,vocativus '. clypienb- 
Ijc gebysebnyppe cafus vocative. 
clypigenbhce vocativus. clypnyppe 
complexus. clyppan ampleiii. clyp- 
pian vocare. clyippierfo vocans . cly- 
punt;a calendar, clypun^e vocaiio, 
eloquium. clypint; clauJlrum,conclu- 
fio, claufula. clyptep racemus. cly- 
J*un$ amplexus. cl> ,: Sa cataplajma, 
dype globus. C N C O Cnxban fubigere. ensebeb fub- 
attus. ensebenb /it bi gens, cnasp fi- 
bula, jugum montis. cnajplin£ ado- 
lefcens. cnape, cnapa />«<?/-. cnapan 
cognofcere. cnapen notus. cnapenb 
fciens. cnapmc^e cognitio. encap 
priftis. encarung fcrutinium,di(pu- 
tatio. cneban fubigere . cneoban»0- 
»z/»<m?.Cneopepip-buph urbs Cnob- 
hcri. cneoehce geniculate, encohr 
puer. cneopb /biers, cneopblascan 
fiudere, curare, cneopbkecenbe ftu- 
diofus. cneopbnyppe cura, commen- 
tum. cneopeppe, cneo-\\imfamilia. 
Cneopip-boc liber genealogicus, Ge- 
nt •/Is. cneopyppe gener at io. cneou, 
cneop genu, cneop-holen, -holm 
vitloriola, rufcus. cneop-hpeopban 
gentium vertebra, cneopian genu- 
jfleclere. cneop-mas^ap, -ma^ap co- 
gnati. cneop-pim, cneopjnj-pe fa- 
milia. cneop-pibbe cog?iatio. cneop- 
psepce genuum dolor, cneopun^e 
genufiexio. cneopyppte geniculi.cm- 
ban cedere. emp culter. cnihr/>#er, 
fervus, equcs auratus, miles, leopn- 
1115 cnihc difcipulus. cnihu-cilb 
puer. cmhr-habe pueritia. cnio- 
holen vitloriola. an pan dejicere. 
cnirran nedJere. cmtrenb ligans. 
Cnobhepep-bupg urbs Cnobheri. 
cnocian pulfare. cnoban attribue- 
re. cnolle cacumen montis, glomus. 
cnopl proles, cnocra nodus, nexus. 
cnucian pulfare. cnucienb pulfans. 
cnuci^ean pulfare. cnucl articulus. 
cnyhc puer, eques auratus, miles, 
cnyll fignum campan<e. cny Han cam- 
panam pulfare. cnylhpan pulfare. 
cnypan, cnyppan dejicere, per cut ere. 
cnypeb, cnyppeb percufjus. cny- 
pmg, cnyppung percufjio. cc\fz, 
ooytc nexus. cayzan allegare. cny~- 
relpa nervi. 

Coc coquus. cocap culini. cocc 
gallus. coccel, -celaj - , cocel zizania. 
cocep pharetra, theca. cocep-merc 
popma, cibits popinalis. code ziza^ 

nia. c o 

nia. cocnun£a popina. cocop> -cope 
gladius, vagina, cocop-mece qua- 
dripartitum. cob-aepple malum cy- 
doneum. cobbe pera, tefticulorum 
faccus, tefticulus ipfe. coelnep re- 
frigerium. coepm defrutum. cop 
Sobap penates. copa, -pe piftrinum, 
antrum, fovea. Copancpeo Coven- 
tria. cope cavea. copincel piftrilla. 
coplice efficaciter. copjxipe veloci- 
tat. cokep pharetra. col carbo. co- 
Jan frigerare, frgefcere. cole lacut 
ubi frugum liquor decurrit, fubfri- 
gidus. coleb refrigeratus. colian fri- 
gerare^ frige/cere, cohtjan algere. 
coll carbo. colloncpon£ nymphaa, 
achiUea. colmape parula. coin cal- 
culus. Coln-ceajcep oppidum Col- 
ceftrenfe. colne carbonarius. cole 
puUus equinus. colc$naei<5 caballa- 
pedia. col-J?peb perpendiculum. col- 
trpseppe rhamnus, carduus ftellatus. 
Colun-ceajxep ttrbs Colceflrenfis : 
coman venire, comb caftrum, val- 
lis montibus utrinque objita. come- 
ra cometa. commuce peucedanum. 
comp caflrum certame?i. comp- 
fcom, -habe militia, compian pra- 
liari. compun£ pugna, caftrameta- 
tio. comp-pepobe milites. con,coon 
fort is. conbel candela. Cone-cea- 
J"~ep, oppidi nomen. connan fcire. 
conneb probatus. conpolbe herba 
co?ifolida dicHa. conpula bee fafto- 
rum libri. cop ependytes, apex, co- 
pan compeUare. cope-man mercator. 
copenepe amator. copej'r pretio- 
fifjimus. coppe apex, vas. cop)* cip- 
p<e. copxycesaquifquilia. copcfiS 
incrementum. cop gep eli£ gratiofus. 
copion coriandrum. copn granum. 
copnap gemurfa. copn-baepe, -be- 
penb, -bopa graniger. copnoch 
grus. copn-rpeop cornus. Copn- 
peal, Copn-peala-majgpe comubia. 
Copn-pealaj* Cornubienfes. copn- 
pupma vermiculus , curculio, cis. 
copy execratio. coppan din's devo- C O CR vere. coppneb off a execrata, 3.1. ju- 
dicialts. copppe gloria, pompa, co- 
mi tatus. cojiun^ f eft us. coj* ofcu- 
lum. Cop-ham, loci nomen fele- 
flam habitationem fonans. COpp 
compes. coj')' ofculum. cope coftum^ 
herba Maria, coptab tentatus. co- 
ptan probare. copcepe tentatcr. 
copcian tentare. copcienb te?itans. 
copti^an tentare. coptnepe tenta- 
tor. co]Tne)T]"e tevtatio. copcni- 
genb tentans. copenub tentatus. 
copenun^e tentatiofurbo. coprung 
tentatio. cote cafa,ff>elunca. co^, 
CO^e morbus, peftilentia. co^a epi- 
lepfia. coclypa, coctlypa villula. 
coc-paeca cafe habitator. cotce 
cubiculum. cotcuc malua. couuel 
corbis. coxpe pharetra. 

Cpabba cancer, cpacettan cro- 
citare. cpabele , cjiabl , cpabole 
cunabulum. cjisec carrum. cpaepc 
ars. cjuepran architeclari. cpaep-ta, 
-Ci£ artifex. cpaepc-leape innocens y 
iners. cpaeptlic, -lice artificialis. 
epxpe-peapo machina. cpaepu-pyp- 
ce artificium. cpaen grus. cpaepra 
crifta. cpaec carrum. cpaet-pasn 
rheda,quadriga. Cjiapian rogare,po- 
ftulare. cpahercan crocitare. cjiam- 
man/r/*<7r^.cpammeb/rw?«f.C):am- 
mian fare ire. Cjian grus. cpanc- 
jxsep, inftrumenti genus ad texto- 
res percinentis. cpano-hapc accipi- 
ter qui grusm mordet. cpapan ca- 
nere. cjiapan-leac hermodatlylus. 
cj:ape corvus,graculus. cpapmepj*, 
turris lignea qua utebantur in op- 
pugnationibus .Cpeacan-popb Crec- 
ca amnis vadutn. Cpeacipc, Cpeca 
Gracus. Cpeca-lanb Grecia. cpec- 
ca crepido. Cjiecca-^elabe Crecc* 
lapfus. Cpeccan-pojib Crecca va- 
dum. cjieche, vafis pulcherrimi ge- 
nus quod feptem pellices continet. 
Cjieci)*c Gracus. cpebe fymbolum. 
Cpe^elabe Crecca lapfus, nomen 
loci, cjieopan repere. cpeopenbe- CR c u cu c w cyn reptilia. cpeopcpe y?r/xw, cli- 
mcus,grallator. cpeopunj obreptio. 
cpej"j*en nafturtium. qncce fcipio, 
fulcimentum, pedum paflorale. Cpi- 
bian-rune, villae nomen. cpipma 
unguent urn facr urn. cpipmen balfa- 
mum. cpifm-hfing chrijmatis fo- 
lutio. qiifpe crijpus. CpijX Chri- 
flus. cpijxalia cryjlaUus. Cpijxcn- 
fcome Chriftianitas, CbriftioniftBUS. 
cpijxene c hriftianus .cpijrene pole, 
epijxene men cbriftiani. epijxene 
naman nomen cl:r'>ftianum . cpijxen- 
ejx chriftianifftmus . Cpijxep x, 
Cpijxej' boc Evangelium. Cpijxej" 
gcleapa fidts chriftiana. Cpijxej* 
made crux fancla. Cpijxej" marlef 
^aju, medicamenti quid obfeflos 
ianantis. Cpijxep-cacn cruets ft- 
gnum. cpnxman baptizare. cpocca 
olla, tefta. epoc-hpeepe cacabus. 
cpcc-pceapb tefta. cpoc-pyphxa/- 
gulus .cpopc pradiolum .cpog.cjioh, 
qiohha lagena, lenticula. cjioh cro- 
cus, cpompehc tortilis, tortuofus. 
qiomu mica, cpone-panc herba. 
Cjiop-kac ferpyUtim. cpopp uva. 
cpoppap cima?,ft>ica, racemt. cpop- 
pihr racemofus. cpop balationes. 
cpuce crux, hydria cpu>X crypt a. 
cpuma mica, cpumb, cjiump cur- 
•vus, obuncus. cpun^an exteri. cpu- 
}'ene maftruca. cpu^S turba confer- 
tijjima. cpybbe ftratum, prafepe. 
cpyece lituus. cpypele ftelunca, 
meatus ft'bterraneus. cpymbi£ cur- 
*vus, tortilis. cpymbmg curratura. 
cpypan repere. cpypele ft>elunca. 
cyiypenSrepens.cpyym-hyiiYfr.cpy- 
j-um-lypn^ chrijmatis folutio. 

Cu vacca. cualme- cvalme-jxop 
calvaria locus, cuce vivus. cu-cealp 
vitula. cucelejie cochlear, dimidia 
pars drachma, capo, cuccnb vivi- 
ficans. cucian vivificare. cucu vi- 
vus. cut) rumen, cubcle fepia, cuel- 
lan occidere. cuelleb occifus. cue- 
mepa Utamcn, cuple cuculla. cu3le cucuUus. cmc-bea.m juniperus. cuibc 
fententia. cuJppe columba. cuhrop 
culter. culzuyiftca. culuppe, culy- 
pepe columba. cuma hojpes. cuman 
venire, cumenb veniens. cumble 
I'u/nus. cumble, -bol teffera mili- 
taris. Cumbpa-lanb, Cumep-lanb 
Cumbria, cumena ap-pegn hofbitum 
minifter. cumena-bupe hojpitale. 
cumena-hup diverjorium. cumigo- 
\z, medicamenti quid ad vulnera 
iananda. cumin damnum, cum-hpe 
hofpitalis. cumhpian ho(f>itari cum- 
ljmeppe hoff>italitas. curamaj-e/ar- 
ra. cum-px&e)i compater,fu/ceptor. 
cunben annunciate, cune^teeppe cy- 
noglojfa. cunela ruta. cunelle cere- 
folium, cunnan fcire. cunncb cal- 
lidus. cunning expericntia,expertus . 
cunr-heape fumaria. cuople navi- 
cula. cupp obba. cupmalle, -melle 
an'auria. cupp malediclio. cuppan 
plcBere. cuppiam thus. cuppian ma- 
ledicere. cup) umbop thus, cuppun- 
£e gehenna, matediclio. cuj'C caftus, 
mundus. cupceore palumbus. cup- 
lippe verba fcum, britannica. curep 
reft?ia. cu^JS, cu^a notus, expertus, 
cognitus. cu^an cognati. cu^-bocn 
notum facere. cu^elic, cu^lic no- 
tus. cuf'emen cognati. cuj^hceww- 
pe. cu^lseran focietatem facere, pa- 
cemftatuere. cu^licop certiiis .oxtS- 
nejye fcientia. cu^-noma cogno- 
men. 

Cfacian tremere. q'acienb con- 
tremifcens. cpacunge tremor, chicle 
nex. cpselm mors, cy^man placere. 
cpsen regina. cpaejxebnyp'e tre- 
mor, qale nex. cjanenb languens. 
cpaman languere. Cpanta-pic Can- 
tuaria urbs. cfaptypn career, cyz- 
ran auatere. Cpat-bpic^e be Sie- 
pepn, Gloceftrenfium pagus ad Ca- 
mum amnicu'um pofitus, ubi in- 
fluit in Sabrinas xltuarium. cpeabe 
ftercus, ftercorarium . cpcalm mors. 
cpealm-biepe perftcutor^mortifcrus. 
cpealm- c w 

cpealm-baepnyppe perfecutio, perni- 
cies. cpealmnyppe cruciatus. cpealm- 
pcope patibuli locus, cpeaptepn 
career. cpeceponb aurippus. cpebe 
diclum. cpebx excuffus. cpelcan co- 
locynthide. cpellan occidere. cpelleji 
carnifex. cpelmep-pyphra homici- 
da. cpelmib mort'tficatus. cpeman 
placere. cpemenb placens. cpeming 
placentia. cpemnyppe fatisfailio. 
cpempe complacitior. cpemun£ pla- 
centia. cpen regina, uxor, impera- 
irix, meretrix. Cpenap Vandali. 
cpene fcemineus.cyenca.il extinguere. 
cpenceb extincJus. cpencenb extin- 
guens. q'en-pu^ol avis fceminea. 
cpen-hypb eunuchus, domina ajje- 
cla. ■ Cpen-lanb Vandalia. cpen-pas 
oceanus hyperboreus. cpeopn mola. 
cpeopn-bil fubfeus molaris. cpeopn- 
pcan lapis molar is, fcdpulus. cpeopn- 
re^ dentes mo lares, cpeptepn car- 
eer. cpe~6an dicers, cpe^enbe in- 
quiens. epic, cpica vivens. epic sel- 
meppe viclima. epican vivifuare. 
epic-beam fraxinus bubula, carex, 
juniperus, carifcus. epiccan vivifica- 
re. epicob, -cub vivijicatus. epice 
gramen, gramen caninum, viretum. 
Cpicelmep-laep Cwicelmi agger. 
epic-peoh munus vivum. epic-pype 
ignis fulphureus. cpic-peolpep ar- 
gentum vivum. cpic-puple ignis ful- 
fhureus. epic-cpeop creffinus. cpi- 
cu vividus. cpi&e fententia, tejla- 
mentum. epibol maledicus. cpibpae- 
ben paclum. epieprepn career. 
cpilbbaep perniciofus. cpilbe-plob 
inundatio. cpllmian occidere, crucia- 
te, cpilmeb occifus, cruciatus. cpman 
tabefcere. cprS vulva,virga virilis . 
cprSan lamentari. cprSenbhc ge- 
Ttuinus .cpoa^an dicere. cpoen-hypb 
eunuchus. cpoellan interficere. cpoe- 
J?an dicere. cpoppen crapulatus. 
cpybe-leap inteflatus, mutus. cpy- 
bol maledicus. cyybun^Jermo.cyylb 
fejlilentia. cpylbbaeplice pejlifere. C W C Y cpylb-rib contic'mium. cpylmian oc- 
cidere.cyylm-bxyic perjecutor. cpyl- 
mijenb crucians, cpylminge cru- 
ciatus, crux, cpylmnyppe cruciatus. 
cpypn mola. cpypn-bupne torrens 
molaris. cpypan terere, contundere. 
cpypeb tritus, contritus. cyyyz pu, 
cpypcula num ? nonne ? cpypan 
lame?itari. cpy^be, cpy'Snenbe la- 
ment at us. 

Cycene culina. cyb confirmatus. 
cybung contentio. cyp,cype dolium. 
cyyeyepellex. cypepe-bopenwe con- 
cubina genitus. cypep-habe pellica- 
tus, meretricium. cygan, -gean vo- 
care. cygin^ appellatio. cycling 
cognatus. cylb puer, infans. cyle 
frigus. cylene fornax. cylempc/or- 
naceus. cylep guttatus. cyle-pypc 
oxylapathum. cylpep-lamb agnus 
fcemina. cyline^yline-heop^e/or- 
nax. cylle uter, cadus. cyllebponb 
ealbrum. cylne fornax. cylu gut- 
tatus. cyman vincire. cyme adven- 
tus. cymeb chamadrys. cymene cy- 
minum. Cymenep-opa Cymeni lit- 
tus. cymin cumtnum. cyn congruus, 
propago, genus, cyne regius. cyne- 
beajine proles regia. cyne-baenb 
diadema. cyne-bou compe?2fatio re- 
gia. cyne borle palatium regium. 
cyne-cyn regalis. cyne-bome impe- 
rium, regnum, fifcus , refpublica. 
cyne'eomzyfafces . cyne-^epceb pur- 
pura, cyne-gypb fceptrum. cyne- 
helmc corona, cyne-helmobe coro- 
natus .cynelic regalis, publicus .cyne- 
lican jxjiynbe regia proles, cynelic 
Jepa:b purpura, cynehenyppe re- 
gain as. cyne-maepep-popb pracla- 
rum regis vadum. cyne-pic regnum. 
cyne pcipe regalitas. cyne-petl, 
-pcol folium. cyne-] - b]iser via re- 
gia. Cyne-, villa in agro Wilton, 
cyne-pipe refpublica. cyne-prS^e 
regit capitis redimiculum. cyng, cy- 
nig, cyning rex. cymnga-bec fa- 
fiorum libri. cyninga yeooffcus re- 
gius. C Y 

gius. cyning-cynn proles regia. cy- 
iun^er bocl, cyninger heal aula. 
cyning giepela tatiia regalis. cy- 
nin£-pic regnum. cynne genus ,gens, 
genealogia, indoles, mentum. cyn- 
nejxpe genetrix. cynnpyn genera- 
tio. cyn-pecenne genealogia. cyn- 
pene, -pyn cognatio, gens, on cyn- 
pynej- cynpynum in fecula feculo- 
rum. cyp trabs. cypa in// it or. cy- 
pan emere, cophini. cype cophinus. 
cype& emtus. cypeleac cippus. cype- 
man mercator. cype-monna-pihc 
lex mercatoria. cypepene areus, cu- 
preus. cypepenhpep cucuma. cy- 
pmce, cypin^a, cypingcc Ikitatio, 
nundina. cypp trabs. Cyppan- 
hamme, vilke nomcn in agro Wil- 
tonienfi. cypres compeditus. cyp- 
J?inj5 merces. cypan convertere. cype 
ten/plum. cypeSinjjepe facerdos. 
cypcpeapb fiacri firiniarius. cypc- 
pejib adituus. cype arbitrium. xgcn- 
ne cype liberum arbitrium. cvpe- 
2F6 jusjurandunt eleclum. cypen dul- 
cifapa. Cypen-cearrep, oppidum 
in agro Glocefirenfi. cype-prS^e 
diadema. cyppaerce cucurbit a. cy\\- 
pel paxillus. cypic ecclefia. cyjnc- 
boc liber ecclefiafiicus. cypic-bo~e 
ecclefia inflauratio. cypic-bpaece, 
-bpyce ecclefia irruptio. cypic-by-* 
pig urbs ecclefiafiica. cypicea tern- 
plum, cypicean-ealsop ceconomus ec- 
clefia. cypicena yrale fiacrilegium. ■ 
cypic-ppi^ immunitas ecclefia. cy- 
\\\C-'§co}\necclefiaf>-eque?itator.cy- 
pichal^unge enccenia. cypiclice ec- 
clefiafiicus. cypic-)"cea~ ecclefia cen- 
Jus. cypic-rocne immunitas ecclefia. 
cynic Iteming liturgia. cypic-tune 
cmneterium. cypic-pas&ar vefiesfa- 
cra. cypic-peccan vigilia. cyjnn fi- 
num. Cypins-ceajxep, oppidi no- 
men, cyplirc rufiicus. cyplircnyj-re 
. rufiicitas. cyjim clamor, cypn fi- 
num. Cypn-cearcpe, oppidi no- 
men, cypnel, cypnl nucleus, toles. CY D A cyppj'eo crifiatus. cypppan crifia- 
re. cypprloccar crifi>us. cyppan 
vertere, fletlere. cyppe f ices, ali- 
quod temporis (f>atium. xz j>xm yl- 
can cyppe eodem tempore, cyppes 
verfis. cyprcpeop cerafus. cypuel 
tunica, bepenne cyptcl tunica ex 
pelle urfina. cyp~anlecan <venu fla- 
re, cypuclice jubtititer. cypccnhce 
notabiliter,fefli r vus . cypucl gran urn. 
eyre cafetis, elettio. eyre-poet; cala- 
thus, forma cafearia. cyreljxanyJ"- 
lex. cyyepceppla carica. cyriljran 
glarea. cyyhb cafi'i coagulum . cyjp 
compes. cyppan compedire. cyppan 
ofiulari. Cyppe-ceaprep,oppidi no- 
men in agro Glocefir. cyp-pncce 
formaticum, cafeus. cy)X eleftio. 
cypta munificcntia, bonitas. cypc- 
beam caftanea. cyp~e cifta, loculus. 
cyfClg munificus, bonus. GyjTClg^ 
neppe munificentia, bonitas. cypu- 
leap reprobus. cyprlic, -lice ??iuni- 
ficus,-fice. cyj"-]'uca hebdomada pur- 
gatoria. cyca mihus. eyre cafa. 
lycel cyce tuguriolum. cyrel caca- 
bus. cyrejic cithara. cy^an nar ra- 
re, ofiendere. cy^e noiiiia. cy]?epc 
nuntius, tefiis. cycling cognatus. 
cy^nej'j'e, -oyrjre tefiimonium, te- 
Jlamentttm. cy^^e ndtitia, cegna~ 
tio. cy^ung ruminatio. D. 

Da dama. fcaag fiarfum. bxt> 
fatlum, gefium. &as&-bana homici- 
da. SicS-bepenb mortifer. sxs- 
betan pwnitere, maleficium compen- 
fare. fc>aeb-beren&e pcev i tens . t-xb- 
bore pecnitentia, maleficii compen- 
fatio. &ce&-lean retributio. 'oa;&lice 
atlivus, active, bac&hce )-Oji& ver- 
bum aclivum. fca'b-pop lalidus. 
bXfZ accommodus, rnitis. i?;ep "lice 
commode, opportune, ^a:g dies, bse^ 
X)\ pridie. on sejien t>X"S nudiufier- 

E tins. D A 

tius. on bseg interdiu. o^pe bac^ 
pofiridie. gipjxon, w/gyppan baeg 
/?er/. baege/>//?ra. baegepeage />r/"- 
mu I aver is. baegpaepcen diagridium. 
taeghpamlice quotidianus. basgian 
illucefcere. sx^hc quotidianus. upa- 
baeghc biduanus. )>peo-baeglic f«- 
duanus. baegmad horologium. JDseg- 
madep-pinne gnomon. baegmete 
agapis. taeg-peb aurora, baegpeb- 
lice matutinus. baegpeb-pang r<z»- 
//'<? matutina. saeg-pime aurora, 
dierum numerus. Dasgpan-ptane 
Degfe /<?/>«•. baegpcabe inter diu. 
baeg-pteoppe lucifer. bsegbephce 
diurnus. ba£gj?epne diet jpatium. 
baegpeccan excubia diurna. baeg- 
pine expenfa diurna. baei *//>j. bsel 
/>^rj, o><«i//>. bad-aexe dolabra. bae- 
lan divider e. baeleb divifus. badeb- 
hce divifim. baelenb, baelepe */;i>/-» 
<sfc7/j, divifor. baeling part it io, di- 
I'tfo.&xl-mxlumparticulatim.bxl- 
neomenb participium. bael-mman 
participare. badnimenb particeps, 
bael-nimenblice participant, bael- 
mmmgce participate, badybneppe 
divifio. Daena £)*«/. Dama-lage 
&# Danica. baen-baep r^iVr #m0- 
r^/2?. bzene 1W/7V. basne-papu aW- 
licola. "cty&nnocere . bxyie damnum. 
Daspenta-rmro" oftium fluvii Da- 
renti. bsejifc fermentum. baeppcan 
ferment are, faces, baepptenb _/«■- 
mentans. bapenlicnyp) e opportuni- 
ty, bay mft dec et . "oX^ dies, fear- 
fum. tagap */w. szfreoffa. bagena- 
f ull plenus dierum. bagena gehpilc- 
nc quotidie. bagef-hlvsp^e^W/fo. 
fcagian illucefcere. tagienb i#a- 
cefcens. bagung, mopgen-bagung 
aurora, bah w<t^t f armaria, bal <^/- 
lifio ^differentia. Dalamenpan P«/- 
zwdr/i. talc (pint her, recula. bale *//- 
r//?6». Danc-gelt> tributum Dani- 
cum. tap-p ugel mergulus. &ape wo- 
cumentum, damnum, bapp~ fermen- 
tum. tapu damnum. D E 

Deab mortuus. beab-bsepe, -bse- 
penb mortifer. beab-blob trwor. 
beablic mor talis, beablicnyppe wwr- 
talitas. beab-paegl pa/ear, pallium 
fepulchrale. beab pppingap carbun- 
culi. Sezyfitrdus. beap copn vitium 
frumenti.&Ga.ye,-yeyfurdita*.be2iy- 
hce debit e. beag tinclura, color. 
beagan tingere. beageb infetlus. 
beagenb imbuens. beaggebe />0<&- 
gr/r«*. beagle, -gol /*?««. beagol- 
lice fecretus, fecrete. beagolneppe 
latebra. beagung, beah tinclura. 
beahle latens. beapung immerfio, 
tinclura. beapnenga, -nunga clam. 
beapnunga licgan adulter ari.&eapo 
damnum . beappan audere .beappenb 
prafumens. beapphc prafumptuo- 
fus. beapppcipe prafumptio. bea^ 
mors. bea^Sap manes, bea^-baep 
mortifer . bea^S-baepnep pe pemicies, 
fejlilentia. bea^ berecan morti 
tradere. bea^ cpilma mortificare. 
bea^enunga exequia. bea^e-ycyl- 
be capitate crimen. bezfiey-lfye mor- 
tis articulus. bea^ef-jfcylbig mortis 
reus, bea^ef-pitegung, -pirgung 
necromantia. bea^-goba)* manes. 
beablic mortalis. bea^hcnej-fe 
mortalitas.&eatt-yte&Y-exuvia.&earS 
j'peluan mortem pati, mortem obire. 
bea^-j^enung exequia. bea^-pyjib 
fatum. beap, beape ros. beapeb rore 
confyerfus. beapian rorare. beafig 
rofcidus. beap-pypme, quoddam 
morbi genus pedibus infefti. becan 
tegere. beb-bxpenbe mortifer ."oVo- 
bote pcenitentia. Depempc Devo- 
nius. Depna-pcijie Devonia. befpe 
tempeflivus. beg dies,fucus. begol- 
lice fecretus. begolnyppe folitudo. 
behrep filia. Deijia-jiic Deirorum 
regio. Deipa palb, Deijia pubu Dei- 
rorum fylva. belf an fodere. belycnb 
fodiens. belp-ipen fofforium. bem 
damnum. t>ema judex, bemznjudi- 
care, damnatio. bemejie judex. 
bemm damnatio. bemman obturare 
flumen. D E 

Jlwnen. ben vallis, cubile, locus in- 
vim. Dena Dani. Dena-meapc Da- 
cia. ben-baepa, valles nemorofe & 
glandifer<s porcis pafcendis & fazi- 
nandis idonea. benc^an t under e. 
bene vallis. Dene-mapce Dacia. 
Denipc Danus. Denipcep-bupne 
Denifi fluvim . bcnn vallis, locus fyl- 
veftris. beope perfe&us. beopl, -pie 
diabolus. beoplicc diabolicus. beo- 
pol diabolus. beopol-cpoepb ars da- 
moniaca. beopol-;$elb, -^llb, -£ylb 
idolum, lujlramen. beopol-pcinna 
dtemonia. beopol-peoc damoniacus. 
beopol-peocnyppe dtemonium. beo- 
pol-pic;$a, -fi~iF> vates diabolicus. 
beopull diabolus. beohle latens. 
beop, beope profundus, altus. beo- 
pan balo infernum. Seopwyyc pro- 
funditas^abyjfus. beop-pancol co?t- 
templativus. beop-pajtep gurges. 
beop, pilb beop fer<e. Deopabye, 
primarium agri Darbienfis oppi- 
dum. Deopa-maejj^e, ilia regni 
Northumbrenjis pars inter Hum- 
brum & Tefam fluvios pofita, Dei- 
rorum provincia. beopa pa^o" callis. 
beop-bopen illuflri familid natus. 
beop-bopenpe nobilior. beop-bo- 
penep" natu nobiliffimus . beopc, 
beopc-pull obfcurus. beopc-^paet; 
furvus. beop-cynne ferar urn genus. 
beope charus, pretiofus. beop-palb 
hortus cervorum. beop-pan labor a- 
re. Deoji-ham urbs Dunelmenjis . 
beop-he^e feptum. Deop-hyppr, 
loci nomen in agro Gloceftrenfi . 
beophn;^ dileclus. beop-mob tri- 
ftis. beop-run hortus cervorum. 
Deop-pent: fluvius Darauent .beop- 
pup^e, -pyp^e pretiofus. bepan 
baptizar e.sepc damnum .bepian no- 
cere. ^c\ucnb nocens^nocivus. bepi-> 
$enblic noxius. beplinj; dileclus. 
bepnjelijjp adulterium. bepnun^a 
clam, bcjiobine coccus, bepunge l<s- 
/io, nocumentum, injuria , damnum. 
bct5cbep fuxifli. DI D O Diacon diaconus. bic, bice val- 
lum, bician vallare. biccamnum 
diclamnum. biet;ellicc occulta, bie- 
£elneppe folitudo y ahfconfio. biel- 
gian delere. bienbc laclantes. bicp- 
na latens, clandcftinus . bie^ mors. 
Dipelin hublmia urbs. bi^el occul- 
tus. bi^elan occult are. bij;ellice fe- 
cretus. bi^elneppe folitudo. birel- 
ppirep fccretarius. bijjle occultus. 
bitjhan occultare. bit;hce fecretus. 
bi^nepa]- folks. bigol, bijolnej-pe 
fohtudo. bi^ollice, bihlice fecretus. 
bill" difpofitio. bihran parare, i?i- 
ftrttere, diffonere. bihre jujfum. 
bihrep commentator, bihbi£ para- 
tus. bihrncpe difpenfator. bihr- 
nunt;e difpofitio. bile anet hum. bile- 
pcalpe aiietinum. bll^ean delere. 
bim,bim^enb tenebrofus. bim-hop, 
-hoi antrum, bimhc caliginofus. 
bimnep caligo. binc^ nova/e,fimus y 
flercus. bin^iung ftercoratio. binit; 
fimus. binne procellofus . binop de- 
narius, biobulc diabolus. bio^ol- 
lice fecrete. biolu arcana, biop pro- 
fundus, biopnire myfleria, chaos. 
biope pretiofus. biop-peoppe,-pyp- 
pe cams, bippan mergere, intingere, 
tingere. bippeb merfus. bippcnb 
mergens. bipian nnere. bi)iij;enb 
nocens. bijilin^ dileclus. bipn-hc- 
genb moechus. bijiprchce audacler. 
bippCJg audax. bi)"C difcus, fercu- 
lum, men fa. bipc-bepenb difcifer. 
bipcipul difcipulus. bipc-pe^n, -J?ea 
dapifer. bij'^un^e deliratio. bipi, 
-rizfiultus. biprsep coins, biranie 
diclamnum. 

Dobj;enb decrepit us. boc bi ge- 
net, bocca lapathum. peaba boc- 
ce, pube-bocce lapathum fylveflre. 
pceappe bocce oxylapathum.yea.lyc- 
bocce lapathum fulvum . bocce lu- 
pacium. boeiibfaciens. boepc per- 
feclus. bopen merfus. bopun^ deli-, 
ramentum. bot;oji dies, bohreji fi- 
lia. bohtiN vobilis. fortis. bohcop 
E: filia, D O D R filia. bol, bole hareticus. bole ffin- 
ther. bole hebes, error, flultitia. 
bol£ vulnus, cicatrix, blob-bol^, 
>-bo]h vena infeiia vulnus. bolg- 
bore cicatricii compenfatio . boljC- 
b)\enc potio advulnera. bol^-realf 
emplaftrum cicatricibus fanandis. 
bolh vulnus. bolh-bpenc potio ad 
vuhiera.bolh-jmncperdicmmbolh- 
ycaly emplaftrum cicatricibus fanan- 
dis. bolh-j'pa^o, -n>tf6ll cicatricis 
vefligia. bolice, bolhce flu It e. bol- 
j'cipe error , flultitia. bom, tome 
judicium, fententia, finis, examen. 
bomar ceremonia. bom-boc liber 
judicialis. bomejie judex, bom-ejin 
prat oriu?n i forum judiciale. bome)'- 
bceg dies judicii, liber apud Anglos 
cenfualis. bom-pcerr juftus . bom- 
huj* pratorium. bomne dominus. 
bom-pecl tribunal. bom-retrenb 
jurifconfultus. bovciuvcifcifcitatwii- 
i>us. bon agere,damila. DonuaP^r- 
xubius. booc notus. bopeneb fu- 
lica. boperan merfare. bop-pugel 
mergus. boppeuran tingere. bopa 
t>fliumyfucus,attacus.T)oyi-ce2.)'~e]i, 
Dopce-, Dopcer-ceaprep Dorce- 
flria. boplsecan attaci. Dopm-cea- 
prep, urbecula in agro Huntindoni- 
enfi. Dop-paere Dorfetenfes. Dop- 
j?it~ceapcpe Dorobernia, Cantua- 
ria. 

Dywbbt faces . bpaca draco, bpa- 
can gipfum. bpacan-blob cinnaba- 
ris, fanguis draconis. bpacenrpe, 
-contia dracontium. bpseb timor. 
bpaepan expellere. bpaepe expulpo. 
bpxpeb abaiius, expulfus. bpa:£- 
nec tragum. bpaen fucus. bpaenc po- 
tio. bpap armenta. bjiagan trahe- 
re,vehere bpa^eb veclus. bjiagenb 
vehens. bpan fucus. bpeam melo- 
dia,gaudium,jubilatio.yobz-bpe2Lm 
furor, bpeamap organa^inftrumen- 
ta mufica. bpeame-rpinrunt; har- 
monia. bpeam-leap mceflus. bpeam- 
Jic harm:?iicus. bpeapunj difti Ha- ft R 

tio. bpeap harioli. bpeccan vexare. 
bpecceb oppreffus. bpeccenb mole- 
ftans. bpeccirrg tribulatio. bpepan 
vexare. bpepenb vexans, turbidus. 
bpegenb tergens. bpeman jubilare. 
bpenc pot us, medica potio. bpencan 
potare, aquare. bpencean mergere. 
bpenc-pau poculum. bpenc-hopn 
cornu pot or turn, bpen-plob dilu- 
vium, byiervge potus. bjiem^ean ex- 
colare. bpeo£ modeflia. bpeoh-lse- 
can magi, bpeopi, -nig, -piglic, 
bpeophc mce/lus, dolens . bpeopi£- 
nyppe maflitia, anxietas. bpepcen 
faces, bpi aridus.byiizy agerpafcuus. 
bpiencen-£eopn vinolentus. bpip 
febris. bpipan ejicere. bpipenb a- 
gens. bjitg, bpige, bpi^e aridus. 
bpijjan ficcare. bprgeb ficcatus. 
bpi'gnyyye ficcitas. bpihr dominus. 
bpihr-ealbop arcbitriclinus. Dpih- 
ren Dominus. Dpibxen Gob Do- 
minus Deus. bpihrna bpihuen do- 
minus dominantium. bpihtenlic 
dominicus. bpihu-polc comitatus. 
bpih--£uma paranymphus, proxe- 
neta. bpihrh concupifcit. bpihchc 
dominicus. bpiht-mon paranym- 
phus. bpibzner, bpihcpcipe domi- 
natus. bpiht-pepap dominantes . 
bpihc-pup'Se theologus. bpimej«- 
bilum. bpinc potus, hauflus. bjiincan 
potare. bpincenbe potans, potor. 
ym-bjimcenb&vini potator.bpmce- 
pasc poculum. bp ince-lean retribu- 
te potus. bpincepe bibax. bpinc- 
lap afjifa potus. bpinc-pepij temu- 
lentus .bpiopan diftiUare. bjnopenb, 
bjupenb diftiUans. bpiyne capilla- 
menta. bjiop cce?iofus. bpop-benn 
arme?!torum cubile. bpop-man drofa 
mannus. bpopnyrre turbulentia. 
b]io^ traxit. bpoge hominis fimus. 
bjiohc traclus. bjiohra^S conferva*. 
tio. bpobxian, bjiohcnian convert 
fari. bpohnenb, bpohrnienb, -ni- 
^enb cofiverfatus.byiohmun^e con*t 
verfatio. bjiopa gutta. bpop->'aa>; 
Jturnus. D R DU flurnus. bpoppah JliUatus, bajllka 
genus. bpopiany?;77*?r. bpop-mae- 
lum guttatim. bpoppan Jtillare. 
bpopraft fiurnus. byioyfordes, bpo- 
yenhc fragilis. t>pofne fax. bpu- 
gan are/cere, bjiu^o^ ariditas. 
bpunc^-cen^r/'/tf.bpuncen-^eopfi 
&£*x. bpuncennyrre, -cenrcipe e- 
brietas. bpuncnian inebriari. bpy 
magus. bpy-cpaey~ ^r* w<7g/V<7.bpy- 
cpsey-civ;, quis in eadem arte peri- 
tus. bpyyan expellere. bpy)"ene/>«/- 
y»*. bpy^an excutere. byxy^e ficcus. 
bpy^eb, bpy^be attritus,ficcatus. 
bpyhten, -repe dominus. bpyht- 
£uma paranympkus. bpyhr-pypba 
theologus. syiymingaudere. bpyme 
verfus. bpy-men venefici, magi. 
bpymep fpetfrum. &pyminj;a /«/«r- 
rus. bpync pot us. bpyncan bibere. 
bpync-pepift temulentus. bpypan 
ftiUare. bpype gutta. bpypmian 
mceflitid afficere. bpyrhc terribilis. 
bpyjman extinguere. bpyrnob ex- 
tinelus. 

Duyeb merjits. buyian mergere.. 
bu£an valere. bu^enb valens. bu- 
Jjenbe, -%<?&, -^o^a &>»«*■. bu^u^ 
virtus, bonus. bu^irSe-ealsop ar- 
chifynagogus ', magiflratus, bu^u^S- 
giyu munificentia. bulh-pune per- 
dicium. bulmuna longte naves. 
bumb, -be mutus. bumle onocrota- 
lus. bumnyype loquendi impoten- 
tia. bun, bune mons, locus apertus. 
bun-adf ar oreades, nympha caflali- 
des. bune-papb, -peapb deorfum. 
bun-yealu cervinus color. Dun- 
Jiolm, regionis Dunebnenjis urbs 
primaria. bun-laenbiyc montanus. 
bun-lanb terra montana. bun-lan- 
bij'c monta?ius. sunncfujcus. bun- 
pecay monticola. bun-vrpa:~ via 
montana. bunzxhzefahia alpina. 
fcunun^e crepitus, buolma chaos. 
bupe ojlium. bupepar valva. bupe- 
peapb janitor, bupyan pcric/itari. 
tUjipenb periclitans. tupjian au- DV D W D Y 

dere. bup-rrobl/xtyPw.tupu ojlium, 
veclifera valva. bupu-ycob pojlis. 
burr pulvis. bU)X-bjienc, potio 
qusedam adverfus ifterum, ex her- 
barum quarundam feminibus in 
pulverem redaclis, compofita. bur- 
hama papyrus, buua columba. 

Dyxy hebesyfatuus. bpasrcan ex- 
tinguere. bpserceb extinclus. bpaer- 
cenb extinguens. byxyneyyejlupi- 
ditas,flultitia. byzfadubium. bpar- 
lihc ignis fat uus. bpelian feducere, 
decipere, errare. bpeomepe phav- 
tafma. bpeoph nanus, bpeopjje 
bpople pulegium .bpep£ nanus, bpej* 
hebes. bpimepu, bpimopa Jfrefira. 
bpimoplic tanquam per vifum. bpi- 
nan tabefcere, evanejcere. byiyzftu- 
pidus. bpola error, bpohan errare, 
decipere, delirare. bpohenb errans. 
bpolhc hareticus. bpolma hiatus. 
bpol-man hareticus. bpolung deli- 
ramentum. bpypge-bpojxle pule- 
gium. 

Dy&an mori. bybenb moriens. 
&ySe]mLntransfigurarejlludere.Z)y- 
bepianb iUudens. bybejiunvja travf- 
figurat iones,i[lu fiones ^. sejer-bybjnn 
vitellus. bybpun^a phantafmata. 
bypinj; urinatio. by£ dies, bv^le, 
byglice,t>yKyl occultus. by^ylnejpe 
folitudo. byhle opertus. byhran con- 
Jlituere. byhrnejie diftenjator. byle 
anethum. bylrra,-rtan tabum. byl- 
yzihcefaniofits. bym ob fair us. byn 
fonus^fonitus. bynan flrepere. byn- 
qiap folles. bynt;an flercorare. by- 
ni^e mont anus .bynr iffus.'oyynpro- 
funditas. byppan immergere. byp- 
peb tinilus. byjian charum habere. 
Dypa-puba Deirorum fylva. byjic 
ojlium. bypp^ periclitatur . byplmj 
amafius. bypn occultus. byjinan r>c- 
cultare. bypn geligjie adulterium. 
oyjin jepjnu apocrypha, bypn- 
ha:menbj -licgenbc adulter, bypn- 
licgian fomicari. byjijian au de- 
re. bypjTi^ audax. b) 'pj-usnerye 
audacia. D Y E A 

audacia. bypptmgpanne fartago'. 
bypprlere audax. bypjrlice auda- 

<^.bypptneppe audacia. bypi,-pig 
ftultus. bypigan ineptire, blafphe- 
Tnare.byyi-^bom flultitia. bypjenb 
blafthemans. byjTgnqrjref, bypinep- 
)-e ftultitia, blafphemia. bypllC ab- 
furdus, ftultus. hyytpulvis. byptrg 
pulverofus. by^homap, by=Shomep 
malleolus, byrtan opprimere, occlu- 
dere. bycceb occlufus. bycrenb op- 
primens. byxar paropftdes. 

E. 

Ea aqua, /lumen, eac etiam. eaca 
frafdia, ufttra. eacan auger e. eaci- 
enb augens. eacenefcetus. ea-ceji)"e 
nafturtium aquaticum. eacnian con- 
cipere. eacnienbe pregnans. eac- 
nunje concept io. eac ppa it a etiam. 
eac ppelc, ppilce, ppylce ftmiliter. 
eab f (elicit as. Eabep-byprg, arcis 
nomen ab yEgelfleda, Merciorum 
domina,conftru<5ta. eabi^^eabi^jie, 
eabigepc fcelix, fcelicior, foelicijft- 
mus; fauftus. eabrgan beatificare. 
eXoi'gnyyyc foe licit as. eablean pra- 
mium. eab mob humilis. eabmoban 
bumiliare. eabmoblic fupplkiter. 
eabmobneppe humilitas. Eabolpep- 
rteppe, Eadolft promontorium in 
agro EJfexienft. eaboji domus. exl- 
len£e en. eaeppop^igan tribulare. 
e^ppo^Smppe difficultas. eapep- 
}-epn radiolus, polypodtum. eapop 
aper. eapopa hares, proles, natui. 
ea£ oculus, acumen ingenii. ea^-aepl 
pupilla. eat;an-bpe^h palpebra. ea- 
San-bpyhcm, -bpashcn, -bpeohr 
momentutn. eat;an-penn impetigo. 
eaga-ppinb gena. exgp\\\\afe7ieftra. 
ea^-ece dolor oculorum. eagena- 
bymneppe oculorum caligatio. ea£e- 
na-pape ophthalmia, ea^ena pceapp- 
nypp acumen oculorum. eajjep-ppin- 
ce ittus oculi. eag-plea albugo, ea^- E A 

hpmgap palpebr<e, gena. ea&h-]>ypl 
feneftra. ea^na-ece, -pzejice oculo- 
rum dolor, eagna-mipre oculorum 
caligatio. ea^-pcoung glaucoma, ea£- 
pealpe colly r turn, ea£-peurrg acies. 
ea^-pypr ocularia. eahe pracipuus. 
eah-hpin£ap orbes oculorum. eah- 
mipc oculi caligatio. eah-pelpe col- 
lyriuin. eahra otto, eabxa-pealb 
ottonarius. eahca-pr6on otties. eah- 
ra hunb proon ottingenties. eahra- 
ceo^a duodevicefimus. eahratig 
ottoginta.eahzatyneottodecim.eah- 
repretium. eah-]>y)i\ feneftra. eah- 
rc^oe ottavus. eahruntje aftimatio. 
eal omnii ■, fubula . eala utinam, cer- 
vifta. ea-lanb infttla. eala-pcop cer- 
vifiarius. eala^ cervifta. eala'S- 
pyjic antiquarius. eal-cyn univer- 
fus. eal beb jieap- fulcrum, ealb ve- 
tus, effbsta. ealba-p aebep, ealb-pae-. 
be}\ avus. ealba-mynptep matrix 
ecclefta. ealban fenefcere. ealb-cpen 
vetula. ealb ealb yx&eyi proavus. 
Ealbelmep-bypi^ Aldelmi urbs.e&l- 
be-u^pica hiftorkus. ealbian y?- 
nefcere. ealblic vetus. ealb-mebep 
avia. ealbnyppe at as. ea\boyiftnior 9 
princeps . ealbop-bipcop primu s pon- 
t if cum. ealbop-bolb, -botl villa 
regia. ealbop-buph metropolis, eal- 
bop-bom authoritas, principatus. 
ealbophc principalis, ealbophcnep- 
pe principatus. ealbop-man Jenior, 
fenator, princeps, fatrapa, pentecon- 
tarchus, quicunque aliis natu gra- 
duve major, heah ealboji-man pa- 
tricius. ealboppcipe principatus . 
ealb-Sexe Saxones antiqui. ealbun- 
^e fe?iettus. ealbup princeps . ealb- 
pitra fenior. ealb-ppicepe antiqua- 
rius. eale cervifta, fubula.ea.le-T2.uely 
-£apol tributum cervifta. eale^e- 
tun taberna. eal-huj" cervifiarium. 
eal-^obpebbe holofericus. calh-pre- 
be palatium. eahpeji alliaria. eall, 
ealle plurimum. mib ealle penitus. 
eall-cyn omnigenus. callenga omni~ 

no, E A 

tt». eallep plenarie. ealle-paega fern- 
per. ealhc catholicus. eallinga pe ni- 
tus. eall ppa ep-u tamfepe. eall ppa 
micelep tantidem. eallun^a omnino. 
eall-ppirene yppe-boc teftatoris 
chirographum. ealne-pege undeaua- 
que. eal nopu columella, ealo, ealob 
ce//*. ea-lonb infula. ealo^ cerivi- 
fia. ealpa pprSopr maxime. ealpa 
ytemepc noviffime. ealpihre m?*. 
eal-pealp ambrofia. eal-peolcen £0- 
lofericus.ezl peo napu columella . eal- 
ppa yfc f/ww. cal ppa ppa //cut et. 
ealu ft?//'*, ealu-clype tabema. ealu- 
j=seu Z*e#x. ealu-pceop cervifiarius . 
eal-peplice //&?r<?. cam /«»*. came 
avunculus, ean-p-ealb fimplex. ea- 
nian eniti. eanobe enixus. eapl po- 
mum. cap occ<7, auris,arifla. eapban, 
herbas genus, eapbe^e molefiia. 
eapbedice difficile, eap-claepnenb 
digitus auricularis. eapc area, eapb 
terra, patria. eapb-bi^enb, -bi^- 
^eng incola. eapb-bi55enbep,-bit;- 
^engap incolatus. eapbe-paepte , 
eapb-pcepc ftus. eapbian, -bi^an 
habitare. eapbienb, -bijcjenb habi- 
tans. eapbij;ean habitare. eapbi- 
genbhc habitabilis. eapbun^-hup 
habitaculum. eajibun^-prop taber- 
naculum. eape auris. eape-pnvcep 
digitus auricularis. eapena-abeap- 
unj; furditas. eajiena-binun^ au- 
rium tinnitus, eajiena ece, eajiena 
) - a)ic } eajiena paejice otalgia, aurium 
dolor, ezpeivoeljubar. eappan, hcr- 
bx genus, eajip-o'S difficilis. eap- 
po"(5lice difficilis ^difficult er. eappo"<5- 
nyppe difficulty, dolor, eaji£ defi- 
diojusjgnavus. eajigeat bar pa. eaji- 
^eppeca auricularius, otacufta,fu- 
furro. eajipan torpefcere. cap^ienb 
torpefcens. eajih fugax, ftupidus. 
eaph-pepe pharetra. eajihhce iners. 
eap-hpinj; mauris. eajno^u paro- 
tidas. ea-jnpc fcirpus. eap-ljeppe, 
-leppa auricula, eajim brachium. 
eajiman pipe muliercula. eajim-beag E A 

armilla, dextrocheriu?n. eapm-bo£e 
lacertus. eajime mijer. eapm-^e^y- 
jicJa dextrale. eajim-heojica^ir/?^- 
nimis. eapminj mtfer. eajimhce 
mi/ere. eajim-pcancan ulna, eapm- 
ppi^ lacertofus. eajin aquila. eaji- 
nan frutlum ferre. eajine c a/a. eajin 
$eap vultur. eapnian mereri. caji- 
nunj merit um. eajinun^a compaffio. 
eapnun$e meritum. eajipa lyra.cz\\- 
pkert colaphus. eaji-jimg inauris. 
eap-pcype pufiUanimitas. eap-ppinl 
inauris. caffi terra, eap^-byne te r- 
ramotus. eajvShng agricola. eaji^- 
ptyjiun^ terra concufjio. eapp po- 
dex. eajip-enta, -entu clu?ies. eapc 
pes. eaji-pi^ja vermis auricularis. 
eap-ppeon inauris. ea-pppin^ fans. 
eapr oriens. eapran ab onente.eayz- 
Aiivjel orientales Angli. eapran- 
nop^an a borea. capcan-j'u^an 
pinb eurus. eapt-bajl plaga orient a- 
lis. eapren ab oriente. eapr-En^le 
orientales Angli. eapcep pafcha. 
eapuejilic pajchalis. eaprejihc rib 
tempus pafehale. eaptephcan pjieol- 
pe pafcha feflum. Eaprep-mona^ 
men/Is Apr His. eaptep-Ub pafcha. 
eapc-polc populus orient alts, eapc- 
Fjiancan Franci orientales. eapc- 
mne orient alis plaga. earr-Kenrin- 
Jap Cantiani orientales. eaptpa 
geapcung boej; parafceve. eapu-pic 
imperium orient is .eaptr-jnhre orien- 
tem versus. eapt-Seaxe orientales 
Saxones. eapc-pu^S euronotus. eapc- 
peajib orientem versus, eacan ede- 
re. ea^ fae'dis. ea^-bene depreca- 
tio. ea^e, ca^elice facile, forte. 
ea-]'ejil fneftra. ea^-healb conten- 
tus. ea^-lsejie docilis. ca^-mob hu- 
milis. ea^-mobneppe humilitas. ea- 
}'pcl feneftra. Earole Italia. Eatol- 
pajia Itali. eaupsejr pius, religic- 
fffi?nus.e3iuyx)zny)')epietas.ezyzn, 
eapian oftendere. eapeb ojlenfus. 
eapun^a, -je coram, cax axis,fecu- 
ris, Eaxan-ceapreji urbs Excejlren- EA EB EC ED 

fs. Eaxan-minptep, oppidum An- 
glofaxonicorum Principum tumulis 
olim infigne. Eaxan-mu^ Ifcaflu- 
vii oftium. eax-cla^ humerale. eax- 
le humerus. 

Ebalpan blajpkemare. ebba re- 
eeflus. ebejie-mojvS homicidium ma- 
nifejlu w.ebolpan blafyhemare.cbol- 
pung blajfi hernia. Ebpeipc Hebraus. 
ebup^pinj; or ion. ebylgan irafci. 
ebylj;nep)"e indignatio. 

Eca at emus, ccan auger e. ece 
dolor, aternus. eceb, -be acetum. 
ccelice atemum, dolorofus. ecenb 
augens. eceji ager. ecge mucro, a- 
cies. ecjjeS acutus. ecilma podagra. 
ccilmenc podagricus. ecnyp pe ceter- 
nitas. ecpo^, ecpo^lice autem, 
vere. 

Eb rurfus. ebcennint; regenera* 
tio. e&cy ppepofeliminium.e&e grex. 
ebe-bep^ena grex pore or urn. ebeji 
Jeptum. ebep-bpyce fcpti violatio. 
eb£ung juvenis, qui rejuvenefeit . 
ebgpopuns recidiva. eb-£ylbenb 
remunerator. ebi£nyppe fcelicitas. 
ebipe hortus cervorum. ebipc-henne 
coturnix. ebipc-peapb broelarius , 
vivarii cujios. ebmn^juvenis. eb- 
laecan repetere, renovare. eblsehc, 
-leahc renovatus .eb-lean premium. 
ebleanan r emit t ere. ebleanenb re- 
mittens, eb-leaman remunerare.eb- 
leanung retributio. eb-lepenbe,-le- 
penblic, -lenpenbe relativus, reci- 
procus. eb-lepun£e relatio. ebmelu 
facra orgia. ebmob obediens, mitts. 
ebmobian o be dire, eb-nipian, eb- 
fiypan renovare. eb-neopunge, -ny- 
puntje reparatio. ebo grex. ebopap 
teda^domus. ebop-bpycey£/>/i vio- 
latio. ebpa, ebpe vena, ebpan re- 
ntes, ebpecan ruminare. ebpeceb- 
poc rutna. ebpecenbe ruminans. 
ebpecian ruminare. eb-pine occur- 
fus. ebpoc ruminatio. eb-pcaep~, 
-pceapc palingenejia, recreatio. eb- 
j'Cafelian denubfeabilire. eb-prape- E D £F lun^e renovatum. ebrhin^un^ re* 
conciliatio. eb-pielle vertex aqua, 
vertigo, ebyiytfubftantia. ebpipt* 
full, ebpipc-lic fubfiantialis. eb- 
pipclic popb verbumfubftantivum t 
ebpir probrum. ebpican exprobra- 
re. ebpireb exprobratus. ebpirenbe 
exprobrans. ebpit-pullic probrofus. 
ebpypan meliorari. 

Epalpun^e blafthemta. ep an a- 
quus. epel pravus, malum, ep elapte 
herba mercurialis. epeleac cepa .epen 
a quus, juxta, vejfier. epen-bipceop 
coepifcopus. epen-blippian congratu- 
lari. epen-bhppienb congratulans. 
epen-ceapcep-peapan concives. e- 
p en-cuman convenire.eyen-aimen'b 
conveniens, epen-bype aque cha- 
rus. epen-ealb coavus. ep en-ece co- 
at emus, ep en-peola tot. epen-£c- 
pean congaudere.eyen-%eyeon'b con- 
gratulans. epen-gemseccan /equa- 
tes natura. epengemaeccea confer 'tit 
jure aquales. epen-$epeopb ccena< 
epen-gepeopbian ccenare. epen- 
heap commanipularis. epenhepcb 
collaudatus. epen-hepenip collauda- 
tio. epen-hepian collaudare. epen- 
hepienb coUaudans. epen-hleua, 
-hlytxa confers, epen-kecan aqui- 
pararejmitari. epen-lasceb coaqua- 
tus. ep en-laecenb aquiparans, imi- 
tator, epen-laeceptpe imitatrix. 
epen-lsecung aquiparatio, imitatio. 
epenlejxen mercurialis . epenhce a- 
quus. epenlicne)" aqualitas. epen- 
mseppe-pjieopc compresbyter. efen- 
mecan comparare. epen-mere coe- 
na. efen-mecen comparatus. epen- 
niht; aquinoclium. epennyppe a- 
quitas. epen-ppebi^lice confubftan- 
tialis. epen ppi^e baep compatiens. 
epen-peopa confervus. efenppcejie 
Concordes, epen-ppopian compati, 
mifericordid alicujus capi. epen-ppo- 
punje compajjio, mifericordia. epen- 
copipchc confubftantialis. epen- 
pege aquipondium. epen-pepob co- 
manipularis. E F 

manipularis. epen-peopcan cooper 'a- 
ri. ep en-peopcent> cooper ans. epen- 
yeoyf& aquivalens^condignus. epen- 
pihre aquipondium. epen-pypcan 
cooperari. ep en-pypcent> cooperator, 
cooperans. epen-pypcung coopera- 
tio. epen-pyphta cooperator. epen- 
p ) r p : 6e condignus. ep en-yppe-peapt> 
coheres, epep-peapn polypodium. 
epepe margo, fubgrunda. Epepham, 
oppidum in agro Wigornienji. epe- 
jian, -pr^ean tondere. epepos fo»- 
y«f. epepun^ tonfura, circinatio. 
epepun£;-pceapa forpex, forfex. e- 
pepran, epptan concurrere. epep- 
cent) concurrent, epere lacerta.tym, 
epn, -na, -ne aqualis. epne erce. ep- 
ne£ehnepan, epne^e^ecehran r o»- 
fentire. epne^e^en confervas epne- 
Ciam confbiratio. epnlinjs confirs. 
epolpan blafykemare. epolpun*5 ^/<*- 
ffhemia. eyoyr&ytozejcijfe. Epop- 
picmgap Eboracenfes. eppe temper, 
jugiter. eppian tondere. eppienfc, 
-pigenb ton/or, tondens. eppoo *<?»- 
y«f. eyytfeftinatio. epc poftea,ite- 
rum. epragypan reddere. eptanio- 
pat> reftitutus. eptbecsch- raow- 
fgnatm. epc-cieppan raft*, epr- 
com reverfus. epc-cuman reverte- 
re. epc-cyppan recurrere. epu-cyp- 
pent> recurrent . epc-e&pitan repro- 
barejterum exprobrare. epcep/>0/?, 
fecundum. eprep-pil^inc confecla- 
tio. ep-ep-gen^a quifequitur. epr- 
gan iterare. epc-gebic^an redime- 
re. epc-£eci*;an revocare. ept-£e- 
ci^eb revocatus. ept-geciSenb re- 
vocans. ept gehce it idem, ept£e- 
pea rejf>icere. epc^epetcan reftau- 
rare. eprjepcypan revocare ab er~ 
rare, cpc-hpeoppan, -hpyppan re- 
vertere. ept-hpeoppenbe, -hpyp- 
pen&e revert ens. epr-oncnapan re* 
cognofcere. eptonpon recipere. epc- 
on^en-bi^an retorquere. epr-pae- 
fcan km it are. epcpceapan refpicere. 
epcpclenip retributh. epc-pi^ian EF EG EH EI EL 

repedare. epr-pittan refidere. ep c- 
pona denuo. eprppellung recapitu* 
lath. cpc-pppyttan renafci. ept- 
pppyccenb renafcens. eyirzf eft ma- 
th, epptan, -pcian accelerdre, con* 
tendere. epthpyppan revertere. ep- 
to^oren refufus. epc ppa tantun- 
dem. epc ppa micelep font idem, epc 
py^^an porro, poftquam. epcpen- 
t>an reverti. epcpeppenbe reverfus, 
epyn ^ehc aqualis. epyp aper. 

Ejasn tabefcere. egbuan incolere. 
e^buenb habitator. e^e timer, e- 
£ean occare. ejeheal&an corripere. 
e^eleap impavidus. egenu glomulus. 
ejen-piphre merces. egenyppe, e- 
£ep a, etjpa horror, terror fcmpeft as 9 
peftis .ejepe-jjpimma venefica.txpy- 
pull horribilis. egep-pulneppe ter- 
ribilitas. e^epian tcrrere. ej;eplice 
horribilis. e^epung, egjunt; terror. 
ege^e herpica, raftrum. ejje^pe 
herpicarius. egjian concitare. e£- 
hoona undique. egi^e raftrum. eg- 
lan dolere^ contrijlare, turbare, glis 
gliris,feftuca, arifta, moleftus. e^- 
lant> infula. egla^, e^le^ /o?</ff. 
ejle dolere. e^Ie e&paelle alveus. 
ejo <?f«/w. E^onepharrijloci nomen 
in agro Oxonienji. e£op dodrans t 
ferus,vehemens. egpian terrere. eg- 
prpeam torrens. egpung terror. 
eg6e her pic a. eg&e)\ uterque. e£- 
J7e)ie herpicarius. e£-)>yplfei9eftra. 
C^yp-pull horribilis. 

JEhennyppe pudor. eh heolo^e, 
herbse genus, ehple humerus. eh-< 
y yne fades, ehra <?(?o. ehcan />fr- 
y?^«/'. ehcen&e perfequens. ehce £0- 
»^x, poffejjiones. ehueo^Sa ofiavus, 
ehzeyieperjecutor. c\\-\yy\\feneftra. 
ehcian aftimare. ehcneppe, -nyppe 
perfecutio. 

Ei^-lanb infula. eipile acetum. 
eipe traba. 

El anguiUa. e\xy herinacei. el- 

bo^a cubitus, elc unufquifque. elcep 

cynnep omnigenus, elean, -cian <///-' 

F /errr. E L E M E M EN ferre. elch equicervus. elci£enb 
dificrepans. elcop alioquin, quomi- 
7ius. elcunj mora, elban cuntlari. 
elte <etas,Jenec7us. elbenb morans. 
elbenblic piger. elbop princeps. el- 
fcung cunclatio. ele muranula, ole- 
um, ele-bcam o/iv*. pilbe ele-beam 
cleafter. ele-bep^ olea, o/iva. cle- 
byc lenticula. ele-f xr lecythus. cle- 
hopn <:0r»« oleare. elchbpe myrrka, 
ele fir urn. elene muranula, herbas 
genus, ele-yealpe nardus, ambrofia. 
elej"eocche fifclum. elefbpifma a- 
■murca. ele-cpeope oliva. ele-cpi^e 
ele 'after, elpenne incubus. Eli^-by- 
pig urbs Elienfis. Elige, -£ea infiu- 
la Elie?ifis. ellapn fambucus. die 
reliqut. ellebop heUeborum. ellen 
vis, virtus, ellen campian pugilare. 
ellenbe proud. Ellen-bune mons 
Ella. ellen-l-jeca/>Kg//.ellen-poF po- 
tens. ellen-pobian amulari. ellen- 
yobnej'j'e zelus . ellen-pypn ebulus. 
ellej* alias, na elle)* haud fiecus .t\\ey- 
hyxfij -hpap <a/i^i. ellep-hpibep, 
-hpy'cep aliorfum. elle)"-ma*t]*c ma- 
zcime. ellef-oj'ep aliunde, ellnunge 
&mulatio. ellop alibi, elm ulmus. 
eln ulna, eln-boga, elne-bog cubi- 
tus, elman amulari. elnun^e amu- 
latio. elone origanum, elorp myr- 
rha. elp elephas. elpan-, elpen-ban 
ebur. elpenb elephas. el-peopb, el- 
peopbig bar bar us. el-peopbignej'j'e 
barbaneSj peregrinitas. el-peobig 
profelyttts. el-j"eobi£;lice peregrino 
?nore. el-J"eobi^nyj)e, -lyeobmeyye 
peregrinitas. elj>eobin,-bi)"c pro/ely- 
tus. eluhbpe myrrka. elyj" keri- 
v ace us. 

Em aquas, circum, embe de. em- 
be-boen circumdare. embe-gan^e 
exercitium. embehb miniflerium. 
err.behtan miniftrare, obfequi. em- 
behrenb miniftrans. embehc-mon 
mmifter. embe-hyypyan circuire. 
embe-hpyppc ambitus. Embenum, 
oppidum Frifia. embe-j-encynbe folic'ttus. emb-fapan circuire. emb- 
fapenb circumambulans . emb-gan- 
*^an circumdare. emblh" minifte- 
rium .emblennan circumvallare.em- 
blennenbe conftipans. emblonj tan- 
dem, emb-pyne circulus. emb- 
jxpubj-jxpyb veftitus. emb-jxemn 
vicijjim. emb-]"yllan circumdare. 
emb-upymman circumfepire. emb- 
tpymmin£, -mun*5 circumvaUatio. 
em-bpen batkama. em-bon circum- 
datus. emefraus. emel, -le arttgo, 
curculio. emeyKUttfr prurigo, emec 
formica, emeng vacuus, em-peala 
tot idem. em-lan*5 ejujdem longitudi- 
nis. em-leoj" a que charus. em-lice 
aqualiter. em-heneft'e arquitas.em- 
ne aquus. emnecan adaquari, era- 
nelice aquanimiter, aqualiter. em- 
ne-ycolepe condifeipulus. emnej'jre 
planities. emnettan adaquare. em- 
necre planus, emnian adaquare. 
em-nihb aquinotlium. j?e lengten- 
lic emnihe aquinoElium vernum. 
pe hejij-sejxanUc emniht aquino- 
ttium autumnale. emn-lanb plani- 
ties. emn-lan£ aqualis extenftonis. 
emnlice aqualiter. emn-f apian con- 
dolere. emn-papijje condolens. emu- 
J"eop confervus. em-nyhr tequino- 
Bium. emny)")"e planities. empcian 
vacuarCj vacare. emj'ni-San circum- 
cidere. em-piyben circumcifus. em- 
)*papen amiclus. emcan otium. em- 
cpymming munimentum. em-cpa 
medius. em-plarian circumjpicere. 
emplaumb circumjfreclus. 

Enb, enbe finis, enbebyjiban, 
-bian or dinare^dijhonere .oxfocbyyib- 
lice ordinate, ordinalis. enbebypb- 
hce naman nom'ma ordinalia. enbe- 
byjibnyj'j'e or do. enbe-bseg dies fu- 
premus. enbe-leap at emus, enbe- 
leajlice fine fine. enbe-lea)nyj"j"e 
<eter?ntas. enbe-mseyt: extremus. 
enbe-men contermini. enbemej* pa- 
riter. enbe-nehfta, -nexra, -ny]X 
ultimus. cnsianfinire. enblej"ta tin- 
decimus. E N E. O decimus. enbleop, -]ypa undecim. 
en&lypte undecimus. enb-maepte 
fupremus. enb-nexra ultimus. enb- 
pcaep epilogus. enbun*; finis, eneb 
anasyfulica. enerpe lamb agnus an- 
rtkulus. enj=aejTnyrjre finceritas. 
entje anguftia. en£el angelus. en- 
£ehc avgelkus. Enjla-pcb, vicu- 
lus in agro Bercerienfi. En^la-lanb 
Anglia. En^le Angli, angelus. cn- 
£lehc avgelkus. En^lipc, En ^hpc- 
mon Anglus. enjjyl angelus. enib 
*?/<«, fulka. enit; w/fetf. cn-hhran 
illuminate, enlipi^c finguli. enne- 
lcac ce/>a. enr g/g<«. enr-cynne g/- 
ganteus. cwzyxjicli. enymzpojefia. 
Eobe rvi/j gre.v. eobop feptum. 
eoboji-bpycc /?/tf* violatio. eopel 
malus. eopepa fucceffor . Eopepham, 
oppidum & coenobium in agro W 5 ?- 
gornienfi. eopete debitum. eopop 
aper. eopopenben vallis aprina. eo- 
fopep pube, quoddam rut a genus. 
eopop-pepne/f//V«Z<7.eopop-pppeo- 
re venabulum. coyoyx-^yxozejciffa. 
Eopop-piCj-pic-ceapcep Eboracum. 
Eopop-picin^ap Eboracenfes. Eo- 
fop-pic-pcype comitat .Eborace?ifrs . 
eop-or debitum. colbop, -bop-man 
princeps,fenior. eolh-panb eleilrum. 
eolene, eolone origanum, eolu^ 
yecgpopuleum. eom fum. eonupor- 
ro. eopcnan-pran topazium. eopb 
terra, eopb-pepte cubationes humi . 
eopeb-men, at. pseb-hcpe cerethi. 
eopenbel aurora, eoppo'Sc diffici- 
lis. eopipc fcirpus, papyrus, eopl 
comes , dux. eoyil-bom fhtrapia, du- 
cat us, comitis munus. coplhc heroi- 
cus. eopm brachium. eopncnb cur- 
rens .eopneyye duellum .eopncyz flu- 
diofus, dueUum. copncprlice, copn- 
pulhce Jludiose. cojini^cnbe mur- 
murans. eopnopc, -noychcejerius. 
eopob caterva, /e?io y eauitatusaxa- 
men. copob-man cques, dromeda- 
rius. eopob-mebc carinthus. cop- 
pa, -jic iratus, ira. coppian irajci. E O E P E R 

copp-cpipel cochlear, eoppun^ ira. 
eoji^ terra, eop^-xppl cucumer. 
eop^tS-azpn locus fubt err aneus. eop- 
I'an-ymb-hpyppc orbis terrarum. 
eoji]>-beofun^ terra-motus. eop}>- 
capepap tauri. eop^-cenb terrige- 
na. eop^-cpipel cochlea, eop^- 
cpypele paralyticus, eop^-byn ter- 
ra-viotus. eop^-jealla centauria. 
eoji^-gemec geometria. cop^fi- 
hnuru bulbocaflanum. eojvtS-hur, 
fj>elunca. eop^S-ipiJ hedera nigra. 
eop^lic terreflris. eop^lint; colo- 
nus. eop^-maru vermis, cop^- 
miprel vifci genus, eop^-napel um- 
bilicus terra, eop^pen apogaum. 
eop^-picc terra, eop^-pima, hcr- 
bce genus. eop^-pypneppe terra: 
auaffatio. eop^-pcpiepe Jfielunca. 
eopj'-pcypun^ terra-motus. eopj?- 
Ciha colonus. cop^-riL^S agrkultu- 
ra. eop^-typpe bitumen, eop^- 
pape, -papu terrigena. eop^-pealle 
mums de terra faclus. eop^-pela 
ubertas. eoji^-pejTm terra fruges. 
eop^-jnre^un^ geomantia. eoji^- 
ymb-hj'yppc orbis t err arum, eoji- 
)'ict;a blatta. eopyb caterva. eoj'ol, 
-) - ul afinus. eorcep pafcha .EojTeji- 
mona^ mcnfis Apr i lis. eotole he- 
fyeria. Eo~ol-papa It alt. eoy or?ius 7 
vos y heu. eop-bcp£e orni-bacca. 
eopbe grex, ovile. coyc ovis femel- 
la. eopenban redire. eopenbe vir- 
ga <virilis. eopeji vefier. coj'ejxpa)* 
mandra. eofian oflendere. eopoci^e 
ad ovem femellam pertinens, fucci- 
dus. eopocrge pulle fuccida Ian a. 
eopob gre.Xy ovile. eop"6 grex. Eof- 
pen Wodenus. eopypcpap mandra. 

Epe Jirpun^e avantia. epl,eppl 
pomum. eppleb ledona. eppe tre- 
muhts. 

Ejian tinnulus, aures. cpcc area. 
e]ice-hab pallium, ejiccn in fit /a cer- 
ci. Epcol Hercules. Epcolep pyla 
Hcrculis cohtnma. ejlbllQg bitorius. 
cjieb cult us. cjie^enb-peop (ervus 
F z arans. ER ES ET EU 

tir ant. epenb-geppir epiflola. e- 
penb-paca nunciut. epene ferrum. 
epenneferreus. epexnapang para- 
dijus. epp-peapb hares. ephhce 
trepide. epian arare. epigenb-p-eop 
fervus arans. epnVS pauper ies .epne 
/of«.c fecretior, locus aliqnis. eprv6 
y?^w. eppa prior, enpe iratus. eppc 
•vivarium, eppcea berinaceus. eppc- 
henne ortygometra, perdix. ep^on 
J»e antequam. 

Epceapa commiffura. Epcepbune 
motis fraxini. eynevir, fervus. epn- 
hce viriliter. epol afinus. eppian 
tabefcere. epc munificentia,devotio, 
tnollities^ epulum, amor, eptap </<?- 
/«fi<e. epc-bad or tens, epcelice £e- 
n'tgne, delicate, epcep-baeg pafcha. 
epr-pull mollis, devotus, votivus. 
eptpullice devote. eprpulneppe <&- 
•Wfitf. eptineppe benignitas. Ept- 
lanb /err* Orientalis. epclice gra- 
ta, epc-mete e/>#/<*. eptpa-basg 
fafcka. epul afinus. epul-cpeopn 
«?o/« a fin aria, eyyicfcandalum. ep- 
pica fallacia. eppician Jcandalizare. 
cyyicu hypocrita. 

Euan £*&r£. ecen comeflus, gigas. 
ecenbe edens. erepe commejfator. 
e^cprSe, eb-cpibe relath. e\>e\ pa- 
tria, honor, nobilis. e|>el-bopen na- 
tu nobilis, genere nobili natus. eye- 
he facile. ej?elicnep facilita*. Epe- 
linga-bene, nobilium vallis, locus in 
agro Hantonienfi. Epehnga-ig #0- 
bilium infula. epel-leaj* exul. eyel- 
pelb, -peel, -jrol, -tupp patria. 
eyejifipes. e^gunge halitus. ep-hylb 
contentus. e^le patria. e^Sm oior. 
e^neppe facilitas. e^pinan tange- 
re. e&Sa <«tf . e^unge halitus ,in- 
Jpiratio, abolitio. et-nehpran no- 
vifiime. erol ft/*x ectan herbidum 
folum. exxe c;'^«j. ettole, ectul- 
man edax. ettulnyppe edacitat. 

Euen aquus. euen-ece coaternus. 
euen-laeca comes, euen-hlytra con- 
firs, euop-peapn poly podium. Eu- 
pope Europa, E W EX FA 

Ep-bpyce adult erium. eye matri- 
monium. eyebegrex. eyeyibh.jatlu- 
ra. epepepap mandra. epipeneppe 
impudentia. epipab mantfeflus. e- 
punga coram, epybe grex. 

Ex axis, fecuris. Exa-cepcep, 
Exan-ceapcep Exa civitas. Exan- 
mirfte fluvii Ifcha oftium. exl hu- 
merus. Faag color, verficolor. yaca.fi>a- 
tium, lufirum. paean parare. pacen 
fraus. pacen-pull fraudulentus . pa- 
cen-pulnep fraudulentia. pacen- 
gecpip confl>iratio. pacen-leap fim- 
plex. pacenlice dolofus. pacg pla- 
te fia. pacn fraus. paban, -bian or- 
dinare, dijponere, ornare. pabung 
ordo, dijpofitio^ ornatus. pace ff>a- 
tium, intervaUum. paeccean addu- 
cere. paece intervaUum. paecele/i- 
cula. paebem cubitus, paebep pater. 
psebeji *] mobop parens, paebepa 
patruus. paebepen-cnopl parent e la. 
pasbepen-cyn paternum genus, pae- 
beji-^eapb patria. paebep-Septpe- 
ona patrimonium. paebep-leap or- 
bus patre. paebejilice paternus. pae- 
bejilice naman patronymica.ipx'beji- 
plaega parricida. paebpen-cyn pa- 
ternum genus, paebpen-maga agna- 
tus. paegan pangere. paegen latus, 
voti compos, pasgeman blandiri.fx- 
gep pule her. ^paegepe fen (im .fgegpp- 
nyppe pulchritudo 7 varietas. pxg- 
nian gaudere. paegnunge exultatio. 
paegnyppe omamentum, pach^ fa- 
clio, inimicitia^ vindicla. pjelVS- 
boce inimicitiarum compenfatio. 
T XI '5P Jpeciofus. rsla plures y plura. 
paelan evertere. paelb-aelbynne ha- 
madryades. yxlefidelis. paelge can- 
thus, paelgmg occa. yxlim/canda- 
lizare. pa'lnip fcandalum. paelpenbe 
lufirans. fxm(j>uma. pzeman fi>u- 

mare. F A 

mare, paemenbe fb*man$. paemi, 
p asmi^, pasmihr Jpumofus. pasmne 
«z;irg0. pasmnenhc virgineus .pxmn- 
habe,paemnan-habe virgin it as .yxn 
ceenum. paena labarum. paeniht, 
pasnlic canofus. pasol multi. paep 
vacuus ; pulcher, vehiculum, grejfus, 
fubitaneus. psepan, apaepan t err ere, 
ire. paep bena rufticus. paep-co^e, 
faep-cpealme apoplexia, repentina 
mors. paepbe exercitus, expeditio 
militaris. paep-bea^ worx repe?iti- 
na. jcaejiela penetralia, paepelbe W. 
paepelb-ppeolr pafiha. pajpenbe 
itinerant) peregrinus. paepe-pceac 
»W»w.j^p-pyll/>r.rc//>///«;«.paeph 
porcellus. paepmga, paephce /frl/'/o, 
i//Vo. paepmo nuptia. paepne)-,pa»p- 
nyppe t ran Jit us. pa^p-pceac »*</- 
/«>». paep-jpell nuntium fubita- 
neum. paep|>pabe/0r//V. paep-tyh- 
teb clinicus. yxyvan'gx forte . paep- 
pyp&e exitium. yxy fimbria, yxyl 
foetus. yxyzfirmus,firic7us.yxyzzn 
jejunare, commendare. paepcenbe je- 
junans. yxyze gejmpe luxurians. 
yxyzenjejunium. paejcen, -cenne 
murus, caftrum. paepcen-behaepeb- 
ne D" e parcimonia. paejxen-bpyce 
jentaculum. paeptene jejunium.yeo- 
pepci£lican paepcene jejunium aua- 
dragefimale . paejrenne firmamen- 
$$m. pasptennene, y-xyzneyye pro- 
pi&uculum .y-xyzen-ziZ) jejuniorum 
tempus. paepchapob, -hapol, -hapul 
parous. paepc-hapolneppe parcitas. 
pasp^paebe fort is. pa»rtin;5 ail us 
concredendi . fxyzhce firme . paepc- 
mob conflantis animi. yxyznizn fir- 
mare, paeptmenb figens, confirma- 
tive, paepcnunj colligatio, muni- 
men, vinculum, paeprnyppe propu- 
gnaculum. y-xz pinguis,vas,Jcypkut. 
paetelp per a, fifiarcia,faccus, vafcu- 
lum. psetepe levis, remiffus. y-xzey 
borm fundum. yx^z phalanx, yx- 
pcp penna. yx^m, -me cubitus, ul- 
na, finus. y segments, pje^mhc fi- ll A FE nuofus. pae^mian utraaue manu ex- 
tertfa complecli. pas^pa patruelis. 
paecian adducere. paecnyppe pingue- 
do. paecre pinguis. parccian pin- 
guefcere. yxx fucus, capilli. pa£ co- 
lor, verficolor, variabilis, pa^an va- 
riare. pageriing inxqualitas. pa- 
5um-pypme bafilifcus. palling le- 
pra, /cables, pah color, inimicus,vin- 
diffa. pah-mon inimicus. pahnvppe 
jubilatio,inimicitia. pah-pepap ini- 
mici. pah-pypm bafilifcus. palaeca 
hoflilis. palazcan interficere. palasb, 
palb, palbe fiabulum, ovile, bovile. 
palb-^an^e-penins nummus a vaf- 
faUo Domino fundi folutus. palb- 
pup^S libertate faldagii dignus. pa- 
leye helvus, gilvus. palepenbe fla- 
vefcens. pallenb cadens. palpan bla- 
Jfhemare. yzlyefal/us. palpepemng 
parracharaximus. Falrrep Pomera- 
nia. palu helvus. palub fiabulum. 
pam fbuma. pamig Jpumofus. pana 
vexillum, citfana. panbepe tenta- 
tor. panbian tentare. panbienb,-bi- 
jenb tentans. panbhce hofiilis.yan- 
bunge probatio. pane iris alba.yzn$ 
xaptura. pangan capere. pangen ca- 
ptus. pangenneppe prehenfio, ac- 
ceptio, captivitas. panne ventila- 
brum. panre, pant-pser, -par ba- 
ptifierium. panu iris alba, pajian 
ire, fiu&uare, obire, habere, pape 
iter, papma ccena. Fapnea-ealonb 
infula Farnenfis. pajip aper 9 diocce- 
fis. pajiu tranfitus. paj* fimbria.yz.yz 
firmus. pajrejiman fide jujfir. yzy- 
ze-yzoye claufum,feptum. par, -ra 
vas, menfura quaedam. j'a^e, -^u 
amita. pac~pe compedes. paul im- 
mundus. 

Fea pecunia, pauci. peahcan pu- 
gnare. peala multi. peala-pealb mul- 
tiplex, peak-pealban multip/icare. 
peala-pealblice multipliciter. pcala- 
pealbnejje multiplicatio. jxala mu- 
neca punung cccnobium. pealb plica, 
ager. pcabanf J} care, pealepoji ono- 
crotalus, 


F E 
crotaltts, thorax, pealepe ftavus. 
f eaI S> pealh, pealo, pealpe hehus, 
gilvus. pealj-a, pealh occa. )--eallan 
<W<?7v. peallenb <W?»j, proftratus. 
peallenbhce caducus. pealo gihus, 
tubilo. pealvop onocrotalus. pean 
gaudia, odijfe. peanerre paucitas. 
peaph porcellus. peaphama caulicu- 
tus. peaphc fubitus. peapmian vi- 
ftum prabere. peapmienb viclum 
fT£bens. yeijmftlix. peapn-beb/- 
licetum. Feapn-bune, loci nomen 
in agro Bercerienft. Feapn-hamme, 
fedes in agro Surrienfi. peapp tau- 
rus. peappan difcedere. yea.ycea.y-c 
nudut, defertus. pea-tlb modicum 
temporis. peapa pauci. peax coma, 
y eax-cla^ fafcia crinalis. peax-ea- 
cap antia fr otitis, peaxeb cr'mitus. 
peaxpallung alopecia, peax-gepae- 
bian crines componere. peaxnaebel 
calamiftrum. peax-pceact;a coma. 
peax-ppeon discriminate .yehe\\ able 
febris. pebpian febricitare. pebprg 
febriculofus. yec ftatium. peccan, 
-cean ducere, haurire, tollere. pece 
fumus. pecele t orris, peban pa/cere. . 
yebb faginatus. pcbeb genitus, nu- 
tritus .pebelj" altile.yebenb pafcens. 
pebcp ala. pebin£ pajlio. pebner 
nutrimentum. yeenftupor. peephc 
repentinus. yeyen, pepep-able fe- 
bris. yeyep&iyenbe febricitans. ye- 
yenyufiefebrifuga. yeyen'ga.nfebri- 
citare.yeyen'gen'o febricitans. pepoji 
febris. pepopgenb, pepop-reoc/e- 
bricitans. peppian febricitare. ye- 
ppienb febricitans. pe£ep pulcher. 
peeing compofitio. pejjie admodum. 
peh pecunia. peh-^epepa difyenfa- 
tor. pel pell is. pela multi. pelan f^-/- 
£*?•£. pela-rpecol loauax. pela-rpe- 
culnypre loquacita*. pela pe£a ge- 
leru compita. pelch ocr*. pel-cypp 
praputium . pelb campus, pelb-bco 
<*/>/> campeftris. pelb-cypic ecclefia 
ruralis. pelb-elpenne hamadr jades. 
pelb-^on^enbe beftia agros per- FE 

agr antes, pelb-hur tentorium.yelb- 
hura-maevc tabernaculum feeder is. 
pelb-lanb planities. pelohce agre- 
ft is. pelb-mojiu paflinaca erratica. 
pelb-mync menthaftrum. pelb- 
oxen boves pa/cuales. pelb-pube ru- 
ta fylveftris. pelb-fpam fungus. 
pelb-pypb gentiana, verba/cum. ye- 
lepejvo" centupeda. pelg, pelga can- 
thus, pelle pellis,crudeliS)bilis. pel- 
len pelliceus. pelle-paepce atra bilis. 
peine)* fenfits. pelnyj're crudelitas. 
pelpeab purpura. pelfan expiare. 
pelc pannus coaclilis .pel-ceppe cen- 
tauria minor, pel-run latrina, pur- 
gat io ventris. pelc-pupma origa- 
num, pelrr-pypc gladiolus herba. 
pemne virgo. yenpalus. pen-cepj-e 
nafturtium aquaticum. pen-pepn 
filix paluftris. pen-pixap pifces pa- 
lujires. pen-pugela)" aves paluftres. 
penman capere, fufeipere, concipere. 
penix phoenix, yenhcpalufter. pen- 
mynr menthaftrum , ft/ymbrium. 
penn lutum. penne palus. pennig 
futofus, mucidus. peno^jiecum fce- 
■nogracuin. penol fceniculum. penu 
litnus. peo, peoh pecunia, pretium. 
peo-bore compenfatio nummaria. 
peoh pec us. peoh-epn gazophy fa- 
ctum. peoh-pan£ accept io pecunia , 
muneribus corrupt io. peoh-gapol u- 
fura. peoh-geopne avarus. peoh- 
gertpeon gaza. peoh-jypnerre 
avaritia. peoh-^ycrepe avarus. 
peoh-hope, -hopb, -hup ararium. 
peoh-leaj" inops pecunia. peoh-leap- 
nerje inopia. peoh-)*ceau ftipen- 
diumjnunus. peoh-)"" pant"-man pe- 
cuarius. peohc pralium. peohran 
praliari. peohtre]i bellator. peohc 
lac pugtia.yeoh. unbejipon pecuniam 
accipere. peol lima, peola multi. 
peolan limare. peolip munificentia. 
peollan c^re.peollenb cadens.yeo- 
lupeji onocrotalus. peonb ivimicus. 
peonbcj'-cojrunre tentatio diabo- 
//.peonblice hoftuis^amulus. peonb- 
jijebenne, F E 

liK&enne, yeon&pcype inimkitia. 
yeonb-peoca damoniacus . yeonb- 
yeocnej* obfejjio. y-eop longe. yeop- 
cuman-man, pcop-cunb-mon pere- 
grinus. yeopbmg quadrans. yeop- 
gepitan elongare. yeoph vita y ani- 
ina, vultus. yeoph-abl morbus capi- 
ta/is. p eoph-bana carnfiex. yeoph- 
cpcalm interfeclio. yeoph jenepebe 
a 7>iorte ereptus. peoph jepyllan 
mori. yeoph-hypbe vita; proteftor. 
yeoph-nepe refugium. ycoph-ptu- 

{»u obftipum. peopla py abftt. yeop- 
ene lo7iginquus. y eopm, -me viclus, 
prandium, agape, ycoh *j pcopme 
fubftantia . yeopmian fufcipere, fo- 
Vere, pa/cere, procurare, hofyitio ex- 
cipere, viclum adminiftrare, purga- 
re. yeopmin^, -mutiJS epulatio^pur- 
gatio. yeopneppe loitgmquitas. ye- 
opp longe. yeoppan pcrro, procul. 
yeoppan "j ncan procul & prope. 
ycoppe longius. y-eop pene de longe, 
diu. yeoppepc longijjime. yeoppian 
elongare, amovere. ycop-pcupu ob- 
ftipum. yeop^ quartm. yeop^Sa 
(al. yiyca) yaebep atavus. yeoppan 
baslep albop tetrarcha. people 
quart us. y-cop^ep yoc near beftia 
quadrupes. yeop^Slm^ quadrans. 
yeop^-pice tetrarchia. ycopriii^ 
pedatio. yeoppir-jjeopn curiofus. 
yeoppir-jeopnep curiofitas. ycop- 
bore compenfatio nummaria. yoo- 
zepepedica.yeoyep-ycezequadrax- 
gulus. yeo~ob } -cub accerfttus. yeo- 
cpe compedes. peocup pedum, pedo. 
ycoun^ odium, yeopep quatuor. 
yeopep ~) yeopep quaterni. yeopep- 
yealb quadr up lex. yeopep-yealban 
quadruplicare. yeopep-pec quadru- 
pes. yeopep-manna-eal&op quater- 
vio. yeopep pcyce quadratus. yeo- 
pep-prtfon quater. yeopepceo^e^, 
-reo?) decimus quartus. peopep^, 
-pep^a quart us. yeopep^a-mebep 
abavia. yeopepcij quadraghita. 
yeopepn Jc^Sa quadragefimus. yeo- F E F I pepnft-yealb quadr agenarius. yeo~ 
yepcighcan yaepten quadrageftma. 
yeopeprijlice qu adr age fm alts . yeo- 
peptyne quatuordeenn. yeopepcy- 
ya decimus quartus. yeopep-pinrpa 
quadriennis. yepa focius. yepan />?, 
portare, fuccedere. yepbeb bajanula. 
yepcian fujlentare. yepcun^e fu- 
ftentatio,necejftt as . yeparS fruga- 
lis. yepb-pype, herba. yejie iter. 
yepeb delujus. yepen igfzitus. ye- 
penbe vadens. yejih porcellus.yeph- 
cpade lues pnrcina. yephc timor. 
yey i \fSff>iritus, mens, ycpb/5-bana 
interfetfor, pcrcujfor. ycph : 8-coya 
petlus. yepian where, proftigare. 
yepmjja extemplo. yephe rcpenti- 
vus, horrendus. yepom Jtrenuus. 
}"eji-]icce bat ilium, yejiy verfus. 
yeppe novus. yeppian, yejip-pyjican 
verjjficare. yepperyull JoUicitus. 
yejxen-mon fide ju/fbr.yeyze\i-yx- 
fcep nutritius. yc)Teji-moboji,-t)Uji 
nutritia. yeprneppe firmamentum. 
ycyzyxXb nutritus. yet pedes, vat, 
v ut r it us. yeuelp per a. ycyd. veter- 
no [us ', phalanx, phalangium. Fepan- 
lea^, loci nomen, phalangium cam- 
pum lignificans. ye^e veternofus, 
grejfus. ye^Se-hepe peditatus . yeye- 
leap pedibus car ens. ye^e-men, ye- 
J'cna pedites. yepep pe7ina. ye}>ep- 
bejicnD pennigcr. ye^eji-cjiEyc art 
plumaria. yepepe ala, cautio. }"e- 
)'ep-yece quadrupes. ye^eji-ge- 
peojic opus plumarium. ye^ep-ha- 
man, -homan talaria. yej?ep-ycyre 
quadratus. yeyepyO)mra?nnus.ycym 
cubitus, yerian, -rigian adducere. 
yecnypje pi7iguedo. yerot? accerft- 
tus. yeuop pedica. yectan adduce- 
re. yeutaipu compedes. yeuepyuge 
parthe7iium. yepcji quatuor. yex co- 
ma, yexnep capillatura. 

Fian odijfe. yie ficus, carica, da- 
clylus. yic-aslc ficus morius. yic- 
xppl, -pla ficus, daily lus. yicappo- 
yica, herbje genus adverfus can- 

crum F I 

crum utile, pic-beam ficus. yice fi- 
cus morbus. picol inconflans. pic- 
zyieoy ficus. pic-pypmap,vermes ex 
fico morbo nafcentes. picpypt fi- 
cus. pienbe diabolus. pient>pice c a- 
flra. piep& exercitus. piepb-pice 
prafidium. pieppna infidia. pieppc 
laquear. yiy quinque. pip ~) pip qui- 
nt, pip-boc pentateuchus. Fip-bup- 
gap, -bujihin^aj" Fifburgenfes. pip 
ceopla eal&op quinque vir. pip ec- 
Jjeb quinquangulus . pipele fibula. 
pip-palt>e, -pealo papilio. pip-pealo 
quint up le x . y\y £eapa psec, vel 
pyp)X lujlrum. pip hunt) quingenti. 
pip-leap quinquefol'tum. pip pi^on 
quinquies. pipe quintus. pipra t>oh- 
rep adneptis. yiyzz paesep trita- 
vus. pipra mo&ep tritavia. pipra 
junu adnepos. pipceogo^a quin- 
quagefimus. pipreo^a decimus quin- 
tus. pip^a quintus. piptig qui?iqua- 
ginta. piprig-pealfc quinquagena- 
rius. pipngo^a quinquagefimus . 
yiyzi^ pi^on quinquagefies. piptyn 
quindecim. pipryn^a decimus quin- 
tus. pj pntpa pec olympias. y\y- 
pinupe quinquemiis. pi^an inimica- 
ri. phle pannus. pinning dimicatio. 
ywc-besm ficus. pl& campus. pl&- 
cumb "u^, alveus, concha, plian /e- 
j/«. piliente/r/V<»»J. pllan imp/ere. 
yiMeferpillum, ruina. pilleb impe- 
tus, pllenb imp/ens. pilm f«f# . pil- 
map pellicula, y\\yzzn juvare . pilp- 
ren&e adjuvans. yA?6 putredo. pin 
fquama. pina merops. ymcfrigilla, 
cardueHs^rubiciUa. pinban invenire, 
diffionere. pin&ele inventum. pin&ig 
inventor, rapax. pingep digitus. 
pingpa-pape pernio. pingpep-li^ 
extremum digiti. pniht fquameus. 
pnna pinna. Finnap Fenni. pin- 
nihr pinnatus. pinol, -nu^l, -nul 
fceniculum. pion^e odium, pop pro- 
cul. pounce odium, yip ignis, pp'o 
exercitus. yiyib-yepob phalanx. yipe- 
gat ibex, pipene, ppen-pill fiegi- F I FL tiofui. pipen-lupc luxuria, incejlut. 
pipece, pipet-hpop laquear. pip- 
gen-gar ibex, pipgin-bucca filve- 
jflris caper, piphto, -ceb territus. 
pipmepc primus, pip-pcopl hat il- 
ium, yipyz tigillum, pertica^primus. 
ppjx-meapc intercapedo. ppppian 
promovere. pippit-geopn curiofus. 
pippitgeopnep curiofitas. yiyc pi- 
fcis. pipe bpme liquamen. pipc-cyn 
pifcium genus, pipcepe pifcator.yiyc- 
hup pifcinale. ppcian pifcari. pipc- 
mepe pifcina, vivarium, pipc-no]>e 
pifcatio. pipc-pol pifcina. pipc-j?pu- 
rap pifciculi. pipc-peile pifcina-, pi- 
fcofus. ppc-pep captura pifcium^ 
vivarium pijcinarium. pipcpyll font 
plenus pifcibus. ptepptica clavus 
tentorii. pipele fidicula, pandura. 
yi^elejiefidicen. p^ep ala. JPi)?ep- 
bepenb aliger. p=6ejiepebe alatus. 
p^eji-pete quadrupes. pi^ep-leaj* 
implumis. pi^ep-pcyre quadratus. 
ppan odio habere, pipenb odio ha- 
bens. pxap pi fees, pxen vulpinus, 
vulpesfcemina.yixim pifcari. pxcfiS 
pifcatus. 

¥h,y\sa./agitta. yfacez/locei ni- 
vis. flac£e cataplafma. plaec caro. 
plaec-prjiere macellum. plaeccapepe 
lanius. plaeh pulex. plaeme ba- 
ptijmus fiuminis ve\flaminis. flaene 
hajla. plaepan pinnula, interpin- 
nium. plaspc caro. plaepc-cpellejie 
lanius, carnifex. plaepcehc carneus 9 
carnofus. plaepc-homa corpus, plsepc- 
lic carnalis. p]aepchcneppe carnali- 
tas. plaepc-manjjepe lanius. plaepc- 
ma^u hemicranicus. plcepc-mere 
caro. plaepcrpare marcellum. plaspc- 
pyjim vermis carneus. yhtyyizfloc- 
ci. plan, -ne haft a. plane obelifcus. 
planibx jaculatorius. plappening 
paracharaxtmus. plaxa lagena. pla- 
xznflajcones. plea pulex. pleah al- 
bugo, ylezmfuga. yleznfugere,ex- 
coriare. pleajib nuga. pleapban er- 
rare. plea^an-pyjic gramenfluvia- 

tile. FL 

tile, plea-pypc pulicaria. pleax li- 
num. pleaxen lineus. plebe Jurre- 
&us,turgidus. yXeovcv&fiuxus. plege 
mufia. plema profugus. plena flui- 
dum quid, plenob lacerna. y leogan 
fugere, volare. pleoje mujca. y leo- 
genb fugiens, volans, avis, pleo- 
genbhc, pleo^enbe-cyn volatilis. 
f leog-pypc conopeum.yleon volare. 
yleonb fugiens. yleonne fugere, vo- 
lare. pleop a>e#«f . pleoc aftuarium, 
gurges, finus, amnis. pleocan j?«- 
ftuare. pleoc-pypc, herba qusedam 
vomitoria. pleopan fluere. plepe, 
plepinsyo/tfw. ylcyccaro. plepchc 
carnalis. plepchcneppe carnalitas. 
yleyevellus. plec area,domus. piece 
flos laclis. ple^e camb peclica, plec- 
mon nauta. piece, -re caja, domus. 
piece £ej"cealb domicilium. plepj-an 
fluxum. plex linum. yhcce/uccidia. 
pliccepian motare ala:. phccepienb 
motitans. phe mufca, pulex, albugo, 
yheczflos laclis. yhft mufca. plima 
profugus. yhtti^genetrix. ylmzfllex. 
phonb fugiens. yhye vellus. plic 
fcandalum. plican contendere, incre- 
pare. phcep-cpaepc dialetlica. ph- 
cepe rabula. plic-pull litigiofus. 
plic-^eopn viti litigator, phc-mas- 
lum cert at im. ploc pajfer, platejfa. 
yloccgrex. plocc-madum gregatim. 
plocinbe conplofis. ploc-pabe tur- 
tna. plot) itiundatio, maris aftus, 
plimmuria, rheuma. plobe cloaca. 
ploblic fluvialis. plob-psecep flu- 
£lus,profluens. ploege navicula.ylo- 
£eccan flucluare. ploh fragmen. 
plooc platejfa. plop, -pe pavimen- 
tum. plop on hu)"e excufforium. plo- 
ca claffis. plocan, -cejian flutluare. 
ploc-man nauta. ploc-pcipu libur- 
7i j£. ploc-pmepe oil a pinguedo fu- 
pernatans. plopan fluere. plopeb- 
neppe, plopneppe fluxus. plox-poce 
plancus. plu*"",ol fugax. plupcpian 
pleclcre. plupcpienb (al. pmbenb) 
pleclens ylyhzfuga^olatus. plyhr- F L FN F O 

cla^ commijfura. plyma profugus. 
flyman in exilium mittere, exlegem 
reddere. plymena-pypm-Be fugiti- 
vorum ad viclum admijjlo. plyminjSj 
e xul. ylynzfluidum quid, plype vel~ 
lus, lanugo, plyce pontoricum. 

Fnab,pnaeb fimbria. pnaepc,pn;e- 
yt&nflatus. pnaepcian, -pcia^ ajfe- 
raarteria. pneopunt;, pnopa fler- 
nutatio. 

Foca pa?:is fubcinericem . poba, 
-&e, pob-no^e alime?itum. pobO]i 
edulium hominum. pobpe pabulum^ 
fagina, theca. pob]iepe pabulator. 
poeban apparere. yoeyiajbciw. poe- 
jielo cognata. poecmen pedejlres, 
popjiocab tabes. yo%conjunc7io.yo- 
Jepe procus. poh-lic comprehenflbi- 
lis. pola pullus. pole, -ce populus, 
familia. polc-cynmg rex, imperator. 
polcej* -man ruflicus. polcep-peapb 
populi prafes. polc-ppea princeps. 
poloppy //^fr.polc-jepeohc pugna 
publica. polc-^emoc populi confef. 
fus. polc-gepepa aclionarius, qui- 
dam populo prafeilm. polc-^epec- 
nerpe, polc-gepceall plebi/citum. 
polcipc ruflicus. polc-lsejun^e ru- 
mor, polc-lage jus publicum, polc- 
lanb fundus popularis. polc-lape ho- 
milia. polc-leapunje rtfwor.polchc- 
man ruflicus. polc-moc populi con- 
fejfus. polc-pjebenne plebifcitum* 
yolc-juhz jus publicum, polc-pceajie 
reghjgens. yolc-ylvoeflditio. polo 
pcebe flatio publica, caflra, villa^ 
vicus. polc-co^a populi dux. polc- 
pehg populis dives .polc-pepap plebs. 
polbe terra, tellus. pole pullus equi- 
nus. polgepe feci 'at or, famulus, pol- 
^pnfiqui. yol'gcrSefequela.yolma.y 
membra, pol-neah pene. pon van- 
nus, capere. pon-pype glis. pone 
baptiflerium. ponc-ba^S baptifmus. 
poogmj junclura. poop, poopn, 
porcus. pop pro, propter, per, porcus. 
popab ruptus. pop-albob antiqua- 
tus popagtephce provide, pojian 
G tantum. FO 

tr.ntHtn. popan-heapbe from, po- 
pan-baeg tempus antelucanum. po- 
pan-nihr primuih notlis. popajxea- 
f Ob conjideratus.yo]izyceifun^ con- 
ftderatio. pop-ai5 prajuramentum, 
juratnentum vice alterius prajiitum. 
popbaeneb exul. popbaqian pati, 
farcere, abftinere. popbaspnan ure- 
re. popbsepneb combuftus. pop-beo- 
ban prohibere. pop-beobenlice de- 
hortativus. pop-bepan pati. pop- 
beran compenfare. popbi^elp arcus. 
f op-bioban prohibere. pop-blapen 
i>iflatus. popblinbab occaecatus.yoyi- 
boc itinerarium. popboba pranun- 
tia. pop-bobe prohibitio. pop-bo- 
$en declinatus. pop-bopen herbis 
incantatus, venenatus. pop-bper, 
-bpecc confratlus , conquajfatus. 
yoyibyiezznfrangere. pop-bpecenb 
frangens. pop-bpit,-bpocen,-bpyc 
confraftus. popbpytan conterere. 
pop-bpycebnyj- contr it io. pop-bpy- 
renb frangens. pop-bu£an declina- 
re.yofi-buXfinnyyyedeciinatio.yop- 
bupnen combuftus. pop-by pb lon- 
genhnitaS} abftinentia. popbypbian 
fufiinere. popbypnan exar defter e. 
pope furca. popceapan mordere. 
pop-ceoppan excidere. pop-chn- 
genb contrahens, rigens. pop-cm- 
fcan, -cmyan comminuere. pop-cop- 
p en excifas. pop-cuman pravenire. 
pop-cu^ nequam, perverftts. pop- 
cpaepan zncreparejontradicere. pop- 
cyman vincere. pop-cyppan perver- 
tere. popb amnis. popbaelan impen- 
dere. pop*baeleb erogatus. popbap 
Srevia. popb-boh epithymon. pop- 
fceman damnare. pop-bcmebneppe 
proftriptio, condemnatio. pop-bem- 
man obturare. pop-bician /<?/?# ob- 
firuere. } op-bilgian, -biligan dele- 
re , obruere. pop-bilgab obrutus. 
pop-bimmian obfuftare. pop-bim- 
mob obfcttratus. popbictian obtu- 
rare. y op-boen, -bon perdere, pef- 
fundare i elidere ) otcidere, pop-bon- F O 

ne, pop-bonb perditus, elifus. pop- 
bpsencc, -bpencc inebriatus y made- 
failus. popbpigan arefcere. pop- 
bpupob aridus. pop-bpypen coa- 
clus, pulfus. popbpilman confunde- 
re. pop-bpinan dijfugere^evaneftere . 
pop-byccan obfiruere , obturare. 
pope pro?, ante, ftg?ium, ccetus iUi- 
cituij vehicu/um, gradus, iter, pope- 
xzyyi&npramonftrare. pop-ealbian 
fenefcere. pop-ealbub ftnedlute con- 
fetlus. popeaptpehcan profiernere. 
pope-a^ antejuramentum. pope- 
beacn prafagium^portentum . pope- 
beon praeffe. pope beyiznproferre. 
pope-bpeopc pracordia, pecJora/e. 
pope-bycnung portentum. pope- 
ceoppan pracidere. popecojxigan 
profanare. popecuman reprobare. 
pope-cpaeban pradicere. popecpae- 
pan proponere. pope-cpibe pradi- 
ffio. pope-cynn pradecejfores^ pro- 
genitores. pope-cynpen progenies. 
pope-bupe, -byjie veftibulum, pro- 
pylaum. pope-pang, -peng pra- 
ventio, apprehenfio. pojiepoh^an, 
pojiepon^an anticipare. pojie-jan- 
j;an praire. pojie-gan^enb pr ace- 
dens, pojie-^ehac promijfum. pojie- 
geliopan praterire. pojie-^enja, 
-gengenb pradecejfor. pojie-^epi- 
ren prateritus. pope-jepirnyj'j'e 
falfum teftimonium.yope-frleay pro- 
vidus. pope-^leapnej'j'e providen- 
tia.yoy\e-'£pn££ttopr£cedens.yQy\Q- 
gpipen apprehenfus. pope-heapob 
frons. pope-ijinepe praco. poji- 
elbian prorogare. popehepan pra- 
cedere. pope-liopnyj'ye pravarica- 
tio. pojie-mcejiejx JirenuiJJimus. 
popemanob pramomtus. pope- 
meajicob pranotatus. pope-mih- 
ri^kce flomachofus. pojie-munre 
promontorium. pope-nyman pra- 
occupare. pojie-nyme praoccupatio. 
pope-pim prologus. pope-jiynel 
pra?co,pr*curfor.yo]ie-yxcx;mpri£- 
fari. pope-j-aecgebnejpe prxfath. 

pope- F O 

pope-pseben pradiclus. popepsera- 
fc>an pramittere. p-opepaga prophe- 
ta. popepceapepe provifor. pope- 
pceapian pravidere. pope-pceapun- 
Je pravifio, providentia. pope-pec- 
Jfjan pradicere. pope-penban pra- 
. mittere .pope-peon pravid^reyoyiQ- 
peonb provifor. pope-peonnyppe 

providentia. pope-pe'Can interclu- 
dere, preepo?iere. pope-petuenbhce 
prapofjtivus. pope-peurcnnyppe , 
-pernyppe prapofitio , propojitio. 
pope-petenyppe hlap panis propoji- 
t ion is . y ope-pin £an pracinere . po j l e- 
pirran pr<eponere. pope-pitcenbe 
prajidens. popeplop ftola. pope- 
pmea£, -pmean prameditari. pope- 
pmeaun^ prameditatio. pope-ppeca 
prolocutor, pope-pppseca advocatus, 
intercejjbr , fufceptor , fufceptrix. 
y ope-pppiecan intercede™, fufcipe- 
r^.pope-pppajce adfiipulatio. pope- 
f ppec e xcujatio.yope-yppcccn pra- 
ditlus. pope-pcaeppan pracedere. 
pope-ptajppenb precedent, pope- 
praeppun^ anticipatio. pope-pral 
mterceptio. pope-ptallan intercipe- 
re. pope-ptanban praflare. pope- 
pcanbenb prajlans, antifles. pope- 
y ceallan intercipere. popeptemnian 
prokibere. pope-pteopa proreta. 
yope-yzi'ginantecelJere.yope-yzih- 
ran pradejlinare.yoyie-yzihzub de- 
finite, pope-prilium^ pr&deflina- 
tio. popepcylran objlupefcere .yoy\Q- 
tacn por ten turn, pope-tacman pra- 
fignare.yopez&cnuprodigium.yoyic- 
zeotiepr&ordinatuf. popere^ pra- 
cifbres dentes. pope}>anc confidera- 
tio. popej'encian providere. pope- 
pincan prxmeditari. pope-pmjian 
<veniam exorare. pop-e^hce diflri- 
&e. pope-panclice, -}>onclice pro- 
vide, popc-ponc providentia . pope- 
pyrqiian obfcurare. popent;e fo- 
rum, popenohhun^ pradeflinatio. 
popctynb praclufus. pope-peapb 
principium , prorfum y antrorfum. F O 

pope-peapb' heapob from. pope- 
peapb napu pyrula, extremus nafus. 
pope-peapb pcip prora, prora ro- 
ftrum. pope-peapb ppeopa capitium 
peclora/e.yope-yeynn pr&ejfe. pope- 
pip prafcius. pope-pican prafcire. 
pope-piCig prafagus. pope-pitung 
prtefagium. pope-popb pradtclum. 
pope-popr princeps, proefes. pope- 
ppiran profcribere. pope-ppiceri 
prafcriptus.yoyic-yyMZevmeyye pro- 
fcriptio. pope-pypbe antefaclum. 
yoyxy thefaurus. pop-pan^ preheti- 
fio. pop-parpen prchenfus. pop-pa- 
pan />m>v. yop-yleonfugere. pop- 
pylben obflrutlus. poji-^ce^can pr<e- 
terire. pop-^a^ebnejpe tranfgref- 
fio. poji-^ae^inc^ exceffus, tra?if- 
grejjio. pop-^an tranfgredi y de fere- 
re, dimittere, abire. popsan^an 
pr&ire. poji^ebjiepobnep confufio. 
pop^elban folve re. p-ojij;eman pra- 
tergredi. pop-gepettrenypie pro- 
pofitio, problema. pop-^epicneppe 
falfum teffi>nonium.yo)i'£ ) ie\S2Lr\ pre- 
tium reddere. pop-Jipan dare, con- 
donare. poji-^ipcn tributus. poji- 
^ipenb concedens. pop-ppenlic re- 
miffus, dativus. po)i-t;ipenlic "^c- 
by^ebncpj'e dativus cafus. yoyi-r^r- 
pennyppe remijfio, concejjio. pop- 
^lpennyppe jeap annus jubileus. 
popjiran oblivifci. pop-^iren ob- 
litus. poji-^irenneppe oblivio. pop- 
Jiuan condonare. poji-^na^cn cor- 
rofus. pop-jniban allidere. poji- 
jniben conteritus. pop-jmpebnyp- 
pc contritio. pop Gobe in divinis t 
Dei i?ituitu. pop-$olben redemptus^ 
compenfatus . pop^jnnbail molar e. 
popspipan /»er^r*?.pop-5pipen ap- 
prehenjus, prieoccupatus, prareptus. 
mib bea^e poji-^pigen mortepra- 
reptus. pop-£punben cantufus, de- 
molitus. pop-Ty^an condonare. poji- 
gypennyp rsmifjio. pop-£ylban rc- 
dimere, rependere. poji^yluan com- 
mittere.y-o)\-'S)'V<xi\\ negligere. poji- 
G 2 Symeb, FO 

fcymeb, -£ymenb negligent. pop- 
5ymebneppe negligentia. pop-gy- 
meleaj-ian negligere .pop-£ymeleap- 
neppe negligentia. pop-^ypb ante- 
/a, antilena. pop-gycan oblivifci. 
pop-gyuol obliviofus. pophabban 
tenere. pop-haebban abflinere. pop- 
haepeb, -haepebpe, -haepebepc c on- 
tinens, continent ior, continent ijjt- 
7nm. pophaepbnep abftinentia. pop- 
healban detinere. pophealben in- 
cejlus. popheapban indurari. pop- 
helan celare. popheolban detinere. 
pop-hep£ian vaftare. pop-hepjabj 
-gob vajlatus. pop-hepj;un£, -he- 
piun£ infejlatio. pop-hicgan, -hig- 
fpnjpernere. pop-hicgenb contem- 
Ttens.fop-hi'ffeenb contempt or. pop- 
hogan accufare. pop-hogebneppe 
contemptus. pop-hogian fj>ernere. 
pop-hogienb contemnens. pop-ho- 
^l^enblic contemptibilis . pop-rio- 
gob contemptus, irritus. pop-ho- 
Sunt; contemptus. pop-holen «7*- 
*«j. pophoppabe objbrduit. pop- 
hpabian pravenire. pop-hpepeb 
cajfus,abrogatus. yopht pavefacJus. 
pophtpull meticulofus. pophtian 
formidare. pophnenb, pophti^enb 
trepidans. pophnra, -n£an pa- 
•vere. pophnsenblic meticulofus. 
y-o]ihz4eayintrepidus.yo))hz-le2.yi- 
nyyyefortitudo. pophclice trepide. 
pophr-mobe pujillanimis, pavefa- 
&us. pophc-mobneppe pufillanimi- 
tas. pophcnyp terror, trepidatio. 
pop-hpsega faltem. pop-hpeppeb, 
-hyijiyebjubver/us. pop-hpan,-hpi, 
-hpig, -hpon, -hpy c«r. p op-hpyp- 
pan pervert ere, polluereffubvertere . 
pop-hpyppeb depravatus. pop- 
hpyppenb evertens. pophyc^enb 
contemptor. pop-hy£an molefiefer- 
re. pop-hynan impedire,obeffe. pop- 
hyneb impeditus. pop-hynenb no- 
cens. pop inrinjan quia, propter. 
Fop-laeban,-la2pany£</»cw£.Fop-la2- 
ben&Jeduftpr. yoji-lxpet>JeducJus. F O 

pop-laepenb feducens. pop-laetan 
relinquere , amittere , permit tere, 
pratermittere. pop-kecen reliclus. 
p oji-laeuenb relinquens . pop-lasten- 
nyppe, -lsecnyppe relittio. popleac 
porrum. pop-legepe fornicator, pop- 
le^epneyye fornicat io. pop-legippe, 
-legypcpe adulter a, fornicatrix. 
pop-legneppe fornicatio. pop-leo- 
jan ementiri. pop-leogenb ;»*»* 
f/V»j. pop-leogob mentitus. pop- 
leopan admittere. popleopnep />r<*~ 
varicatio. poplecneppe reliquia. 
yoyilezmydefolatio.yophcfre&nfor- 
nicari.yoji-hcgens fornicator. yop- 
libenep naufragium. pop-hgenyppe 
fornicatio. pophgep adulter, pop- 
li£ep profiitutor. pop-l^gan /or- 
»«»r/. pop-h^ang lupanar, pro- 
Jlibulum.y-oji-hrfeent) adulter. pop- 
li<5pe, "^S) 1U adulterium. pop- 
ligpian fornicari. popliopan prace- 
dere. pop-hopnian per dere.y-0]\-\\]\Q 
fornicator, pop-lrgebneppe nauf'a- 
g/Vw.poploccian pellicere. pop-lope 
per ditto. pop-Jopen per ditus. pop- 
lojienneppe per ditto. pojilopan,-ly- 
yznperdere. j:op-mael, -mtilpaclio. 
^ojima^me, -mepr pracipuus •. pop- 
man bae^ tibefotis ortus. poji-mel- 
can liquefcere. pop-merman mifce- 
re. pojimer cibi in itinere fumendi. 
pop-molynian putrefacere. poji- 
molj-nob putrefattut. poji-mykan 
liquefcere. pojin turmis. pop nahc 
irritus. popne ante, pop neah, pop 
nean pene. poji-nepa, -nepe prone- 
pos. popneceppolm, -neoceppolm, 
herbse genus, poji-niman confume- 
re, diripere. j^ojinimian extermina- 
re. pop-numen confumptus. y-opab 
ruptus^violatus. pop OfZfepe. pojl- 
jiabian prisvenire. pop-pseban male 
confulere y feduci. poji-pibcl epi- 
fiathmusydeftgnator. poji-pim pro- 
logus. pop-potan putrefcere. pop- 
porebnypje, -pocobnyjpe corru- 
pts, pbji-pynel pracurjbr. pop- 

pacan, FO 

paean, -pacen detrahere, detre&are. 
j=op-paeb dijfamatus. poppceaben 
dijperjus.yopy ceamigean erubejcere. 
j=oppceapan/>r0^/Vm , .pop-pceapian 
frovidere. pop-pceapunt; providen- 
tia,contemplatio. poppcenbin£ £0»- 
/#/fo. poppcip prora. pop-pcpaencc 
elifus, opprejjus. pop-pcpipan cor- 
radere. pop-pcpincan, -pcpyncan 
marcejfere. pop-pcpuncen arefatfus. 
foppcunian, -pcuni^ean erubejcere. 
pop-pcycbgob vitiofus. pop-pcyl- 
begob rew faclus, damnatut, abje- 
&us. pop-pcylbian reumfacere, de- 
linquere. pop-peapian marcejfere, 
are/cere. pop-peapij;ob tabefaclus. 
jcop-pec$an pradicere, negare, dif- 
famare. poppenban in exilium age- 
re. pop-peon contcmnere, negligere. 
j=op-peonneppe contemptus. pop- 
pecebnyp propofitio. pop-petneppe 
inflitutum, conatus. pop-pettan in- 
tercludere. pop-petten obflruclus. 
pop-pertenbhce prapofitivus .pop- 
pepen ignominiofus .yoyi-yeyetio con- 
temptor. pop-pepenhc contemptibi- 
lit. pop-pepennyppe contempt us, de- 
jpeclio. pop-pcpepepcpe contem- 
ptrix. pop-prSe exitium, decejfus. 
y op-pitran pravidere. pop-plagen 
percujfus, ruptus. popplaepan pige- 
re. popplean occtdere. pop-pliren 
ruptus. p-op-pmopob fujfocatus. 
foppocen dereliclus. pop-pogen 
lajfus, viribus faclus. pop-popj;eb 
trifiatus. poppo^ certe. popppaen- 
nm^c, -ppanc, -ppancg illecebra. 
p op-ppanian feducere. pop-ppanen 
feduelus. yop-yip2.nenZ)Jeducens,Je- 
duftor.yoyi-ypecen incajfum dicJum. 
fop-ppebian florere. pop-ppennenb 
leno. pop-ppenneptpe, -ppennyp- 
cpe lena. pop-ppennin^e tUecebra. 
pop-ppillan perdere. pop-ppilleb- 
nyppe perditio. pop-pponan feduce- 
re. pop-pppcca prolocutor, jfonfbr, 
advocatus, patronus. pop-ppyllan 
perdere, poppc pruina.figus. pop- F O 

ptanbian defendere, prodejfe. pop- 
ptapan pracedere. pop-pteal inter- 
cept io. pop-) teallan intercitere. 
popp^en erigas. poji-ptolen fur to 
furreptus. pop-ptoppan obturare, 
imp/ere. popptyltan obftupefcere . 
pop-ptynran contundere. pop-pu- 
pian reticere .poji-ppaelan inflamma- 
re. pop-ppaspian pejerare. pop-ppa- 
pen ejeclus,projetfus. pop-ppelgan 
I'orare. pop p pelt dijparuit. pop- 
ppelcan dijfarere,mori. pop-ppi£ian 
reticere, dijjimulare . poppprSan re- 
primere. pop-ppopcen obfcuratus. 
pop-ppopcenneppe tenebra. pop- 
ppopen/>er/"»r«*.pop-ppopcnneppe, 
-ppopenyp perjurium. pop-cacn 
portentum. popuenb inuflus,Ama- 
zones. yo]F& inde,promotus. pop'S- 
ajjan pr<eteritus. pop'Sam propte- 
rea. pop^am p-e eo quod, pop- 
]>an nam. pop^-apaspian erumpere. 
pop^-apaepenb profdiens. pop^- 
apenban emittere. pop^-aphben 
pralapfus, prolapfus. pop^-aupnen 
elapfus.yoyi J>baepan prohibere . poji )>- 
baepo procreatio. pop'S-baeppran 
erumpere. pop^becoman procedere. 
pop^-bepan proferre. pop^-bij- 
paejienb prateriens. pop^-blapan 
eruclare. pojl^-bojien claris ortus 
parentibus. pop^S-bpinran depro- 
mere. pop^-bpobx depromptus. 
poji^-bylbing incitatio. joji^-ch- 
pian provocare. poji^-chpunj; pro- 
vocate, pop^-cuman, -cyman/»r<?- 
cedere. pop^-bagep die longe" prove- 
iid. poji^bon proferre. poji-^eajile 
•valde. poji-^eon exceUere. poja^- 
paebepap major es. pop^p^ji^ de- 
fungitur. pop^-papan mortem obi- 
re. poji^-pajien, -yeyieb di/cedere, 
abire, progredi, mortuus. pop^- 
pape obit us. pop^-pepinj; defun- 
clio. pojvS-plopan decurrere^efflue- 
re. poji^5poji worr.pop^-ppamian, 
-ppemian pubefcere. p'oji^-ppa- 
micnb pubefcevs. pop^ppomunj 
profeclio. F O 

profeclio. pGp^-gan procedere, pro- 
dire .pop^-^an^ procejfus, fuccejfus, 
exitus,fecepis.yo)V6-x > cch 1 p\'xnpro- 
vocare .yoyi^-xpyiyizaprodire .yoyi\- 
Selae&an provebere. pop^-^eJan?; 
conducens ,c on due it . pD)v5-£eleope& 
pracedens. pop^-^eon^e procejftts. 
pop^jjeocan profundere. pop^S- 
j^eparc prolatus. pop^tjeren pro- 
fufus. popp^epiran dtfeedere. popp- 
$epicen prateritusjnortuus. yo]i\>- 
^on^cnb procedens^decedens. popp- 
^ocen effufus. pop^-^ypb, -gypbe 
bulla, antela. pop^-healb incurvus. 
popp-hep^e frons exercitus. pop'S- 
hpypan proruere. pop^l quaniob- 
rem. pop^ian juvare. yO)v6if, qua- 
re. pop^inan eva?iejcere. pop-pin- 
Jian exorare veniam, componere. 
y oppiopan fur art . y c^vS-laeban /»• 0- 
ducere. pop^-laepran peragere. 
pop^-leren pronus. pop^j-hpan 
prominere. pop^-loren proclivus. 
ppp^-man pradives. yoyf&mxyz 
primus, pop^-nihrep »<?#* /0»g<? 
provettd. poppon »-*;». poppon pe 
quoniam. poppop ulterior, ulterius. 
pop^-paspenb erumpens. pop-ppa:- 
pcan conterere. pop-ppaepteb £0»- 
tritus. pop-|>piccan premere. pop- 
ppicce prejfus. pop-ppiccebneppe 
prejfura y oppreffio. pop^S-pihre <?*- 
prefse. pop^pmpan pr<ejudicare. 
Fop^-pihr-pppaece />ro/*. pop- 
ppipman^-ppypmian/^wdre. pop- 
j^pyega opprimere. pop^-pcencan 
propinare. pop^-pcipe expeditio. 
pop^S-pcype profeclus. pop^-p^e 
obitus. pop^-pijnan prodire. pop^- 
ppopneppe profeclus. pop^-praep- 
pan procedere. pop^-praeppenb 
procedens. yoyv& pcapan prater ire. 
pop'oppaspan proficere. pop^-reon 
prodere. pop^-tiKe njefiibulum. 
pop^rihtmcv exhort at io. pop- 
J»un&en tumidus. poppun^, -punga 
apparatus, pop^-peapb pcipep pro- 
ra. pop^-peg progress. yoyvS- FO 

pipe matrona. poppilbian, -)>ylbi- 
jian pati. pop^-yppan publicare. 
pop^-ypmn procurrere. pop^-yp- 
nenb decurrens. pop-pyppobe per- 
aridus .yo]i]yyyz]U\m obfcurare.yoyi- 
tojvjen contractus, poji-ro^eiinej'je 
contradlio. pop-rogenneppe innan 
dolor colicus, vijeerum convuljio. 
pop-rpaeban, -tpeban concu/care, 
conterere. poprpebbe proferpina. 
pop-rpeben conculcatus. pop-rpe- 
benb concu/cans. poprpebiricj; con- 
tritio. pop--pu£abneppe, -tpupeb- 
neppe arrogantia. pop-rpupian 
prafumere , pracipitare, diffidere. 
pop-rpupob protervus, fuperbus, 
praceps. pop-cpupunje pracipita- 
tio. pop-cymbpian obflruere, oc- 
cludere. pop-tymbpeb objlruclus. 
pop-tymbpienb obftruens. pop- 
tynan impedire. pop-tyneb imped:- 
tut. poji-cynenb impediens. yoyi- 
panbian revereri, formidare. yoyi- 
panbun^ revereniia. pop-peallen 
excoffus. j^oji-peajib prorfum. poji- 
pcaxen turgidus. pojipebabpeoh^"- 
ducia. )-oji pel op~ multoties. poji- 
pclmeb fiiffocatus. pop-peneb info- 
lens, pop-peopnian fenefcere. pop- 
pcojineb fenio co?ifeclus. poppeoji- 
pan prxcipitare pop-peop^an peri- 
re. j"Oji-peopman tabefcere, lan- 
guefcere. ) o}\-ye\ieb fenio co?ife£ius. 
pop-pepebneppe fenium. poji-peji- 
nan ^w^r^.^oii-pepnebhce #gre 9 
angufle. )-oji-pipnian languefcere. 
poji-pi)-nob tabefaclus. poji-pice^aa 
vaticivari. pop-pin^ prafcius.y-0]i- 
pitignepye prafcientia. poppirol- 
nc)" induflria. pojipcencean inflare. 
po)i-po]ib patlum. poji-pojibenlic 
damnabilis. pop-pophr malefacJor, 
condemnatus. poji-poji^San perire. 
pop populb i?i ficularibus, ynundi 
intuitu, pop-ppecen, -ppecen man 
peregrinus. popppe^an accufare. 
)-op-p)ie^eb accufatus. po)i-pjn]?an 
obhgare. pop-punbeivpunbob vul- 
mratus. F O F R veratus. poppup^an per ire, pop- 
py pcan perdere, delinquere. pop- 
pypb internecio, detrimentum, ana- 
thema, pop-pyphc delictus. pop- 
yy\imnprohibere^renu^re.fo\\-Yy\\~ 
ne&neppe -prohibition continentia. 
pop-pyp^ mternecio. pop-pyp-'dan 
per ire. pop-pyp^enbhee pcriturus. 
pop-ylban defer re. popymian affii- 
gere. pop-ypnan tran/rre. j-op-yp- 
nepefraco. porrep viclus i ?tutrix. 
poprep-beapn., -cilt> alumnus, po) - 
cep-bpcTSop connutritius. popuep- 
pae&ep nutritius. poprcp-lano fun- 
dus f cujus proventus cibariis emen- 
dis ajjigwiti funt . porrcp-lean ci- 
tatiorum exhibit io, mcrces nutricis. 
popcepling alumnus, po)'rep-mo- 
&ep nutrtx. popcep-no 7 ©* pa/Ho, 
pulmentum, pa/cua . pojrep-r peop- 
uon col/aclanea. porcop cibus. pop- 
coplmjc; vernula. po)tpa]>ap epi- 
menia. popcpian a/ere. poprpin$ 
7iutrhatio. poc pes. pot: -able po- 
dagra, poca-pape dolor pedum . por- 
bjiec afiraba. por-copp compes. 
por-cvp)*eb compeditus. por-cce 
dolor pedum, por-^emeb compes. 
poj'ep, -J7UJ1 alimentum, emblems, 
vehes, volumcn plumbi. po~-kc)'C 
veftigium. pot-pcamel, -pcamol, 
-pcamul fcabellum fuppedaneum. 
por-ppa^ vefiigium. poc-j>peal pe- 
dum lotio. poc-p&pce dolor pedum. 
por-pylm planta pedis, pox vulpes. 
poxep-clipe, herba in rupibus nata. 
poxer-pob xiphion. poxep-^lope 
agliophotis. 

Fjia a, ab, abs, ex, de. ppaceb, 
-COb turp'rs. ppnee^u ignominia. 
ppacob-bJUbe maleficium. ppacob- 
lice turpiter. ppacobnyppe turpitu- 
do. ppacob-jppaxe turpiloquium. 
pjiaco'tS abominabilis . ppaco^nerye 
turpitudo. yyixcprofugus. ppaeceb- 
neppe perkulum,<voratio. ppxeenb- 
hec periculofus. pp&cennej) e exi- 
tium. ppiecc^u contumelnc. ppsec- FR 

Jenga profugus, apoflata, ambro. 
y : paedice pciculofus. ppsecn, ppajo 
ncpj'e turpitudo. ppsecu^ dejpettus. 
ppaepele, -pol procax. pjixpelneppe 
procacitas. yyrxfte angor. ppaeg- 
nian quarere. pp^-msepe egregius. 
ppaemb exterus. ppse-mycel exi- 
mius. ppsene, ppsenne lupatum. 
pjvxopejchce propere. ppsep^ian 
accufare. ppaeran depafct. ppscen- 
nc|)e exittum. ppasrgengan apofta- 
fia. p-pxrleppa paleare. ppa?t]-an 
ornare. ppajepebneppe omamenta. 
ppsecpran ornate, ppajepunga oma- 
menta, ppsecpun^e apparatus, te- 
ntorium, pp&uol procax. ppagian 
ample&i. ppam ab. ppamacypan a- 
vertere. ppam-acyppeb ablatus. 
ppamabon amputate, ppaman pro- 
ficere. yyiixxi-'xzton.abducere. ppam- 
acepan diripere. ppam-aco^en, -a- 
tu^cn ablatus. ppam-apeoppan 
abjicere. pjiam-a^Uppcn abjettus. 
ppambi^an deficere. ):jrambjiinv;an 
evacuate, j'jiam-bu^an declinare. 
ppam-plcon aufugere. pjoam-gepi- 
ran abjeedere, apofiatare. ppamian 
valere. yy\z\v\\ceftrcnue. ppam on 
ajxunun^e abominatio. }-jiam)Cip 
collegium. ppam-pcrSe abjeejjus. 
pjiam-pi)'ian abfeedere. ppam-pcan- 
Oian abfiate. j-jiam-ppin^an excu- 
tere. ppam-peapt> averfus. )-pam- 
pipe perjapienter. Fpancan Franci, 
Francones. Fjianc-lanb, Fpanc-pic 
Francorum terra, pjica deminus^ 
herns, ppeah liber. }jieah-j)^t>e 
proper us. ppean qu arete, interroga- 
te, ppeatepun^e ornament um.yyicc 
profugus. ppece&nepjc periculum. 
ppecelpob quipericlitatus efi. ppe- 
cenblic periculo/e. ppecene pericu- 
lofus. pjicnhcc, ppccenlico pericu- 
lo/e. pjieceo lucor. ppec^cnga apo- 
ftafia. pjiec-maje figitula. ppecnan 
co^Sc, morbus ilic gravis, ab anri- 
quis medicis Domine m'ifirere di- 
itus. pjiccncj - argilla. Fpecnerpc- 

puopc F R 

j-tope Scylla. ppecne-ptise praci- 
pitium. ppe&an [entire, ppe&e pax. 
fpeppian confolari,exhilarare . jcpe- 
pjiet) confolatus,exhilaratus. J=pe- 
j=pen&,-pjiien&j-j"pi^ent> confolans, 
exhilarans, paracletus. ppeppun^ 
confolatio, reconciliatio. fpegman 
qu&rere. p pemfc> exterus. ppembian 
alienum facere. ppembnyppe pere- 
grinitas. ppeme benignitas. ppem- 
jcull utilis. ppempulnyppe utilitas. 
y pemiaiijppemman valere,prodeffe, 
formare , efficere. ]cpemminc£e , 
-minj effeclio, fabricatio, efficacia. 
p pempum, -pumlice benignus, be- 
nigne. ppempumnyppe benignitas, 
beneficium. y penning profe£ius,emo- 
lumentum, confummatio. Fpencipc 
Francus. ppene lupatum. jcpeo fi- 
ber, ingenuus, integer, purus. ppeo- 
boph fide jujfor, fiber, ppeocennepp 
periculum. ppeob (ervator. ppeo- 
t>ome libertas. ppeopepthce pro- 
pers, ppeoh liber . ppeohce liber a- 
lis, ingenuus, feflivus, vividuSjvege- 
tus. yy\to\y feflum,feflivitas. ppe- 
©Ip-bpyce fefli violatio. ppeolp- 
hx^feflivus. ppeolp&ome libertas. 
ppeolp-£eap annus jubileus. ppe- 
olpian liberare, celebrare feflum, 
gaudere, epulari. y peolp-pcop epu- 
larium. ppeolp-tit> fejium tempus. 
Fpeolyunga folennia. jcpeolj'un^e 
fefii celebratio. ppeom fortis . ppeo- 
ma profeclus. ppeo-ma£ap cognati. 
jcpeo-rnan liber, ppeomian valere. 
f-peomienb, -mi^enb salens, yjie- 
omlic jortis. ppeomunjje emolu- 
ment um. ppeo-nama cogno?nen. 
jFpeonb amicus, ppeonbhealb ami- 
cabilis. ppeonfc>-leap <77»/Vw deflitu- 
tus. ppeonb-leapre amicorum indi- 
gentia. ppeonthce amice. p peonb- 
pgebene, -pasbenne, -pcipe <m»/'«- 
*/'<?, collegium, ppeonbppebig ^ww- 
wr«» <//v«. ppeo-pihx Uberorum 
jus. ppeo-pihtep pyp^e dignus qui 
jure liber o fruatur. yy&oz libertas, F R 

manumifjio. y-jiecsc pop-pypcan //- 
bertate cadere. ppeote-gypa patro- 
nus. ppeot£ype manumijjio. ppeo- 
Jjan/vVare. ppeoj'o libertas. ppeoc- 
mon libertus, manumijfus. ppetan 
lurcari, vorare. ppecen voratus. 
ppecenb vorans. ppecepe vorax. 
ppetneppe edacitas. pperol edax. 
ppetpian ornare. ppeupung 0r»*- 
*/0. ppeunbyne arnica, ppian 7/^- 
r<w*. yyiic profugus. ppican fait are. 
ppicca />r<e<r<7. ppiccan-pcipe />r<*-- 
conis officium. ppician fait are. ppic- 
lan appetere. ppiclo appetitus. j=pi- 
co <r«flz «/«r<7. ppienb amicus, jcpig 
ingenuus. ppi£ea dominus. ppige- 
baeg <7/'m veneris, ppi£enep /ztffr- 
rogatio. ppig-lseta libertus. ppig- 
man 7i£«\ ppigman interrogare. 
ppignyppe quaflio, inter rogatio. 
ppibxan terrere. ppihtpung £*r«>- 
latio^ejulatus. ppiman /i^fr. ^pinan 
interrogare. pjiinen&, pjunnenb 
/»?frr<? ( g«»j.ppio&om//^er/^.j:jiio- 
leca libertus. ppiolpenb, -pienb 
redemptor. yyuytzbutio. yptf&pax, 
exercitus. jpju^-bena refugium pe~ 
tens. pprS-canbel, fol fie didlus. 
ppi^-bome libertas. yyitte mal 
fcedus. Fpr5ef-bot pacts emendatio. 
ppi^-^eaji pads annus. ypv6-%e- 
bal obitus,ft>iritus feparatio. ppi^- 
^egylb fader at or um fodalitium. 
fjii^-geojin pacificus. fptfS-geppi- 
ru ^c^ir fcriptum. j-jn^ian prote- 
gere. y\rc^-\s.%y pace exclufus . ppi^- 
hce quiet e. ppi^-mal pa&um. jcjii- 
]?o-racn /»<*«> fignum, circumcifio. 
jcpi^-pocn, -rplocr, -prop afylum. 
Fpr5-ptol alt are. pjn^Spum pacifi- 
cus. pjiocca, ppocx rana. ppobe 
fejfus, affliclus, fapiens. geapum 
ppob, pinrjium p]iot», baeg-jiime 
ppob annis, diebus fapie?is. geo- 
moji ppo& mcerore confeclus. ppo- 
pe]i folatium,commodum. ppopep- 
^a)X paracletus. ppopoji, -ppe fo- 
latium. pjiopjnan conjolari. ppo- 
ppunge F R 
ypunge co?ifolatio. ypogga rana. 
ypom ab,fortis. ypomepe, -mejx 
fortior, fortiffimus. Fpom, fluvii 
nomcn in agro Dorfetenfi. ypoman 
proficere. ypome ftrenuus. ypom- 
gemmma dtripere. fjiomjeo^a obi- 
re. ypomhealban detinere. ypom- 
lice ftrenue. ypomloccienbe beon 
rejfiicere. ypompa praftantior. 
ypomvcipe profettus. ypomjcype 
fortitudo. ypomrlircmy dejblatio. 
ypomrpican deficere. ypomunj />ro- 
feclio. Fponc, Fponc-lanb Francia. 
ppoyz gelu, pruina. yporu£ geli- 
dut. ypox lujcinius^rana. ypu^nan 
interrogare. ypum,-ma principium. 
opb-ppuma auclor. ypuman-mon- 
j>er neomenia. ypum-beapn, -cen- 
neb primogenitus, primitivus. yy\\\ m 
beapner pihx jus primogeniture, 
y pumbipbling pube tentis. ypum- 
cyn fimen. sec ypum cyppe prima 
'vice, ypum-japa patr iarcba.ypum- 
giyu prarogativa. fy,\ivc\-%y\i> pri- 
ma capitis ajlimationis penjio.yywxm- 
heopung protoplafma. ypum-leohc 
aurora, ypum-meoluc r.etlar. ypu- 
mo initium. ypum-pipa pri?niti*e. 
ypum-pceayt: mundi creatio, - crea- 
tor, ypum-rceapen protoplaftus. 
ypum-rceatar primitive. ypumre- 
cung prima con/lit utio ypum-rlaep 
primus fomnus. ypum-jpparce tefta- 
mentum, promiffinn. ypum-rcemn 
prora. ypum-rcol fides pnmaria. 
fpum-talu prima teftium dicla,pri- 
ma delatio. ypum-pjercmar primi- 
tive, y yxim-ylto primavus. ypy fi- 
ber, ypyccezpraco. ypy-SylbyW*- 
litium liberum. y \\ymhc primitivus. 
ppynVSe principium. ypynVoehce 
primitivus. ypynb amicus. Fpyra 
Frijb. ypyyzngelare. ypyrca butio. 
Fji.V)"i)"C Frifius. Fpyr-lanb Frifia. 
ypy¥>foedus,pax. ypy^-jeopn pa- 
ct ficus. ypy^S-gylb feeder at or urn fo- 
dalitium.yy\y^- : ^yy\'xy objides .}\\}\- 
mal paclum. . FU 

Fu£el avis, yu^elan aucupart- 
yirgel-cyn volat ilium genus, yu£;e- 
lepe auceps. yutjelep-pipe delphin. 
yugel-hxljepe augur, pugelhpace 
caragius. ywg,e\-hmc vi/cum . pugel- 
ner everriculum. yuJ5el-no% au- 
cupium. yu^el-rpeo ames, am it is, 
jpuglj yu^le volucris. yujla-paell 
avium ftrages. yugler-bean wcw. 
purlin;*;, -jolo^e aucupium. puj;ol 
rfW. pu^ol-pylle volucrum dives. 
puht, puhtienb bumidus. pul im- 
mundus. yxyhxipoUuerc. pulan-bcam Q 
alnus nigra, pulbeprcan rumpi.yul- 
bete, -bore plena damni compenfiz- 
tio. y ul-cu^ infignis. ) ulbon fa- 
tisfacere. pule fcetor. pule-rpeop 
ames, alnus nigra. pul-peakan ex~ 
plicare. pul-peartnian flabilire . pul- 
ppcmeb perfettus. pul-ppemeblice 
perfefie. pul-ppemeblicpe apologe- 
tica. pul-ppemebneppe perfeilio. 
pul-ppemian, -ppemman perf.cere. 
pul-^ehenbe vicinitas. pul-£eopne 
optime. pul-hape canus. puhan, -li- 
t^an put re/cere .j'uligenb putrefcens. 
pull pfenus, confertus. pullan imple~ 
re. Fullan-ham, -hamme, villas no- 
men in agro Middelfexienfi. pullan- 
mona plenilunium . pull-)-ealban ex- 
plicare. pull-pleon pe rfugare. j-ull- 
pjiemman perficcre. yull-pyllan im- 
plere. y\^^\\pj\perficere. rulhan' 
baptizare,fullarc.yu\hce ple?ie. puli- 
ne) - )"e, -nyrre plenitude, yulloc, 
-luhc baptij'rnus. f ulluhrepe bapti-> 
ft a. pulluhrep-bse^ baptifterium. 
yullubr-nama pranomen. pul-neh 
pene. yulner, -nyyye fetor, reatus. 
yu\-mehprepe. yu\-oyzfiepe. pulpe 
ylb feneclus. pulpihre retfifjime. 
puljxan adjuvare. yukum, -rume 
auxilium. yukumian adjuvare.yul- 
rumenb, -rumienb adjuvans^adju- 
tor. yulrumob adjutus. fukun^en 
celjus.ywl-yixcoyi vigil, yulfab bapti- 
zatus. yulpian baptizare. rulpihc 
bnptifmus yulinhrej^-biE^ baptfte- 
\\ rium. FU FY rium. yuiyihz-ttima. pranomen.yul- 
yihr-ptop baptifterium. pulpine 
ffurcum vinum. pul-pire plena mul- 
iia. pulpophce perfeclus. y unban 
adire. punben inventus, punben 
Cilb pu r expo fit us. punbian anhe- 
iare. punbun^e deceffus, recejfus. 
fuph jiilcus, occa. puph-pubu pinus. 
jy uplan^, -lung fladium. pujvSon 
*vel,etiam,quidem. puppop ulterior, 
ulterius. pupppe major. pupl?pun5 
expeditio. puppumlic-man *j nnepc- 
G lie effceminatus. puppun w/, ^«/»- 
*//'<7»?.pup};up ulterior. pup]'uppon 
■praferre. } up promptus. ppipe pup 
perexpeditus. puujjenb madidus. 

Fyhc pugna. pyhcan pugnare. 
pybxlmj rai/er. pyhc-pire pugna 
mulcla. pylan polluere. pylc agmen. 
pylb volumen. pylbe farfit. pylging 
<?<:<;<?, cylindrus. py]£an$an, pylgian, 
jeilian, pyli^an, pyligean fequi,fuc- 
cedere. pylj;enb,pyli5enb fuccedens. 
fyh^neyyefuccejfio.confeclatio, exe- 
cutio. yy\\ple?utudo. y yl Ian imple- 
re, confummare. pylgenb, pyllenb 
complens^ executor. pyllap pracipi- 
tia. pylle ruina. pylleb excoriatus. 
pylle-peoc lunaticus, epilepticus. 
pylle-peocnyppe epilepfia. pylleb 
plob <£/?«* marinus. pyllunge />er- 
feclio. pylmena membranula,Jqua- 
ma. pylneppe turpitudo. pylpc ad- 
jutorium. pylpcan adjuvare. yyly- 
zetibjuvans, adjutor. yy^S Jfurci- 
tia. pynb &o/?;>. pynban invenire. 
pynbele inventio. pyne allugo. pyn- 
£ep- digitus, pyni£ mucidus. pyni- 
gean mucejjere. pyp ignis, lar. yy- 
pan caflrare. pyp-bpyne fgw/ir. pyp- 
cpuce cucuma. pypb, -be exercitus, 
expeditio. pypbepung expedition^ 
apparatus. pypb-epne juve fit's belli- 
cofus. pypb-paepelb, -pape expedi- 
tio. pypb^emaca commilito. pyp- 
bincge pypbing expeditio, procin- 
fius. pypbinjja catervatim. pypb- F Y 

leo*<5 epinicittm. pypb-pinc bellator. 
pypbpingnep exaltatio. pypb-pcip 
aww* militaris. pypb-timbep /w- 
y?/'<*. pypb-rpuma exercitus. pyp- 
bung expeditions apparatus, pypb- 
pepob phalanx, pypb-pic cajlra, 
prafidium, tentorium, pypb-pite 
militia detreclata mulcla. pype 
ignis, pype-geappunsa focularia , 
fames, combujlilia, ignes artificiofi. 
J^ypen igneus,lucidus. pypenan mce- 
chart. yyyien-cyWQclibanus. pypen- 
pull luxuriofus. pypen-pulneppe 
luxuria. pypen-£ata *'^x. pypen- 
hicgenb meretrix. pypen-lupc in- 
ceftus. pypen-pecelle clibanus. py- 
pep gemfia. Fypep-£ob Vulcanus. 
yyjiey-hfreflamma. pype-r op />£<*- 
rus. pype-pitneppe curiofitas. yyyi- 
pajian longe proficifci. pyp-peaxa 
ignicomus. p-yph /ulcus, pyp-hupe 
caminus. pyjihrnip timor. p-yphto 
fiupor. pyjuan profcindere. pyplen 
longinquus, procul. pypmepc pri- 
mus, potifjime. pypmepc manna 
primas. pypm^ bapttfmus, adcibum 
vel men/am admijjio. plymena- 
pypm^ fugitivorum fufceptio, ho- 
Jpitalitas. pypnvSa menfa, fella. 
pypn, pypnhc, -lice antiquus,olim. 
in p> 7 pn bat;um in dicbus illis. pyp- 
panne batillum. pyjipan ulterius. 
pypp rufcus. pypjxopl batillum. 
pypj'ne cake, pyjipt tigiUum, la- 
quear, laqueus, tempus, intercapedo. 
pyppran induciasfacere. pyp-ptan 
filex. pyppt:i5 pruinalis, gelidus. 
pyppr-meapce occafus. pyji-cang 
forceps ignaria. pyptre teda. pyp- 
J'olle clibanus. pyp^pian fulcire. 
pyji^jiunge promotio. pypan dif- 
ferre. pypr pugnus. py^ep penna, 
ala. py^epeb alatus. py^eji-pot 
quadrupes. pyj>eplinc quadrans. yy- 
^eji-jnca tetrarcha. pypep-pice te- 
trarchia. pyj'eji-pcyce quadrangu- 
lui. pyxap pifces. 

Ga, G A Ga, £aa& cu(pis, ftimulus. £aap- 
leec allium, ^abban deridere, lude- 
re. jjabbunj; illufio. ^abepe incan- 
tator. ^aboue parop/is . t;abul-poib 
radius, circinv.s. t^ab, ^abb, £abe 
cuft>is,ftiga. gaba complex. £abc- 
pian colligere. ^abepi^enblice cov- 
gregativus. £abepunt;e congregatio. 
Jjabinca mutinum,mutinus. £abi)'en 
ftimulus. ^abo^-yiyzccontubernium, 
convivium. ga&pian congregare. ga- 
bpi^enblice colleclivus'. gae utique. 
£aec cuculus. gaBCCf-JTipe acetofa. 
•$aebehn£ f<?rcw. ;c;aebepran£, -ren- 
£e continues. Sasbep-ran^nyjye 
continuatio. £a:bep-cen;c;an <:<?»/;'- 
»»*>*. £a?pel ^<V?/<j. gaepel^ejioepe 
publicanus. ^xyheymonun 4 ^ ?*>/<?- 
»/'«w. ^as^an tranjgrcdi. ^x^l- 
baejinej" lafcivia. saegl-bcpnejye 
luxuria. ^aelx^ cat aft a. gaelan ;»0- 
r<jfr/'. ^aelben pendere, dependere, 
fuftendere. ^aele-^eolo <r<?«tf . gxl- 
nype tccdium, ardor, $ad)"a luxus. 
£aemian jocari. jaemnijan ludere. 
gaemni^enb ludens. ^aen adhuc. 
gambling _)?»»>, wor*. Gaelic G*#- 
davum. gaep cautus. £aep)" gramen. 
Jjaepj'-^pene gramineus , viridis , 
ftondens. £sep)"-hopp, -ytrapa fif«- 
<A*. ^aepj-rtSaf herbarum incremen- 
ta. yzy\yz herbeus. £gep)--tun />*- 
fcuum. 'gxyiyumzjumptuf, opes,the- 
faurus. &xyz jpirttus. -gxyzhuy ho- 
Jpitium. 5aej"tlrt5nej"]"e hoftitalitas. 
gaere porta, hircus. jxtenpooc />?- 
r*. ^a^S ingeme/cit. gap turpis, lo- 
auax. t;a) - el tributum,vecligal,red~ 
ditus. frUy-eley fi/cus publicuf. "guye- 
\ey amnpaiVsent) numularius. £aj=e- 
luca)' haflilia. xp.yyczun'fr denfto. 
^aplaf furca. gafol, -pole rr/'^tf- 
tum,exaclio. ^afolej" manung wc*- 
<?;■(?. japolcymoment) gelonarius. G A 

Sapol-Sylb cenfus, folutio, ufural 
gapol-gylba, -^yl&enb tr/butarius, 
debitor, cenfum pendens a?inuum y 
fanerator. ^afol-gylban cenfum 
tribuere. fpyol-hyvzeljaga veffiga- 
lis. ^apol-lanb /err** cenfualis. 5a- 
pol-panb radius. £a}--)-ppsece f«r- 
piloquium, loquacitas, derifio. ^a)-ul 
«*#///*. Gapjl-popb, pugnae locus, 
I'adum tri/utarium fonans. £a£a- 
ce )' 5 Sa^arj-aji gagates. ga^el, fa- 
£olle pfeudomyrtus. ^agol lafcivus. 
Sa^ol-baepnej^e luxuria. ^ajul- 
J'lnllan gargarizare. £al libidmofus % 
fnalus. jalan incantare. £albanum 
galbannm. £albepe incantator, au- 
gur. £albop incantatio. galbop- 
cpaspc incantandi ars. £albop- 
cyvs,y-z\%, -galcpe augur, hariolus. 
^alboji-^alenb hariolans. galboji- 
^ahan incantare, divinare. jalbop- 
leo^ in cant amentum, ^albjivtjea, 
jalepe incantator. ^ale lufcinia.^xl- 
ppeol] - a) - lupercah'a .^ah/ull libidino- 
fus. t;al-j"ullicc luxuriose. ^al^-ga 
crux, patibulum.G&hleiyc Gahlaus. 
Galha-cynnq- Gallus. Gallia pice, 
Galhe Gallia regnum. £alloc malum 
terra, camphora, confirma majo)\ 
ebulus. j;alluc galla. Galmanho, 
monafterii nomen a S'rwardo illu- 
ftri Korthumbrenfium duce con- 
ftrudti. j;alne)-)-e, -ny)-) - e, -jxype 
luxuria. giljxyp ftuprum. jalje- 
mepe facilis. ^al) - epe libidinofus. 
Gal-palaf Galli. raljan plaudere. 
Gal-peala-pic Gallia. Gal-)'eala)" 
Galli. ^al-ppsene luxuriofus. ^ame- 
ne ludus, jocus. ^amenlice ludicre. 
gamenunt; lufus. j;amenian, ^anian 
jocari, ludere, alludere. sjamni£ /*- ' 
Jus, allufio.gannatura. £amol came- 
lus. ^amol-fcax comatus. ^amol- 
peph^ vir magni animi. £an, ran- 
dan ire. ^aiib, ^an^enb ambulans. 
Ganbi)' }>ar ea Gangis fluvius. £an-» 
bjia anfer mafculus. ^an^ latrina, 
itur. hlap^ang pane refetf/o. buy eU H 2 $™Z G A GE gang euchariflia aditio & partici- 
pate, gang-bagar ambarvalia.'ga.n- 
ge ambulation femita, gradus, gan- 
gel-pasppe aravea. gangenbe,-gepe 
pedefier. gangenye^a agmen. gan- 
gerelb papillio. gang-}"eopmep fi- 
jnarius. gang-pycre, -recti, -tun 
latrina. •gzxmnojcitare. ganoc/#- 
lica. ganotep-bae^ fu lie arum bal- 
neum, ganung ofiitatio. gap telum. 
gapa gurges. gapan ulcea. gap-be- 
penb armigerjniles. gap-clip e rfgr/'- 
monia. gapleac, -lee allium, gap- 
j'ecge oceanus. gappuma fumptus. 
gapum rol aujlerus. Gap-palap 
G#///. gapt ffiritus, anima. gapt- 
lic, -lice ffiritualis, myfticus. gapt- 
lican anbgrc anagoge, gaptlic ge- 
pilvS extafis. gat caper, crabra, ti- 
pula. gata-hiepbe caprarim. gata- 
hup caprile. gataloc tutela. gate 
porta. Gatep-heueb, oppidi nomen 
in agro Dunelmenfi. gate-tpeop 
cornus fosmina. gaj? epian congrega- 
re. Gap-ep p-at lglanb G^x infula. 
gat-hiopb caprarim. gauel *ri£»- 
*»t#. gauel-lanb /err* tributaria. 
gauel-man tributarius. gaueloc ca- 
tapult a, balifta. gauel-peptep Sex- 
tar ius vecligalis cervifue. 

Ge, apua Saxones femper fere 
fiiperfluum. ge & ge cum & turn. 
ge (^r, //ew, vos. gea ite, /£#<?. gea- 
bulep morning exaclio. geac item, 
quinetiam, cuculus, gumotrix. gea- 
cep-pupa acetofa. geacnian concipe- 
re. geacnienblic pragnans. geac- 
nunge conceptio. ge-acpian inqui- 
rere, cognofcere. ge-acpienb invefti- 
gans. ge-acpab inveftigatus. geac- 
pgan interrogare. ge-acpung in- 
quifitio. ge-ablub Tanguens. gea- 
bop-tengan continuare. geaepenb- 
iaecan imitari. ge-aspenneb adve- 
fierafcens. ge-aehtenblic afiimabi- 
iis. ge-aelgeb coloratus. ge-aemtian, 
»32mtigean vacuum effe, otiofum 
effe, ge-asmtigob, -aemtob otiojus, GE 

evacuatus. ge-aenegbu anxius. ge- 
aspenbian mandatum deferre. ge- 
jepnian promereri. geaeppe pravus. 
ge-aep picob fiandalizatus . ge-as pe- 
te ingenitus. ge-aettpeb toxicatus, 
venenatus. ge-aepnob £»/>/«. geapa 
^»rf. geape gratia, geaplap fauces. 
geaple w#/*. ge-apopub fublima- 
tus. ge-agennub adopt ivus. gea- 
gennub beapn j?//«* adoptivus. 
geagl mandibula. geagle lafiivus. 
'gea^ ) ley-)yylegargarijmus,faucium 
tumor, geaglipc lafiivus. geagl- 
ppile gargarifmus. geagnian, ge- 
ahman appropriare, pojjidere. ge- 
agnienb approprians. ge-agnob «/)- 
propriatus. ge-agnienblic poflejfi- 
vus. ge-anunge, -ahnunge appro- 
priation pojjejjio. geahlap fauces. 
geahle dentes molares. ge-ahnienb 
vivdex. geal abl icier us, morbus 
regius. gealbepcpepta in cant at or. 
gealepe flavus. gealg crux, gealge 
lafiivus. gealg trifiis. gealh-rpile 
gargarifmus. gealla fel, galla, in- 
tertrigo. geallan-ccySe /^r»j.geal- 
lan cogorenyrre felliflua paffio. 
gealleb /»^r?r/'/»j.gealp jatiantia. 
gealpan jaclare. gealpenb jaclans. 
geana adhuc . gean-baepan refifiere, 
repugnare. geanbibian expeclare. 
ge-anbibienb expe clans, ge-anbyp- 
ban repugnare. gean-c> r me, -cyjipe 
occur fus. ge-anbeccan confiteri. ge- 
anbppepian^anbpypbanr^ow^e. 
ge-anbpeapbigan prafentare. ge- 
angpumeb anxius. ge-anlaecan uni- 
re. ge-anlicean afjimilare. gean- 
jiyne occurfus. ge-anpypban pro- 
fiteri. geap curvus, aflutus, cornus. 
geapan pandere. geaplice /ubdole. 
geappcipe/^a^. geap annus, gea- 
pa olim, bene, valde, fatis, appara- 
tus, cpegpa geapa pypjx, velfec, 
biennium. geapa ^eng lupus, geaji- 
cian par are, praparare. geapcienb 
parans. geajicob par at us. geaja- 
cunge praparatio. geajicung-baeg 
parafceve. GE 

parajceve. %ea.\i-cynm'& eonful.$e&p- 
cynm ^bome con/ulatut.%ea.\\S mun- 
dus, terra, area, ^eapbhc munda- 
rtus. £eape olim,jam. £eapepe mil- 
lefolium, ge-apian condonare. Jeaji- 
lic annum, £eapn pen fa, ft amen. 
Seapnpull foil kit us. ^eapman mere- 
ri. tjeapnunge meritum. £eapn-pm- 
bel rhombus. %ei]\oexpeditus. £eap- 
^enunja officia anniverfaria. geapu 
promptus. ^eapunuol aufterus .fteap- 
ya co?:d/menta. geappan-leap mal- 
va. Zeapyc paratus. £eappian/>n*?- 
parare. j^eappi^ean induere. geap- 
JftinX praparatio. tjeappup^ian £0- 
norijicare. ^e-appup^obe honor a- 
f/tf.^e-apynbpob fequeftratus . £eac 
porta. Geauaj- 7«f<tf. £eat-peapb 
janitor. jje-aupncn curfu apprehen- 
fus. ge-apoppen avulfus. geaxan 
refcifcere. $eaxian requirere. ge- 
bacen />//?«r. ^e-bsebe oratio. j;e- 
badbeb anhnatus. t;ebxpan trifti- 
tiam vultu teflari, gerere ft. £e- 
bsepb indoles, £eba?pe habitus, con- 
fort'tum. £e-brepmeb fermentatus. 
ge-baepmeb hlap /»j;//j fermenta- 
tus. ge-baepn lim f^/x wv*. ^e- 
bsepo cxegeftus. jebaeppcyp co»iv- 
i;;«w. £ebaere, -bier el camus. t;e- 
ban, -bann ediclum, decretum. ge- 
bannian proclamare,ftatuere. $eba- 
cab, -rob mitigatus. ^ebeacnian 
nuere. t;ebeal£e /r*. jebeappcyp 
convivium. £e-bea~en percujf/us.'ge- 
becmenbhce aUegorice. £e-bebclif a 
Jfiehnca. ^e-bebe oratio,petitio.'ge- 
bebba #*0r. ^ebebeb compulfus. ge- 
bebgihc conticinium. jebeb-hupe 
oratorium. ^cbeb-man orator. £e- 
beb-paebbenne preces. $ebeb-)'ape 
concubitus. t;cbeb-)"COp oratorium. 
xebet^an reclinare. ^ebegb, -be^eb 
fiexus, obliquus. j;ebe£bnep, -be- 
geonep aduncitas. ^ebegean corro- 
nare. "gcbe^enbhcjlexibilis.^e-bcl- 
£an irafci. jebel^e, -belh ira. £c- 
ben preces, oifenfw. gcbenlic vcfta- GE 

//>. gebeoban indicere. gebeop con- 
viva, gebeopc latratus. gebeoji^an 
pravidcre. £e-beopt;e prafidium, 
tutamen. ^e-beopgian tolerare. -ge- 
beopjjhc, -beophhc tolerabilis, de- 
mentia temperatus. jjebeoph refu- 
gium, prafidium, cautus. £e-beoph- 
rab glorificatus. ^ebeophcan glori- 
ficare. £c-beop)*cipe convivium. $e- 
bcor comminatio. ^ebeorung fufti- 
gatio. jjebepan ferre. ftebepegeftus. 
^ebepnan accendere. ge-bepmeb 
ftnuatus. £e-beban emendare. £e- 
beuepob melioratus. se-berepung, 
-beuun^ emendatio, inftauratio. ge- 
bepob balneo lotus. £e-betxan e- 
mendare. t^ebic^an emere. £e-bic- 
nian innuere. ^ebicni^eilblic indi- 
cativus. jcbicni^enblic ^emcc mo- 
dus indications, ^ebicnun^e praja- 
gium. ^c-biban manere. ^ebibban 
adorare, or are. ^eblbbenb orans. 
^ebi^an incurvare. ^cbi^ean cur- 
vare. ^ebijjcb curvatus, incurva- 
tus. jcjebijebnv)" declinatio, curva- 
turajafus. gebi^enb incurvans.-gc- 
bileb roftratus. ge-bile^an irafci. 
je-binban vincire, finger e.X£-b\o\\- 
jcipe compotatio. ^ebijieb amitlus. 
5ebi)*£ob correptus. je-bipnunt; 
exemplum. t;e-bi~epeb, -pob myr- 
rhatus. je-blaebj-aepc fcecuvdus. je- 
bhnbenconfecJus^nfecJus^corruptus. 
^eblegan exterminare. ^cble^cnab 
ulceratus. geblenb occcecatus. ^e- 
blenban hificere. je-blerjob beve- 
ditlus. ge-bhnnan cejfare. j;ebhob 
peap veftis verftcolor. ^e-bh))"ian 
gaudere. ge-blob^ob cruetitatus. 
xeblonben confeclus. t;cbloc immo- 
latus. j;e-blopene efflorefcens. fp- 
bocian die are. jcbocob dicatus. ^e- 
bob mandatum. ^e-boben jujjus. 
^e-bobob enuntiatus. jebobjeipe 
jujfto. ^ebohr emptus. ^c-bol^eb 
indignatus, tumidus. ^c-Doljen of- 
fenfrn. ^e-boippob ftipatus. £e- 
boneb ojftm. Zfibopen genitus, ge- 

(latus. GE 

flatus, geboji-psej-tan intertiare. 
Sebonjen proteilus. ^ebojifnun^e 
corruptio. £ebpa?c fragor, rheuma. 
ge-bpaecan elidere.-fre-bpxc-ycoc e- 
pilepticus. ^e-bpxc-yeocneyye mor- 
bus comitialis. £e-bpasban extende- 
reyexerere.^ebpxSy-tyrxbSei-bpx- 
&eb extenfiis. gebpaegba)- fraudes. 
Sebpaes&nyj-j-e aflutia. gebpec/v*- 
gor, turbo, pituita,rheuma, lucrum. 
£ebpec-bpenc arteriace, potus epi- 
lepticus. gebpeb, -bpebeb dilata- 
tus. £ebpeban di la tare, gebpe^an, 
-£ean terrere, frangere. gebpegeb 
t erritus ,f-ac7us.-£ ) eb}ie%bneyye t er- 
ror. Sebpeman celebrare. £ebpen- 
gan adducere. gebpice confatlio. 
gebpiblian refanare. ge-bpin£an 
adducere, transferre. ge-bpitran 
exhiber e, friar e. ge-bpitnob impen- 
fus. gebpoce dolor, naufragium. re- 
bpocen fraclus,fubaclus, occupatus, 
digeflus. £ebpocob afflictus, agro- 
tus, decotlus. gebpocj'eoc phrene- 
ticus. tjebpoben fublatus. gebpohb 
addu&us. gebpoj-nab, -nob cor- 
ruptus. £e-bpoj"nian corrumpere. 
£ebpo)*nun£e corruptio. gebpou 
frumenti pr a feci us . £ebpote, -bpo- 
ru fragmenta. Se-bpoppa,-bpo]>pu 
fratres. gebpopen cotlus. gebpucan 
tnanducare. gebpucen fraclus. ge- 
bpyyeb contufus. gebpypebneppe 
contupo. gebpyteb contritus. ge- 
bpyrcan impender e.^eb]iyztob im- 
penfus. gebugan, -$ean incurvare, 
inhabitare.- gebun incola. gebun- 
ben vintlus. gebunb-, gebun-Ianb 
terra cult a. gebup, -bupe co tonus, 
vicinus. gebuppcipe villa, vicinia. 
gebyan habitare. gebycgan erne re. 
gebyban manere. gebygeb ificur- 
vatus. gebylb audax, iratus. ge- 
bylbe, -bo audacia. gebylgeb indi- 
gnatus. gebypan contingere. ge- 
bypb, -bypbeb barbatus. gebypbe, 
gebypb-tibe natalitiu?n, ori^o, na- 
tales. gebypblice rite, gebypbo GE 

flatus. gebypgan, -bypian guflare, 
pertinere. gebypa^ pertinet, opor- 
tet. gebypebe contigit. gebype^ 
accidit. gebvpigebnej" (epultura. 
gebypnan incendere. gebypnob lo~ 
ricatus. gebyygob occupatus, op- 
prejjlis. ge-bypmepian deridere. ge- 
byp mpob derifus. gebypmpien /«- 
dificare. gebypmpung derifio. ge- 
bypman, -bypnung exemplum. ge- 
byrla fundament a. gebyclu #gri, 
domus. gebytlung <edificium. gecae- 
leab cake obdutlus. ge-capptpob 
franatus. gecampe militia, gecance 
ludibrium. geceaheuung cachinnus. 
gecealpe-cu horda. ge-ceapeb em- 
ptus. geceapian emere. geceappan. 
occidere. gecelan refrigerare. gecele 
fliria. gecelnyppe refrigerium. ge- 
cenenyppe deleclatio. gecenneb na- 
tus. gecennebnyppe nativitas. ge- 
ceolan refrigerare. ge-ceopan elige- 
re. ^ecejijian vertere, convertere. 
Seciban objurgare. ^ecibe lis. ge- 
ciejipeb converjus. ^eci^ean voca- 
re. ^ecigeb vocatus. ^ecigebnej-fe 
vocatio. gecinbe generatio. gecinb- 
hmu genitalia, gecippeb converjus. 
^eclabeb veflitus .^e-clsenj'ian mun- 
dare. ^e-claenj-ab mu?idatus. ^e- 
claenj-unt; purificatio. geclaefnian 
purgare. 'geclxynan'fr purgatio. ge- 
chb)" clamor, geclihr collecJus. hanb 
gechhc pugnus. geclutob confutus. 
geclypian adharere. geclypian in- 
vocare. geclypob vocatus, provoca- 
tus. geclyj"r]ie botrus. gecnap te- 
ftis. ge-cnapan cognofcere. gecneben 
cojifferfus. ^e-cneojib intentus. ge- 
cneopblascan fiudere. ge-cneojib- 
l3ecenby?«^;o/7«.ge-cneo)iblicey?«- 
diose. £e-cneopbny)"]'e diligentia y 
adinventio. ge-cneopian cognofcere. 
gecmteb ligatus. gecnocob tun- 
dendo commmutus. gecnupan fubi- 
gere. gecnupab fubaclus ■. gecnycleb 
no do (lis. gecnyclenbe obuvcans. ge- 
cnyojibnyj'j'e diligentia. ge-cnypb- 

lascan GE 

teran fiudere. ge-cnypbnyjfe con- 
Jideratio. gecnypn alltdere. £e- 
cnypeb, -cnyj'feb depulfus, ittus. 
jecnycr fujpenfus, aflriclus. £e- 
cnycran adflringere. gecocanab 
conditus. gecocman coquere. ge- 
comp agonia. gecope cojigruus. ge- 
cophce opportunus. tjecopen elc- 
Hus, probus, emeritus. gccopenb- 
lice eleganter. £ccopennyj*fe ele- 
&io. gecoppcn incifus. ^ecofran 
probare. gecojtneb probatus. ge- 
cojrnejj'e probatio. gecpammob 
confertus. £;eqian£, -cponj mor- 
tuus, occubuit. geqiympt calami- 
firatus. geqiypte cyma. ^eqiyft- 
nab baptizatus. jecuelleb occ'tfus. 
gecunbelicc-hm 'vulva, gecunncb 
tentatus. gecunnian probare. ge- 
cuoeben, -cpeben ditlus. gecieb 
indicfio. geq^elleb occ'tfus. ge-cpe- 
man fatisfacere . jje-cpeme gratus, 
acceptus. gecpemcnte adflipulavs. 
gecpeming beneplacitum. jecpem- 
lic congruus. ^ccpemnyj'je gratia. 
gecpe^an loqui. £cq ican vivifca- 
re. ge-qncob creatus. geq'ib con- 
diclum. £eqnbpa:bben conjpiratio. 
jecpilman trucidare. gecpilmeb 
cruciatus. gecj'i)" confjtiratio. x$- 
qn^anhc genuinus. £cq>oe}>an di- 
Jcere. ^ecpyt) conditio. gecpyb-pse- 
bene, -pasbenne convention Jlatu- 
tum. ge-cpylmeb cruciatus, inter- 
fere, gecyb controverfa. ^ecybbe 
annunciate. gecyj;an,-^eaii vocare. 
gecy^be litigiutn. gecy^cb o»<?r<z- 
*«r. iecy^e&nej'j-e vocatio. gecy- 
genblice appellative, gecynb »^- 
tura^gene, natalitie, genuine . £c- 
cynfcehce naturaliter. gecynbchce- 
hm, £ecynb-lim vulva, gecynb 
lima genitalia, t;ecynbny)' natio. 
Jjecynb pihu _;'«* nature vel tiatu- 
rale. jjecyppeb, -pob compedite. 
£ecypan reverti. gecypnab /2r/<? 
condite. £e-cyppan vert ere. X£- 
cyppeb verjus, gecyppebneppe, G E 

-cypping converjlo. $ecyppeb ba- 
Jiatus. ge-cy^an tiutttiare. gecypb 
nuntiatus. gecy^nep tejlimonium. 
ge-cy^nyppe tef amentum, geb 
cantiones morales, tjebaepr munda- 
te y manfuete, munditia. ^ebcep- 
ran mundifcare, par are. gebaep-e- 
lice opportune, ge-bselan Jeparare. 
gebaelenb fepara?ts. fjs^xlto fepa- 
ratus. gebadeblice Jeorpm. jjebze- 
lebnej'jc divortium. gebasppcab 
fermentatm. Jje-bsepjxan fermen- 
tare. jebapcn debitus. gebapena^ 
</?«*. jebapenbhc habilis. geba- 
peni^enbhc confequenter. Jebapen- 
lie conveniens, jebapenlicnq'pe dfe- 
centia. gebapian oportere. gebap- 
man decere. gebale divifio. f^ctt 
proverbiutn eulogium. £ebta canti- 
ca. "frQZfoG. proverbiutn. ^ebbian ftf- 
were. ^ebbunj; fimilitudo. t^ebbun- 
^a a.nigmat a, fmilitudines \ ^e&eab 
defunclus. ^cbeat;ob coloratus. ^e- 
fceape rofcidus. jjebepe quietus, op- 
portune, congruus. ^ebejehce op- 
pot tune, gebepen debitus, congruus. 
5ebernyj-)-e tranquillitas. ^ebeppe 
opportune, ^ebeman juduare . ^e- 
bemcb judicatus. gebeoj= perfe&us. 
^e-beopul-^elb diabolo immolatus. 
gebeopp tribulatio. j;ebejian con- 
gregare. £ebepeb laps, ^ebejnan 
nocere. •^psgte.'Q ititerfeclus. gc- 
biaan vallum jacere. ^e-bieglan oc- 
fK/^re.gebiejinan de lit ere. j^ebihc 
diclatu?». ge-bihcan parare. ge- 
bihtnan difpenfare. £eboej-e per- 
fecJus. ^eboeman judicare. ge-bo- 
pen demerfus. "gebonfacere, faclus. 
ge-bpasnere potatus. jebjieceb- 
nej")e, -nyf tribulatio. ^ebjiepan 
percutere. ^ebjiepeb perculfus. ge- 
b]ic)=ebne)')e,-ny)- perturbatio. ge- 
bpehc vexatus, opprejfus. gebjiem 
fotiorus. jebpemeb merfus. gebpe- 
mejie harmonicus. ge-bpenceb de- 
merfus. gebjieogan tolerare. ge- 
b jicoge competens .gebpcoh fobrius. 
Scbpeoh- G E 

gebpeohlice prudenter, caute. ge- 
bpip ftipula. gebpipen ja&atus. 
gebpigan Jiccare. gebpiht dominus. 
gebpimepe nebulo. gebpince mer- 
gi. gebpipan guttatim JliUare. 
gebphtan cacare. gebpope lutofus. 
gebpucen extraclus. gebpuncen 
hauftus. gebpuncnian mergi. ge- 
bpym canorus. £ebp yme harmonia. 
gebpync potus, compotatio. ge- 
bpyj'neb extinilus. gebpyj'nian e- 
*vanefiere, gebpyuen *#«*. gebu- 
pian urinare, mergere. gebuppan 
naujragari. gebpan difparuit. geb- 
jpellan errare. gebpepney manfue- 
tudo. gebpimop phanta/ma.^ebyol, 
-pola err or 7 karefis, hareticus. geb-. 
pol-goba idola,fimulachra. gebpol- 
hce erroneus. gebpol-man hareti- 
cus. gebpol-)nng impofiura, chaos. 
gebpylb error, harefis. gebpylbhce 
erroneus. gebpymep, -moji />£#?/- 
tafma, phantafia. gebyp eb **#«*- 
#»*. gebyn, -byne clangor. gebyn- 
geb, -30b ftercoratus. gebyppan 
immergere. gebyppeb periclitatus. 
gebypnan delitefcere, occult are. ge- 
bypneb teclus, oppilatus. gebypp- 
cig W<?tf. ge&ypjngaiij -gean, 
•fcypjrlaBCan audere. gebypjxig- 
nej - )e audacitas. gebypftlsehre ««- 
«/<?*. gebyp )X lice temere. gee etiam. 
ge-eacnab pragnans, conceptus. ge- 
eacn.an indicare, concipere. ge-eac- 
nob, -nunge conceptus. ge-eabigen 
ditatus. ge-eabmeban adorare. ge- 
eabmebenb tfrfforaztt.ge-eabmet £»- 
miliatus. ge-eabmoban humiliare. 
ge-eabmobian *%»*r/.ge-eabmob- 
lice obtemperanter. geeasbledenan, 
-lianan retribuere. geeceppo^ob 
tribulatus. geeahc additus. ge-eal- 
bene atate. ge-ealbian fenefcere. 
ge-eane eapa ovesfceta. ge-eapnian 
mereri, conjequi, mcerere. ge-eap- 
nunge me r/£«z# .ge-ea^mebenb *<£- 
or<j»x. ge-ea^mobab dignatus. ge- 
eapian oftendere. ge-ecenb augens. GE 

ge-ebcenneb regeneratus . ge-ebcu- 
cian revivi/cere. ge-ebcucob redi- 
vivus. ge-ebhipobe conformatus . 
geeblaccan repetere. ge-cbleanenb 
remunerator. geeblehc iteratus. 
ge-ebhan, -ebnipan renovare. ge- 
ebjxapolqb rejlauratus. ge-eb]?pa- 
pen retort us. geebyyppeb meliora- 
tus. ge-epenlsecan imitari, quadra- 
re. ge-epej-ob ton/us. geepola buc- 
cula. ge-egleb contriftatus. ^et-e^z- 
) ob,-eg)"ob territus. geelb bi^ dif- 
ferretur. geelman zelare. geem- 
behxan minifirare .ge-emmarij-em- 
nitxan adaquare. ge-emnobe ad- 
aquatus. ^qgwc^o Jollicitus. geenb 
finis, geenbebpebnan , -bypban, 
-bypbian ordinare. ge-enbebypb- 
basptan pofipofitus. ge-enbebypbe 
crdinatus. ge-enbian, -enbigan fi- 
nire. ge-enbung finis ^confummatio, 
mors, geengb anxius. geeob ad- 
ortus^jubaclus. ge-eopian oftende- 
re. ge-epnian mereri. geepob ara- 
tus. geej* a?i 'feres, ge-euen mandu- 
catus. •&e-e 7 <SiznJpirare. ge->:abian 
ordinare, moderare. gepabienb dif- 
ponens. gepabob difyofitus. ge^a- 
bung ordo. gepjeb aptus. ge-}=ae- 
bep compater,jufceptor. ge-psegen 
latus.^efx^eiiianomare. ge-pasg- 
nmn gaudere. ge-pcegnung exult a- 
tio. gepselbe profierneret . gepsejian 
proficifci. gepaepe profeclio. ge- 
paepnyp'e tra?ifmigratio. gepaeji- 
jiebene, -psejijxipe focietas y fami- 
lia. gepasjxan locare. gepaejxeb 
macilentus. ge-pseytnian firmare. 
ge-pa2]"tnob fir mat us. ge-psejx- 
nung firmatio. gepsetian accire. 
ge>"xcran impingere. gepagen ver- 
sicolor, ge-pagnian exult are. ge- 
pah, -pah-mon inimicus^facinero- 
fus. gepallan cadere. gepana vexil- 
lum. gepanbian te-atare. gepangen 
apprehe?ifusj conceptus. gepangen- 
nej*)*e apprehenfio. ge-pajian ire, 
contingere. fteyapenprofecJus, mor- 

tuus. GE 

tuus. £epe donum, gratia, gepea 
gaudium, tripudium, gratia, gloria. 
gepeaga, -£e exult are. gepealben 
plicatus. gepeahc l<ete. gepeallan 
cade.-e. gepean gaudere. gepeaph- 
pu£u y«f pragnans. gepeappab *- 
vutfrn. jepeaxe cow*, ge-peccan 
accerfere. "geyeSnutritus. £epet:epa 
fufceptrix. gepeg commiJJ'ura. gepe- 
gan componere, jungere. gepegean 
gaudere, accommodare. repegeb jww- 
<?«*, */>/mj. gepcgebnej pe figura, 
compago. gepeg-pseft compaclus. 
Serines, -guns compojitio. ge- 
peig formula, gepelan t anger e Jen- 
tire, -freyellesjaturatus. gepellenb- 
lice completivus. gepelne)' fenfus. 
Ge-peoh~ Mars, pug?/ a. ge-peoh- 
ran pugnare. gepeoll oblivio. je- 
peollan infiftere. gepeonb gaudens. 
ge-peopmian mundare, Jufcipere. 
ge-peopmob hojpitio cxceptus, epu- 
latus, purgatm. j^cpepa focim, fo- 
dalis. popbep gepepa adverbium. 
ge-pepcob fuftentatus ■. t;epepe row- 
gregatio. gepeplxcan ajfociare, co- 
mitari. ^epeplaehc fociatus. gepepn 
dudum. $epeppebene, -pep paps 
focietas. ^epecelpob perpolitus. ge- 
petepian compedire. gepeuepab, 
-po& compeditus. ;gepepepian />w- 
»^j addere, plumare. ^epep-epeb 
pennatus, plumatus. ^e-pecigian, 
-pcrran accire. geperob accitus. 
£epian f*//^. gepi^o chymojis. ge- 
pilb campus, gepilleb repletus. ge- 
pillebneppe complementum . gepil- 
lenbhce expletivus, expletive. ge- 
pinban invenire. gcpmbige capax, 
captavs. £epi]?epab plumatus. j^e- 
pla*pc-hamob incarnatus, came ob- 
dutlus. ge-plsepcnepje incamatio. 
geplea fugere,nuga, ge-pleapb er- 
ror, Wtf/>f<tf. gepleob haccleAarer- 
»<*. gcplicrr.an fugare. gephmeb 
fugatus. gefllC vannus, cribrum. 
gephcan contendere. Tjephce f*rfc*> 
we»///$jtf*r/0.;5epliupullice,-phc- GE 

geopn contentions . sephtjhpe <vw 

villatione. geplirhce certatim. "^c- 

yhzzjcifma. geplyman fugare. ge- 

plymeb fugatus. Jeplyc vannus. 

gepo gratia, gepog commiffura, 

gepohten decertatus. gepol grath- 

Jus. gepolgian implere. gepon c<*-> 

pere,captare. -gcyoWbecaptans. je- 

popan />e. gepophre timidus. ge- 

pop^ian promovcre. ge-poppopb 

padlus. ge-por-cyppeb compeditus. 

jeppae^e avgor, folicitudo, audita. 

^eppxgnan interrogare. geppas* 

gOfC onmivo pulcherrimus. sje)"pa> 

cepe&, -cupob omatus. yt-y\\xz~ 

pan, -pparcpian omare. geppcerpi-* 

genb ornans. geppaigan mterroga* 

re. geppean hberare. j;eppeaio& 

OTtf/? ajfetlus. %CFp£bwfextire. ge- 

ppe&cnlice fenfbilis. ge-pjiepjuan 

exhilarare. geppepjiob coufbhtione 

revocatus. %ey-i\eman perficere. ge« 

ppemeb, -pjiemebneppc ejfecJus. 

ge-ppemian, ge-ppemman efficcre, 

proficere. geppem^iga anatkcmati~ 

zare. "ceppeob liber at us. gepjieo- 

gan Hberare, emancipare. jeppeo- 

gynb redemptor. £eppeoIpob c</»- 

fecratut. geppepgian accufare. ge- 

pjuhran terrere. ge^jll^ob libera* 

tus. geppopen gelatus. ge-ppyg- 

nyjpe quaftio, confultum. geppynb 

reconci'iiti. geppy^eb confccratus. 

gepulpemman perficere. ^c-pullian, 

-pulpian baptizare. gepullot?, -pul- 

luhrob, -pulpab baptizatu*. £e- 

pukumian adjuvare. gcpulcumi- 

enb adjuvant, gepuluumob <?^/»- 

?«x. gepylan polluere. gepylenb 

polluens. gepylo'o pollutus. ^e-pylc, 

-pyko turma, caflra. gepyllan /w- 

plere, flernere, expiare. gepyJleb- 

oeffC complementum. gepyllcn&hce 

completivus. •cepyllunge perfetlio. 

gepylpra, -pyljxenb adjutor,adju- 

vans. gepyljxan adjuvare. jepynb 

inimki. gepynbig capax. gepyphce 

hajitans, gepyph^eb perculfus. ge~ 

I pypn G E 

p-ypn olim. £epypneppe antiquitas. 
^e-pypppian promovere. ge-pypp- 
pob projfieratus. ge-pypeb paratus . 
5e-pypdian pugnis impetere. £e- 
pypdub colaphts cafus. gegab fo- 
etus, ge^aban idola, idololatra. "gc- 
jabepian, -^abepi^an, -gabpian 
colligere .£e;s;abepun;s;e coilecliofom- 
pago. ^e-ssebepab copulatus. ge- 
;c;aebepebneppe colleclio. ge^sebe- 
pun£ compago. ge ^aelen incanta- 
tus. gegap »«£*?. t^e-^apelob /»- 
fifcatus, ^e^ap-pppsece turpitoqui- 
um. ^ejan colere,ire. pepit; ^e^an 
ex itinerefatigatus. ^eging/atum. 
Se-gansan fubfugare. 5e£eapcian 
adkibere. £e£eapcob praparatus. 
je-£eapnian mandatum deferre.xp- 
£eapob praparatus. £e-geappian, 
-pi^ean parare, prafto ejfe. ge- 
geappob paratus, pratextatus. £e- 
;geappun£e tarafeve. ^e^en^e £0»- 
ventus. ^e^epeo, -pelab veftitus. 
^e^epelan habitus, eye /us. £e£im- 
mob gemmatus. ^egiplan fafci*e. 
ge^ippenb pretext atus . ge-Jilabian 
exhilerare. ge-^labob exhileratus. 
^e-glabunge deleft at io. ^e^lenceb 
compofitus. getjlenbpian pracipita- 
re. ge^lenqgan, -^len^an compo- 
?iere y omare. re^len^eb compoft- 
tus, ornatus. Je^lepc lafcivus. f£- 
*j;liban /«£/. sepiep reg/0. ge-gni- 
ban frkare. gejnib, -tenfricJus. 
ge^mbinan atrite. ge^nunga^/k- 
»<?, oynnino, ill ho. ge-gobian <#/*- 
r?. je^obob ditatus. ge^olben^r^- 
_/?;?«/. £es;on£ fatum. %e$ocen ef- 
fu/us,fuflis. "sefrCySejuventus. ;qe- 
^parne hicommodus . f e^peman , 
-mian Writ are. jjegpemeb iratus, 
irritatusy laeefjitus. ^e-^peran /*- 
lutare. •gexpeczefalutatus. $e;$pin 
laqueus. ^e^junob illaqueatus. x;e- 
gpip eorruptio. ge-gpipan diripere. 
ge-^pipen c apt us, rapt us. ge^jioe- 
tan torquere. ^ejpunbeb fundatus. 
jjegpunben molitus. gegpunbpeal- G E 

h&nfundare. £e£ylb auratus. ^e- 
gyltan contubernales. £e<c;yman c«- 
r<«r<?. tje^ymeb obfervatus. ^egym- 
mob gemmatus. ^e-gypeb veftitus. 
^egypelan habitus, jej^ypian /»*/»/. 
■ce^yppan apparare. jehabban £<*- 
^r*\ ^ehaccob ylxyc farcimen. £e- 
habian confecrare. ^ehabob fo»/e- 
cratus. "gehxecafarcimentum. £e- 
haspran captivare, in carcerem con- 
jicere. ^ehaepr, -haspceb captus. 
gehaeptpe cataratla. ge-hadan mf- 
«?r*. gehaeleb fanatus. jjehadian 
falvare. gehadbpe fatius,praflan- 
tior. ^e-hseman ro/>£. ^ehaenan *<r- 
cufare. £ehaenb propinquus.gehxp- 
lice compar. gehaec calefatlus. £e- 
hapeb blap j><7»w ferment at im. ge- 
hal integer, ^ehalben cufloditus. 
£ehal£ian confecrare. ^ehalgob to»- 
Jfecratus, initiatus. gehalgun^ y2r»- 
elificatio. ^ehalpian obteftari. £e- 
halpi^enb objecrans. gehamerran 
hominem vagum atque herum nul- 
lum agnofcentem cert a alicui fami- 
lies addicere. gehac promiffum, vo- 
tum. £ehara <emuhs, inimicus. £e- 
hacen promijfus, nuncupatus . ^eha- 
rejiob cohibitus. gehacheojiran ex- 
ar defer e. GeheapbOb jun^ce Samo- 
thracius. geheah altus. ^ehealb 
cuftodia. gehealban confervare, ob- 
fervare, continere. Gob eop jeheal- 
be valete. gehealb bagap calendar. 
gehealben cufloditus. gc-healbnyp- 
je obferiantia. ^ehealbj'um parens^ 
caflus. ^eheaibpumneppe partitas, 
pudor, cuftodia. veheapa^ coacer- 
vat. •fteheayflridor. ^eheapan in- 
cidere. ^eheeb elevatus. geheenbe 
humiliatus. ^ehepi^ian vexari, de- 
primi. jehepe^ob vexatus. gehepc 
captus. geheprpe cataratla. je- 
hei^e prat urn. ^eheleb occult at us, 
fanatus. £ehelmian coronare. ge- 
helmob coronatus, criflatus. ^e- 
helpan adjuvare. £ehenan condsm- 
nare. gehenb prope. jehenbe pro - 
pinquns. G E 

pinquus. £ehenbnejye propinquitas. 
^eheneb humiliatus, exaucloratus. 
Je-hentan profequi. ;qeheopbne)"pe 
cuflodia. £eheop~ plenus bona feet. 
geheopreb animatus. jehepa fer- 
vire. gehepian v a flare, ^ehep^ob 
vaflatus. jqchepobe laudatus. £e- 
hilr manubrium, jqehineb humilia- 
tus. jcjehiopenhc allegoncus. £;ehip- 
ne) - )"e rumor. jehipj'tan frigere in 
fartagine. £e-nipian inficere. jehl- 
pi^an conformare. £ehl)"Ob forma- 
tus. ^ehlaben, -hlajben ovuftus. ^e- 
hlabian onerare. ^ehlneneb, -hlam- 
pob macilentus, te?iuatus. t;chlae- 
nian macerare. ^ehlsej'ran o?ierare. 
J^ehlaspccb impofitus. jjehleac /orte 
deftinatus. ^ehlenceb tortus. £je- 
hleo^pe con /onus, ^ehleop mugi- 
tus. Jehlib rifus. Jehhbab operculo 
teclus. jehlihhan deridere. gehlio- 
pan tranfire. ^ehli^cS rifus. jehh- 
pan fovere. tjehlucpob defwcatus. 
^ehlyb clamor, tumultus. £c-hlyp- 
can audire. ^ehnsegan extniguere. 
Sehnasg&e fu baft us. ^ehnaej-te w- 
ttoria. £e-hne)*cian mollire. £e- 
hnej'cob, -hnexab mitigatus. ge- 
hnycneb proclivis. ^ehnytjan /«£/- 
^re. jcjehoepeb auditus. gehopo- 
pobe gibbofus. j;ehoj;o& contem- 
ptus. Gehol natalis Chrifli. £cho- 
Icb, -lot* perforatus. geholene <*£- 
<//7a j. geholpen /<tf «*. jehopp /<?/- 
liculus. £ehopnun$ moeror. jeho- 
po^-e confcuere. ^ehopj-ab, -)-ub 
ff«<? impofitus. ^chopfi^enb fordi- 
dus. £ehpabian accelerare. $ehpa- 
bob profteratus. £ehpaepeb <//>»- 
*»J. £ehpece regimen. j;chjiemman 
impedire. ^chjieohnun^ confetlio. 
^ehpepob tattus. gehpepo exilium. 
£e-hpiepeb fubrutus. jjehpipe <^<?- 
wm, tetlum. ge-hpinan t anger e. 
ge-hpinenef taffus. jehpino edifi- 
cationes. ^ehpioppa metere. ^c- 
hpiopblft epulare. ^ehpoepeb com- 
motus. ^ehpope exterminium. ge- G E 

hjiopen defolatus. sehpumpen r«- 
gofus. gehpuxl tumulus, gehpypeb 
ever/us. JCehjiyran movere, coagita- 
re. x;ehpypeb nutatus. -j gehu el- 
lep e r cetera, aliufmodi. ^chu^ob 
nuncius vulttt acerbus. Gchul »#/<*- 
//> Domini, gehujan domeflici. £e- 
hupebpnaegl /^y/Wtf-^ehuflub «>«*- 
municatus. £ehu)"-)"Cipe domus. £e- 
hpa quifque. ^ehprcbe modicus, par- 
vus. £ehpa:bne)")-e fubtilitas,parci- 
tas,paucitas,parvitas. £ehpaep »»- 
^/'faf, ubique. ffhyx,\c]\c uterque, 
promifcuus. ^ehpanon undique. t;e- 
hpap ubique. ^ch-fcajipc converfio. 
^ehpebe paululum. gchpebnej-fe 
fubtilitas. ^chpCO]l)X mutatio. t;c- 
hpeoppian transferrer redirc. f^e- 
hfeueb madefatlus. tjchpectcb fx- 
citatus. ^ch)nbC)l alicubi, ubique. 

gehpillicnyrre, -hpilcnepjre ^«<?/>- 
f^. cehpinC pmn/tculum^ angulus. 
jehpippc tranflatio. gchpirob «/^- 
albatus. ^chpylc <7«w, qualis,omnis. 
^ehp\ r jiye tranjlatio, commutation 
converfio. ^chpyppeb tranjlatus. 
jehpyjipebncppe, -penepx tranf- 
7ntitatio, tranflatio. ^ehpyjipian 
transferre. ^ehpvppan convertere. 
j;ehybj -hybeb, -hybcn teclus, ab- 
ditus. ^ehybnej" diverforium. "ge- 
hybnyr open us. ^ehy^bc fyerabi- 
lis. "ftehyhz/pes, refugium. gehyh- 
Z2.njperare. ^ehyhten fperatus.^c- 
hyhrhc opportunus. ^ehylbe c//^<?- 
<//'<7, abditus. ^chylmeb jrondofus. 
^ehynan humiliate^ exautlorare, 
vafiare. ^ehyneb fublimatus. £;e- 
hvnian humiliare. jehypan audire. 
^ehypebnv)*., -hypnej" auditio. ge- 
hypneb cornifer. ^ehypnebu nae- 
bjie cerafles, coluber. £ehypnvj")"e 
auditus, rumor. £e-hyp)"ran frige- 
re, murmur are. ^ehyjipce phalera- 
tuSj ornatus. jehypftenb confor- 
tans. gehyjijTcFS comit. ge-hyjif- 
ro phalera. j;ehypp cu heus. r^e- 
hypjum morigeruSj obediens. %e- 
' I x hypj'umian G E 

hyppumian morem gerere, obedire. 
jrehyppumlice obedient er. gehyn- 
j'umnej'j'e obedient ia. £e-nypran 
animare. £e-hypteb animatus. £e- 
hyppeb increpatus. gehyppian im- 
properare. gehv^nej'pe tribulatio. 
geican augere. ^eicean addere. gci- 
ce& auffus. geicenblic adjeclivus. 
£eicenblic naman nomen adjecli- 
tuw, gei^epmeb affliclus. geihc 
auffus. on cpa £eihce bijugus. 
^eihznywzepaSia;. geimpob infer- 
tus. £cmcp ullian fcandaltzare. ge- 
innian inferre, claudere, recuperare. 
ge-:n'-egdob Jigvatus. geipmeb 
ctmtritus. ^elacnian fanare. gelac- 
nob fanntus. £e-labian excufare. 
^cl^ccan venando caper e. ^elaeccan 
apprehendere. ^elasccean arripere. 
£e-laeban ducere. gelseb, -lae'oeb 
<Aedu8us, tranflatus. gelaepeb Ori- 
tur, jrelcehr apprehenfus. gelaenan 
detrnherp. ^elsennran protrahere. 
^elasn, -laepe vacuus, £e-ljepan do- 
cere. £ela2peb,-l2epebpe,-l£epebO)T 
do&us, dotlior, dotlijjimus. jetee- 
pebnyppe doclrina. 5ela?puan im- 
plere^perfolvere. ^elseppob pajius. 
^elaeca exitus. ^elastan omittere. 
gelsere via. pela pega ^elsetru com- 
fita. je-laepeb laicus. hir ^elamp 
accidit. £elanbian appellere, accede- 
re, fundis vel pradiis locupletare. 
£elan£ mora, ^elangian accerfire^ 
liberare. gelangeb accerfitus. ge- 
lan£ob liberatus. ^ela^ian invita- 
re, congregare. ^ela^cb, -yoi> con- 
gregatus. -c;elapun£ congregation ec- 
clefia £elaupeb laweus. gelb com- 
penfatio. tjelban fihere. tjelbenb 
enixus. £eleap licentia. jeleapajtf- 
des. Cjiiftepgeleapa/^i?^ ch-ijlia- 
na. geleapan credere. gcleap-pull 
ikitus^ fidus. gelcay-pulnep, -pull- 
nyp fideli'as, credulitas. £eleap- 
Jipip frcides. £eleap-lea) - a infidus^ 
incredulus. £eleap-leapte, -lyr~e 
infdelitas, incredulitas. geleap-lice G E 

credibilis. geleappum licit us, £e- 
leahtpab, -rpob reprehenfus, accu- 
fatus. ^eleanan commodore, gelea- 
nian reddere, rependere. ^eleanob 
repenfus. geleap fa/fits, geleapc in- 
curia, negligentia. ^eleccan rigare, 
apprehendi re. geleccenb rigans. ge- 
leqqb jaclatus. gelecjjeb depofitus. 
Seleb pofitus. j^elepenb credens. 
^elepenpope excufatio. £elej;ep- 
gylb lupercalia. £elehb irrigatus. 
£elenba dives, gelenban appellere. 
gelen^b protraclus. ^eleo^an men- 
tiri. geleomab, -lomab radiatus. 
£eleopan tranfire^ tranfmigrare, 
obire. geleojiebneppe, -leopnep)"e 
tranjitus, obit us. je-leopnian d'ifie- 
re.'geleyeftudium.freleyyipa.n pa/ce- 
re, ^elej^peb mollitus. relecuan />w- 
p°dire. ^elerce impeditus. j;elepe 
fiavus. -geleyesproditus. ^elepenb 
proditor y prodens. jelic fimilis^ a- 
quality fimMter. gellC gellCUtn fi- 
milis fimili. pelican placere. ^elic- 
cecran, -licecan ajjentari^ fimula- 
re. jjelicgan cumber e. gehc-^ema- 
ca com par. ^elician placere. ^eko 
nyp fimilitudo^ fimulacrum^ chara- 
cter, gelicopr gemellus, gelicun^ 
complacentia. gehepan credere, je- 
lipeblice licit*, sehppaepcan vivifi- 
care, gehp^ean vivere. ^eli^ejie, 
-llgpe pro/fibula, luxuria y concubi- 
tus. gelihtan alleviare, mitigare y 
defilire. ^ehman glut in are. -jelimp 
accidens. gehmpan contingere. ge- 
limplic opportunus. ^ehopeb defun- 
c7us. jehopnej'pe tranfitus, gehp 
fiudium. ^ehppelicnyppe opportu- 
nity, ^elipeficcan lenire. gehpe- 
fxhz lenitus. ^elij^ian emollire, mi- 
tigare. jjehj'Ob +emperatus. gellec 
alveus. 5dm manipulus. j;elo cro- 
cus, seloca, -luce ecce. ^elocan boj; 
bal/Jla. ^eloccian demukere. jjelo- 
Z>2l fyondilia. t;eloban f-afres.^clot- 
fypt heptartyllon. ^elo^ian cello- 
care, jelogob collocatus. tjeloma 
Utenfilia. G E 

vtenfilia. gelome fiepe. gclomlarcan 
■frequent are. ^elomlaecenb frequen- 
tativus. £jelomlaecenbe popb ver- 
bumfrequentativum.'frelomlxcun'g 
frequentia. ^elomhce frequenter. 
gelonban aliquando. ^elojian diffi- 
cile. £elo)~p Jitppuratio. ^elp^/o- 
ria. ^elpan gloriari. jelc auratus. 
£eIuyob dileclus. ^elu^ian veil ere. 
£ehi)"~Fullian concupij'cere, delega- 
re, ^eluycyulhce ftudiose. ^eluj't- 
yulhenb, -}"ulli$enb delettans. ge- 
lucian latere. Gelycoj't: Didymus. 
^elyban appellere. ^elvfan credere. 
gelypeb permiffus. ^eiyyeblice />*- 
tientia. gdypenb credens. gelymp 
accidit. jjelymphcnyj'je opportuni- 
ty. $elynb adeps. gelyyeb redem- 
ptus. gelyyebnepfc liberatio. ge- 
lycyullice projpere. ^ely^en />er?- 
grinatione totius orbis peritijjimm. 
jcjelyrlab imminutus. £cmaab,-mxb 
vecors. jemaca aqua/is. jemacob, 
-cub faclu-s. t;cmxcca conjux. £e- 
nuecea «.v«?r. ^emazclic conjugalis. 
$ema;bla menftrua. gemcebpian 
condefcendere. £emx£eneb ftabili- 
tus. ^emac^-^icjx £/^0 deditus. j;e- 
mas^ potent ia. gemasj^Sa /**#/'- 
//<*. ^emamceb mixtus. jemaene 
communis, niter . £emarnelice,-ma:n- 
lice fowwzm/^r.^cracenigpylb *»»/- 
tiplicatus. j;emaennun^, -maennyjf- 
)*e, -maenfcipe pafcua communia, 
communio, contubernium. Jjemcen- 
yuman, -fumian communkare. ge- 
msenfumienb communicans. fe- 
maen]"umny)*)"e communio. ^emarpaj 
-pe, -po, -pu /?«« , limit es. gemjcp- 
yab, -] - ob magnificat us. jjemaqipan 
magnificare. ^emaepyun^ magnifi- 
centia. gemseytan, -nan faginare. 
jqemazft, -msejreb faginatus. ^e- 
mcece <j/>faj. geoaaecFseyc modeftus, 
moderatus. gcmxrycejTnyyj'e *»0- 
deflia. £emae|'pian dignari, honora- 
ry t;cma^nene, -ma£bne)-]-e gdr- 
rulitas, injlantia. gemah perv;cax y G E 

pertinax. gemahhc flolidus .£emah- 
hcnepc importunitas. £emahne]-)-e 
garrulit as,improb;t as . ^eman X'fl/rf, 
curare, gema&a conjdrtium.^em^n 1 ^ 
inter, on gemang yam interea. £e- 
man^e <:«??« j. j^cman^ian negotiari. 
gemaniaiyyye confetlio. ^emanian 
conver Jan. ^emannian militibus in- 
ftruere. ^emannob militibus inftru- 
clus. jEjcmanob admonitus. £emap- 
)ian celebrare. gcmapj'ob celebra- 
fw.gemapcypao martyr faclus. je- 
maj'elcyerwo. gemeapcan fignare. 
£emeapcob (ignatus, difpofitus. £e- 
meajipe mains, impediment um. je- 
mecca conjux. jjemeb vecors, co?i- 
fenjus. geme&enuan dignari. ^eme- 
bcmub temper at us. £e-mebep ^cw- 
mater. jjcmcbpeb e# materno late- 
re, ^emeh procax. x;cmelbob />ro- 
<//7»j. ^eme-lcaj - negligens. £emen- 
ceb, -mcnc^eb, -mencj;ebny) - )e 
mixtus, mixtura. £emencebx£ o- 
f^r^-. t;cmencebnv)")'e commixtio. 
gemenbe memoriale. t;emenb):ul 
memoriofus. ^emcn^an mi/cere, in- 
ficere. ^cmcngeb epicanus. jemen- 
j;un^ confufio, mixtura. £emeni£ 
pealb, - pelbc pluralis, multiplex, 
multiplicatus. ^emeni)" r«>*^. Fe- 
rnet; inventus, obvius, modus : ^e- 
bicnitjcnbhc indkativus : bebeo- 
benblic imperativus : pi]*cenblic 
optativus : unbep)?eobenblic /«^- 
junclivus : ungcenbi^enblic »zgfw% 
fryirx. jemeran invenire, obviam 
ire. gemcre me?ifura, modus. x;c- 
mereb piclus. gemere^an tempc- 
rare, ^emeregob men fur at us. j;e- 
mere^unge moderamen. ^emeren^ 
co7ive?itio. ^emerfseft moderatus. 
SemerpasjTlice modefte. ^emcr- 
pxfrny^j'e modeflia, moderamen. 
Semer-yan; metreta. ^emet^ian, 
-cian, -njjian temper are, moderari. 
gemcugunge moderamen. ^emc- 
tinj; conventio. t;emerlice fobrie, 
menfurate.f ) emczhc\xn'g moderatio. 
^emcu- G E 

gemecpan comparare. gemertan 
come ft ores. gemeru met rum. t^eme- 
cung conventio. gemichan magni- 
ficare. gemiclung magnificent ia. 
gemiclunga maqnalia. gemtblian 
d.midiare, ad dimidium perducere, 
f-jmare. getni&bjje jranum. ge- 
mibligan fr<enare. gemielc conco- 
ttus. gemtgan mingere. gcmilcian 
latlare. gemilbpian mitigare. ge- 
milbpienb miferator. gemilpcab 
mulfus. gemilpcab paetep melicra- 
ton. gemilpcab pin mulfum. gemilt 
abfumptus. gemiltpian mijereri. 
gemilcpung propitiatio. gemimop 
peritus. geminbbly^e, -mmbiglic- 
nyp memoriale. gemnibe memora- 
bilii. geminb-leap a?nens. geminb- 
jxop monument am. gemnippe foli- 
citudo. gemolpnobe putrefaclus. 
gemolten liquefadlus. gemot con- 
ventus, conciliabulum. cpae]>an ge- 
mot: conventum bidtcere. gemot 
sepn prat or ium. gemot-man con- 
cionator, /euior^ decurio. gemotob, 
-rub diclus. gemot-)' top com it htm , 
compita. gemunan reminifci. ge- 
munb ^W;Ytf/i<?.gemunban,-munb- 
bypban, -munbian protegere. ge- 
mychan magnificare. gemyltan c on- 
coquere. gemyltyb liquefatlus. ge- 
mynan reminifci. gemynbe mens, 
memoria^ cura, propofttum. gemyn- 
be-benimminge lethargia. gemyn- 
belic memorialis . gemynbian me- 
morare, in tender e. gemynbige me- 
mor. gemynb-leap amensjmmemor. 
gemynb-leapneppe amentia, ge- 
mynb-ptop monument um .^emytx'o- 
pup^e memorabilis. gemynegob 
memoratus. gemyngean commemo- 
rare. gemyptea rccordatus eft. ge- 
my^o" oftium. genacobab exutus. 
genacobian fe fiudare. genaeghan 
clavis figere. genaette vitlus. ge- 
namob ?iominatus. genapn occur- 
fus. ge-neabian indigere. geneabo'o 
necejjitatus. genealascan, -lsecean G E 

appropinquate, geneaji refugium. 
geneappan angere. geneappob ar- 
clatus. geneat colonus, Jervus,pa- 
rafttus. genetan cogere. genebbe 
coatlus. genebeblic compulforius. 
genemnian nominare. genemneb, 
-nob nuncupatus. genenbe atla. 
ge-neopian vifttare. geneopab vi- 
fttatits. geneopung vifttatio.^eneo- 
pcpab damnatus. genejl refugium. 
genejian ampere, genejieneppe //'- 
be ratio, genepian fiber are. genejieb 
liber at us. geneppbe artlatus. Ge- 
nep-bupuh, oppidulum in agro 
Uncolnie72fi. gene^an marte aper- 
ta domare. geng latrina. genga 
beon multumpoffe. gengyn conven- 
tus. genhlabe brachium maris , vel 
fiuminiS) in quod aqua profluens fe 
exoiierat. genian hiare. gemclebe 
carperra. genibeb invitus. genieb, 
-niebeb compulfus. genieppeb an- 
xius. geniht fatis. gemhtpum a- 
bundans. genihcpumian fufficere, 
abu?idare. gemhtpumlice fufficien- 
Jer,«£<?rfi7«.genihrpumneppe,-nyf 
abundantia. gemman caper e.fpmo- 
man tollere. genip nubes. gempu 
nebula, gemppebe compulfus. ge- 
nipepan dejicere, damnare. gempe- 
pob damnatus. gem : 5pian condem- 
?iare. genipan renovare. genipung 
renovatio. genlabe brachium maris , 
vel flumi?zis i in quod aqua profluens 
fe exonerat. genneahhe fufficienter. 
gennelung magniftcentia. genog, 
-nob. fatis. genoh lp fufficit. Gent 
Gandavum oppidum Flandria. ge^ 
numtn fumptus. genunge cito. 
genyclebe obuncus. genyban coge- 
re. genybbe, -nybeb necejjitatus^ 
invitus. genyb-maga necejjitudine 
alicui junclus. genyhtpull profufus. 
genyhrpum abundans. genyman 
capere. genyjipan, -pian egere, ge- 
nyj'ian collider e. geny}?ecan humi- 
liare. genyj^ejiung damnatio, hu- 
miliatio. geny^jian damnare. geo 

ol'm. G E 

elitn. yioc^eoc-box^jugutn^prjc- 
ceps,moleftus. £eoc-]~ecca, -j-ucca 
obex, £eop don urn. £eopp pian offer- 
re. geopppob immolatus. jqcopan 
donate, £eO)"on pontus. Jjco^ajia 
olim. jeo^capa jam. jeo^elepe 
frajligiator, joculator. ffO^e^c, 
-5eJ?-habe, -^o^^^oJ'-haSDc, -ju^, 
5uj?-hat>e juventus, indoles, £eo- 
^u^S-reojJun^e fcctuum deamj;. 
Geohol natalis Cbrijii. £eoh) - a/w- 
gultus. Geol feflum natale Cbrifti. 
jeolb folutio. ^eolcye flavus. ^eolc 
peapre lufcima. ^eolhj-rop, ;seol)-- 
cep virus, fa?ucs. ^eolna wis. £co- 
lo-peab croceus. ^eoljxpu vtrulen- 
tus. geolu flavus, mellmum, crocus. 
geolufe atlc iSerus. ^eolu-hpir 
gilvus. "geoluye flavus. £eolpm-abl 
iclerus. ^eolpe-blac mellinus. jeo- 
mene cura. geomcpian gemere .x^co- 
mian curare, geomoplic flcbilis. 
jeomop-mob gemens, mcejlus. £C- 
ompian gemere. t;comepienb, -om- 
pienb gemens. ^compunt; gemitus. 
geona adhuc. t^conan biare,barrire, 
garrire. £eon-ba:pan opponere. rc- 
onb per, ultra, ^eonb-blapen affla- 
tus, ^eontrcyppente retrogradus. 
Seonberran confteri. ^eonb-pa- 
pan, -pepan pertranpre, luflrare. 
^eonb-^an^an perambu/are.-^eonb- 
J^an^enb, -^an^ynb perambuLns. 
jconb-^eotan perfundere. £conb- 
£;oren perfujus. T;eonb-h)oppen 
luflratus. £conb-leohrenb perlu- 
jlrator. £eonb-)'Cinan pcrlucere. 
£eons-]Tincnb perlucens. t;eont?- 
)*cpiban pera^rare. geon&pecan 
fcrutari. £eont-j"cnb perfufus . ^e- 
onbpneab f»/*xf. x;eonb)"meot;an 
perjcrutari. jeonb-jpercan yfy>£rf- 
re. ^eons-j-pjixn^eb, -50b ^er- 
y?/^. ^conbj'pupnob fcandalizatus. 

geonb-fcjiaeban ffargere. jjeonb- 
jxpcb, -jrpe^b ffarfus. geonb- 
phtan contcmplari. £eonb-ypnan 
percunere. £eone /><>/•. reoneuan G E 

occupare. S eon 6 gemitus, femita, 
juvenis, ephebus. ^con^a ambulare. 
^conj-cempa f/ro.gcon^eji junior, 
vicarius. ^eonj^ep-bom junioratus, 
vicar/a potejlas, minor it as. £eon- 
£e)C 7/^/« minimus, ^eonghc ;arf- 
«///>. ^eon^licny)")" jwventus. £e- 
on^hnt; />«rr. ^eon^pe junior. 
j^conf; pip-man juella. ^eon-hpe- 
oppan reducer e. gjeon-hpenj=enbe 
reducens. vjcoman ofcitare. geonpc 
/'£/'. j^eon-jmeab enucleatus. £eo- 
nung barritus, rugitus, garrulita*, 
ofcitatio. geopenian <j/»f;vrf . £cop- 
man-lcap-, -le-15 maha. ^eopn, 
-ne ftudiofus^fedule. jjeopnejr *?- 
tentus, diligens. gcopnfull, -)'ullic 
nit C7it us. ambit iojus, jludio flagrans ; 
5eojinpulnyn' e fervor, diligentia. 
$,co]mian J/udere,petere. j;eopnlicc 
jtudiose, impense, HMX^gconnllGOp, 
comp. geopnlicofC. fuperl. ^coji- 
nejje, -nungc indu/hia, fidutb. 
•cjcopnop, comp. t;eojmo)t,iupcrl. 
^eopjierran infamare , turpare. 
geopj— erica. geopjTen ba£ keri. 
ge-opcnypian diffdere. ^coji) - enan 
defperare. ^eoppeneb defferatus. 
jeojipyjij'eb tradutlus. ^eojTcphc 
beflernus. ^eo~ adhuc. ^;eoi:an fun- 
dere, effundere. ^corenbe arteria. 
^eorepe fufir. ^coje^an fubdere. 
J^eoxa, -oxun^ fmgultus. jqcp calli- 
dus. ^epicob picatus. ^cplanrob 
plant at us. j;epo)"e grave do. ^cppicc 
comma, gepjncub ftimulatus. £e- 
punan comminuere. j;epynban con- 
tringere. geji annus, ^epab, -jiabe 
fubjugatus, modus, conditio, ratio, 
prudentia, prudens, doclus. £epabe- 
yp]\xceJermo folutus. gepabe pig- 
epxpea periti bell at ores, ^ejiaecan 
prebendere, affequi, porrigere. £e- 
jiaeccan declarare. gejiiece opportu- 
nitas. ^ejiasccan prebendere. ge- 
j".£e&c-ypjia:ce, -paebe-pojib Jbrmo 
Jolutus. jepsebian par are. ^e-pseb- 
man $rudenr 3 mjlrutfor. gcjiaeb- 

ny)7e GE 

nyppe conftitutio, confilium. ^epse- 
bob dollus. gepaebu phaler<e. ge- 
paep peop^an firm art. gepaehc ?*- 
porreclus. •^ ) eyixycn/egmentatus.^ ) e- 
pap ululatus. £epb 1'irga, virgul- 
tum. gepbelp cingulum. jpyiebene. 
ge-peapian tfoliare. gepeapob ^0- 
Yiatus. gepeahc reclus. gepec re- 
gimen, tumultus. tje-peccan corrige- 
re, indicare, regere, dirigere. ge- 
peccean refer re. ^epeccebnyppe £i- 
ftoria. gepeccelic ftriclus. gepece 
regimen, jepecebnyp correcJw. "ge- 
peceneppe interpret at io. jepece- 
nob expojitus. ^epeba apparatus. 
£epe"ou aplufira. gepe}a www, 
prafes, prafeclus, prapojitus, vice- 
comes , tribunus, decurio, comment a- 
rienjis, villicus, publicanus, exaclor. 
^epeppcipe, -pcipe comitatus, villi- 
catio. £epej;nian inficere. $epe£- 
non£ confeclio. gepeh" emendatus, 
expojitus. gepehtab ereclus. ge- 
pehran regere, corrigere. gepenian 
adornare. jgepenob conditus. gepe- 
nu ornamenta. £e-peocan Juffire. 
gepeonian conjjirare. ^epeonunge 
conjuratio. gepeopb lingua, Jermo, 
menja, refeclus. £epeopban tranji- 
gere. ^epeopbian reficere fit cibo. 
Sepeopbig-hup refeclorium. ^epe- 
opbnip-nyjr, gepeopbunge convi- 
•viunt. ge-peopan ruere. "gepey pa- 
lus. ge-pepcan quiejcere, feriare. 
gepepceo fenatus. gepepcpcipe 
otium,concubitus . gepeceb refeclus 
cibo. gepe^pa remex. gepeSpe ex- 
periens. 'geyieftpunauta. gephpam- 
lice annuatim. gepicob ditatus. ge- 
pibmen equites. gepipleb, -plob, 
-pob rugatus. ge-pihc re#i, r£>£?<?, 
jujlus. gepihuop r^/or.jjepihrojx 
reEtiJJimus . gepihtan corrigere. £e- 
pihueb emendatus. gepihc-laecan, 
-laecean juftijicare, einendare. £e- 
pihc-laeceb, -Irehc jujlijicatus, e- 
?nendatus. x;epihtnep correclio. t;e- 
pihc-pipian jujlificare. -pipenb j»- GE 

ftijicans, Sadducaus. gepim »«w?- 
r»j. gepiman numerare. gepim- 
cpaepc arithmetica, rhythmus. £e- 
pinan contingere. gepinen, -hpinen 
taclus. gepinn /<sr£or. gepip w^Er. 
gepipeb maturus. gepipan rapere. 
gepipene congruus. gepipenlic, -h- 
COjl, -licopt aptus, aptior, apttjfi- 
mus. gepipenneppe convenientia. 
gepiplic par. gepipman congruere. 
gepipc convenit. gepip 4erumna. 
geplice annuus. Gepmame Germa- 
nia. gepnbe fatagit. £epnpinbe 
conduclum. gepopa exterminium. 
gepopob rofaceus. gepofob ele r<7- 
Jaceum. gepoprob <?^«^ P a JP* s - 
^ejij" gramen. gepjx hordeum. J5ep- 
)"ume fumptus. gepumian pat ere. 
^ejiumpen rugoj'us. ^epumpenu 
nsebjie cerafies. gepuna i fecretis. 
£epunnen concretus. ^epuxluy?r^- 
pitus. ^eppigan parare. ^epyb 
/«*w. ^epyman aperire. gepyne 
myfterium, facramentum. gepyne- 
lie myflicus. gepypeb cone u jus. ^e- 
)*aca adverfarius . gej'acen accufa- 
tor. ^ej'abelob ephippiatus. gepseb 
i//'(f?«j-. gepseSbni)* myfterium. ge- 
)" serene diclum. ^epaelan proveni- 
re. gefaelb allegatus. -fteyxl-gefau- 
fte. gepselicop falubrius. ^eyidr^ 
felix. gej'aeliglice feliciter. SJepe- 
li^nyj-j-e, ^epsel^ fe licit as. Sepec- 
nypfe, -fsebuebnypj'e y?^«x, co;//?/'- 
£»//'<?, decretum. jepam-hipan c<?«- 
jw.gw. ^epam-hipob conjugatus. ^e- 
j'amman congregare, conjbeiare. £e- 
pamnun^e congregatio. ^ej'anco 
exugia. gepapene feminatu s. geixa 
tentigo. gepcabe difcretio, pruaen- 
tia. £e)"cablice difcrete, {rudenter. 
^ejxabpip, -pire difcretus, rationa- 
lity prudens. £ef cab-pvpu bi/lorta, 
torme7itilla. "geyexnez ebrius. ^ep- 
caenb confufus, contumelid ajfeclus. 
^eycxnbzn confundere. jepcasneb 
coUifus. gepcsenebiieppe, -csenin^- 
neppe contritio. gepcapen r^/«x. 
Repeal b- GE 

gejxalb-pypt fenecio. gejxamian 
erubefcere. jjejcapa, -pu pudenda, 
•^cycazfingultus. jejxeab agylban 
rationem reddere. Jjejxeabe ratio. 
gepceabny)' confufio. gejceabpij" 
prudens, rationalis. jejxeabpj'ne)*- 
)'e ratiocinium. gejxeapb conditio, 
creatura. jejxeamian confundi. £e- 
)"ceapa pudenda, x;e) ceapan create . 
£ejxeapen form at us. gejxeapu/or- 
w*. gejceapian furari, U'dere. ge- 
)Xeab-pyppan de (ponder e. £e-)Xen- 
ban row/" Wm*. ge-jxenb confun~ 
dens. ge) xenbnypx confufio. £e- 
jxeobe calceatus,redditus. gejxeopp 
ro/fo. gejxeopran deficere. gejxeou 
fymbolum, cancelli, gradus tigncus. 
gejxeopan circumffuere. gej cepan 
creare. gej cieppan acuere. gejxilb 
refugium. £e-) cilban refugere. xe- 
jxilbcb, -bob ajylo tuitus. t^e-jxilb- 
nep e tuttio. gqxinco exugia. x$- 
jxmbeb confitfus, depravatus. ge- 
t jxippan creare. gejxippan acuere, 
jejxippeb vefiitus,acutus. gejxola 
condebitor. £C)XOlTnan erubefcere. 
gejxopeb y^/of. gejcon fymbo- 
lum. jjejxoren allatus, collatus. 
gejxoru \acula. ^jejxpaspe accom- 
tnodus. j;c)X)ieabeb fcirptus. t;c)"- 
qiencan fupplantare. gejxpenceb- 
neyycjupp/antatio. gejxpipen cow- 
fejj'ns. gejxpopehce «/>/?. jejxpo- 
penyj" accommodatio . ^ejxpuceb 
arefattut. gejcpyb vcftitus. £e- 

jxpypen confejfus. gejxpypu r<e?r- 
mo?iia. SCfCy frf/fff/. JgefcjTC <&- 
t-//«j. ^ejxylb, -)xylban refugium, 
-fugere. gejxylbenb «//0r. gejxylb- 
gabe debitus. gcjxylbncpx defen- 
fio. gcfcylbpu fcapuU. gcycynb 
confu/us. gejxynban confundere.xp- 
jxynbnyp/e confufio. gqxyppan 
formate, ge) cypeb prapiitus. £e- 
jxyppeb acutus. gejxyppc <7/>/>a- 
ratus. jcejxyptan breviare. ge- 
JXypbC contractus, gejxalb */*/»*, 
•venditus. jejxan videre. jjejxcan GE 

petere, appellate, provocate. gefe* 
cebnej* confiitutio. gejxcebnyj-jx 
inauifitio , appellatio , provocat io. 
jejxcenb appeUans. je) ecgean <ror- 
rigere. gejeghan velificari. gejx- 
le tabernaculum. gejxlit; felix. Xp- 
) ehjne]-) c falicitas. ge-jxllan <&- 
r*. gejeman compovere. gejcnabc 
fignatus. jejxnb *»;//«*. jejxnian 
fignare. ge-) eoc 4gff». gej eon cer- 
wer?. £ej eopb hlap acrizymus pa- 
vis, gejeceb pofitus. gejxtebny) 4 
pofitio. gejxx^an contejtari. £ejxcl 
Jcamnum. sejxrnej" traditio. ^e- 
) ecnian infidiari. x > e-yerx:znfubfii- 
tuere, rejlaurare. gejxrbeb pofitus. 
gejercebnyjjx, -jxrne)") x, -fee* 
nyyye /?^^j", fgfra. -^eyeuney a- 
auor. gejxpene xt/«j. jejxpenlic 
viftbilts. j;ej"ibbab fcederatus. je- 
)*ibbe conjanguinetis. gepibbian /></- 
aficare. gcpbling propinauus. je- 
)"ibne)']X affinitas. gepbjum ^<?o- 
jffi/.f. x;epb)"umne)")x />*.v. ge) - ib- 
)"umung conciliate, geficeb *<?/<?- 
clatus. gepeclob, -jucleb imftrmm* 
tus. gepclub periclitatus. gej'ie- 
peb, -pib, -)Xib confuttts. gejigan 
occidere. JepgepajJ'reb coronatus. 
geph^e v/^i?. gepinjallicobe c<j#- 
tinuate. gepnjan cavere. gejin- 
hiyan, -hipob conjugates, -jugatus. 
gcpnigan nubere. gepnjxipe w<7- 
trimonium. gepnjxiplic co»\ugalis. 
gepon videre. gcj-iojxb, -pib, -pob 
confutus. geppian deliberare. ge- 
p^ foetus, comes, fatrapa, viceco- 
mes. £e)"rocunbe-man, -cunblic 
^k; ejufmodi efi conditionis , facialis . 
j;ep=6e-mon, -pi^-man /yf/«/. ge- 
p^pcipe/of/^/^. geptxan refede- 
re. gej'iupeb, -pib, -pob affutus y 
fartus. jej'lxa occidere. gejlcejxb 
tnanicatus. gep'segen, -j'lajen />«-?•- 
cujfus, c&fus, fixus, yerculfus. ge- 
p'l^hr interfeclio. jejlir-jhpe f^- 
villator. gej'lvc mor fus ,rima,fchi- 
fina. 'gG-yxnxQGLnfapere. gej'meo- 
K gin GE 

gan fcrutari. £e-pmepeb unttus, 
Chriftus. ge-pmeSeb complanatus. 
gepmicepab elegans. gepmilcan 
placare. gepmipp eb unEius. gepmi- 
ren illitus. gepmip-eb /abricatus. 
gepmypeb unSius. ^epniben ^0/*- 
*»j. ^epm^unge dolatio. gepnote 
gravedo, narium ftiUatio ex humore. 
gepoce ablaftatto. £epoben elixus. 
Jjepoben pypc-mete porratum. £e- 
j'cecan fequi. gepohb quafitus, re- 
quifttus. genome concors. £epom- 
nian convenire. gepommgean con- 
gregare. gepomnunse conventio. 
gepo^ par a/it us. ^epojnan a/fenta- 
ri } aj/erere. gepo]?ob affentatus. 
■sjepo^pepciga juftificare. geppaen- 
nm£ incit amentum, geppan murica. 
%eypa.manfuadere. geppannan^er- 
/uadere, jungere. geppeca affabilis. 
geppelia vicarius. ^ej'pelian fabu- 
lari. ^eppepob haftatus. geppillan 
difjipare. geppicceb conftutus. £e- 
ypon/uafto. ■freyyjomnjuadere.'ge- 
yipon$fibula i clavus,fa/cia.'g ) eypon- 
nen per fu a jus. ^e-ppopian invefti- 
gare. geppopnan calcare. gepppaece 
loquela, lingua, gepppjecelice lo- 
que/aris. £epppaecu oracula. £e- 
pppeca affabilis, loqui. ^ejpjiecan 
alloqui. ^epppin^an ajjurgere. £e- 
pppuc /edit to. ^e-pppyns fons. 
£e-ppunnen net us. f,eyz hofyes. 
gepcama lapidare. gepuaencne odo- 
ratus. gepc-aepn, -healle diver/b- 
rium. je-ptse^^ignyppe gravitm, 
conftantia^ maturity. gepual obje- 
£fio,obex. gepcala/^r. gepcanban 
ex'tftere. geptanben y^Wor. gepta- 
j?eiian, -p/olpaspcan, -j^olian fir ma- 
re , reflaurare. geptealb conftitutus. 
gepreb-hopp e</«#* admi/farius. ge- 
yzeneb lapidatus. £e-preop juven- 
cus. ge-pueopan regere. geptepeb 
initiatus. gepcepn ho/pit ium. £epr- 
f eopme hofpitalitas. gepr-hup ho- 
/pitium. gepricceb transfixus. £e- 
jxicean incidere. ge-ptisan <*/?*»- GE 

d?r*. sepnhce, -j-rihrun^e di/j>en- 
fatio. gepcihtigan difionere. £e- 
pnhtob diftofitus. £eptiilan yed<?- 
re. geptincan odorari. gepclrb bo- 
Jfiitalis. geprlrSneppe, -nyppe ho- 
ftitium, hofyitalitas. jej'tolen/ar- 
timfurreptus. gepconben detent us. 
geprpanbasg hefterna dies, £e- 
pupangob corroborate, geptpebe 
conditus. 'geyzpehzftratus.-freyzyie- 
on locare, lucrum, u/ura, generatio. 
geprpeonan lucrari, gignere. £ep- 
cpic feditio. geptpiban varicare. 
Septpinan, -rpynan acquirere, gi- 
g#erc.geptpob/>r0y?r//tf/0.£epcpo- 
ben infifcatus. £eptpobu fraudes. 
gepcpyneblic, -nenblic genitivus. 
£epcpyneblic gebisetiiyj- cafus ge- 
nitivus. ^cyzxxnftrepitus. ^e^cyl- 
lan compefcere. £ej"t:ylran ob/iu- 
pefcere. ^ej"~y]ian fedare. j;e]"uip- 
>*e& elimatus. "fre-yunti/anus, nata- 
tio. ge)"unt)j=ull integer, pro/per us. 
%e-yun&yulneyyefanitas.'£ ) eyunS)-ia. 
dexterior. gej'ungen cantatus. £e- 
j'ujxpenu confobrini. ^ejuyan ?<i- 
fm\ gej'pxnce&yi^^fwcf. gej'pae- 
pa, -po peripfema. £e)"psej' blandus. 
jej'f seplaecan blandire. fpyyxynyy- 
ye blanditits. ^eppx^jiunge animi 
deliquium. ^eppapa r^/W. ^e)*pec- 
can odorari. jjej'pep lan fopire. ^e- 
)")"epot> confopitus. geppe^ fonorus. 
gej'pel ?«/^r. geppenc affliclio. ^e- 
fpencan ajjligere. geppenceb «jp- 
<?»j. ^e)')'encebnep)*e, -ppencnep- 
)"e, -jpenccneppe aiHiclio. geppeo- 
popneppe aftutia. Jeppeojic »«^j. 
^eppeojip ferrugo. ^eppeotolab 
man'ifeftatus. j;epperan condire. ge- 
pperecob oxymelum. ^eppeSejiab 
lenitus. ^eppe^ian inveftigare. ^e- 
ppecran indulcare. £eppic, -ppiee 
fcandalum. fpypcexicejjare^excufa- 
re. £eppiccan recipifcere. ^eppicen- 
ne) - pe poevitentia, ce/fatio. geppi- 
cunj intermi/Jio. Teyyifiezn fi/ere. 
£eppmce, -jpinge labor ,fudor, ten- 

tatiOj G E 

tath, exilium. seppincebmp tribu- 
latio. £eppincpull laboriofus. £e- 
JfPipe flagellum. geppipophc aftu- 
te. geppippepnippe aftutia. £e- 
ppipppe ajtutus. £eppipia co?ifobri- 
nus. JjepprSeb praivalidus. geppoe- 
jna jurare. geppo^en filcns, mor- 
tuus, fopitus. j^eppogun^e filen- 
tiurn. ^eppopc nubes, fuligo. £e- 
ppunjjcn laboratus, flageUatus . £e- 
ppimbOb gladio accinclus. £eppup- 
cepna-beapn confobrinus . geppup- 
cpa forores. ^epputehan, -ligan 
oflendere, glorificare. gepputelun- 
£e manifeflatio. ^eppyncebneppe 
afflitfio. ^epybpum pacificus. £e- 
pybpuman reconciliari. tjepyclob 
<tfg<?r. £epypleb cribratus. ^epylvS 
viftf). ^epylppeb argento obdutlus. 
Sepylfroe aratrum. t;epyllan ve- 
nufidare, dare. £epvlr falfus. £e- 
pyl^e falicitas. £epyman cumula- 
te, onerare. ^epymeb cumulatus. 
Jepynelice vifibiiis. j^epyn^alian 
contmere. £e-pyn;cian peccare. ge- 
pyn-lupan co?i)ugales. ^epynco pro- 
(j>eritas^ commoditas, falubritas, fa- 
lus. £ec, ^eta adhuc, modo, capra. 
JJeracnian fignificare. £eracnienb, 
-tacni^enb (ignificans. ^eracnob 
fgnificatus. ^eracni^en&lice figu- 
rative, jeracnun^e fignificatio. 
getascan judicare.x^ezxhz monflra- 
tus. gerad, -rale feries, computatio. 
£eusepe accommodus. gecaepnep com- 
moditas, compendium, getala cal- 
culi. £eralab numerates, geralu 
tribus terra, £ecan obtinere, confir- 
mare. jecannebe fubatlus . ^ecapa 
inflrumenta. £erapian producere. 
£e~e porta. ffizetio tra&ui,priepa- 
ratus. ^eceah unitus. ^eueala bene. 
£erealb imputatus, numeratus. ^e- 
ceama qui rei empta fidem dat. ge- 
teaman advocatus, autlor. gere£;b 
uvElus. ^etreg^S marfupium. ^eue- 
lan accufare. jgerelb, -bun£ tento- 
rium, jeueb geplagen tabemacu- GE 

turn fixum. Gecele liber Numero- 
rum. anpealb gecele pff uteris nu- 
merus. mrenigpealb jeceie pluralis 
numerus. £ereleb numeratus. ge- 
cel^ob fugatus. ^erellan numera- 
re. ^etemeb, -mob domitus, man- 
fuefatlus. ^erempjiOb temper at us. 
recemp) ub cribratus. gereng mo- 
leftus, affetlus. ^ecenyp inftitutio^ 
adept io. ^eteob, -reohhab excita- 
tus, duilus, imbutus, decretus. re- 
teolob lucrifatlus. £e-~eon trahe- 
re. ^eteonb injuriam pajfus. £e- 
reojuan deficere, languere. ^ereo- 
jlOb defejjus, fatigatus. j;e-ceo- 
jiun^ languor ,defeclio. ^eteze pom- 
pa. ^ej'ajplaecan decere, convenire. 
gepasplice decens. jepapa fautor. 
^epapian, -papit^ean f aver e, pat r. 
j;epapob fautus^permiflus. ^epa- 
pun^e con/enfuSy permiljto. £epanc 
menSy decretum. ^c^ancean gratias 
agere. £epan£ excejjus. j;ej'eahre 
confdium. buran ^ej^eahre incon- 
fulte. ^;e]'eahtejae conjiliarius . £e- 
)?eahrian confultare. gej'eahrun^e 
conjidtum. ^ej^ean vigere^proficere. 
^ej^eajipan indigere. ^e]?ea~an con- 
fdium capere. ^epearin^ confilium. 
^epeaphce rite, gepeapob moribus 
imbutus. ge^enan afiimari. repen- 
can, -cean cogitare^ reminijci. £e- 
jjenebe extendit. £e]>enpum officio- 
fus. ^epeoban adjicere. gej^eobbe 
jconterminus, copulatus. gepeobe 
Jermo y idioma. £e]>eobeb aptatus. 
^ej^eobenblice copulativus .gej^eob- 
neppe conjuniltio y compages . ^ej'eob- 
yixsenejbcietasy conjuntfio. £epeo- 
pian fur art. gepeon vigere y perfi- 
cere, ere/cere. ^e]?eopian addicere, 
fubjugare^ Jervituti addicere. ge- 
j^eopab, -yaofubjugatus. ^epeplice 
decens. ^epicj;eb, -^Seb efts, ^e- 
pinc^, -pmgS honor, bonitas, me- 
rit urn. ^ebins concilium. j;e)7in^ep 
pypcan efficerefenatum. ^ejnnjian 
i?itercedere,paci[cijnterpeUare,covi~ 
K z ponere. 


GE 

fovere. gejnn^io apparatio. ge- 
pm^-ycezz redemption's pretium. 
gepirrg 1 ^ f acinus, sepinman atte- 
■nuare. tjepm^e, -jmr&enep ho?ior. 
~epopca fodalk, con for s , client ^affa- 
bilis. £e]?optian j'ccietatem inire. 
Sepopc-pebenne complacitum. ^e- 
j>optpcipe confortiunij contuber- 
n:um, familiaritas. ^e^Ogen matlus. 
Sepo^en on mae^ene w<*#£ virtu- 
te. ypcl gepo^en degener. £e}>ohc 
cogitatio. ^e'polan, -j?ohan /«///««•- 
re.pati. ^epolob paj/us. gepopcan 
cedere. jeppaece apparatus, ge- 
J>psepr attritus. ^eppapob cafliga- 
tuf. ^eppang *«r&t. poke)" ge- 
)>pan£ caterva. £e)?papen retortus. 
^eppeab correptus. caftigatus. £e- 
J>peanan ? -ppeatigan urgere, in- 
crepare. £e|>peauob invitus. ge- 
]>pec, geppecceb clangor^ opprejjus. 
geppeccebnyppe opprejjio. £ej?pe- 
gian increpare. geppej'C verbera. 
£ej>pin£an contendere, geppinge 
Jlrepit us, irrupt io. £eppm£;eb cow- 
frejjus. geppipceb opprejjus. t;e- 
Jppiprian, -ppiprkecan prafumere. 
£eppopi£an />*//. geppopob pajfus. 
Ztfpoyun'ge pajjio, crux. geppupen 
fompaelus. se]>pycceb, -J?pypceb 
oppreffus, deprejfus. £e]mp ^3fK- 
rw» r . gepupce fruticetum .^epujen 
matlus, adultus, £epuht vifum eft. 
%e]>un ftrepitus. jepurrgen illuftris, 
religiofus, aptus. £ej>un£enneppe. 
incrementum, gravitas. ^ej^un^en- 
ylb juventus, conftans atas. ge)7U- 
pilb patientia. ge^psb exiguus. 
J^e-ppaenan irrigare, emollire. £e- 
J?pa*pe confentaneus. £e}?p2epian, 
£e]?paeplascan concordare y reconci- 
tiare. £ej?p32plice conjlanter. £e- 
ppaepneppe concordia. ^eppaepnien- 
be complices, gep-pe^en, -ppogen 
/<tf*r, baptizatus. geppepnung co»- 
/e»??V.5eppian,-bian ungere. geppin 

/0rw?»?tf.£eppylbe?'< > / , >'0&^#vgK0- 
fjur, gepybban copulate, ge]?ybeb G E 

junclus. £ej?y$eb <?/«.;. gepylb />*- 
tientia. "gey yltehce patientcr. ge- 
jn'lbgian patienter ferre. gepylbig, 
-pylb-mob patiens. gcj?ynb condy- 
lomata, gepype ww. genban <:<?«- 
tinzere. gerigeb vinrlus. getihc 
fuafus, deceptus. gerihran inftiga- 
re. genhtlab, -leb acvmfhtus. ge- 
Cihan curare, mederi. geullan */- 
tingere. geriman accidere gecim- 
bepneppe adificatio. geumbpian, 
-bpigean extruere, adificare. ge- 
Cimbpienb adificans. genmbpeb 
adificatus. gerimbpo adiftcia. ge- 
Zlirib]mn< ) /lrucJio y definitio, adifi- 
cium. geuincge conditio. getinge 
facundia^ facundus. ^ecin^elice /e- 
/>/W«j, loquax. ^enn^nyppe fac'un- 
dia. ^erinrpe^ob punitus. ^erip- 
geb contritus. ge-~irelob intitu- 
/at us. ^e-npian concedere,pr<eftare. 
getlpOb concejfus, prteftitutus, tri- 
butus. get mzpr<eterea. gecogen 
excitatus, extracJus, reftriffus. £e- 
ro^enneppe convulfw. ^e-roppob 
ja&atus. %ezo-epompa. ^e-rpahr- 
nian expovere. ^erpahtnob expoji- 
tus. geupeminc monimentum^ mu- 
7iimentum. ^erpeop j^^r. ^e- 
r peopjie fidelior . gerpeopapr 7i^<?- 
hfjimus. rerpeopan conjidere. ^e- 
rpeoppull jW»j. ^eqieoppulhce 7?- 
de/iter. ^e-cpeopian confidere, fm- 
derari. jecpeopienb, part. £e- 
tpcopleap perfidus. %e-~\ ieop-leap-» 
nyppe perfidia. ^e-rpiepe fidelis. 
5e-rpipulab tritus. ^e-rpimman 
a di fie are. je-rjuopian jufUficare^ 
verificare. Jetpiopab ju/lificatus. 
Ze-zpifzn fidem habere, gerjni^ian 
credere, ^erpum wo^«5. gerjiuma 
w/'/?^ cohors. j;ecpupi^ian confide* 
re. ^ecpupob credit us. t^erpymeb, 
-zpymmci) perfe&us . £e-rpymrmn 
ordinare, diJJ>onere. ^eujiymminc^e 
adificatio. £e-rpymneppe perfua- 
fio. geqiymcum caUmiftratis. £e- 
cpypan credere, jecjiype fidus. ge- 
cjiypiau GE 

tpypian \uflificare. ^etpyp^ fide- 
lit as , Veritas, ^ertan obtinere. per- 
ron confirmatus. ^erugin litiga- 
bant. £e-cpae}"an defipere. gecpe- 
meb feparatus. ^erpi^an haifitare. 
gerpin gemellus, jecpmne him. £e- 
tpipa geminus, germanus. £e~pipan 
gemmi, torquere. ^e-tpypealb du- 
plex, duplicatus. rje-tpy-realban 
dup/kare. gerpynne gemellus. ge- 
cpynnyp conjunclio. jjetpypan tor- 
quere. $ecyb peritus. getybop pe- 
ritior. £ecybO)T peritiofifimus. £e- 
cybbpan par ere. £etybbpenb pa- 
rens, gecybnyppe eruditio. ^etyje;- 
jnan confentire. jecyhc exercitatus. 
Kecyhreb doff us, itleftus. £ctyhc- 
lob accufatus. £etyme jugum boum. 
^eryn^cehce ajfatim. ge-typian 
lacejpre. jjetypgeb detritus, con- 
tritus. £erypian annuere. jjetypi- 
genb annuens. ^e-up-epan exalta- 
re, augment are, prolongare . "geuye- 
pab, -pob exalt at us. Geul natalis 
Domini, £eunapian difiicere. Jeun- 
$a juvenis. ^e-unnan concedere. ge- 
unpeb fr//?w. ^e-unjieran trifiem 
redder e. £e-unpereb triftis fatlus. 
£e-unpot tnfits. ^e-unporpian <&- 
iW-p, contrifiari. je-unjiocpob f0»- 
triftatus. ^e-unpo^ian refellere. 
£e-un-pnllian inquietare. £e-un- 
j>pajpian diffentire. ^euntpeoppian 
Jcandalizare. £e-unr peoppob /?*»- 
daltzatus, -fraudatus . £e-untpumian 
<egrotarc, agrotum facere. ge-un- 
rpumab infirmatus. £e-untpuppob 
offenfus. £e-unphti;cab dedecora- 
tus. jje-unpupj'ab inhovoratus. je- 
urob alienatus, exclufus. £epacan 
lavguefcere. £;e-p2eccebneppe fragi- 
lity, ^epaecean afficere. t^epaecenbe 
ffficiens. gepaecian concitare. ^epae- 
bu i;f/?«. ^epse^e pondHS .^eprcjeb 
hefus, affeffus. j;epje^nian fruftra- 
ri. -^eyixhz feffus, faucius. ^epadeb 
vexatus. £epadten provolutus. £e- 
p<emne'cneppe, -nyppe corrupt io. G E 

gepa*nb verfus. jepsenebe diminu- 
tus. jjepsenian animum inclinare. 
ge-psepnian armare. ^epcepnob <??*- 
mat us. jje-psepban nocere. tjepaep- 
lsehr commonefaclus . £jepa;pcene /<7- 
/«*. "geyzlb potefias. ^epalb-Ie^eji 
habena. £epanbe cun&atio, vere- 
cundia. £epanian, -mjan dim'mue- 
re, amputarc. ^epanobe diminutus. 
jepapbob vg/Sir. gepapian cavere, 
•vitare. jcepeaba vada, brevia. £e- 
pcalc volutatio. gepcalcen volutus. 
Jepealb poteflas, camus, pudenda, 
inguina. £e-pealban imperare. £e- 
pealbep ff>onte. gepealb-lepep ha- 
bena. jepealleb munitus. gepeap- 
xvaxi pram oner e . h\ C Jepeap^ /i- 
^ww ?/?. jjepeaxen auttws. gepeb 
debacchatio. j^epeban vefiire. j^e- 
petbian fubarrare. gepebe i/^?/- 
mentum, debacchatio. gepebep far- 
lum. ■freyebyxyzfubarratus. ^epep 
textura.'^tfea textut. ^epeh^ene 
admotus. ^e-] elr-an imperare, cohi- 
bere, domare. tjepel^ian, -pelican 
locupletare. ^epeljab, -pehjjob di- 
tatus, pr adit us. ge-pemman cor- 
rumpere, inceftare. jepemmeb cor- 
rupt us. gepemmenb corrumpens 9 
mcechus. jepemminc^, -pemmin^c 
corrupt io, profanatio. gepemnej^be, 
-pemebe calumnia?ites. j;epenb co- 
chlea.' gepenban revert i. repene 
Jpes^fiducia. ^epen^e maxilla. j;e~ 
peruan illicere. ^ej'eojic opus, arx. 
j;epeoppe projetlio. j;epeoppen ja. 
Bus. gepeoji^ab infignitus. je- 
peop^an effe, fieri, ge-peop^ian 
donare, dignari, dignum effe. f£- 
pepnian armare. jjepepban nocere, 
vitiare. ^epepebliehc dulcoratus* 
"frcycymnfcedus /w/Ve.gcpcpi^ab in- 
defefjus. jcjepepob protetlus. ^epe- 
reb madefaclus. tjepican cedere. ^e- 
pician hofpitare. ^epiblian profa- 
nare, coinquinare. je-pibmceppian 
diffamare. ^epibiraeppob divulga- 
tus. gepibop tempeftas. jqepifab 
conjugatus G E 

tmjugatus. £jepif e fatum^e-yiy-im 
uxorem ducere. jjepippselij fortu- 
vatus. ^epi^lunj error ^pr<e(ligium. 
gepihte pondus. ^cjuIc^ mot us. 
Jjepill votum, voluntas, ^e-pilman 
deftderare. £epilnit;enblice,-pil)'um 
defiderabilis. £epilnun£e defide- 
rlum. gepin helium, ^epinnan /W- 
Tnkij colere agrum. jepinne /rf£or, 
pugna^ victoria^ lucrum, gepinne- 
Fulhce, -pinnpullic laboriofus^ lu~ 
croj'us^ vicloriofus. ^epin-pcop fla- 
dlum. je-pinrpeb adultus. £cpipb 
depravatus. £epipbelic bijforicus. 
^epip prafiius. ^epipceb, -pipcob 
optatus, adoptatus. ^epipcenblic 
optatlvus. jepipcenblic ^emer <?/>- 
tativus modus, ^epipcian optare. 
Jjepipcmg optio, aJoptio. v;e-piplice 
difttntle\certe, (api?nter. £epipnyp 
certitudo. gepippe prisfcius^ certus. 
ge-pippian dirigere. gepippobe m- 
Jlrutlus. £epi]*]'un;5 dtrecJio. ge- 
pipran epulari. ge-piprpull hut us. 
^e-pipr-pullian, -pipt-lascan */>«/*- 
ri. ^e-pipr-pullunje divltia. ge- 
pi~ ifitelleclus. gepica **/?/>, co«- 
y?i»x. gepitan decedere^ mori. ge- 
pirebneppe, -pireneppe decejfus. 
£epi~enb, -picenohce caducus. x;e- 
pirit; Jciens. £epiC-leap imprudens y 
infanus .gepib-leapce phrenefis^ftul- 
titia. je-pirneppe /<?/?*, confcien- 
tia. ge-pirnian punire. ^epicneb, 
-not> per cujfits. £epirobhce utique. 
^epicpcype teftimonium. £epic- 
j"eoc damoniacus. ^epic-peocnep 
morbus damoniaci. gepitClg **w- 
ligens^ eon fit us ^ d<emoniacus. gepla- 
cob^epleceb tepefaclus. geplaecen, 
^eplaetce /^^w.^eplice^ian /or- 
wwr*. ^e-pliregob formofus. xey\\- 
ri^ent) decor ans. geplo elegans^ ve- 
xuftus. gepopen fletus. gepopc 
0/>#*. je-popben, £epopht faclus. 
$epoppan, -poppian /^wre. £eppae- 
J?an infe&are. ge-ppecan ulfiifci. 
^epjiegeb aecufatus. geppegenblic G E G I auufat'ivus. ^eppe^enolic £ebi- 
^ebneppe accujativus cajus. xe- 
ppebx aecufatus. jjeppib glomuhs. 
geppi£en velatus. geppinc tortura. 
^eppinclob rugatus. vjeppin;c; /fro- 
ra. geppin, -re, fcriptura quxvis, 
hi/loria, frutetum ^eppiuan [cri- 
bere. geppicen [criptus. geppicen 
yppe legatum. geppiren yppe- 
peapb legatarius. geppicej" fata. 
geppipan alligare. ^eppipenb alli- 
gans. -freypiyet) alligatus. geppixl 
vices, geppixleb commutatus. £e- 
ppun£en vinclus. se-pulbop-bea- 
50b coronatus, decoratus. ^epulb- 
pab, -jiob glorificatus. gepulbjuan 
gloriari. repuna confuetudo. gepun- 
bian vuinerare. jjepunbob vulne- 
ratus. ^;e-punbop lseht mirificatus. 
£epunelice /blitus, rite, ^epunian 
ajfuefcere^ habit are , frequefitare. 
£e)-unob eonfuetus. ^epujiblob ^i- 
^?«x. jjepujipmeb fuppuratus. ^e- 
pupj'ian i?ifig?iire. tjepuppab, -\ot> 
hojtoratus. ^epyhu pondus. gepylc 
volutatio. gepylban regere. ^epyl- 
ben re flint! us. t^epylbop reclor. ^e- 
pylebe copulati. gepylleb coElus. 
ge-pypcan fabrkare. gepypce /»/<?- 
///Ve. gepyjicean facere. £epypbe 
fatum. gepvjlbelice excellenter , 
mmidanus. tjepyp^eb malediclus. 
^epyphr faclus,fac7um. ^e-pyphra 
cooperator. ^epyiimeb fotus. ge- 
pypmp putridus. gepyppan conver- 
tere. jepyp'S fiet^futurum eft •, pla- 
cet, gepyp^an /eri. gepypcob pia 
vinum faclitium. ^epypcan optare. 
gepyplice di/lincJe, etenim. ge-py- 
pepob aridus. geycean augere. 
jqeypepab fublimatus. ^eyfleb in- 
firmatus. Seyhc auclus, jugum. 
Sevlbian tricari. ge-yppan pande- 
re. ^eyppeb, -pob expanfm . jeyp- 
jeb t err it us. ^eyjinan oecurrere. 
geypnieb affliclus. 

Gicehg glacialis. ^iceni] - pe />r#- 

r/g<7. •Qty [cables, gibbe eulogium, 

proverbium. G I 

proverbium. ptt>ian canere, ludere. 
Sibbuns parabola, ^lbij; lertigino- 
fus. ^leja dator. £iepe m units. 
£iel&, £ilb, Jjyl& delubrum,numen. 
gielban /<?/i;e/ e. j;ielpo Jo/icitndo. 
pieman curare. £ien:ehpc negligit . 
gien iterum. £iepD virga. ^lepelan 
habitus, £iepnan /atagere, def dera- 
te. ^lej'C-huj" diverjorium. £iec 
adbuc. riecyiail cupere. %\f fi. £ip 
pen y\ fi forte, gipa charijmata. 51- 
pan <&?r, nubere. ^lpe, hcalice hy- 
pe gratia, charijma. ^lpep, -ppe 
/»rr«7. ^lpeplice avide. £ipepncp) e 
gaflrimargia. f,i) '-JJJEJT acceptor , 
raptor. £ipl <-a?w<ar. Jjipr dovuvi. 
Jipra, -ru ?iupti<c. gij c-bupe ?/ , <3 r - 

Iamus. £iptel!C, £ip^i£ nuptialis. 
£ipt-hup domus nuptialis. giptjan 
iiuptum dart. giptleo^6 epitkala- 
mium. gipu gratia, gipulc iiberalis. 

msecjap genere gigantes. £>ih] a, 
-JIHI5 fmgultus. ^lhpun^a exugia. 
glib fraternitas, collegium, folutio, 
t vecligal,numen. f t \\'oinfolvere. f^\\- 
ben pcbb <?r™. ^llbpcipe /•*/«•»/- 
/<w. gillepcpe, riUijxep pitw.ta. 
Gilhn^aham, vilke & i'altus nomen 
in agro Dor jet en fi. ^ilp jaHantia, 
oftentatio. ^ilpan jatiare. gilp- 
£eopneppe a;tf#tf gloria, ^llphce #;•- 
roganter. ^llpna jaclator. jilc dfe- 
liclum. gilce fuilla. £ikenb de/. ; «- 
quens, debitor, ^imznfo licit us ejfe. 
£im gemma, ^lmmj; matrimonium. 
jjimmian gemmare. £im-pobop 
dracontia. ^lmjTan gemma. 5m r/- 
#»*■. ginan barrire, ofcitare. j;inb 
/>*>r, w/rrrf. ginpaept 51 pe amplijjt- 
mum donum. gingajr, -^ejx, 5111- 
jca 7iatu minimus. gffigipep gtngi- 
ber. 5in^pa,-5pe7«»;or. gingpan 
minor es. £iman ofcitare. jmienb 
hiukus. t^inne amplus. pnnippe />/- 
tercapedo. ginun^ barritus^hiatus. 
x;io quondam. £ioC jugum, praceps . 
'^loeDa prurigo, jjiopolneppe w»- G I G L nifuentia. jio^ae^S-liabe, 510^=5? 
-£o : 6, -511^, ^loh^-hab jwventvs. 
giolaeca ow luteum. Jiolu aureus. 
J^iolu-peab ftf/tfr luteus , flavus. 
£ionb <vrctfw.j;ionj;e juvenis .r,\o\\- 
goppcipe fubjtitutto. giopnan w*v- 

dicare. 510pm)" improbita:. J^iocan 
obtinere. £iopan petere. £ipb £/»- 
£<?re. £ipbl cingulum. ^ljielan ^£>- 
fiitus. sipene laques. ^ljinan /^/<7- 
gcr^. gipneppe cupiditas. jqijipan 
garrire. gipycan-baeg /vr/.^ipcien- 
&e fmgultiens. j^ipe immo, j;i)"el, 
jij'le (i^/fJ. ?;i)'l&u, ^i)ihab obfida- 
tus. j;i)X ho (pes, turbo, fpuma^cer- 
I'ifite. £i)T-bupe diverjorium. £ir, 
^ira adhuc. ji^-cojin nigetta. £1^5- 
pan lavare. ^lrj'ejie avarus. £ir- 
)ian cupere. ^izyicn^, -pi^enb c»- 
f««. f;ir)'un^e «ww. jiu gry/Ji 
j;iuan </<zrf. Giull Januarius, Fe- 
bruarius menfes. Giululm^ ^«/»- 
////> . ^iunt;e juvenii . 

Glabe amnis, I at us, lapfus, fills 
occafus. Glabe-rrurS Glademutha. 
j;labcne fcilla, gladiolus, citocacia. 
J^labian exf:ilarare y gratificari. x^h- 
tunf, exhilaratio,gratulatio. ^la^ap 
fagax. ^last> /<^/»x. glaebene /«//«. 
5&&iice alacriter. ^ket-mob /<f- 
r»x. glacb-mobnej - ) c, gke&nejje 
alacritas. ^Ixmefiuclus. ^Ixn^ce, 
^Ixn^j'e pompa, fuperbia. glsepe 
fuccinum. ^Ixy vitrum. J^laepen w- 
^y^»y. ^lxj'en eaj;e glaucus ecu lis. 
5lxp-picu w/rx vitreus. Glaepcin- 
ga-byjnj;, urbecula qucedam in a- 
gro Somerfetenf. "^\xx.\\C placabilis . 
^leam gaudium. f^cay figax, bona 
indolis, jleapjie,compar. gleapepc, 
fuperl. Gleap-ceapuep «? £* G/ofe- 
flrenfis. Gleap-ceaptcp-pcipe co- 
rnitatus Glocejlrenfs . jjleaphce />r«- 
denter. ^leapnypjc^lcapjcipe^rw- 
dentia. jleb pruna. ^lefc-pxr /£»/- 
bulum. ^le&lice alacriter. glemmc 
macula, ^len, -nevallis. jlen&jnan 
^f/w^r/.jlen^a or?iamenta, glengag G L G N GO 

ornate, seslengeb, slengeb, -£ob 
ornatus. ^len^lice pompaticus. gleo 
gaudium. ^leopian /ocdtr/.Tjleopienb 
jocans. gleoplice dare, £lepan adu- 
lari. ^leping glojja. £iep ftlendi- 
dus. glib lubricus, labilis. gli&a mil- 
vus. £liban lat>i. glibenb labens. 
ghbhenb nut abmidus . glie g<*«- 
&n. jjliep-meben fidicen, tympa- 
niftria. 5I15 gaudium, mufica. 5I15- 
beam tympanum. jjli^-cpaspt w»- 
yfr*. ghs-samen jw*. shs-seonn 
<//V*x. ghg-man fidicen, J'curra. 
jlio&a milvus. glipi^ena corufcans. 
^litenan corujrare, flavejcere. 5I1- 
cenunj corufcatio. glinman fiien- 
defcere. ghpepe par a fit us. glip- 
hleo}>pienb muficus. ghpian yr»r- 
rawz *gere. globen caltha. globian 
manfuefacere, propitium reddere. 
£loeb /W«*. £;loeb-pcop batiUum. 
Jjlop chirotheca. glop-pypc */>o#/- 
#*ra £er£<?. glonimung crepufiu- 
lum. mop^en ^lommunj; crepufiu- 
lum matutinum. sepen-glommunj 
crepufiulum vejfiertinum. glopan 
candere. glopenb candeficens, can- 
d.ns. glyba milvus. glybeping , 
-jiuny^fantajma. glyppa interrap- 

Hs. glypus S^- Styr^S £ /o ^- 
*/'<?. jhp-beam tympanum, glypian 
tympanum pulfare. ^lypienb, glyp- 
meben fidicen, tympamfiria. 

Gnasgan, gnapan rodere. Jfjnaet, 
gnac cynips, vefia. gne^eneppe 
frugalitas. -ftnefthce parce. gnej?pe 
7nediocris, modeftus ,-frugalis . gniban 
confricare. gnibill pifiiUum. gni- 
bing fricatio. gnopnan meet ere. 
gnopman lament art, murmurare. 
jnopnung gemitus, murmuratio. 
gnyppan ftridere. 

Gob ^o»<ar, rw. Dew. gob seppel 
cydonium. gofcbeapn /»«er lufiricus. 
gob-bop^e, -bophge gw/ ^ r* #//- 
^»« Deo prafiandd pro altero fide- 
jujferit. j;ob-bore mulcla ex deli- 
clis in Deum admijfis obveniens , GO 

mulSta ecclefiafiica. gobcunte dm* 
nus. ^obcunbe-boce compenfatio ec- 
clefiafiica. gobcunbe lapeop theo- 
logus. gobcunblice divinus, divini- 
tus. gobcunbnyppe divinitas. 50b- 
boen, -bon benefacere. $obe e «^w, 
fiimulus. Gobep cennepepe D«- 
/wn*. Gobep bun Horeb muns Go- 
bep ept devotio, Dei causa. £obep 
hup temp I urn. gobep-man prop be- 
ta. Gobep ppel-boban Dei praco- 
nes. Gobep J>ancep Deo grattas. 
gobep J^eop^e Jacrilegium. gobe- 
paebbe purpura, gob-paebep J'ujce- 
ptor. Gob-gelba facrificium Deo, 
oblatum, aeremonia. gob-giiohce 
phanaticus, ce. gobjCjunbe divtnus. 
jobgunbnyppe deitas. ^ob-gylb 
ara. £Obian refiaurare, meliorare, 
fanare. gobleap infauflus. ^;ob-mo- 
be}i fufceptrix. £obnyppe bonitas. 
Job-pibbe cognatus^ftonfor. Gob- 
ppell Sermo Dei myfticus, Evange- 
lium. Gob-ppellepe Evangelifia. 
JOb-ppelhan evangelizare, pradi- 
cere. gob-ppelkce evangelicus. 50b- 
pppsece oraculum. ^ob-puna filius 
lufiricus. gob-pebbe Jegmentum t 
byfjus, cyclas. gob-ppaeca fcelefius. 
£olb aurum. ^olbbleoh chryfoly- 
thus. golben aureus, jolbep bpyc- 
ta opulentus. golbe peofobe fi- 
gment at a. £olb-pel bracJea, peta- 
lium. golb-pinc aurivittts. golb- 
pylb braclea. golb-pyn^ep digitus 
an?iularis. golb holb tbefanrartum. 
golb-hopb thefaurus. ^olb-hop- 
bian tbejdurizare. ^olb-laspjia bra- 
ttea. ^olb-msejrling auricbakttm. 
jolb-pmi^ aurifaber. goma gum- 
mi, palatum, gombon obedient ia. 
gomol comatus. jom-ue 1 ?) dentes 
molares. 5011b c/Va/w.^onb-pepenb 
peragrans. 50115 grejfus. ^ongan 
ire. gon^el-paepjie, -papjie aranea. 
^on^enbe gradiens . gon^-pcole la- 
Janum. 50)1, gope fimus, lutum y 
fanguis y tabum. gopjx erica, tri- 

buluSy G O G R bulus, juniper us. £op avfer. gope 
inneipe anferis exta. ^op-hapoc ac- 
cipiter^phafionophonus . xp)'Z arun- 
dinetum. Goran Gat a. x^otenfu- 
(us. gotenbc f undent, jsjo^pepe- 
)"an£ harmonia. Goc-lanb Got hi a. 
jor-fo^e herba ad epilepfiam, ad 
vulnera , ad apojlcrnata. ^ounj; 
gem it us. 

Gpaeat grejfus. gpse&an /«?^re. 

gpaebaj" gramina. gpsebl£ avidus 1 
vorax. frivxSifrhce avide. ^jise£>ij;- 
nej'je aviditas, voracitas. Jjiaep, 
-pe /«cw, Jepulchrum, frelunca, pe- 
nicillus. 5pae)-eji fiulptor. ;s;paep 
pex fcalpellum, calum. gpaejX 
fculpti/e. 5)lie^ glaucusferrugineus, 
canut. jpaej^-hxpc ferrugo. ^pxjy- 
hpxte /^r.^jvxmian irritarejgpxp 
fulcus, lucus. Spay gramen. £px)"- 
jpoen gramineut, fondens. £pxr 
lacrumare. ^pxrra furfur, jqpa- 
yanfcu/pere. gpaj=en fculptus. £pa- 
pepe fiulptor. ^pam furor, furio- 
Jus, moleftus. x;pama molefiia. £pa- 
man />*. jjpamacipc-cpaepr gram- 
matica. £pam-bxpe iracundus.^M- 
mian irritare. ^pamlice furiose. 
gpamj'cipe «r*. jjpanian gemere. 
Gpanc-bpyc^e , Gpanre-bpic^e, 
Gpancan-bpyc^e , Gpanta-ceap- 
cpe «r^x Cantabrigienfis. gpanufig 
gemitus. t;papan, gpapian pa/pare. 
^papienb traclans. jjpajian />*/«. 
jpeabayftw. £peat magnus. £pea- 
can-pypr, herba ad potionem vo- 
mitoriam. ^peanan grandejc:re. 
jpearnep granditas. Gpccipc Gr<£- 
ckj, Gnofticus. Gpcc-lanb Gracia. 
Sjic&ij, -bige w/Wirx. gpebi$nej-- 
jc avaritia. Jpeptap fculptilia. 

5P e S> SP el 5 g^««"- S|ici g//vw. 

gpemebe exacerbavit gpemetuiij; 
f-emitus. gpemian, gpemmanwr/- 

/rfr?, bla]f>hemare. ^pcmienb £/rf- 
Jj>hemans. Gpcna-pic, loci nomen 

ad Tkamefnn fid. gpene viridit. xl- 

%\\-x\\Qperviridis. gpene xp <wv- G R 

chalcum. spen-hxpene caruleus. 
Spenian ringere. ^pennep viridi- 
tat. ^penman grunnire, mugire. 
£pennij;an ringere. ^pennung r;'- 
<??«*. ^pennyp viriditas. gpeopa, 
^peoua oZfo. ^jieor /?^x. jpeopan 
germinare. £pep fovea, cuniculus. 
gpetan, gpetan penban falutare y 
valedicere.^iezm^Ju/utatio.^iez- 
ca furfur, ^pectan falutare, car- 
naliter cognofcere. ^etun^faluta- 
fi».gpet-)pypc £#«/<* campana.x\y\o.- 
ve prafeclus. gpipe avidus. jpi- 
f obe rugatus. ^pipull capaxjenax. 
jpi £-hunb f<?»M venaticus. jpillan, 
^picllan provocare. vjpim acerbus. 
bPima. ftrix. ^jnmena voluox. £pi- 
meran rugire. Jjiimcrcnb */eo;0- 
r<7»y, rugens. ^jiimerunj5 fremi- 
tus, gpiminj; venefrcium. jpimhc 
acerbus. £pimm ^^r. ^jnmmart 
ficvire. ^pimme, t;pimpe, ^jum- 
mejT acer,acrior,acerrimus . ^pim- 
nep'Cv, -nypj'e atrocitas. jjpimpian 
fievire. ■^\iimy\f ) cirofieviens.'^}iim- 
p pjnnj; «roK. ^jnmjun^ atrocitas. 
£pin /^tffaJ.jjpinban wo/fre.j;pin- 
bepe molitor. ^jnnblc o^x. gpinb- 
ro^a)" dentes mo/ares, ^jiine /^7- 
queus. ^pinian ringere. Spinu *»/"■* 
c6'»/. ^pipan capere. •^\\\^QX\captus. 
gjupenb capiens, captor. Jjpipe w^r- 
nipulus. ^pipenni) - , ^jupnejpe r*- 
ptivitas, corruptio. ^]ii)'lc cartilago. 
5pi]"llC horridus. KJH)"C molitura. 
5pi) - r-biran frendere. jjpirc-bi- 
Cunj5 ftridor dentium. ^pirtle c«r- 
^/7^<7.5pirrl-ban^r//7<ag/>/f;.t;pi)- 
Cjia cerealis. gprS/wx.^prS-bpyce 
/>^m violatio. gpi^ian patificare t 
liberare, ttteri. gprxSobe pacifica- 
tuSy liberatus, tuitus. tjpitra /»r- 
/«r. gpoenivV/W/V. ^poepe latrina. 
^jioeran Jalutare. £pom ^c^r. 
gpoit-pifC ^«J paftorts. Jpoplj; 
palpo. ftpoue lucus. ^jiopan germi- 
nare. gpopenb germinans. ^pop- 
ne)pe, -nyp viriditas. gpunan r/v- 
L mi?iare. G R G U G Y 

tninare, grunnire. gpunb fundus. 
gpunb-beopnyp profundum. gpun- 
£>e-y\ uhejenecio. gpunb-leap abyj- 
(us. gpunblinga, -lung funditus. 
gpunb-popa cartilago. gpunb-pca- 
nap ruder a. gpunb-ppyhg Jhiecio. 
gpunb-peallan fundare. gpunb- 
fezlle fundame?2tum . ^imz far , con- 
diment urn cervi/ia,barathrum gpy- 
mebe glippus. gpymecan, -rung 
fremitus, gpymman exafyerare. 
gpynban mo/ere. gpyne laqueus. 
gpype horror, gpypelic, gpypen- 
lic horridus. gpypbican ftridere. 
gpypde cartilago. gpyptlung/W- 
</or dentium. gpyc, gpytta /wr- 
fur,pollis. gpy^, 5pr6-bpyce/>tf- 
<r/V violatio. gpy^ep-pyp^ <//g7w 
^«i pacem habeat. 

Gu /. gugelboppe mergulus. 
gum, in vocum initiis eminent iam 
oenotat. guma vigilans, homo, gu- 
man noppepne wi aquilonares^ 
Normanni. gumena Dpihten £0- 
minum Dominus ; Dei titulus. gu- 
mian oblivifd. gunb />«*. gung j//- 
i>eww. gu^ bellum. gu : S-pana /rf- 
barum. girS-hapoc milvus. gu^- 
hepge /<?£/<?. gu^-lac &-#/ munus. 
fju^-mypce £*/// *«<?/. gu^-ppell 
4e7//' nuncium. gu^-ppaece hojtili- 
tas. guc-oman corruptio in vifte- 
ribus. 

Gycenyp prurigo, gybban /#<&- 
r*. gybbienb ludens. gybbe eulo- 
gium. gyb&igan cane re. gybbunge 
parabola, gyfcen Dea. gy&ena Dea. 
gybenhc vejlalis. gyp/, gypa^- 
tor. gyfan dare, gype munus. gy- 
pepnyp, -nyppe lufirum. gypxa do- 
na, nuptia. gypung conjenjus. gy- 
ganc gigas. gyl Jplendit. gylb>- 
/«//'<?. gylban Jblvere, aurare. gyl- 
ben aureus, gylbing-pecg aurifo- 
dina. gylb-paebene folutio. gylb- 
ye\te)\/extarius. gyllenb ftridens. 
gylm manipulus. gylp gloria, gyl- 
pznjatfarej exclamare. Sylp-geoji- g y 

ne /<?17>, arrogans, ja&ans. gylp- 
geopneppe t^w* gloria gylplice 
arroganter . gylp-popb ierbum glo- 
riofum. gylu deliilum. gylcan reum 
facere. gylue ca ft rat us. gyhrenb 
delinquens. gylcig reus, gylclice- 
pppsece blafphemia. gym gemma. 
gym-c) r nn topazium. gyman cura- 
re, gymenb foUicitus. gyme-leap 
negligens. gymeleapian negligere. 
gyme-leapnyppe, -leapc negligen- 
tta. gymene cur a. gym-pcan gem- 
ma, gymung nuptia. gym-pyphua 
gemmarius. gynan hiare, lucrari. 
gynienb ofcitans,lucrans. gynb cir- 
cum. gynb-leccincg irriguus. gyn- 
gpa junior, gynian hiare. gmnan 
inchoare. Gypep-pic Gypefiuka in 
agro Suffblcienji. gyp abies. gypan, 
-pap paludes. gypb virga. gypban 
cingere. gypbel unguium, gyptel- 
bpeb pugt 'Mares, gypbl zona, cru- 
mena. gyjib-lanbe)" virgata terra ; 
fundi menfura pro ratione loci di- 
verla. gypbl-hping ligula. gyjieb 
cintlus. gyinan vejlire. gypla, -Ian, 
-len habitus, (tola, gypnan J'atage- 
re -> gtftire- Syimenti jatagens . g> r Jl- 
nenblice defiderabilis. gypnepj - e, 
-nm^e/edulitas, ambit io. gypnian 
cupere. gyjjjian garrire. gyprcan- 
baeg heri. gyjipa-lonb fundus pa- 
luftris. gyp pan garrire. gyppe-pen 
palus. gyj-e immo. gypel, gypl ob- 
fes. gyjx Jfiuma cervifiie. gyptrel 
cifius. gyjxenlic hoftitalit. gypc- 
hup ccenaculum. gyu vos. gyc ]*o- 
j?j:e into xeriiis, ad hue. gjxan ob- 
tinere^ nancifci. gyre inundatio. 
blobep gyce fanguinis effujio. gy- 
renep cognitio. gyrenyppe acqui- 
ftio. gyte-pepeame rheuma. ^,j ,7 6- 
copn latleris } herba adverfus ven- 
tris conftipationem. gy^-jnpe la- 
far, gyepepe avarus. gycpian cu- 
pere. gytpienb cupiens, infatiabi- 
lis.^ gyepunge amor 3 avaritia, ufu- 
ra. 

Ha H A 

H. 

Ha ha, he he, interjeiflio rifus. 
haal-pcan lapis igniarius, crufla. 
haam camifia, fuperpellicium . hab- 
ban, -ben habere, tenere. haccan 
dijfccare. hacele chlamys, lacerna. 
hacine pufla. hacob lucius, mugil. 
hab, habe fexus, perfona, qualitas. 
hab-bote facrorum ordinum impetu 
'violator urn compenfatio. hab-bpeca 
facrorum ordinum violator, hab- 
bjiyce facrorum ordinum violatio. 
habeb ordinatus. habchce perfona- 
liter. habepun^a perfonarum ac- 
cept io. habe)" -man facris ordinibus 
initiatus. habian confecrare. habin£ 
ordinatio. habob ordinatus. hab- 
yyxpepronuba. habunjt; ordinatio. 
ha'bban habere, mover e. hxbbenb- 
lic habilis. hxbbenga cohibitio. hx- 
bejin nepa, cancer, hxca pejfulus. 
hxceb,-cib mugil. hxcepol exatlor. 
hxcile, hxcla paludamentum, pal- 
lium, fubucula. hxb-epn ceUarium. 
hxy , -)*e ferment um. hxp-be caput. 
hxpeb habitus, hasp ebnyppe abfli- 
nentia. Hxpelban Helvetii.hxyene 
habens, portus, res. hxpenbleat; 
butio. hxpen-leap inops. hxpep ca- 
per, hxpep-bire forceps, hxpep- 
blxre bicoca. hxpepn nepa. hxpc 
manubrium, vinculum, hxp-ran ca- 
pere, operibus explere. hxpeeb ca- 
ptivatus. hxptincel,-tincle empti- 
tius. hxptling captivus. hxpe- 
nybe, -nun^e c apt ivit as, funis, hxg 
Jepes. hx^elan grandinare. has^ele, 
hxx;le grando. hxgeppe larva, hx- 
^ejxcalb tyro, hxj-prealb ccelebs, 
v'ngtjyro, princeps. hxgreppe/^r- 
ca, larva, erynnis. hx£-]>opn (hi- 
nus albus. hxh fovea, hxh-peblan 
roftra. had omen, had, -lo, -111 fa- 
lus. hxlan fanare,caflrare. hxlenb 
janavs,falvator. hxl-bxyiejaluta- H A 

ris. hxle dux. hxleb teclus. hxle^ 
dux, vir exceUens, juvenis. hxle- 
tun^e falutatio. hxlptpe lacfueus. 
hxhg fanclus. hxll atrium, hxlme 
tedium, culmus. hxlo J'alus. hxl- 
yen'o extifeex. hxlpepa arujpicium. 
hxlj'epe augur, hxlpian aufykari. 
hxlj'untja auguria. axhl/alus, hx- 
lyb teclus. hxm habit at id. hxman 
coire, rem habere, hxmenb carna- 
liter cognofcens , adulter, hxmeb 
coitus, hymenaut. hxmeb-jemana, 
hxmeb-pcipe, hxmeb-pin^ matri- 
monium, coitus, hxmeb-pipc ma-, 
trona. hrmepe concubinus. hxn 
gallina. hxnan lapidare. hxnep ca- 
nabis. hxu-fU^cl gallina. hxngene 
cat a (I a. hxnnc belle fymphoniaca. 
herba. hxp aptus. hxphc compar. 
hxp-mxlum confluent er. hxpj" fi- 
bula, hxppian fibulare. hxp hky 
crinis, faccus. hxpa licium, cilicium. 
hxjiean pa^ol herhaceus. hxjie- 
ncj'je congregatio. hxppept mefjis. 
hxpp-epr-mona^ September, hxpt; 
lupercal,facel!um. hxpihu crinofus. 
hxpinj; halec. hxpn <eflus. hxp- 
nxbl calamiflrum. hxji-jceapbe 
alopecia, hxp^an tefiiculi. hxjiunj; 
audit us, audientia. hxpe man da- 
tum, munia. hxpel galerus. hxpepe 
praceptor. hxpl, hxpl-nutu cory- 
lus. hxjxe aftus. Hxprinj;, Hxp- 
tin^a-ceajxeji, oppidum & portus 
Haflingenfis in agro Sujfexienfi. 
hxppalpe aflur. hxb galerus, mi- 
tra,calor. hxtan jubere. hxtrejion 
veftitus. hx^ brujeus, thymus. 
hx^-bep^ean-pipan erica?. hx^5- 
cole calamancus, galea, hxpen pa- 
ganus, majlruca. hxpenbom paga- 
nifmws. hxpen-$ylb idololatria.hx- 
]>en-mm ethnicus. hxpenpeipe, hx- 
penyppe gentdifmus. hxc-neojit:- 
nyjpe furor. Hx^-pelba Hatfel- 
dia, ericetum. Hxpum regio Daniar. 
hxpung calefattio. hxcinj; calipa- 
tum. haeco fervor, hascol furiofus. 
h z hxc- H A 

haeccian capiUum cum pelle detra- 
here. hajtu calor. haepen putridus, 
glaucus. haspen-gpen car u leu s. hx- 
penne-bea^e hyacinthinus. haspen- 
hubela, -hybele britannica. hape- 
cepe auceps, accipitrarius. hapen le- 
vatusy ha bens, hapen-leap inops. 
hapen-leapte inopia. haperan, ha- 
y erian plaudere. hapoc, hapuc acci- 
ipiter. haga agellulus, manjio. ha^al- 
pcupe grando. hagan mora fentis. 
ha^a-p-opn tribuli. hage fceptum. 
ha^ian aggredi. ha^ol grando. ha- 
Jjolan grandinare. hagol-pcupe, 
-pcan grando. Ha£ulpralbepham, 
loci nomen in agro Northumbrenji. 
ha^u-ppinb mala, hal [anus, hal 
py Jm, hal psep {m, yxy hal fisfil- 
r uus. hal fe&onfinatus. hala peppe 
fpiraculum. halan pafcere. halbep 
falutaris. halb, -be cemuus. halban 
domare. hale caverna. halegepran, 
haligneppum findum find or um. 
halegin^; confecratio. benedidio. ha- 
leran falutare. halerre film, ha- 
leccenb falutaris. halepenb filu- 
tris. halp dimidius^ clima. halp- 
clungu femi-gelatus. hal^a, -^op, 
-feyzfindus, fandior^fandijjimus. 
half an findificare. halgan paepren 
quadragepma. halgan ptop taber- 
naculum. hal^etan, -goban maeben 
monialis. haltjian confecrare. hal- 
£ienne confecrari, facris ordinwus 
initiari. Halgo-lanb regio Dania. 
halfunffilutatio. halian fanefiere. 
hahbomefindimonia. halig, -£pe, 
-feyz fandttSj findior, findilji- 
mus. hali£an fanari. haligbome 
fandimonia^ finduarium. Hahg 
ealonb Lindiffarnenfis injula. Ha- 
\\f mona^ September, hahgneppe 
findztaSj ficrarium. halxf pypc 
'velamen find imoni ale. hah^unb 
ftruma. hahg ppir ficra fcriptura. 
halm fiipula. halobe finatus . lialp 
collum. halpabo fudarium^ ftro- 
phium. halp-beaph lorica. halp-bec H A 

pkyladeria. halpcobe Jlrophium. 
halpepe exorcifla. halp-pjepr cervi- 
co/hs. halp-panj; collijlrig urn. hal- 
pian obtefari, augurari. halpienb- 
hce importune, halpigan obfecrare. 
haipunj conjuratio, obteftatio^ au- 
gur turn, halp-pypc epicureum^nar- 
ciffus. halpcnb filubris. halpenblice 
falubritcr. halyen&neyyejalubritas. 
ham cami/la,popfes,JiiJfrago, domus, 
monaflerium. hama cicada, hamac- 
far6 convalefcit. hamelan fijfragi- 
nes fcindere. hamep 7»<a//«tf.hamepe 
portifculus. ham-paepc domi fe te- 
nens. hamm poples. hamma popli- 
tes. hamob indutus. hamop mal- 
leus, hamopa domejlici. hamop- 
pypc par. et aria. ham-pci|i adtlitas. 
ham-pirrenb domife tenens. ham- 
pocn domus immunitas. Ham rune 
Hantonia. Hamtun-pcipe Hanto- 
7ii<e comitatus. ham-peapb domum 
verfis. ham-peopub vicini. ham- 
pyjir fedum. han, -na gaUina, gal- 
Itu. hanbpeb palma. hancopp ma- 
nica. han-cpeb gaUicinium. hanb 
manm. hanba-pape cbiragra, per- 
nio, hanb-bell tintmnabulum.hanb- 
boc enchiridion, hanb-bpjeb vola. 
hanb-cla^ m ante Hum. hanb-cop- 
j - ap man'tca. hanb-cjisepr ars me- 
chanica. hanb-cjiaepci^ mechani- 
cs, hanb-basb opus manuum. hanb- 
b£eba homicida. hanb-pxpran fi- 
dem dare, hanbpaeprnunj manda- 
tum. hanb-paeprun^ mancipatio. 
hanb-pulle manipulus. hanb-^an^, 
-jonj^ deditio. hanb^ejieapc crea- 
tura. hanb-gepeopc opus manuum. 
hanb-^epinne manuum labor .hanb- 
^epjnre chirographum. hanb-^jiy^ 
pax manu data, hanb-hamup mal- 
leolus, hanbhpae^le mantile. hanb- 
hpile momentum, han'o-hpyppn ar- 
ticulus temporis. hanble manubri- 
um, hanb-lean pramium. hanbhan 
tradare. hanb-lm enchiridion jnan- 
telium y manutergium. hanblun^a 
cominus. H A HE cominus. hant-mitra exagium. 
hantppeopt yrfa' #*»//*. hant-pccat 
mantelium. hant-peax Jica, Jbcu>is 
manualls. hant-ptocap man:c<e. 
hant-pelen , -pylen mancipatio. 
hant-pyllan mancipare. hanttppe- 
lep fxx. maUuvl<e. hant-peopc opi- 
jficium. hanb-pophce manufaclus. 
hant-pypme teredo. hant-pyppte 
cubitus, han^an, hanjian pendere. 
op tune Iranian dependere. hanjje 
mons. hanjjen fufyenfus. hanneppe 
altitudo. hap canus, mucidus. hapa 
lepus. hapa-hune marrubium. hapan 
parcere. hapan-hrx;e lagopus \ hapan- 
j'pjicecil echium. hapan-pypt mal- 
•va hortcnps. hape-pot lagopus. 
hape-hune marrubium. hape heapo 
pmcap proceres. hape-minte, hapc- 
pinta colocafia, arum. hane-pyp~ 
herba leporina. happept-mona : t5 
September, hapian cane/cere, mu- 
cejcere. hapnyj" raucedo. hapunt;, 
hapnep canities^ mucor. happrcn^e 
canus. happelle canefcens. happenge 
albefcens, canus. happen^neppe ca- 
nities, hap raucus. hapian raucere. 
hapncppe, -nyppe raucedo. happe 
raucus color, lividus. hat calidus. 
haran dicer e, jubere.promittere,in- 
calefcere. hate militia^ vehemens. 
haten promijjus, nuncupatus. hate- 
pan anguflare. hat-heopt furiofus. 
har-hcoptneppe furor, haj^olrSan 
vena axillaris, hatian <ejluare y ju- 
lere, odijfe. hatient, haugent a- 
ftuans, jubens, odio habens. hati- 
^cnthc odibilis. hatol odiofus. hat- 
te diclus. hatte-pa^ol herinaceus. 
tuning odium, haue-lept egeflas. 
hapate fiffiu, exafciatus. hapan di- 
fiicere. hapepe/Wor. hapian jpe- 
Bare. 

He Is. heat fublimatus. heabop- 
hunt moloffus. heap lutlus. heapte 
caput, heapte be-ceoppan fecuri 
caput refecare. heapte bepla^en, 
-plc5en,hcaptehte capitatus.h<.a.;~- H E 

tc-peninc capitatio. heapte-peapt? 
tribunus. heaptian decollare. heap- 
tot decollatus. hezfizn levare>mee- 
rere. heapi£ triftls. heapot caput. 
heapot-astjie vena cephalica. hea- 
pot-beah corona, hcapot-bollan- 
ptop calvaria. heapot-bolptep cer- 
vical, heapot-buph metrcpolis.hea.- 
pot-cla'cS capital, heapot-cypic ec- 
clejia primaria. heapot-ece cepha- 
lalgia heapot-pseteji patriarcha. 
heaiot-pjvxrenne)) e difiriminale. 
heapot-^cmaca f'ocius. hcapot-J^ilc 
capitate crimen, heapot-hjeji capil- 
lus. heapot-lcahrep, -leahtjie pec- 
cata mortalia. heapothc capitalis. 
Heapot lie heaj^ Capitolium. hea- 
potlin^ coaqualis. heapot-man 
dux, prapofitus. heapot-mynpteji 
ecclefia fumma. heapot-pann cal- 
varia. heapct-pice monorchia, hea- 
pot-papc cephalalgia, heapot-plae- 
f,e capital, heapot-pmael capitu- 
tum. heapot-ptete capitolium. hea- 
pot-ptol metropolis, hcapot-ppi- 
ma vertigo, heapot-pxpc cepha- 
lalgia, heapot-pylm capitis fervor. 
heap-pan^ lament um,elegia. heapc- 
hn^ captivus. heapuc accipiter.hea.- 
put caput, heaput-balt front o/us. 
heaput-hjia^gel poderis. hexfrefe- 
pes. hea^o-ppint gen a. heah al- 
tus. heah-bipcop archiepifeopus. 
heahbuph metropolis, hcah-bytle- 
pe architcclus. heah-cpaept archi- 
teclura. hcah-cpseptij; architeilus. 
heah-ealtoji arch'ifynagogus. heah- 
ealtopman patricius. heah-en^le 
archangelus. heah-pcetep patriar- 
cha. heahpaeptel cafirum. heahplot 
matina. heahpope, -pjiu vitula. 
heah-^ejiepa fummus prapofitus. 
heah-sepamnun^e archifynagogus . 
heah^psepte anaglyfa. heah-heo- 
lo^e, herba, adverfus capitis dolo- 
rem. heah-heopt magnanimus .heah 
hypn anguli oculorum. heah lant- 
jnca irenarcha. heah-lajoeop archi- 
mandrita, H E 

wandrita, gymnofophifla. heah-leca 
archiater. heahhce altut. heah-mob 
fuperbus. heah-mobnepj'e fnperbia. 
heahnepje, -nvype celjitudo, fajli- 
gium, arx. heah-juin python, />>•- 
thonyjfa. heah-pacepb archipresby- 
ter. heah pcc-peop archipirata. 
heah-pan£epe/>n£<:<?«?0r.heah-pctl 
thronus, cathedra, heahpircenbe 
celfithronus. heah"6o cu/men, alti- 
tudo. heah-pun^en illuflris. heah- 
^ungenpe illu/hior. heah-pun^e- 
nepc iUuflrifJimus. heah-cibe tem- 
pus folenne, geniale tempus. heah- 
roppap JLlpes. heahylbepta pra- 
fiantifjtmui . heal atigulus. healanb 
ponder o (it}, healc anjra&us. hcalb 
devexus. healban tenere, frui, ca- 
'vere. healbenne depofitum. healb- 
nyj*j*e obfervatio. healebe pondero- 
fus. healp dimidium. oppe heal}" 
fepjuialterum. ^pibbe healp- duo &• 
dim-dium. peop : 5 healp tria&di- 
midium. healp- pars, on }?ap healp 
cis, citra. healp-clypienbe /<?>#/ z;o- 
£/?/?*. healp-cuice femivivus. healp- 
beabe femimortuus. healp-beaoan 
abl, -beabe abl hemiplexia. healp- 
ealb media atatis. heal pep heapbep 
ece hemicrania. healp heapob fin- 
ciput. healp-hunbap cynocephali. 
healp-man femivir. healp-pepuep 
mina. healp-pmpealc femirotun- 
dum. healp-rpynbel hemiffcherium . 
healpun^a dimidiatim. healp-pubu, 
herba utilis adverfus phlegmonen. 
healh-ptan crufia^ collyrida. healice 
alte. healle aula, healhc palati- 
Ktts. healma clavus. healme ramus, 
culmen,ff)ica, clavus. healm-ptpeap 
Jlipula. healpan trutinare. heal)" 
collum. healpeb capitium. healp- 
pan£ colli fir igium. healp-^unb, pa- 
pan pe aburan pe eapan pyept, pa- 
rotiijjcrophula. healpian obtejlari. 
healp-mene monik. healjxan colly- 
rida. healpunt; augurium. healc 
claudus. healran claudicare. hea- H E 

mol, -mul fi'ugi. hean provehere. 
bcanbipa rupes. heane pauper, hea- 
nep arx. heanlic pauper, excellcns. 
heanpa vulgus. heape ccetus, cumu- 
lus, legio, rubus. heap:an acervare y 
cumulare. hsap-maelum acervatim, 
manipulatim, gregatim. heapb du- 
rus, pa/lor, grex. heapb-heapa 
fcalprum. heapb-heop~a male mo- 
ratus, immifericors. heapbjan du- 
refcere, durare. heapbhee duriter, 
prepare. Heapb-mannep boc S. 
Gregorii Paflorale. heapb-mobe 
immitiijdurus. heanb-nebbe, avium 
rapacium epitheton, duri-roflra. 
heapbnyppe duritia. heapbpa ce- 
phalus, mugil. heapb-pael^a pefjt- 
mus. heapb-penbhce/ ; 'twe, rigidt. 
heape crin'u. Hean~e H>>rcu/es, fa- 
num^ lucus. heaph, heaphge fauum. 
heap-loccap crinis. heapm dam?zum. 
heapma megale, mitella. heapman 
ladere. heapm-cpeban calunmiari . 
heajim-cpi^ele cahnmiiofus , ca- 
lumniator heapmian infe/lari.he&]i- 
mint; l<sfio. heapm-heojiunepje 
jnurmuratio. heajimlic nocuus. 
heapm-locan dam?iatoru?n claujlra y 
i?ifernus. heajim-ple^a lis. heapm- 
j - ceajie,-]iu vindiila. heapm-j-ppxc 
calumnia. heapm-pppxcol calum- 
niofus. hea]im-)7jicccolnefpe ob- 
treilatio. heajipe lyra. heajipejic 
citharcedus. heanpepepe cithari- 
ftria. heappian citharizare. heapp- 
) - an^ pfalmus. hcajijva dominus. 
heajipahasle^ locus do?ninorum. 
hcajijian cardines. heappce-pannan 
fartago. heaji^ focus. hea~ calor. 
hea^epan complecli. hea"Solmbc 
nobilis. hea^un^en infignis. heap 
forma, hea-palbap nobiles,proceres. 
hjapan confringere. heapgap fimula- 
cr.a. heapian afciare. heapen dola- 
tus. hcapi-^pei glaucus, car ulcus, 
hebban levare. hebelj-belb hcium. 
hcbel-^ejib liciatorium. heben-hup 
lacunar, hcbeji caper, hecenu hadi. 

heban H E 

heban cavere. heb-cla^ ventrale. 
heb-clyya cu6. : cu/um .hett-epn gra- 
narium, prornptuarium . heben caf- 
fia. hebep fepes. hcbep-bpyceye- 
pti violatio. heyalbigcan ordiri. 
heyepondus. h2yef,tri/lis. heyeg- 
neyj'e trijlitia. heyegob trijlatus. 
hsyelb licium. hey-elb-|>paebay ii- 
cia. heyel-gypb liaatorium. heye- 
lice graviter, tri/le. hcycn jub- 
grundia, imbricamentum. heyen cae- 
lum, heyen-yapu angeh, coelites. 
heyia vix. heyig triftis, molejlus. 
heyigab, -j;ub trijlatus. hcyig-mob 
triftts. heyigneyfe trijtitia, mole- 
ftia. heyig-cymc gravis, hepg- 
Cyme gyle grave peccatum. hey 15- 
cymnyyye mifiria. heyiniy prejfu- 
ra. hcyzni^ c apt i vitas . heycpe ca- 
tarafle. hcyung eleratio, Jfiecula- 

t.o. hepylice molejle. hcg f«nu?n. 
hcgaj" crates, hejje /fyw. hegc-ch- 
yc, hcrba qusedam. hege-piye lap- 
fa minor, negge fipes. hcgh-yralb 
virgo. began /epire, heg-pepe con- 
text ur a ft pis. hegtyy fitix. heh 
<?//»/. heh-gcpeya/>r<*/?j. luh-pelb 
roflra. hehjxa altifftmus. heh-ptalb 
virgo. hehran perfequi. hehcenbe 
perfequens. hcioplome cmne ut en- 
file robuflius. hcl infernum, calx. 
hcla calx, hela me bet mihi. helan 
celare. Hclcol Hercules, hclb /"#»*- 
cetum, ambrofia. helban fervare. 
helbe fidelitas. hel-beoyol-pypp., 
hel-biobul onus, hclc »/*. hclcbc 
tetlus. helcmepe Styx, helepung 
trutina, momentum, hely manu- 
brium, helyclic, -y-enhc latheus. 
helyhng dipondium. Hel-gob Plu- 
to, hel-lama cicada, hehan ce/at e. 
Helige injula Elienfis. helle gehen- 
?ia, Jepulchrum . hclle-beapn gehen- 
nafilius. hclle-hunb Cerberus, hel- 
le-mepe Styx, hellejiune pythovif- 
Ja. hellcpcaTS Erebus. hclle-ymr6 
Vulcanus. hcllcyiCC tartara. hell- 
heojic exariimatus. hellicc. i?rfer- H E 

kus. hellic yuyl tartar us. hell pa- 
pan ma?/es. helm corona, galea, hel- 
ma clavus. helmihc fi-ondofus. helo 
Jalus. helpan auxiliari. helpenb 
adjuvans, ad jut or. helpe auxilium. 
helpenb-ba*p opifer. helpenbhc fa- 
luber, falubre. helpun, helpynegu 
python, pythontjja. hel-ypupa cal- 
caneum. heir capulus. heluji mo~ 
mentwm. heluji bleb jujla lance. 
hel-papa inferi. hel-pepeb exerci- 
tus infernalis. hel-pire inferni fup- 
plicia. hem Urn bus. heme^o hyme- 
naus. hemleac cicuta. hemhc lepto- 
phyllon. hemming pero. hen galli- 
na. \\cr\zxiJl>er?iere. henc gen erga- 
jlulum. hencp chamapitis. hen-yu- 
gel valuer is foemina. hengen erga- 
Jtulum. pob-hengen crux, hengeyc 
c aba Uus. Hengep zey bun mons Hen- 
gifti. heniye calcatio. hennc galli- 
na. henne-belle fymphonir.ca. heno 
en. henon bine, henran perquirere, 
venari, capere. henTSe, -^o, -^"u 
damnum, penuria. heo ea, ilia, ip/d. 
heoboji-hunb molojfus. heoyan 
plangere. heore lamentatio. heoye- 
lic funebris. heoyen elevatus, ar- 
cuatus. heoyen-harbbenb arc it e- 
nens, Sagittarius. heoyen-h|ioy la- 
cunar. Heoyej - -ham Evfjljam in 
agro iVigornienJi.heoyiznflere.hQQ- 
nncge lamefitatio. heoyinga orbes. 
heoyob caput, cardinalis. heoyon 
caelum, heoyon-cunb cwlejlis, coeli- 
tus. heoyon-heah caelum procerita- 
ie contingens. heoyonhc coelefiis. 
heoyonlic hlay ma?ma. heoyonhc 
onyjngeney oraculum ccelejle. heo- 
yonhgenbe caelebs. heoyon-pic re- 
gmim caelorum. heoyon-yapu cceli- 
cola;. heoyon-yepeb exercitus cce- 
le/lis. heoy-yang elegia. heoyung 
lamentatio, exultatio. heolype ta- 
bum. heolojian, heoljian trutinare. 
heolpa lanx. heoljreji-jceabo cha- 
os, tenebra. heolyrpa fielunca?. 
heoljTjuccc latebrojhs. heoljxpige 
tenebrojus, H E 

tenebrofus. heolc claudus. heom 
illos. heonan, -non hinc. heonon- 
pop^ abhinc. heonu en. heonun 
ny^ep hinc deorjum. heop acervus, 
rubus. heopa fycomora. heop car- 
do. heopa se^oeji uterque. heopa 
o^ep uter. heopcman aufultare. 
heopcnung attentio. heopb grex, 
ccetus, exercitus, paftor. heopban 
vaptharum. heopbap ftupte.heopb- 
clsep-pe chamadrys. heopb-paeben, 
heopbnyppe mu?ius paftor ale. heo- 
pob gr*x. heopou cervus. heopoc- 
bepj vaccinia, heopon-bpepe mo- 
rus. heopot-cpop vaccinia. Heo- 
nor-popb, Heopc-popb, oppidum 

Erimarium in agro Hertfordenft. 
eoporep-hopn comu cervinum. 
heoppa cardo. heop) uman obedire. 
heopu cor ) cervus heopra hilaris. 
heopt-clxp pe chamadrys. heopb- 
co^Sa, -ece morbus cordis, heop^ 
focus, heop^-cnihu famulus do- 
mefticus. heop^-paepu paterfami- 
lias. heojixS-pen-ng nummus in do- 
mos fingulas olim impofitus. heop^- 
)" psepe pronu ba . heop p-pe pob//z>/> s, 
familia. heopu-peoc cardiacus. he- 
opt-peocnep morbus cordis, heopc- 
psepc cardialgia. heoput-bepg vac- 
cinia, mora, heoy fiecies. heopaepc- 
lice familiariter. hep hie, capiUus. 
hepa major, fervire, fubditus. he- 
jiaclean heraclium. hcpan obedire. 
hepcnung aufcultatio. hepe hie, 
exercitus, legio. hepc-beacen fym- 
bolum belli cum, fpecula. hepe-bep- 
$a ftatio. hepe-bymepe fecialis. 
hepe-bypigan manere. hepepeoh 
frada. hepe pon£ oftifagus, ofti- 
fraga. hepegap hoftes. hepe-£ear 
armamenta. hepegeatpa appara- 
tus bellicus cultior folito. hepegung 
incurfio. hepc-hy%e prxda. hepe- 
lap- exercitus reliquia. hepe-man 
miles, hepeneppe laudes. hepenmj; 
expeditio. hepe-peape^//*. hepe- 
jxpaet via militarU. hepe-ceam HE H I condu&io exercitus pradat or um. he- 
pe-ppearap caterva. hepe-ppym 
exercitus, phalanx. hepe-toga dux. 
hepe-pasrep diluvium, hepe-pic 
ftatio militum. heppepce autum- 
nus, me/fts. hepgaban captivi. hep- 
gap hoftes, turma. hepge fanum, 
fimulachrum, exercitus, pradato- 
rum. hepgea^, -"&?& direptio,prar- 
datio, vaftatio. hepgenbllC lauda- 
bilis. hepghe exercitus. hepgian 
vaftare. hepjienb depradans. hep- 
Sung direptio. hepian, hepigean 
laudare. hepige exercitus. hepi- 
genbhee laudabiliter. hepinc tari- 
cus. heping far dina, laus. heping- 
mznfubjetlus. hepn angulus. hep- 
nip fenfus. hepnyppe aufcultatio. 
heppum aufcultans. heppumian o- 
bedire. heppumneppe aufcultatio. 
hepung laus. hepunga emulatio- 
ns, hep-pic ftatio, caflra, prafi- 
dium. hecan \ubere. here aflus, 
i?ividia, promijfus, votum. hecele 
acer. hecelice vehementer, mordi- 
cus. herenro - iniquitas. he'Se cul- 
men, altitudo. he^en-gilb idolola- 
tria. herol odiofus. hezzznjubere. 
hertian capillos cum ipji capitis 
pelle detrahere. herul invifus, odio- 
fus. heuelb licium. heuen, heuen- 
pic ccelum. hevec caput, hepen vi- 
ridis, hyacinthus, ccelum. hepenb- 
lice contempt im.hef^ay ftmulachra. 
hepipe commeatus. 

Hi iUi. Hibejinia Hibernia. hicse 
galericulus. hicemape parrax. hic- 
. gan moliri, perfcrutari. hicgean 
fludere. hibc exuviae, hibep hue, 
ultra citraque. hibep-cyme adven- 
tus. hibepop citerius. hibep-peapb 
horfum. hie£J fcenum. hieh altus. 
hielbon fonuerunt. hielpa manu- 
brium, hielm flipula. hielr capulus. 
hieneb humiliatus. hien^ per ditto. 
hieojibap ftupa. hiepan audire. 
hiepb auditus. hiepbe arimenta- 
rius. hiepbe-boc liber paftoralis. 

hiepe- H I 

hiepe-bopg ufura. hiepeb familia, 
conventus. hiepm^S aflutia. hiep- 
nyyycaujcultatio. hieppran frige- 
re in fartagine. hieppte-pannan 
fartago. hieppuinge frixur a. hiep- 
)'umne)") - e obedientia. hieptan ex- 
citare. hieptenbe f ovens. hiepc 
altifjimus. hiepe /pedes, color, vul- 
tus. hiepere dolatio, percujjio. hig 
altus. higan contendere, feflinare. 
hlge familia, diligens, diligentia. 
hi^e-leap negligens,inhonefius .hi^e- 
leaphce incuriose\ inhonefle. hi^e- 
leajx negligent ia,mhoneflas. hi£epe 
picus. hi^an moliri. Indian ajfira- 
re, attendere. higienb animadver- 
tens. hit; la, hig la me heii mihi. 
hlgllj'ta fcurrilitates. \\\Xf> fami- 
lia. higpe verna. hij^o - ntfits. hih- 
ran fperare, exultare. luhre ffies. 
h; he-leap diffident, hihchce fludio- 
fe. htif&oculmen. Hn, infulae no- 
men apud Scot os. hi la hi keu . hil- 
cap anfratfus. hilbe ajjeffus, defi- 
derium. hilhama cicada, hill mons. 
hilponga tympanum, him becpy- 
non ad invicem. humming pero. 
hina-ealbop, -ealbpe pat erf ami Has. 
hinb cerva. hinba pone, hmban 
pofl. hinb-bepian erineus, acinus, 
fiaga. hinb-cealp hinnulus hinbe 
cerva. hinbeppcipe nequitia. hinb- 
hele, -hele^e, -heole^e, -hiolcToe 
ambrofia. hinbpian imjedire. nine 
fervus, familiaris. hine-man agri- 
cola, hingpian efurire. hum-pro" 
exitium. ninc^S vifcera. hin^ de- 
triment um. hio ilia, hiolopa, her- 
ba quaedam. hiope rofa fylveflris. 
hiojia ill arum. hiopb, hiopeb cce- 
tus, familia. hiojic cor. h;opepchce 
familiariter. hipc, hipcp-ban coxa . 
hipep-banep ecejciatica. hijian au~ 
dire, hipb, -be cat us. hipbelice pa- 
Jloralis. hipeb conventus vwnacho- 
rum. hipebep-ealbop, -paebep pa- 
terfamilias, hipcbep-mobcp mater- 
familias. hipeb-pipce familiaritas. H I HL hippum aufcultans. hi)* ilium, hip- 
can calumniari. hi)*pan illudere. 
hippenb illudens. Hippanie Htffa- 
nia. hippazp cedna. hie hoc, tUud, 
iflud. ic hiu eom is egofum. hipens 
graffator. hi Opull odiofus. hiu hei. 
hip familia, (penmen, hipat? f ami- 
Hares, adttui, hcfpitun; ,uil"ptores, 
form are, finger e. hi -oro" familia- 
ris. hip-CU^llCe +aviu.<ir;ter. hi] C 
domus, familia, color, typ\s. f-hma. 
hipepe hypccrita, fabricator, blp- 
ge&ale divortium. hipjcenbe 
mulans. hipian formar ■. blpffige 
/ ransformatio, ironia . n i p t p :c m ':- 
lia, clientcla. hipipc lanbep tei >\e 
portio. hipipclice fa~niiiaritei . hip- 
lcap turpis. hip-leapneppe turnitu- 
do. hiplice tropicus, matronalis . hn - 
hce-yppxce tropologia. hip-jiu:. ci- 
ne, -j'Cipe familia. hippcipep pi> 
bep paterfamilias, hip-pcipep mae- 
beji mater familias. hipung fimula- 
tio, matrimonium. 

Hlab, hlabe onus, hlaban, -bian 
oner are ,congerere,haurire . hlabung 
hauflus. hljeben hauritorium .hla:b- 
hjieogol, -hpij^ol ant lia, tympanum 
verfatile. htaebipc faura. hlxblc 
fpatka, cochleare, hlxbpe Jcala. 
hlasfbi^ domma. hhrhreji rifus. 
hlsen mutuum. hktnan credere, hlx- 
ne macer. hlacriian, -nitjan macera- 
re. hlamnej'pe mscilentia. hbejX 
tnerces. hlxpran navigium oxerare. 
hlxpueb oneratus. hlxpr-j'Cip na- 
vti cneraria. hlxpe agger, acervus. 
hlap panis. open-bacen hlap pan is 
furnaceus. hla^big domina. hlay - - 
leajce inopia panis. lilap-mceppe 
calenda Augufti. hlap-opn furnus. 
hlapopb dominus. hlapopb-leap fi~ 
ne domino, hlapopbpcipe domina^ 
tio. hlapojib-ppice, -ryppe infideli- 
tas erga dominum. hla^ole ad ri- 
Jum facilis, ridkulus. hlahcilbe ri- 
de?is. hlanb lot turn, hlape acervus. 
hleahrop rifus .hleapy<a;/////.hleapan 
M fame. H L 

fialire. hleapenb falta?is . hleapepe 
fialtator, lepro/us. hleapejxpe fal- 
tatrix. hleapecxan exilire. hJeape- 
j>mce upupa. hleapun^e fait at io. 
hleape maxilla, fades, hlece rimo- 
jiis. hleba, -zefidile. hle£lcnby£- 
nans. hlehan rider e. hlem /onus. 
hleo apricitas. hleohtop rifus.hleo- 
ma^ay confanguivei. hleomoc,-mo- 
ce, herba quaedam. hleoman cura- 
re. hleop,hleop-ban maxilla, hleoji 
blcece faciei pallor, hleozzn firtiri. 
hleopop Jonus. hleopop-cpybe va- 
tuinium. hleopop-ptebe iaberna- 
culum, oraculi locus hleoppian ca- 
7iere, to7iare, increpare, incumbere. 
hleej'pienb canens. hleoppun^ re- 
dargutio, tonatio, cantatio. hleo- 
J>pymb fonorus. hleopan curare, fe- 
ver e, bo are. hlcopenb f ovens, hleop- 
yxyze calidus. hleop-prebe locus 
apricus. hleop^ apricitas .hlete firs . 
hlepan mugire. hlepenb boans. hlib 
tegmen, velamen. hllban hi are, de- 
hifcere. hhb-gata valva. hhb-£eac 
ffeudothyrum . hheze firs, hlipen- 
bpe minium, hhpian, -pgan covff>i- 
cuum effe, rutilare, eminere, in al- 
tum erigi. hlipgean miniare. hli- 
han, -hian ridere. hhhenb ridens. 
hlinan recumbere. hhnc agger limi- 
taneus. Jilimn^a fedilia,fulcimina. 
hlinun^e recubitus. hhonan recum- 
here. hhonienb incumbens. hlip [al- 
ius, hhja fama. hlip-bsep infignis, 
famiger. hhp-eab£;ejxa opinatifji- 
mus. hh)--ea&i£nej" claritudo. hhp- 
}"llll infignis, praclarus. hh]X audi- 
tus. hhpcan audire. hhjxnepe au- 
fcultator. hli^e tranquillus, hlocan 
irruere. hlobb portio. hlom, hlonb 
lot him. hlonb-able dolor ur walls, 
dyfur'ia. hlopan perire. hlopnenb, 
-nienb attovitus. hlopman expecla- 
re, terror e. hloc firs, portio, tribu- 
tum. hlocan fortiri. hlot-beobe 
uma. hlcr?) turma. hlocan £e£y- 
pelan lodix^ffi^ulum, chlamys, hlop- HL H N bote compenfatio damni turmd da- 
ti. hlopepe predator, hlojnan pra- 
das agere. hlo]'an boare. hlopenb 
boans. hlopung boatus, balatus, cla- 
mor, hlub fonorus. hlub-^eac ffeu- 
dothyrum, hlubneppe fonoritas. 
hlub-ptcpn, -jxemne grandifonus, 
<v oca lis. hlutan incurve/cere, accli- 
vare, fortilegi. hlurep, hlutxop 
lucidus, fimplex. hlutcophce luci- 
de, purus, fimplex. hlutxopneppe 
fimplicitas, hluccop pin merum. 
hlutxpe lucidus, purus, amarulen- 
tus. hlyb tumult us. hlyban clama- 
re. hi) benb tumultuans, garrulus. 
Hlyban-p opb, vadum Lido? fluvii. 
hlyb-monab Martins menfis. hly- 
henb ride?is. hlynian, hlymenb in- 
cumbere, incumbens. hlynn fenus, 
torrens. hlynnan fonare. hlypfel- 
tus. hlypa fcancile . hlyj'an celebra- 
re. hlyje fama. hlyj-jmll celeber. 
hlyjrc auditus. ypel hlyjx aurium 
gravitas. hlyjxan ^^^//re.hlyjxenb, 
hlyjxnienb audiens. hlyc, -zefors. 
hlyban fortilegi. hlycran fiortire. 
hlycrjiian liquare. hlyrcjiung de- 
fcecatio. hlypan calidus. hlypin^ 
refugium, hlyp^e apricitat, fo- 
tus. 

Hmecan necare. hnae^an hinni- 
re. hnx^enb hinniens. hoppa hnse- 
^ung hinnitus. hnzep, hnsppe ca- 
lix, calix bullatus. hnaeppun^e, 
hnappunge dormitatio. hnappian 
dormitare. hneap,-)-a tenax. hneap- 
lice tenaclter. hneapneppe tenaci- 
ty , cuflodia, hnecca cervix, hnecca 
jap fiafmus. hnepc mollis, hnef- 
cian mollire. hnej'dice mollis, de/i- 
catus. hnepcneppe mollifies . hnexian 
mollire. hnipele, -folpalpebra. hni- 
pol-qiumb, -cpump cernuus, qui 
front em caper at. hni^an, hmgian 
defiendere, caput inclinare. hniglan 
ftitamina. hmpan concidere. hnxan 
cornu petere. hmr cubu mafiiche. 
hniuol oxa fas pet ulcus, hnicu /<?»- 

dts. H N H O des. hnol vertex, hnoppa villus. 
hnot ton fits, hnur nux. hnuuu nu- 
ces. hnucce-beam nuclearius, nux 
arbor, hny^ela torment um.hny^hn 
putamina. hnypc mollis, hnyce 
mix. 

Ho calx, hobanca fi>onda. hoc, 
-ce malva, hamus, uncus ,canterium. 
hoc-leap malua. Hocnepa-tune, 
oppidum in agro Oxonienfi. hob 
cucullus. hoegfcenum. hop ungula, 
tufjilago, hedera terreflris. hope do- 
mus,ff>elunca, viola, hopep gibbus. 
hopepeb gibbofus. hop}?cla tefqua, 
/oca prarupta, umbrofa. hopull (b- 
licitus. ho^a cur a, terror, hojjan 
curare, confiderare. ho^enb curans^ 
conjiderans. ho^e cur a. ho^epcip 
prudentia. hogpsejT, -fxxWprudens. 
hogian confiderare, contetmiere, ge- 
tnere. hopenb obfervans. hojob 
obfervatus. ho^unj cura, conatus, 
C07itemptus. hoh calx, poples, fitf- 
fi'ago. hohpull follicitus, lucluofus. 
hohpulnvppe dolor, hoh-hpyjiping 
or bis. hoh-mob foUicitus. hoh-mob- 
nyppe follicitudo. hoh-pcanc tibia, 
crus. hoh-pino poplitum nervi. hoi 
cavus, caverna, calumnia, abditus, 
(piraculion. holan irruere. holan 
ceppan, quoddam nafturtii genus, 
hole vena, holb fidus, amicus, fum- 
mus prapofitusjmperator exercitus, 
cadaver, hofpitium. h.o\o\\c fidelior . 
holbepc amicifjimus. holb *J ge- 
tpype fidus <& verus. Holbeopa- 
nepre Holder neffe in agro Ebora- 
eevi. hol&liceT?^. hols-mob fidus. 
hole-bene convallis. holegn, -len 
agrifolitnn , rufcus fylveflris. holen- 
cenran, quoddam nafturtii genus, 
holh foffa, cevus. hohan excavare, 
perforare. hohhoc malua hortenfis. 
holmjja fruftra. holleac duricorium. 
holm collis, mons, clivus, abyffus, 
infula amnica. Holme, praelii lo- 
cus inter Cantianos & Dacos. hol- 
mege clivojus. holoce vena, hol- H O 

pran fornix, hole, -re capulus,fyl- 
va. holc-hana gallinago. holunga 
nequicquam. horn colobium, poples 9 
cholera, homa ignis facer, homme 
poples. homola morio. co homelan 
ad ignominiam . homop-pecg, her- 
ba quasdam. hon, hona cruci/igere y 
gallus. hon-cpeb, -cpeb cib galli- 
cinium. honb manus. honb-cla^ 
fudarium. honb-bynrap, -pmxllap 
alapa. honb-J?ent; firvus. honb- 
pypme acarus, teredo, honpreopc 
limpus. hooc harpago. hoob cucul- 
lus. hop circulus. hopzfi>es. hopian 
ff>erare. hopcb fperatus. hopenb 
J'perans. hoppa bulla, hoppan fali- 
re,gefiire. hoppepe faltator. hop- 
pepcjie faltatrix. hoppecenbe gc- 
Jliens. hop-pteopc limpus. hopu 
liguflra. hopap pituita. hop-cpena 
fcortum. hopb thefaurus. hopban 
thefaurizare. hopb-cleope, -copa 
cifia, fcrinium, camera, hopbepe 
thefauraritts. hopb-cjin cifia, cella~ 
rium. hopb-paca tkefaurarium. 
hopb-peapb thefaurarius. hopehce 
phlegmaticus. hopeyen fbrdes. hop J, 
hoph fimus, fcruta, phlegma, limns. 
hopij fordidus, mucidus. HopPSi 
Harudes. hojihc fordidus. hojni 
cornu. hojm-able hernia, hojin- 
baepe corniger. hopn-blapepe cor- 
nicen. hopn-bo^a c ornix . hopn-pic, 
-pcea^e pinnaculum. crx;e-hopne 
cucurbit ula. hopnunj; punu fpurius t 
adulterinus . hopp car do. hoppunt; 
punu nothus. hopp comipes, equus, 
herba graviter audientibus utilis. 
hoppa-hnscgun^c equi hinnitus. 
hoppan equo infiruere,mire. hojija- 
pcip hippago. hopp-beprpi&an e- 
quum afcendere. hopp-camb//r?g;/. 
hojipce audax. hopp-cpacc biga. 
hoppelcne, -peine enula campana. 
hojip-epn equile. hopp-hele hele- 
nium, hopp-hiejibe mulio. hojip- 
hp2el,quoddam balenx genus.hopp- 
hypbe agafb, pabulator. hoji)"lene 
M % enula 


H O H R tnula eampana. hopphc gfiaviter. 
hoppminr menthaftrum. hopp-py- 
J?a feretrum caballarium. hopp-pe- 
j;en agafo. hopp-pealh equifo, vere- 
darius rsgius. hopp-peapb agafo. 
hopu, hopupe fordes. hop-pet; de- 
vim, hopxhc fjualidus. hoy calca- 
neum. hopa cahga. hope-benbap 
ferijcelides. hopp probrum. hou 
mons. 

Hpaca fauces, gula, tujjts hpac- 
ca orciput. hpaco&elaceratus. hpabe 
agilis., velox. alacer. co hpxbe pra- 
ceps. hpabian properare. hpsecan 
fcreare. hpasc-Sebpasc bronchus. 
hpaectunga, hpaecunge fcreatio. 
hpzeb promptus. hpazb-bita blatta. 
hpxbelpe conjeclura. hpsebpepnep 
vehcitas. hpaebe-mona^ Martius 
mentis, hpxbe-ypjixce pro/a. hpse- 
fcepr brevifjttne. hpasb-hybignepj'e 
temeritas. hpcebm^e £w). hpasb- 
lice maturus, cito. ro hpseblic »i- 
Tnium feftinanter . hpceblicop ^##- 
/0<t«j. hpzeblicopt citijjime. hpajb- 
nvppe agi/itas, celeritas. hpaebpam 
vehiculum. hpseb-pilneppe pracipi- 
t at io, temeritas, fur or. hpaepen-por 
dinopodium, cjuinauefolium . hpsepn 
corvus, vexiUum Danicum. hpsep- 
rvm f finer e . hpsege caprea. hpse^l 
veflime??tum. hpse^l-llUJ'e veflia- 
riuTn. hpje^l-pen, -peapb veftia- 
rius. hpcem, hpsemm corvus. hpae- 
raan plorc.re. hpseme clamatio. 
hpajn capreohs. hpsepeb dirutus. 
hpsep impetus. hpsepco accubitus. 
hpae^a melotes. hpse^-bita blatta. 
hpxfteferus. hpas^-popneppe ce- 
leritas. hpse^-monaxS Martius 
menfs. hpxp cadaver, hpa^pa ar~ 
dea. hpa-^vppa funefus. hpahc fu- 
ticbris. hpam-^ealla, herba, ad fe- 
brem valens.hpamma cancer, hpam- 
pa, -pan-cpop acitula, allium fyl- 
veflre. hjian cetus,mufculus. hpanap 
rangiferi. hpape ultro. hpaplic fu- 
pebre. hpeac jlrues, met a. hpeam HR 

clamatio, ejulatus. hpean phthifs. 
hpea'Se-mup vejpertilio. hjieap cru- 
dus, cadaver, hjiec moderamen. 
hpecca occiput, hjiecj; dorfum. hpe- 
conbc cito. hpec&an rapere. hpeb- 
bin^; redemptio. hpeb-mob ferus. 
hpeb-monap men/is Martius.hjieyn 
corvus .hpepnep-po- chamadaphne. 
hpepnep-leac fatyrion. hjiege ca- 
pra. hpegle veftis. hpejnan plue- 
re. hpeh inundatio. hpeman plo- 
rare. hpemm , hpemn corvus. 
hpemman impedtre. hpemmep-poc 
polypodium, ranunculus, hpemmint; 
perturbatio. hpenban lacerare. hpe- 
man redolere. hpeoce rutilus. hpeo- 
be calamus, carex. hpeob-ihcig ca- 
re&um. hpeop- callofus. hpeopl, 
hpeophc leprofus. hpeopla, hpeop- 
nyp fcabies, lepra, hjieo^e, hjieoh 
turbidus. hpeoh-mob crudelis. hpe- 
oh-mobneppe crudelitas. hpeoh- 
nyppe, -pebep, hpeoneppe tempe- 
Jtas, fcabrities. hpeol textorium. 
Hpeopan-bune, Reppingdo?iia in a- 
gro Darbienf. H]ieop-)"xua Ri- 
penfes. h-ieopnip tempeftas. hjieo- 
pan ruere.hpeoyerfo corruens h)\eo- 
pop-h) r jibe armentarius. hjieoung 
anhelitus. hpeop crudetis. hpeopan, 
hpeopj lan poenitere. hpeope pceni- 
tentia. hpeophc crudelis. hjieop-^ 
ne))"e crudelitas. hpeppan tangere. 
hpeppuns tattus. hpepj-unjq ve- 
frer. hpepan agitare. hpejie crudus. 
hpepe-mup vejpertilio. hjiejieneppe 
tempeflas. hpe^Sa melotes. h]ie"5- 
mona^ menfis Martis. hpicg dor- 
fum. hpicg-ban fpina dorfi. hpib- 
bel cribrum. hpibbcp capifterium. 
hjnbpian cribrare. hjnbpub cribra- 
tus. hpieppo porrigo. hpiep impe- 
tus, hpip, -pe uterus, hjnpreung 
ileos. hpip^o porrigo. hpig ftrues-. 
hpilascun^ ratiocinatio. hpim, -me 
pruina. hpinan omare. hpineb or- 
natus. hpme, hjuneneppe tacJus. 
hjiincS, hj lin 63 "S a annul™-* orbis, 
ambitus. H R HU ambit u*. hpifitfrnpul/are cam fait as. 
hpmre anfa. hpin^eba-byjin lori- 
ca. hjiins-faag, -pag polymita. 
hpin^-j-eba circenfes. hpm"v)'ere, 
-jrebe circus, b.pmf > -ym.b\ejpl:^ra. 
hpiopol lepra, hpionepfe tempe- 
ftas. hpipe ruina. hjnp frondes. 
hjnpcenb Jlridens. hpij'cian vibra- 
re. hpij-j'enb vibrans. hjnpehty?- 
tofus. hpij'l radius textorius, cada. 
hpijrlan crepere. hpipclenb flre- 
pens. hinyzlunfr crepitus . hpijTunj; 
ankelitus. hjn"?5-abl felris. hpi : <5- 
hyjib bubulcus. hjirftian febricita- 
re. hjli^i^ent) febricitans. hjllfang 
febricitatio. h^mnf: fujpirium.hpoc 
comix, hjiobep <*-f#fr. hpoejinejye 
motus. eojvS-hpoepnejje terra 
motus. hpo/ ' culmcn^laquear. Hpo- 
pe-ceaj-ccp, urbs Rojfenfis in agro 
Cawfwwo.hjiop-ci^el/'w^rfjc.hpop- 
pyphta tignarius. hpom-t^ealla , 
herba quaedam. hpomj'a allium Jyl- 
veflre. hpon baltena. hpona)* <&/- 
fkines. hjionb-j'pajipa, paflcris ge- 
nus, hjiooc comix , gryuus. hjiope 
colum. hpojien delapfus. hpopen- 
lic ruiturus. hpojT petaurum. hjior 
fordes, collwvies. hjio^ commotio. 
hpuh, hpuh"c;e fcaber. hpum fuligo. 
hpumi^ fuliginofus. hjiuj'an r«/>£j. 
hpuc balidus. hpuuan Jlertere.hpity 
commotio, hjmxle firepitus . hjiyc- 
"c;e tergum. hnycjj-pib Jpondyli. 
hpycj-piple pal a. hjiype uterus. 
hjiyg j^/zra ^r/7. hpyg-mep^ lflS 
y£/»<* <-£• juvftura dorjl. hpyman 
clamare. njiympelle ™g^. hpypan 
dijfucre^fodere. Hpyp-jxra Ripen- 
fcs. hpype ruina. hpyjic-mup ve- 
Jpertilio. hpvjan movere, nutare. 
npyrc, -ca irruptio. hjiyj'el, hpypl 
lardum. h)iyj?eii bosjvacca. hpypeji- 
heapb, hpyb-hyp& bubulcus. hpvp- 

{^molojfus. npyy&npcenitere. hjiyp- 
1C funeflus. hpyppan deflere. 

Hu qualiter. hua quis. huxyz- 
punj; murmur, hualp convexus. HU 

hueol-pab orbita. huep cacabus. 
hucj'e, hucx ironia. hup tt-y^. hu- 
pan-hebrep mitra. lv.i pela <7«"f. 
hu Seajiep qualiter cut? que. hu;""U, 
huju bad parum. hu huju,hu hfx- 
**-,a circiter. hui, hui^, interjectio 
admirantis. hul movs. hu lane »<?»- 
we. hu lan^e quoufque. hulcl f«^/- 
/<?, tugurium. hullC qualis. hul- 
pypu pulegium. hu mane^a f«or. 
Humbpa-ea, Humbpe Humbra 
fluvius in agro Eboracenfi. Hum- 
bjian mu^ ojlium Humbra. humc- 
le polytricum. humera quomodo. 
hu mycel quantus. hunt) centum. 
hunb-)*calb centuplex. hunb peo- 
ponrij Jeptuaginta . hunb teoneig 
pealbhce centuplum. hunb reon- 
cij";pa manna ealbop cemtuntvir. 
hunba-hu)' latibulum caninum.hun- 
be ftf»?>. hunbep-bepien corni fyl- 
•veflris bacca. hunbej' cpelcan colo- 
quyntida. h.inbej" bol^ vulnus ca- 
nts morfu illatum. hunbej" pleo^ 
cynomia. hunbej" pjiea ccntauria. 
hunbej' heapob caput canis. hunber 
pepe centauria. hunbej* jhrc vul- 
nus a cane illatum. hunbej - run;""; 
cynogloffa. hunbjieb centuria. hun- 
bpebcj" ealboji centurio y hundredi 
dominus. hu ne nunauid. Hune 
Hunniy marrubium. hunel procax. 
hun^op, -£pe fames. hun">pian 
e/urire. hunig, -ni^e mel, neilar. 
hunij-aeppel paflillus. hum;"-; apyl- 
leb medo. hum*^-camb favus. hu- 
nit;ep bjiopa, -reajie mel flillati- 
tium, carenum. huilit; j"ucie, -)'u;""e 
cerinthe, ligujlrum. hunig-ppeue 
mellifluus. huni^-ccaji carenum \\\\- 
ni^-reaphc vetiareus. hum treaji 
neclar. hun j'pujian do/ones^ ingen- 
tes conti /(.eaew praferentes ligni y 
ivtus autem ferreum acutum haben- 
tes. hunra vevator, aranea. Hun- 
ra-bun, -ran-bun Vena?tto duvum. 
hun~an-bire m or Jus aranea. hun- 
ca-^j -ca-S-pajn venatus. hunrian 
venari. H U h w venari. hununo"5, -co^, -tunge 
venatio. hu opu quoties. huome 
angulus. huon pauci. huonhc pa- 
rumpcr. hupan grejfum revocare. 
hup-ban, -banan lumbi. hupe mere- 
trix. hupebom meretrkium. hujiu, 
hupu \nir^xfaltem, tantum,prafer- 
tim. hup domus, gurgu/lium. hup- 
bpyc domus effraclura. hup-bpycel 
clafmatarius. hup-capl famulus do- 
meflkus. hu)"el eucbarifiia. hupel- 
fxzxx vafa facra. bupel-popnce 
fecretarium. hllp-hepen lacunar. 
hup-hleop hofpitium. huphyppae- 
ben,hupinel domkilium. hupian^o- 
jpitari. hup-kapl famulus domefli- 
cus. hu)'l eucbarifiia. hupl-bipce 
calix euchariflkus . huplep-pyp'Se 
digitus qui ad eucharifliam admit' 
tatur. hujri-scjang eucbarifiia adi- 
tio. hu)"l-£en£a eucbarifiia parti- 
cepr. h'.i]"lian eucbarifiia facramen- 
tum adminiflrare. hupol acolythus. 
hup-pcvpe familia. hupcin^e con- 
cilium, hujljl facrificium. hup-peapb 
paterfamilias, hu ppy^e quantum. 
hu^e prada. huxlic probrofus,tur- 
pis. huxlic Jnncan probrofum duce- 
re. huxlice indecore. 

Hpa qui. hpaecca area, hpaebep 
quo. adlep-hpaebep aliorfum. hpasg 
ferum. hpsel cetus. hpasm angulus. 
hpjene aliquant um . hpaenne quan- 
do. hpsep ubi. hpajp-boll, -cycel 
fart ago. hpaepplun^ error, tipaep 
quid, hpseprpan murmurare. hpsc 
alacer, feflinus, quid, quid mult a ? 
hpaec, -te fi-amentum. hpcere-gob 
Ceres, hpaerene tritkeus. hpasrene- 
pynt liquor. farreus. hpsej^epj-pepe 
five, tamen, quare, fortaffe, citiifs. 
hpserlice naviter. hpcerlicop qvan- 
tocyus. hpas", hpaecpcipe virtus, ce- 
leritas. hpasccpe fortior. hpserejx 
fortiljimus. hpser-pcan cos. hpale 
balava. hpalp convexus. hpalpian 
ca?nerare. hpan calamitas. hpanan, 
-non, -nun u nde. hpanun^^w^. H W 

hpaji ubi. hpapp (patium. hpaprap 
molles. hpaua omina,auguria. hpace 
alacer, feflinus. hpacunge divina- 
tio. hpealp convexus, clima. hpeal- 
pian earner are. hpeappian circum- 
fundi. hpeapprhan verfare. hpega 
fa It em. hpege ferum. hpelan con- 
tabefcere, putrefcere. hpelenb pu- 
trefcens. hpeleo putrefaclus. hpelc 
quis. hpele putrefaclio. hpelp ca- 
tulus, foetus, hpelung clangor .hpem 
angulus, plaga. J>a peopep hpem- 
map eallep mioban eapbep quatuor 
mundi plaga, vel anguli. hpene 
vix. hpene aep parum ante, hpene 
Ixyyznpaulo minus, hpenne quando. 
hpeogul, hpeol rota, orbkulus ver- 
fatilis. hpeop flagrum. hpeopan 
fagellare. hpeop-ban vertibulum, 
mola. hpeopp Jpatium. hyeoyLpx ver- 
ticulum, crepido littoris. hpeoppan 
err are. hpeoppian vert ere, re dire, 
mutare, flucluare, librare. hpeop- 
penb errans, verfibilis, fftatians. 
hpeop febrkitare. hpeopan expuma- 
re. hpeo^a flatus, hpeo^e aura. 
hpeo^epung murmuratio. hpeopul 
rota, hpep cacabus. hpepp comma- 
tatio. hpep-hpeyce cucumer. hpec 
liquidus. hpec-pcan cos. hpercan 
infligare, acuere. hpi cur. hpibep 
quo. hpibep hpe^a alkubi. hy>\% cur. 
hpil bora, hpilc quis, quiffriam. 
hpilcnepj'e qualitas. hpile dum, in- 
tervallinn, momentum. J?a hpile 
quamd'ui. hpilenblice temporalis. 
hpil-piec, -)Ticce intervallum. hpi- 
lon aliquando. hpil cibum modo. 
hjnlpenblice temporaneus. hpiol- 
yx^ecyclus. hpio^a flatus, hpijipan 
commutare. hpijip-pole vorago. 
hpipppian murmurare. hpijxle /£- 
(tula, calamus, hpipclejie tibicen. 
h.yiyzlun&fiflulatio. hpitr, «ra albus, 
?>ite?is, byfina. hpit-Cipce Candida 
ecclefia, ecclefia quasdam hodie in 
agro Salopicnfi. hpir-cu&u, hpire- 
cpeobu maflkbe. hpi^e albus. hpire 

ctepji H W H Y cltepp caltha, viola, hpirel fagum, 
I ana, cultellus. hpire leac alba cepa. 
hprg, -^a flatus, tranquiUum. hpi- 
cian albcre, albare. hpicob alba- 
tus. hpicing upeop variculus. hpi- 
cle /<?»*. hpit-meuap USicinia. 
hpib-papi, -popi£ papaver album. 
hpir-pran, lapis quidam pretiofus. 
hpiC-JTOp Ltbanus mons. hpolp 
convexus, tegmen. hpomma angu- 
lus .hpom-pcan /#/>/> angularis.hyon, 
hponlic paululum, parinnper, raro. 
hponan, huejsju undecunque. hpon- 
llCO)~ minime. hponne qttando. 
hponon unde. hpoppen contextus. 
hpopca tuffis. hpopcan tujjire. hpo- 
pepan murmurare. hpu quam. hpu- 
£U fait em. hpii£u pace momentum 
temporis. hpupp error, hpuppan 
commutare. hpuppulneppe mutabi- 
litas. hpylc quis. hpylec huju ali- 
quid, quilikt. hpylon, hpylum ali- 
quando. hpylp catulus. hpvppan 
redire, commutare, vagari. hpvp- 
penb permutans, erro, errabilis. 
hpyppolunj; mutatio. hpypp-pole 
Charybdis, voraeo. hpyppxum vi- 
c'tjjim. hpypr or bis t err arum, hpv- 
telfaga. hpyc-popig papaver al- 
bum. 

Hyccenbe accujans. hyc^an mo- 
liri. hyb, -be corium, cutis, pcllis, 
dorfum. hyban celare, abfco7idere. 
hvbe, hybe-lahbep tanta fundi por- 
tio quanta unico per annum coli po- 
terat aratro. hybe^e cautus. hy- 
fcelp fpclunca. hybep hue. hybep- 
cvrr.e advent us. hy&ep-geonb hue. 
hytJ-jylb cutis vel corii pretium. 
hyb-pcyp myoparo, navigium coriis 
contetlum. hyep Jpccies. hype at- 
veus. hyjfce fu per bi a. hyje fauces. 
hyhpe augufiior. hyhpr, -ca altijji- 
mus. hyhr Jj>es. hyhran adaugere, 
concinnare. hyhcpull bona ivdolis, 
conchmus. hylvSe, -'So exaltatio. 
hyhr lie bona in do lis. hylca avfi-a- 
Hm. hylb, -& e "ffettio? fidelities. H Y 

hylbe-leap infidus. hylbepe lanio. 
hylbinj curvatura. hylbo ajfeftus. 
hylpc capulum. hylle aver?ius. hyl- 
le-hama cicada, hylp auxilium. 
hylpccne tortus, hylu capulum .hyl- 
pypc fcamonia. hymele pofy trichon, 
bryonia nigra, convolvulus \ hymene 
hymnus. hymhee cicuta. hynan im- 
pedire, vaflare. hynb cerva. hyn- 
ban retro, impedire, vaflare. hyn- 
Zene/ocietas. hyngian efurire. hyn\y 
damnum, clades, contumelia. hype, 
-pel acervus. hyyjpc femur. Hyppi- 
nep, Yppinep pleor Tpvj'.ni fiuen- 
tum. hypa mercenarius. hypan au- 
dire, conducere, pertincre. h vpcnian 
aufcultare. hypcnunX aujcultatio. 
hyjib, -be cuftos, padagogus. hyji- 
ban cuftodire. hypbe-lcaj" fine pa- 
fiore. hypbe-pypr centaurium mi- 
nus, hypbl pleclrum. hvjibncppc, 
hyj)b-jia:bene cuflodia, infpctlio. 
hyjie u/ura, conduclio. hypcb fc- 
milia. hypebep-ealbop, -paebcp, 
-hlapojib^/»/fr^7w/7/^.hvpeb-mcn 
mercenarii. hyjiebnej'je fama\\y\\- 
eprep pofihac. hype-man parwhia- 
nus, cliens fiduciarius. hypeneppe 
abedientia, imitatio. hvpian condu- 
cere. hypijian imitari, amulari. 
hypijjenb imitator, hyjug-mcn, 
hyjilin^ap, hvpmen mercenarii,cor~ 
nu. hyjin angulus. hvpne crabro. 
hyjinenb comeus. hvjme)"pc tempe- 
Jtas. hypner, -ncrue crabro, fcara- 
baus. hypn-pran lapis angularis. 
hyjinyppe parcecia. hyjipa car do. 
hypyzzphalera. hyjijran phalera- 
re, ornare. hyjipr, -re, -reb decc- 
ratus. hypyzznfrigere, murmurare. 
hyppemg, --unfi frixio. hyppcl'U 
heus. hvjipumian obedire. hyjir la- 
jus, hypran refocillare. hyji^Sil cra- 
tes. hypHSling arator. hyjipan vi- 
tuperare. hyppe torriculum. hypp- 
neppe blafphemia, vituperium. hyp 
eum. hype mas. hvpc-Cilb puer 
maj'culus. hype-pi)"e hirquitallus. 

hypop HY IA IC ID IE IF IG ILIMIN hypop hyfopum. hyppan exprobrare, 
blafyhemare, fufurrare. hyppe for- 
naculum. hyppneppe exprobratio. 
hyppe hirquitallus. hype turbo, hyc 
id, illud > is,etiam. hy 1 ©" port us, un- 
da, commodum. hy^oegunge com- 
modum. hymens grajfans. hy^ian 
grajjari. hy^hcan portunalia. hyj?- 
)?e, behy^hc Jutnptuofus, opportu- 
Tius. hy\znfi?igere. hype color, effi- 
gies . hyp-pasben, -peben familia, 
profapia. hypun^ transformation 
fi&io, dolus. 

I. 

la etiam. lacep-pupa acetofa,aci- 
dula. ia£ul gargarizare. lajia .?//>». 

Ic ego. ican addere. icent> au- 
gmentator. iceprpe au&rix 

Ibcegep eodem die. lbbipce yZr- 
pellex. ibel vacuus, vanus. on ibel 
nequicquam. lbel^elp v ana gloria. 
l&el geopn remijjus, negligens. ibel 
gylp <L'.2«d! gloria, ibel henb i/«?- 
<r#«:r. itclic ;'w caffiim. ibelneppe 
otium. on ibelneppe /» vanum. lce- 
lub exinanitus. ibelpangepe ^yw?- 
lici. ibel pep^pcype, ibel pulbop 
van a gloria, lbep, -pe waror, ancilla, 
fdia. 

Iecan augment are. lehcynb per- 
Jequens, affigens. lei herinaceus. lel- 
be w/k/. lelbean differre. lelbenb 
differrens, dijjimulans. lelbepb fum- 
n?us. lelbepc perl cathedra, ecclefia 
cat he dr alls. lelbo at as, JenecJus. 
lemaepteb faginatus. leming nu- 
pt'ia. leo quo?idam. leoQr&juven- 
tus. lepte virga. lepp hareditas. 
lepm brachium. lepming pufiUus. 
iepmp/a pav.pertas. lepnan currere. 
leppan irafci. lep^-lanb arvum. 
lepenb exta. iepr-bsel oriens. le^ 
facilis. le^Se^enb deflaens. le^Selic 
facile, le^neppe quiesfacilitas. ie- 
pan monftrare^ declarare. Ipig hedera. lprg-cpop corymbus. 
lpiv-capo, -ceapo hedera gummi. 

I5 infula. i£-buenb infularis. 
l^-biEgep eodem die. 15 geo^^o^, 
l^-lanb infula. Ig-lea, loci nomen 
campum infularem notans. 

Ihc auclus. 

Ill hiftrix. 

Iken-ylb-pcpset, viarum Roma- 
narum una. 

II herinaceus. pe laeppa ll hericius, 
herinaceus. pe mapa ll hiftrix. llap 
calls'. ilc hiftrix. llban, elban fe- 
neftere. Ubean differre. llbing diffi- 
mulatio. ll-petu olor. ill callus. 
ille-pacu crapula. lllepoca^ crapu- 
latus. 

Imb circum. imbepbling verna. 
imb-hpyppt circumrotatio. lmb- 
pealb vallatus circundatus. lmne 
hymnus. impan, -pian infer ere. im- 
pob pi ant at us. 

In in, intro, intus. in-able, mor- 
bus inteftinus. inbaepnip thus, m- 
beopnan accendere. in-beplean/>««- 
gere, pulfare. mbljibin^ vernacu- 
lum. m-bipig veftibulum. m-blapen 
inflatus. m-boph inquilinus, our- 
boph extraneus. m-bjnn^an infer- 
re. m-bpohc introdutlus .in bpypb- 
nyppe compuntlio, in(f>iratio. in 
buph p-aepte atrium, domus atrien- 
fis. ln-bypbling verna, civis. inc 
vos, vobis. inca querela, ince un- 
cia. incpullian fcandalizare. m- 
cleope, -clype letlus, nidus, m-cna- 
pap pueri. ln-cmhx cliens. incojra, 
-J?e cholera, incuma introire. m- 
cunb internus. incunbneppe qua- 
litas interna, mcu^ ignotus. in- 
cu^lice ignoranter. mbepan intin- 
gere. Inbipc Indicus. in bpihten 
pic^ ippus, hippus, anips. inbpa 
uncia. melp exta. m-eapbian inha- 
bitare. inelue interanea, vifcera. 
mepp fipellex. m-pxji tngrejfus. 
m-f-aspelb adit us, port a. m-psejiel- 
bu penetralia, m-papan intrare. 
m-pajie I N 

in-pape ingreffus. mpniban inve- 
W>^.Ul-J c laB]PCnyf]re incarnatio. 1115, 
nomina quae vocant patronymica, 
apud Anglo Saxones fie exeunt. 
in f,c V8s. m-^an, -gangan ingredi, 
ititrare. ln-^ail'v.c ingrejfus. m- vjea" 
cubiculv.m. m-vjebypbhngaj" verna- 
cuii. m-reciget) invocatus. ln-ge- 

peohc helium inteftinum. m-gch'.gb 
obfervantia, intent io. ln-gehyb *»- 
telleftus, fiientia, con/cientia. m- 
gehyg&y-hyfce obfervantia. in-^c- 
las&an mducere. m-£cla]>an invita- 
re. in-^clapub ivvitatus. m-jemen 
vcrnacv.li. mXjeonga intrare. in- 
gepecc tumult us. m-gepipe venter. 
m^eppel impiue. in-ge}>anc, -pone 
conjeientia, intent to. in-^cpeaxen 
inn at us. m-gcpiline helium civile. 
m-^epicneppe confeientia . injican 
intrare. lllgcep refer, ing-pyptj 
herbac genus plagam fanans. m-hi- 
pe&an, -hipan familiares, m-ilp 
vifcera. mhrtan mducere, in-lam- 
M]C imola, m-lajian inlagare, in- 
legate, inlegiare, exlegem refiituere 
fatrccn::o legit, m-lant> f*rr<sr afow;- 
»/V<», fundus domini proprius. m- 
laneipc, -lenba, -lenfce indtgena, 
incola t accola. inlaj>an recipere. in- 
kn&ipcnyppe incolatus, peregrmm- 
tio. mhc tntemus. inna uterus. 
innan intusfmgredifintrinfecus. m- 
nan-pophaep-D ventre conflipatus 
vel a/lritlus. innareon hitus attra- 
here. innbepunben involutus. mne 
cubiculum, caverna, diver for ium, 
d.nnus. nine popan papc inter aneo- 
rum dolor, mnelye cxta. lnnemc) u 
intimus. mne-peapb interior • ^inte- 
ger . mnian recuperare. mnihu /w- 
/r<?, ptfvs. innilue vifiera. mno^o* 
inteftinum, venter. innovSa abla 
pun^ ventris mflatia, innon5ap ilia, 
vijecra. mno^ep aptypung motus 
inteftinorum, morbus vifierum. m- 
ncp-cp pxpeneppe, -^ep pophxpt)- 
neppe ventris conjlipalio. mnopep IN IO I R pleppajfo*/* j ventris. lnnop-ep mel- 
run^ digefiio. inno]>ep jap dWor 
vifcerum. mno^ ci&epncppc ven- 
tris infrmitas. mno^ pun& tntejli- 
norum vulnus. mnun^e manfio. in- 
nypan interiora. ui-opp fupellex y 
bona domejlica. inpe internus. inpc 
anb^yr conjpentia. m-pepan ir- 
rumpere. m\xx\figillum. mpae^Ian 
fgillare. uv.e^l mwile, obfignatio. 
mpijnan intrare. mpomman colh- 
gere. mpcxpe, -prepe immediate. 
lnpncce jruflatim. m-pricc com- 
punclio. m-ppanc porcarius curia. 
m-ppapen inflintlus, imbutus. \\\- 
timbepneppc inftruElio. intim- 
bpian mfiruere. inrinibpeb injlru- 
clus. lnrm^a caufa, occajio, pra- 
textus. inro in. inrpiaktnunge in- 
terpretat'io. inrpipelunre intritu- 
ra. m-peapb intimus, intro, inte- 
rims, m-pcapblice, -pep&hce inti- 
me. in-)"ib dolus. in-pi~ fcicntia in- 
terna, confientia. m-]'i~-}"ull dolo- 
fus. m-POOne inhabit at io. m-pun&e 
ftomachus intra vulneratus. m-pu- 
neneppe inftantia. m-puman iriha- 
bitare. m-punungc claujlrum, in-* 
habit at io. 

Io quondam. 10c jttgum. locler 
manjiuncula^ agri colendi portiun- 
cula, pr<sdiolum. io^o^ juventus. 
ion£ juvenis. iojie& legio. lojanan 
currere. lopnent) currens. lojiotc 
familia. loppian irafci. loua jota. 
lop vos. lopan monflrare. 

Ijicint;a pelb, loci nomen a Dr.~ 
nis ferro flammaque vafbati. Ijie 
Hibernus. lpe-lani> Hibemia. ljien 
ferrum. incne fcrreus. ipen hanD 
verbena, ljien-j'mi^ faber fcrra- 
rius. ijipe peens. lpm^ep pej via 
fecla. lpijr illimca iris, ijim&i mi* 
y^r.ipmin>rc m'tferi. lpmmpul />«/>//- 
ca columna & via. lppe ira, ir.i- 
tus^irritatio. lppan irritare. i;i]"i- 
^enb iratus. ippun^e ira, ippluig 
arator. 

N Ip IS IT IU - - KE - KY 

I}- efi. \y \xy pen creditur. if 
]>iz yxti fertur. lp, lpa glacies ipe 
etiam, glacies. i)"en exta^ ferrum, 
ckalybs, as. ipen-gpsepu carpen- 
tum. iyen-%yix^.ferrugineus. lpen- 
tran^ emuntloria. ipepn ferrum. 
ipepn-pcotop, -petop badius,for- 
fex. ipepn-t;pei ferrugo. lpepn- 
ycepuforfex. ipepn-pcobi bat ilium, 
lyy glacies. lprpe, terminatio no- 
minum fceminini generis. 

tyan-ceaprep, caltri nomen in 
agro Ejftxienfi. ipelic facile. ip<el- 
neppe fuperfluit as . ij?enb depopu- 
lans. ljmeppe deleclatio. ltm^per- 
agre. iuo£en peritus. 

Ill quondam, ohm. iuc jugum, 
jugerum. luc-bo^a jugu/a. mcian 
jugare. Iubea-lanb judea. Iubeipc 
fudaicus. iueg hedera. luep vejler. 
m p-ypn, m geapa olim. iu^u^S, 
-girS-hat) juventus. mh in?/, vo£&. 
111115, lunjlmg, lung-man juvenis. 
mngpe natu minor, rungepc na- 
tn minimus, lup^ymyl rubigo. 

Ip taxus. 

K. 

Kapleapnep fecuritas. 

Kcl'befons. kempa miles, ken- 
lice animoje. kennan parere. Kenc 
Cantium. Kencingap Cantiani. ke- 
pan obfer-jare. 

Kme-cynn re gaits profapia. ki- 
ning rfx. kirelung titillatio. kirce 

Kylu guttatus. kyn, diminitivo- 
rum terminatio. kvnebome regnum. 
Kymenep-opa, Cimeni littus in a- 
gro Sujjexienfi. kyne-kynne regius. 
kymn'5 rex. kype arbitrium. kyp- 
piolc hymnus choralis. kyptel tu- 
nica, kyptenlice feftivus, foleiini- 
ter. Kyp cling tune, vilke nomen 
in agro Cantabrigienji. ky^ cogna- 
tio. kyj^an probare. L A ^NtlitHt^tl^^tt^^^^^^^ttHtH^^t* La, vocandi vox. la hu ne nov- 
ve ? la hpilc quis ? la en. laac elo- 
gium. laam lutum. lac elogium, ko- 
Jlia, munus. laca lacus. lacan offer- 
re. lacen&e offerrens. lac-t>£e&e mu- 
nifce?:tia. lach cklamys. lacnian, 
-nigean mederi. lacnienb, -mgenb 
fanans, medicus. lacnung cur a, me- 
dela. lacruca lacluca. la&an onera- 
re. la&e onus, farcina, purgatio, de- 
fenfio, migratio,peregrinatio. labe- 
pyp]?e purgationis compos, labian 
excujare,purgare. lab-man domitor, 
dux. labpape ducatus. lab-ceop, 
-peop domitor. labteop bom, -p-eop- 
&ome ducatus, duclus. labung ex- 
cu/atio, purgatio. Ixcajaries. laeap- 
ppell fabida. Isec hoftes. kecan, 
in verborum terminatione ple- 
rumque fimilitudinem fignificat, fi- 
ve appropinquationem. keccan 
comprehenaere. la.ee medicus, medi- 
cina, fanguifuga. laece-cpaspr me- 
dicina. la^ce&ome medicamentum. 
lxce&omneppa cataplafmata. lsece- 
fin^eji digitus medicus. kece-hup 
fiabulum. larce-pealp malagma. lae- 
cepeax ferrum medic in ale. laece- 
pyjic plant ana minor, lichnis agre- 
fiis. lxcin^; redargutio. lxcnian, 
-nigan mederi^ fomentare. Iscni- 
en&, -nrgenb fome?itans. lacc-cju- 
jap corymbi. IxS plumbum. la;&an 
ducere. lcetet* duclus^ tranjlatus. 
Ice&enb ducens. lie&en latinum. las- 
fcen-^ejieojib latinitas. lse&enhc 
plumbeus. lajben-pppaec fermo la- 
tialis. lsesnyppe duclio, produclio, 
tranjlatio. Ixtiyizfcala. kep folium. 
lcepan relinquere. Isep&i^e domina. 
Ixye folium, kepeb, -pyb relic! us, 
licebat. laspel, -pil libeUa. laspen 
feducJor. laspeji fcirpea. \xf> lixi- 
vium. \xymjacere. \x^X.fulme?t. 

Iaehc L A 

lxhu apprehenfius. 1x1 vimen. Lx- 
lanb, regio ad Daciam pertinens. 
lade navus, vibex, livor. lxlian li- 
ver e. Ixmene ficlilis. Ixmen-pxb 
lagena. lxna mat num. lxnan mu- 
tutim dare. Ixnbenu ww. lxnc 
fruclus, fragilis, temporalis, macilen- 
tus. lxnenb fcenerator. laenj /<?#- 
gus,longiiis. Ixn^e/latura. Ixn^ian 
percupere. lxn^cen i;er. lxnguen- 
llC bib ten/pus quadragefimale. lx- 
ni£ fragilis, tenuis. Ixpelbpe-pxb 
paropfis. Ixppe part hula, or a. lx- 
pan docerc, di/cere, erudire, hortari. 
lxpe doclrina, hortatus. lxpeprpc 
doclrix. lxp-lxpb indoclus. lxp- 
neppe vacuitas. Ixp-pica dotlor. 
lxpyprpe doclrix. lxp minor , ?ni- 
nus. lxpa, -pc paficuum. Ixp-bopen 
inferiori ortus familid. lxpehipuns; 
hypocrifis. lxpho) um cernus. Ixp 
hpon w. lxppa, -ye minor, Ixpc 
m'niimus, defeElus, formula lignea 
Jilt or ia. lxpran p er fever are $r a? fla- 
re, lxpuenb executor, lxpb-pyphra 
caligarius. Ixyyepafiuum. lxppian 
pa/cere. Ixzfirus. \xz2Xiper?nitte- 
re, ajlimare, impedire, mittere, lin- 
quere, exiflimare. Ixbe ferus, tar- 
dus. lxj?pe livor, odium, lxrmxpr 
ultitnus. lxrnvppe perm'iffio, impe- 
ditio, tarditas. lxb-pxbe tardus. 
Ixrpe ferius. lxcca ajferes. lxvel 
fcypbus. lsepa proditor. lxpan tra- 
dere. lxpebe, lxpeb-man laicus. 
lxpenb proditor. Lxpcp Lervifius 
vicus in agro Suffexienfi. lxx /i/- 
W0. lap, Tape Juperjles, reliquum, 
reliquia, vidua, panis. lapepc rf/<7«- 
*/*. la^a /ex. la^o-plob, -prpeam 
diluvium, la^o-pi^ per aquam iter. 
la^u jus. lah /ex. lah-bpeca, -bpe- 
cenbe tranjgreffor legis. lah-bpice, 
-bpyce legis violatio. lah-ceap le- 
gis emptio. lahlice legitime, lah-man 
legifperitus. lah-phce legis violatio. 
lah-piba jurijperitus. lam lutum. 
lam, lama claudus^paralyticus. lamb L A 

agnus. lambep ceppe naflurti': ge- 
nus, lame limits, claudus. lamene 
luteus. lam-pyphra figulus. lanb 
terra, fundus, regio, rus. lanb-xl- 
penne mafic runcola. lanb-ajenb 
indigeva, fundi dominus. lanb-apc 
agri, fundi poffcjfio. lanb-bi£en& 
indigena. lanb-boc charta, infiru- 
mentum donationis quo quis pradio 
cedit. lanb-bpxc proficifio. lanb- 
buenb terra incola, agricola. lanb- 
ceap pretium fundi paclo dat:tm. 
lanbep-bpyce fruclus. lanbep-man 
terricola,rurico/a. lanbep-pica fun- 
di dominus. lanb-pepbe, -pypbe 
iter terrejlre. lanb-polc provincia- 
tes, lanb-^emxpo, -jcmxjiu ter- 
mini, lanb-hlapopb fundi dominus. 
lanb-leap fmefundo. lanb-leob pro- 
vinciates, lanb-macan affines. lanb- 
man terrigena. lanb-pica fundi do- 
minus. lanb-pihb _/'«* municipal, lex 
terra, lanbpcipe regio. lanb-piu- 
renb-man t err am po£idens,fruclua- 
rius. lanb-pocn tranfimigratio, re- 
gionis, habit andi gratia, invefiiga- 
tio. lanb-ppebit; pradiis locuples. 
lanepan^ crfferenda, lang, -je lov- 
gus, tardus^ occafio y diu. lan^pe 
diutius. langop" diutifjime. lan^a 
moras neclens. lan^an creficere. Lan- 
£a-lanb Langlandia. Lan^-beaji- 
bap Longobardi. Lan£;-beapbna- 
lanb Longobardia. lan^-bolprep 
plumacium. lant;e, lan^e hpilc diu. 
langejie diutius .lan^-pejmyppe lon- 
ginquitas. lan^ian percupere, pro- 
lo?tgare. lang-le^ejian canit lepora- 
rius. langhce diu. lan^-li)- lo?iga- 
vus. lan^-mob longanimis. lanj- 
moblice longanimiter. lan^mob- 
ne)")"e longanimitas. langpum lon- 
gus, tardus, diuturnus. lantjpum- 
lice longe. Ian5)umny) - pe longitu- 
de laii£-ppeopebe/0wg0 collo. lan^- 
peb tela, lapian, lappian lambere. 
lappa lacinia. lap *] joj'pxpunyp 
urim & thumwim. laji-bypn do- 
N a amentum. L A L E ■cumentum. lape doElrina, dogma. 
lapeop doclor. lap-bome, lap.eop- 
bome docloratus. lapeop-pecl do- 
Boris cathedra, lap full docilis. lap- 
pulhce dociliter. lappulnyp docibi- 
iitas. lap-kepte, -leapue ignoran- 
tia. lap-]"pel concio, tratfatus, ver- 
Sum falutis. lap-pica do&or. lap- 
hhre, mulcta inter Danos. lapop, 
-pup folium, zizania. lapt orbita. 
la) - pe ne. laran tardare. lare fe- 
rus. latop tardior. late}"", -ropb 
noviffm is, ultimus. late ferb. la~e- 
pypc lethanis ftephanice. la^ <rafr - 0- 
y»x, injuria, dolor, lapan mvitare. 
Jape />.?><??. laj'etran, -}>ian 0^/0 £*- 
^rc , deteflari, vocare. la^S-leap in- 
?ioce?is. lax)lice detefiandus. lorS- 
pcipe tcsdium, fervitus. la^-ppel 
malum vuncium. la^Spenb odiojus. 
la^gurr^ ecclefia. lareh ducale. la- 
nan differre. larra afferes. latteop 
dux. latxeop-bome dutlus, duca- 
tus. laua, lave vidua. lavepc */*«- 
da. laup-beam laurus. laupep cjiop- 
pap bacccs lauri. lapxpc, -pejic a- 
lauda. lapep-beam laurus. 

Leac porrum. leac-caepp, -cep- 
panrune »^»r//'#w.leacer-heapo& 
cartilago, porrl caput, leacep pex 
camikma. leacmc irrigatio. leac- 
tpog corymbus. leac-tune hortus 
oh tortus. leac-peapb alitor, leabe 
plumbum, leaden plumbeus. leabep- 
clina, leab-ptapap majligia. leab- 
^ora plumbarius. leapan credere. 
leape folium, antes ,venia. leap-leap 
infidelis. leaplice fideliter. Jeapnep- 
ye venia. leap-pypme arvgo. lea^ 
leah campus, locus, lixivium, leah- 
rep 5 -top, -tpe flagitium. leah- 
rep-pull flagitiofus. leahrop-leap 
criminis expers. leahrophce <y/Y iofe. 
leahtpian accufare. leahquenb ac- 
cufans. leahtpic, leahryic latluca. 
leahtun hortus olerum. lean fiipen- 
dium, pramium, merces, tribiitum, 
emolument um. leanian rependere. L E 

kanne vitare. leanun^e hoftimen- 
tum, quid pro quo. leap calathus, 
fcminatoris corbis, vajja. lea)", -pe 
falfus. leap-bprebneppe transfigu- 
ratio, lafcivia. leap-bpebenb men- 
dax. leap-bpej^a faUacia. leape 
cpiptap pfeudo-chr'tfti. leape hy- 
IU115 hypocrifis. leapep ppellep na- 
lu conflellatio. ieap pep^Sneppe le- 
vitas. leap pyphre mentitio. leap 
£epira falfum tejlimonium. leapian 
mentiri. leapienb pafcens. leaplic 
fa ! p. leap-hcercan jimulare, adu- 
lari. leap-licetxepe adulator, leap- 
mob incojiftans. leap-mobneppe a- 
nimi i?ico7iflantia, levitas. leapnep 
levitas. leapolecan fimulare. leapo- 
lecun^e adulatio. leap-pagol men- 
dax. leap-ppell, -ppellun^a/i^w/^. 
leap-trvhcan me?tdaciis aUicere,leno. 
leap-tyhtunt; lenocinium. leapunge 
mendacium, ojtentum, frivolus. lea- 
j'ung-pull mendax. leap-pena fig- 
ment um. leapoji, -]?uji nitrum. lea- 
pO)i-p V)i~ faponaria. lea]?!ie crimen. 
lefix fitlmo. lebep, lebp Jcirpea. lee 
porrum. leca medicus. lecan priva- 
te, leccian rigare. leccmc irrigatio. 
lecebome medela. lecerepe ajfen- 
tator. lececunge affbntatio. lecgan 
jacere, puljare, Jlernere, occidere. 
lecnabe fanatus. lec-peapb hortu- 
lanus. letan ducere. leben laiinum. 
lebenipe lat'mus. Leben-pa]ia,-paj:e 
Latini. lepan credere, lepneppe, 
-ny)-pe venia. le^fiamma. le£ja lo- 
cus. Le^a-ceapren, urbs legionum 
in 2%xoCsftrenfi. leg-bsepen&jfow- 
miger. lege campus. lej;eb-rlaehr, 
le^c^-plier fulm en. le^jen proceri- 
tas. le^ene difcriwenalia. legeji^j'c 
fulgtira. le^eji-bebb cubile. le^epe 
tegrotatio, fepultura. le^ep-paspc 
Cubans, agrotans. legejipcipe for- 
nicatio. le^eji-prop coemiterium. 
le^ep-ream flagitium, lenocinium . 
le^er fulgor . le^ezofulgura. legh 
canticum, terra inculta. legnyppe, 
legnyp L E 

leKnyj" Jnnfta fomicatio. letjpsepca)* 
fulgura. lehan mutuant, lchc w*- 
defatlus^ dulcoratus. lehtep /T0- 
brum. khtpSEC htcerna. IchxS pcean. 
lchxi)*epn candelabrum, lchtpienS 
inficiens. lchrpun^ derogatio. lei 
vibex. lela /n>or. leloppe lapatbum. 
lemm-pxc tm» ficlile. lempc /?»/'- 
/<«. lemp-hcalcc/rfi/^H*. lcnc,lcnc^, 
len£ ^//«, diutius, longus, ultra, am- 
plius. lenccen *y?r. lencren-atrlc 
febris. lenctrcn cp^c veratlum. 
lencren-p.rjrcn jejunium quadra- 
gefimale. lent? clunis. lente-bpxS 
/umbulus. len;?ena, -bene, -benu 
r«w. len&en-ece, -pxpee lumbo- 
rum dolor. lens-pata dominus pro- 
vincial, lenf, longus ,/latura. len^t>c 
dtflulit. Icn^c prolixit as. lcnt;c)")'i- 
]>opapa ufqueqaaque. lent;o fangitu- 
do. len^pe *]bpa:t>pc /<??/£ e lateque. 
len^rcn rer. lcn^ten-asle /Wr/>. 
len^cenlic vernus, quadragefmalis. 
len^-en-ci^e wr. Icn£-rot;pe/>r0- 
lixior. leng-togunj; tratlus. leo /eo. 
Jeo&a patriot a. leo&-bi)"ceop «•/»;"- 
Jcopus diacei'avus. Ico&e gezz-r. leot> 
ppuman prafes, patriarcha. leob- 
5eap£ patria, dominium, leot-^elb 
multla or din aria. Icoti-haca tyr an- 
nus. IcotD-pime incantatio. lcob- 
)"ceaper< , < g/0,gw.<\ leot> pcipe £<?»/, 
populus,regio,plebis/latus,Jervitm. 
Icob-pepa)" incola:. lcop domine. 
la leop J rfw/Ve. leop, -ja, -pe <#- 
leiliiSy gratus. lcoj~an i-ivere, Ihi- 
quere. leopenc viclus. leorpc po- 
tius. leop-pcnt> gratus . lco^an m^/- 
rwtf, faljificare. leogerfo, -^yn&, 
-j^epe, -^opa mendax. leohu /»#, 
lucidus, levis. lcohoan accendere, 
deft lire. leoh~-bxp luminofus. lcohr- 
beameb radians. Icohtr-beoji »W/. ; - 
dulce, mel craton. leohr-bepenb /«- 
o'/fr, luciferus. leoht-bpenc melli- 
dulce. leohu-pXC laterna, candela. 
leohr-^CjXCOt: nummus candelaris . 
lcohu-ij'cpn candelabrum, leohc- L E L I leap impilia^ excipulus. Ieohtej"- 
leohnnj; lucubrum. leohr-mot> le- 
vis. leohu-mobnej-j'e levitas. leoh- 
roji virus, leolc iesnis inflar. leoma 
lux, globus, leoman lucere. lcomc 
membrum. Leo-mvnprep Lcmjler 
in agro Hcrefordcnfi. lconcs beon 
curari. leonep-pot; pes leonis. leon 
hfelip Jcymnus. leopan tranfire. le- 
opnan, -man dtjlere. lcopnepe le- 
Bor. lcopncppe doff?hta. leopni £an 
legere leopmn^-cnihr dfctpulus. 
lcojinm^-hu)" gymnafium. leop- 
ninj;-manna d'ifcipula. leopnun^ le- 
clio. leopan perderc. Icopo ftudium. 
leo^ carmen, paati. leo^-cpacpc 
canendi ars, poema. Ico^S-cp&a)' 
carnttva. leoci-pep)" carmen, leo- 
j'o-pyjir, hcrba qusedam. leo^- 
janSftj -J'on^a carmine, leoJ>-)'eopc 
peeps. letfS-pyphca poeta. leo\S- 
pyjira-li)~ poetarum ars. lepcfinc 
upupa. lej'an redimere. lcjejic mi- 
ma. lepng, lefnc) - )x redemptio. le- 
)'0 numen. lc)']>Cpafcuum. lctan tri- 
cari. lc~c apeg dimijfus. \e?6 ter- 
tia pars provinciar. lc^ep corium. 
le^ep ho)a ocrf^.le^cji-injihra co~ 
riarius. le^pian ungere. lezifiajlu- 
tus. lerran impedire. leue venia. 
lei;&, lepe&c-man rufticus, laicus, 
nefarius. leyyan pauper t as. lex efox. 
lev canticum, terra inculta. 

Lia]* flamma. lib obligamentum, 
fafcinum. libban vivere libejne 
Jl/Ttiaf. lib-lac oblatio vivorum, 
fifchtatio. liblsccan car agios, he, 
terminatio Avglofaxonka in voci- 
bus adjeclrivis : corpus, lic-beojit;, 
-bup£ Jarcopkagus . liccepa, 1 ccer- 
repe gulofus, ajjhntator. Liccer- 
pel& Lichfeldia. hecerun^e affeti- 
tatio. liccian lambere. lice corpus. 
licean p/acere. LiceS-pel;?, urbs 
Lickfeldetijis in agro Stajfordienp. 
liccren&e, liccerrcjie ajfetttator , 
finulatus hctzmr^e ajfentatio.hce- 
pyji^e placitus } placitum. licean, 
hegean L 1 

lic^can jacere. hc^enb jace?is. hc- 
hama corpus, licham-leaj" incorpo- 
reus. hchamhc corporeus. lician,-ci- 
gean placere. Liac-pelb Lichfel- 
dia. hc-leox5 epiccedium epitaphi- 
um. he-men qui funus cv.rant . lie- 
nvppe (imditudo. bc-Jiej"t ccemite- 
rium^ fepultura. hc-penunt;a exe- 
qu'i£. lic-peotan port, hc-ppopepe 
ieprofus lic-cune ccem:teriu?n. li- 
cun^e voluntas, voluptas. lic-pig- 
lunge necromantia. liba lues, lifcan 
nauiragium. libep-bopme trabis vel 
navis greminm. lib-mona^ Mar- 
tius menfis. Libpica Armor ica. Lib- 
picin^ap Armoricani. Lie^e-cej'- 
reji, urbs legionum in agro Ce- 
firienfi. he's lenis. lie"5neppe leni- 
tas. lip vita, lipan retnanere. li- 
pene aliment urn, hpeji libramen- 
tum. hpejie jecur. lipep-able jeco- 
ris dolor, lipep-yeoca hepatkus. h- 
pep-peocneppe, lipep-paspc jecoris 
dolor, lipaipeprna phylacleria. lipep 
e~5el paradifus. lip-pabunj; conver- 
sations norma. lippaepc vivificus. 
Iippaepcenbe vivificans. lippeuenbe 
blandus. lippecunge adulatio. li- 
pian, -pigean vivere. hpigenbe vi- 
vas, liplabe vita ffatium. lip-Lepr 
vita defectus. lip-leap inanimus. 
liplic vivus,vitalis. hype jecur. h- 
p;ie ahcapbunge hepatis induratio, 
fchirrus. lippe apunbenneppe, -ppe 
ppile hepatis tumor, lippe punbe 
hepatis ulcus, lipprge hepatkus. Li- 
ga, -tje, -gea Lea fluvius. Lrgan- 
bup£,Li5ean-buph,oppidi nomeri, 
Loug-borough. liganne jacere. L15- 
cejrcep, urbs legionum in agro Ce- 
Jlre?iji. lit;, li£e flamma, menda- 
cium. Li^epa-cepcep Lekejlria. 
ligerce fulmen,fulgor. lrg-psemen- 
ba, -ycpb'X.yiWoi flammivomus. Irg- 
gan cubare. lrjjiu fulmen. Lrgopa- 
cercep oppidum Leicefirenfe. Li- 
£ope Ligoris fluvius. ligpaspce ful- 
gor. Lig-cune, loci nomen in co- L I 

mitatu Heortfordenji. ligytre co- 
rufcatio. hht, hl~ llhu fulgurat,le- 
vis. lihran accendere, defilire^ alle- 
vare, lenire. lihtep-epn latema. 
lihuin^ defceitpo^aUevatio. hhting- 
ce diluculum. lihringnep levitas. 
hhzun% fulmen. lilian lilia. Iihe //- 
Hum. hm membrum, lutum. lim- 
vjeleage, -^elec^c lineamentum. Li- 
mene, aeftuarium & portus fie di- 
ctus apud Romneienfes in agro 
Cantiano. Limene-mu^ oilium 
amnis Lime?ii. limine afluarium. 
liming litura. hm-mselum membra- 
tint, limp-hale c la u dus .hmpnn per- 
tinere. I111 linum. Lincylne Lincol- 
nium. lmb, linbe tiiia, vexillum. 
Lmbcolene-ceaprep urbs L'mcol- 
nienfls. lmbene tiliaceus. Linbe)"- 
peajiona-ea infula Livdiff amen/is. 
Lmber-rge Undiffi infula in agro 
JLincolnienfi . linen linens, liner li- 
num. line-pi^; cardv.elis. lm-] - aeb 
linarium^lini ftmen . Iin-)'a2ba lina- 
menta. lm-pebe linteum. lin-p\^]it: 
herba Iviaria. I10 leo. Liobene Al- 
bani. hop dominus, amicus, liomu 
membra, liojian tranfire. liojman 
legere. hopnun£ doclrina. \iQr6 car- 
men. ho]'ole fiflula. lipa lacerti, 
fura. lipetrce lacertofits. lipnob ca- 
jlratus. li)")"e remiffio. lipu limbus. 
liprehce, liprum fat. h)-J?elicnip 
opportuyiitas. hjxpencap doli.hzef,, 
-rig aflutus. lirel parvus, lirel- 
psec, hrcl hpil modicum interval- 
lum. lirelny)')" parvitas. li^S lenis, 
quietus^artuSj vervus^poculum. pin- 
gper li : 5 extremism digiti. li^-abl 
7/wrbus articularis. Ir6an, to-h^an 
app/icare,flucluarej navigare. li]?a- 
]"ajie morbus nervorum. hj?e claffis. 
h"6c orppla mitia poma. lPSebige 
lenii i flextbilis. li^egan mitigare. 
li^ehce /eniter^blandus. h^eliCOjl 
mitior. lrSeliCOrn tuitiffimus. li- 
penbe navigans. hj?ene)ye lenitas, 
inertia 3 blandimentum. li^ejm///^ 

da, L I L O da, balifla. lipej" bo)*m trabis gre- 
miu?n, lipe fac lenis. li}'e-pypc o- 
firiago. hpian/iwre. lipincel arti- 
culus. liplic leniter. lippe an&a ze- 
lotypia. lip-peap (uccus articularis, 
membri compago. h]'u\tffula. lip- 
pon parum. ling procax. liclian 
mitiuere. hcling parvulus. hrlum 
*j hrlum pcdctcntim, fen Jim. lirj*- 
men »<7«r^. \\~y\ parvus, hvep /f- 
cur. lipal procax. lixan lucere. Jix- 
en& candidus. \\\~o, fulmina'vit . 

Loc /£?'<?, capillus, clauftrum. lo- 
ca, loca nu vide p. loca, locca, loc- 
cap yforo, cirrus, amis, locan •wW?- 
i». locce illccebra. lccceran w*- 
<f?rfrf. loce claufura. locen avelli. 
locep,locep pceabu rwwc-7. loc-peax 
fow<7. loc-Jjepint) ceptfatuta. locizn 
videre. locienb videns. loci-pypr 
quinqucnervia. locojl ruvca. locu 
mandra. lotan haurire. lottcpe 
pamii. lotijiunj; nan'u:. locpan /&/- 
wre. lop /.?#*. lopan laudare-. lop- 
bsepe hymvifcr. lope /.««■*, ./Ww. 
lop-jcopn ambit iofus. lopian /*«- 
</«r*. lop-pang /<?«/. lop-pangap 0/*- 

^/W* matutwa. lop-pn^ian lauda- 
re. lop-panrenlic hymnc kyvmus 
laudativus. lot;an mendaces. \oXft- 
j?ejl <*/>//«» cuftos, cacomeckamis. \o- 
Qanreponere. lo^oron pppaeeejfy- 
/«r Loitup .Lm& in agro Ebora- 
cenfi. lont> terra, territorium. lons- 
ceap rfgr/ pretium. lon&-b)jcnb, 
-buenb agricola. Lon&en-bymg, 
Lonton-ceajxep Londiuum. ion&- 
leot> popu/ut. lonf, longus. Ionian 
tcedere. lon^unj; tedium, longani- 
mitas. loppe pulex, bombix. lop- 
pepcne, lopupc locufta. lope aW- 
»«w. lop^ amites. \o]\Xp.\ J'upelle- 
Eiilis aliquid. loph liciatorium. lop- 
liung fluxus. loj'afcc dijjipavit. Io- 
nian perire, aufugcre. lopieno, lo- 
pot> amittevs. loppipt damnum, 
fans, loprnian expect are. lor for s, 
tributuw. lore caUidus, per ver fits. L O L U L Y 

lo^ cohors. lo^a /w/Ay, Jagulum. 
lorman pirata. lor-ppenca)- verfu- 
tia. lope tumulus, lox /y».v. 

Lucan claudere, abftrahere. lut> 
can or us. lu&-jce~ pfeudot fa rum .lu- 
pa dileclio. lupan defderare. lu)*c 
<J7«or, favor. lupcpj'ncce leiifli- 
cum. lupperung adulatio. lupian 
amare, favere. lupienb, -pigeno 
amator. lupienehce, lupi^en&hce, 
Juj'llCC amabilis,ama?iter. lupfum- 
lic humavus,de(iderabilis. lupcume, 
-C-yme mijericors, dulcis, gratus. 
lupu <77»or. lui-pen&e, luppentrlice 
blandus. lupjn&hce blande. li.h la- 
cus. luman utenfilia. lun egenus. 
Lunben-buph, -bypij^ -ccajreji 
L,07idinum. Lunt>eni)"c Lonciinen- 
fis. Lun&en-pic Londinum. luns- 
lat;a reves. lungena pulmo?:es. lun- 
j;en-at?l per /pneumonia, pulmonum 
dolor, lungen-pync , lunj^-pyjit; 

pulmonaria, helleborus albus. luy pe- 
diculus. Iu)'-]'X& pfyllion, herbape- 
dicularis. lujX defderium, venus. 
ki)-ran cupere. lupc-bsepe defidera- 
btlis. lujrbaejihce dulttlabiUtcr. 
lu)"--ba. : jine]"]"e</p/?<f?<7//'<?.lupr-pull 
cupidus. lu]T-pilllian covcupifcere, 
de'eclare. lupC-pulnyppe delcclatio. 
lupCSippnipep covcupifcentia. luj't- 
lice l;bc?!ter. lujxmoca, -moce ros 
fohs. lu)--) - umhc ammius. luran, 
-nan latere, procumbere. \u\ cphce 
pcfjtme. lurcejme bx 1 ^ onus diet. 
luccop merus,fncerus, lotus, lur- 
COjine)")"C finceritas,puritas. 

Lyb fafcinum y medicament urn. 
lybban vivere. lvb-copn cartka- 
mus. lvb-lac barbarum facrificium . 
lyb-lxcan talia fail it antes facrifi- 
cia. lyb pin lu fir amen, lycee fal- 
fus. \yccfangttifuga. \yc%mjacere. 
lycian p/acere. Ly&en-papu Lati- 
7ii. lyp vita, lyyan concedere. ly- 
ye)\jecur. lypepna phylacleria. lyp- 
)-e~an, -peccan adu/ari. lyppecejie 
adulator, lypperun^e adulatio. ly- 

piau L Y M A pian concedere. \yf\\y)-)-Qvenia.\\f z 
aer. lyf C-able morbus paralyticus. 
lypraj" proceU<e. lyptene aereus. 
Ly^-ea Leaflumen. Lygepa-cea)"- 
tep oppidum Le/cefrenje. iygnijye 
fallacia. lyhu lux. lyhran luce/cere. 
lylc colunma. lyman radiere. lynb 
arvina, adeps, ruma. Lynbcylne 
Lincolnium. lyn^ imago, lyniy axe- 
do. lyppen-pyphra alutarius. lype 
damnum, lyjan redimere lyrenb 
redemptor. lyj*in^ liberatio. lvj'je 
remijfio. \)')"c libet. ly)~an cupere. 
lyj*psej" damnum, lyypen faniofus, 
purulentus. lye, -te, lyt-hpon pa- 
rum, pauci. lyrel parvus, lytel cy- 
rel lebes. lyrel ly% articulus. lycel- 
mob pufdlanimis. lycel-mobnyj-fe 
pufillanimitas. lycel Jnncean parvi 
pendere. lytel pic^a bruchus. lyre- 
hce caUide. lycejTne callc pene 
omnis. lycligan minui. lyj?epne 
eaphycipe pufillanimitas. lyfpe *e* 
quam^ ingratus, funda. lytlj; aflu- 
tus. lyogne)" aftutia. lynj'na con- 
cedam. lyclan minuere. lytle par- 
vus, lycleaep cdWcpene omnit. lyric 
maepe majufculus. lyrle pise^l co- 
chlea, lycling parvulus. lyclum 
paulatim. lytlum -] lytlum pede- 
tentim. lytyl modicum. 

M. 

Ma plures. potius. maan f acinus. 
mabalbop acerabulus. maca />/«r, 
focius, conjux. macan, -cian facere. 
maccalic opportunus. ma&maj" ci- 
melia, gaz,<e. mabm-bu)" cime liar- 
chum, maecca par. maeceb maclus. 
majcepij'C mugil. maectop negli- 
gentius. maeb me/pilus, prat um. 
mxttcpefietuofus. mxt>epafuum y 
flipendium, meritum, merces. mce- 
ben, maeben-pasmne fuella. mce- 
benc-byp^en coragium. mseben- 
hab virginitas. maeben-man wgo. M A 

mserepertf£/'<7. masb-)*ull benignus, 
urbanus. maeb-man mercenarius. 
mscb-mona^ Julius menfis. mas- 
bpen-ma^a cognatus maternus. 
maeg poteft, valet, propinauuSyfi- 
lius, uxor , amicus, mae£-bot coot- 
jenftio pro cognato occifo. masg- 
bupg, -bujih cognatio. maegben 
virgo. mae£ben-cilb fcemina. mae- 
£en, -gene, -genej*)'e virtus, po- 
tentia. mx^en-pxj't potens. mae- 
^en-leaj- impotens. ma2t;en-j?pym- 
nyj" majefias. mae^epegean w^cc?- 
narre. masge^e bupthalmus . msc^ej? 
habe padagogium. masg-gemot «?- 
gnatorum conventus. mae^-jjeppit 
genealogia. marg-haemeb incefus. 
mae^-lea^ cognatis carens. mxg- 
myp^pa, -myp^pienb parricida. 
maeg-pace progenies, maeg-pajbe- 
ne, -)"cipe, -pbbe cognatio. mse- 
£pe macer. m32g-]"lbllC contribidis. 
mazg-j-laga parricida. macjjxeji 
magijler^kerus. mse^j'tep-bom »w- 
gifterium. mx^bpoteftas. Mait^a- 
lanb Mattiacorum terra, mac^^e 
provincia^profapia, tribus. vcixjjoz- 
habey-man ccelebs. mse^-hate 
virginitas, pudicitia. mae^-habe 
benyman devirginare. masg-pme 
cognatio. m33j;-plire ftecies, ajpe- 
clus. maehr numen, potejlas. maei- 
]"ibbe cognatio. mad ^>^rx, ff>atium 
temporis , in en fur a , meta, crux. 
Cjnyre)" mad tr«jc Ckri/li. mad&e 
conao. mselbjiopienbe flegmaticus. 
Marl-Mine Maldon in agro EJftxi- 
enf. made paftus. msel-jxeapa «?r»- 
<:<*. madum /»^?'^ minor, masnan <afc- 
/ere, /entire. maen-a^S perjurium. 
masn&e crepundia. maene malus, 
communis, msenelice communiter. 
mcengm Tw^rf.majni-pealb^pylb 
multiplex. mxni-}"calbnyj'] - e wa/- 
titudo, multiplicitas. msenig multi. 
masnigeo multitudo. mami-gete- 
alb, maemg-pealb multiplex, mas- 
nig-^ealbc }*pj:ecc multiloquium. 
masniv-- M A 

majnig-peal&nyn-e mult it u do. mx- 
mg-pyl&ean multiplicare. mxnigu 
turba. mxmcype filers . mxnnho- 
mines. mxnnifclic kumanus. msen- 
)"uman communkare. mxnfumun- 
gc manfio. mxntcl mantelum,ckla- 
mys. maepa fives, limites. mxpc 
vexillum, fignum. macpe equa, ma- 
gnus, clarus, major, mxpe yxcce 
incubus, macpe nae&bpe murena. 
mjejiene)")'e magnitudo, praconium. 
maepe-penin$ bona moneta. mce- 
jiejx celeberrimus. mxph lucanica. 
mxnhcfuperbus, inclytus. mxpne)*- 
j*a infigma. mxpj'ian magnificare. 
maejifunge celebritas, folennitas, 
fama. mxjftS magnitudo, majeftas, 
celebratio, gloria. mxp^Sa magna- 
lia, reliquia facra. mxpya te?ier. 
maspepefC gractUimus ma'fcjie ma- 
cula, mxylenn as, aurickalatm. 
mxj'i'c mfja. maepre-toseg dies fe- 
ftivus. mjej'j-hacele cafula, r veflis 
facer -dot a lis. mx)*)"e-lac fertum. 
mcej'j-e-ppeojT facer dos. mxj-j'e- 
pjico)X-hat» facer dot ium. ma*)")-ian 
mijfas facere. mx)"Z, -~a primus, 
maximus. mcej't; arbor navis,glans. 
moej-tan, -nan faginare ^mxyzan 
cypp trabs. mxyzan t>x\c pars ma- 
xima, mxyc-cyyc modius, mali pars 
ima , 'vel foramen quo i?ifigitur. 

macjxene quercetum. mserclen as. 

msejxhnj /<?#«*■ , vas ftan?ieum. 
masjrhn^-, nrvxftlun^-fmi^ ara- 
rius. mxjrlop carceria. mxpr-pap 
pronefum. mxcccop negligent iiis. 
mxce o"£«j. mxrepnan men />/<?- 
^«. Mxrcpne, fluvii nomen apud 
Gallos, Meaterna. mxz-yxyz »(»- 
deflus. mx^ falcatio. mx^e />£?*- 
/<?»<*, gradus, modus, dignitas, de- 
fi-utum. mx^elan concionari, liti- 
gare. mx^elepe concionator . mx- 
J'el-ejin pratorium. mx^-jull be- 
nignus. mx^JJiJje moderatus. mx- 
}>ian menfurare, humaniter tracla- 
re. mx^ie mode ft us. mxrfthnfer- M A 

mocinare. mx^Slice humaniter, di~ 
gnitati confentaneus. mx)>pian in- 
dulgere. mx^ung modus, menjitra. 
mxccpe mediocrior. mxp, -ye la- 
rus 9 gavia. mappa omentum, pia 
mater, mappigenb petulans. ma^a 
propinquus, cognatus, potens,ftoma- 
chus. ma^an pojfe, pravalere. ma- 
gan-ajjenunj; *j ablating ftomacki 
difleiitio <& inflatio. magan-ajmn- 
&enne)')*e, (-^efpelle) *) ejmnge 
ftomacki inflatio & halitus. magan- 
j'ap, -a&le cardialgia, ftomacki do- 
lor, magan-fppinge carbuvculus fto- 
macki. magan-unrjiymne)- phleg- 
mo?ie, ftomacki infirmitas. matj&ala- 
tpeop amigdalus. majc ftomackus, 
cognata. ma^eecre morotes. Matje- 
j'xran Magefetenfes. ma^e^e op- 
talmon. ma^o-pince ftirps, genus. 
ma^o^e bupktkalmus. max]?a op- 
tkalmica. man procax. mahlicc vo- 
raciter. maib, -ben virgo. MaiU)"- 
mona^ menfis Mains, maij'e cba- 
mamelum. mal macula, mala />**- 
<*?#w, fceduf. male vecligal. ma\y- 
qia fafcinatio. mal) - cpun£ faftma- 
tus. male kordeum madefatfum. 
malc-pypC acinos, ocimum fylveftre \ 
malu malua. malpe chamamelum. 
mamepuns dormitio. man mannur, 
komo, fcelus, fraus, fac'mus. manat> 
admonitus. man-a^ per jur ium. man- 
boc komicidii compenfatio occifi do- 
mino jure debit a. man-bpyne febris 
maligna, pyretum. manc^ung nego- 
tiate, man-cinn kumanus, kuma- 
num genus, mancj*, mancu)* mancu~ 
fa, marca. man-cpealm peftilentia. 
man-cyn, -cynn kumanus, kuma- 
?ium genus, mans cor bis, (porta. 
man-&xt>yfe/«Mnanbpa;c;opa man- 
dragora. mane^ multus. man-j^aca 
nequitia. man-f xh\m humanum ge- 
nus fceleffum. manj'elt) fceleratus. 
man-}-pij'e/)<3!x. manpull nefandus, 
public ani. manpullice nequiter.ma.n- 
fulnyffe nequitia. mangepe mer- 
O cator, M A 

cat or , negotiator, mangian nterca- 
t ur am facer e. mangling negotiatio. 
manian, -nigian monere. mamenb, 
-nigenb titans, mamg multus. ma- 
niga multi. manig-jfealb multiplex. 
mams-peal&ne) - multitudo, per- 
plexitas. mani^pulbian multipUca- 
re. manipc pihc jus. man-lupienb 
perfoluta. mann homo, manna man- 
na, manna ealbop tribunus. man- 
nag egabepuns conjiliabula. mann- 
cpelm pefiis. Tca.rm&y-le.Vi'^Jlatura, 
modus corporis. mannep-pcapu al- 
vus, perns, mannian propugnare. 
man-paebenne homagium, client ela. 
man-plaga homitida. man-plaege, 
-j'lege, -]-hhb, -flyhu homicidium. 
manf-long fiatura corporis, man- 
yumnunge excommunicato, man- 
J'papa dejerator, perjurium. man- 
ypepian pejerare. man-ppica fedu- 
6for, circumvent or. man-ppopa/w- 
jurus. man-^eop manni raptor. 
man-^psepe mitis. man-^psepian 
manfuefcere. man-]?p£epneppe man- 
Jhetudo. manunge admo?zitio, exa- 
Bio. man-pcopc malum,nefas. man- 
peopjumxe falfus cultus. man-ppas- 
ce infanaus. man-pyji^ vita homi- 
nis aflimatio . mapulbep, -bop acer. 
mapulbepn acernum. mapa incubus, 
major, mapan-lanb terra firma. 
mapa poen alioauin. map-beam mo- 
ras, mapc Jignum, terminus, mape 
plus, magis. mapgene aurora, map- 
man-, mapm-)'tan marmor. mapne 
mane. Mapoapo Moravia, map^a 
mirabilia. Maptige Martins me7ijis. 
mapryp martyr. maptypab,-pobe, 
maprpobe martyr faclus. mapryp- 
bora, mapcyphabe martyrium. ma- 
pubie marrubium. mnyeparra,gur- 
ges. mappepe mercator. ma^a in- 
je&um. mapelan concionari. mapele 
tumultuofus. mapelepe concionator. 
ma)?el-epn pratorium. ma^elung 
gar r u lit as. mapma vas. mapmap ci- 
melh. maj^mcypte corbana. maj^m- M A M E hopba msejx area Koa, gazophi- 
laceorum praftantijjimum. ma^m- 
huj" gazophylacium. ma^m-hypb 
thefaurarius. maj?oh tumultuojd. 
mapu c'tmex. macruc bipalium. ma- 
cu malignus. mapan (ecare. mapil- 
lan malle. max retia. max-pypte 
auoddam diluti genus. 

Me me. meab-pceac donum.mei- 
buma ?nagnus. meax^ejapidus.mez- 
golneppe potentia, vires, facultas. 
meahre numen, potentatus, auxi- 
lium, nutus. mealcli^ latleus. mea- 
lepe farina, meal-hup farinale. 
mealm-pran lapis mollior. mealc 
brafium, macetum. mealpe malua. 
medi\\c Jignum, char after, terminus. 
meapcan, -cian Jignare, not are. 
meapcipen cauterium. meapcunge 
obfgnatio, capitulatio. meapb pre- 
mium, merces. meapg, meaph me- 
dulla, amilarius. meapghc medul- 
latus. meaph gehsec, meaph haec- 
cel ijicium, farcimen. meappe ma- 
lus. meappigan errare.meay?6 pre- 
mium, martes, furunculus. meappep 
jpell martis pellis. meapu, meappa 
tener. meapupneppe teneritudo. 
meappa 4le^uam. meatte matta. 
meau larus. mec me. meca, mec- 
cezpar. mece, meche gladius. me- 
ce-pipc mugil. meb, mebe premi- 
um, mcritum. mebbepn magap co- 
gnat i. mebeme mag?ius, aignus. 
mebemelice mediocriter,dig?ie. me- 
fcemaejr modicus. mebemian di- 
gnari, metiri, moderare. mebemn 
co7tvenie7ts. mebemnej", -bomnej" 
dignitas. mebe-mona^S Julius men- 
fis. mebep, mebbeji mater, me- 
bejic loculus. mebep-pyphra me- 
tricus. Mebep-ham-prebj urbs Pe- 
triburgenjis in agro Northamtoni- 
e?iji. mebepypt meletina. meb-yeoh 
?nunus. meb-gelba conductor . meb- 
hce modicus. mebme mediocris, me- 
dius. mebmian mediare. meb-micel 
modicum, meb-micel-hpil paulif- 

fer. M E 

per. meb-micelnyppe pufllanimitas. 
meb-mycle modicum, mebo mul- 
fum, aqua mulfa. mebome dignus. 
mebomneppe dignitas. mebo-pypc 
berba pratenfis, regina prat/. meb- 
pica ^epecnyppa plebifcita. meb- 
pene mat emus, mcbpen-maxja co- 
g'latus ex latere materno. meb-pael- 
}>a cognati, infortunium. meb-pce- 
acc donum, merces. meb-cpymnep- 
pe infirmitas. me&u mulfitm. me- 
butnay)r,-re benignitas. Mcs-pa^e, 
-petje, fluvius Cantianns. meb-pipa 
£eA?f .meb-pyjihca lixa,fervus mer- 
cejiarius. mebyp mater, met; cogna- 
tus. me-y-cpalm parricidium .mejen 
potcjlas. me^cnce valens, potens. 
mc^-pibbe cognatio. mej-plire^c- 
c/>/. me^-phcob transfiguratus. 
meh w/Vv. mei£ propinquur. mela 
^epcoc tributum farinarium.mehy 
carcefia. melcan mulgere. melee 
lattans^fcetus melza. prodi tor. melb- 
J-eoh indicationis pretium. melbian 
prodere. melbob proditv.s. mclbun- 
^e proditio. mele farina, aheus, 
cyatbus. melcp, -lope farina, me- 
lepep pmebma fimila. melcan li- 
quefacere. melcun^e liquefaclio, 
bradypepfa. melu, -lupe, melpe /"<*- 
rina, fimilago. melypc balbus. men 
bomines. menap monilia. mencj- 
nyppe mixtura. mene lunula, me- 
nen a?ieilla. men^ean mi/cere, men- 
t;eo, -510, -ni^eo, -nigu, -niu /»»/- 
titudoyvulgus. meni^ multi. meni- 
al eo /«r^<». meni£-pealb,-p-ylb mul- 
tiplex, menig-pealban, meni-peal- 
ban multiplicare. meni-pealb mul- 
tiplex .mem-pealbnyp multiplicitas. 
meniju, -niu turba. menicype fi- 
lers, men-lup-i^enb perfonata,phi- 
tantkropos. mennen verna. men- 
r.enc, -nine famula. mennipe bu- 
rn anus, mennipclice bumaniter. 
mcnnipcnyppe bumanitas, incarna- 
tio. mencapepum mentbaftrum. 
i\\d\z\ pallium, mco pedulis, meo- M E 

boma infubula. meobo-pypr her* 
ba pratenjis, melleum. meo'ou mul- 
fum. meofcum minor, meolc, -loc, 
-luc lac. meolcian mulgere. meolc- 
puc^enb latlans. meolope farina. 
meoluc-pucian laclare. meomop 
peritus. mcopb merces. meop muj- 
cus. meope menforium. Meocebipc- 
penn palus Moeotis. meocob crea- 
tor, meoccoc, -cue tridens, ligo y 
rutellum. meoycnfalcatus. meople 
plures, multi. meox fimus. mepan 
imped ire. Mepancune, loci nomen. 
mepca titulus. mepce apia/lru?n, 
apiumjnercurialis. mepc-ipepn cau- 
terium. Mepcpebep-bunn, loci no- 
men, cujufdam Merer edi rivum de- 
notans. mepcun^ notatio. mepe pa- 
lus, mare, equa, fex. mepc-ciepc, 
-hup area No*, mepe^poca marga- 
rita. mepe-h^enbe navigans. mc- 
pe-men firena. Mepep-15, infula 
qusedam in agro Effexienji. mepc- 
rpyn balana,delphin. Mepe-tunc, 
loci nomen, villa?n paludofam no- 
tans, mep-^ealla onocicidte. mej"- 
^en mane, mepjjenhc matutinus. 
mep£, mejuh medulla. mejiic,-jnce 
apium. mepi£en eras, mejioj c 
maximus. mejijian errare, oceupare. 
meppinr ^ejfufio. mejipc marijcus 1 
locus paluftris, calvetum. meppc- 
mealope bibijeum. meppc-mcap- 
^ealla, herba ad apoftemaca & te- 
redinem valens. mcjipc-pajia,-pa]ie 
viri palujlres. mejipe-bseg dies fi- 
lemiis. meppclop carceria. mep- 
punj celebritas. meji^ magnitudo. 
mejipe tener. mepa vacca. mej'e 
men/a. meppe mijja. mepc maxi- 
mus. mecan pingere, invenire, me- 
tiri. mec-clypa ccUarium. mece ei- 
bus, modus, mcce-badij; mantica. 
mecc-pipe orbis,pifcii. mece-^auel 
cibariorum vetligal. mece-jyjib 
pertica. mece-leap cibo car ens. me- 
ce-leapc cibi inopia. mecena parca. 
mecenyppe comparatio. merep, 
O 1 mecjie 


M E M I metpe metrum. mecep-cpsept ars 
metrica. mecep-cunb metrum cat a- 
leclkum. mecepe piBor. mecep- 
j'epp metrum^ rythmus. mecep- 
pyphca metrkus. merepacca locu- 
lus. mece-pocn appetitus. merepc 
pejjimus. meze-yyamfungus. mece- 
ur-pro" lienteria. merpaept mode- 
Jlus. mer-pacu menfura. me^el 
fermo. me^Sel-pcebe mons Moria. 
iTLe^-gianfumigare. me^ig fat iga- 
tus. me^le mallus. me'Slice huma- 
71 iter, menng depiBio. medapor*- 
liquia. metocpeJ?enne media, me- 
cob creator, mec-pap funis meta- 
torius .mez)ium infir mat us. mezyiu- 
man men plebei. mecpan cibare. 
met-pceaz; donum , compenfatio. 
mec-peax cultellus. metpian cibare. 
mecpun^ viBus. merrac bipahum. 
mertpimmppe, metupumnyppe, 
-tpymnippe infirmitas. merung 
depiBio. meu larus. mexe gladius. 
mex-paec cupa ad cervijiam conco- 
quendam. mex-pcople coBoris cer- 
'vijia pa/a. 

Micel multus. micelan, -celian 
grandefcere. micel-paepten tenax. 
micel-jjemoc magnum concilium. 
micel-heapbebe capitofus. micehc 
magnificus. micelice mujtiplkiter. 
micel meniu multitudo. micelnep- 
j*e, -nyppe magnitude, mic£a ttri- 
?>a. miclan urinam facere. mic^e 
cukx. mic^ean pophaepbnyp dyfii- 
T*a. micgepn exugia. miclan lice, 
morbus, corporis ultra modumgran- 
aefceiitis. miclan mobe fuperbia. 
miclan ra pollex pedis, micle multb 
magis. miclian magnif car e.midun^ 
magnificat io y magniiudo. mib cum 
#pud, inter, rnib ealle penitus. mib 
|7am pe quandoquidem. mte^y cum. 
hub |>y pe Jim ulac, poftquam. mib 
piptpum an mib ealle radicitus. 
mib-baspan fufiinere. mibb modius. 
mib-bae£ meridies. mibbas^hce me- 
ridianus. mib-bssj-pang cantio me- M i 

ridiana. mib-baeg-Eib meridies. 
mibban-eapb mundus. pe laeppa 
mibban-eapb microcofmus . mibban 
eapblice mundanus. mibban pmtpe 
natale Domini, mibbel medius. 
mibbel-Engla, -£le Angli mediter- 
rane't. mibbel-pin£ep digitus me- 
dius. mibbel-plepa intertignium y 
media contignatio.mit>be]-f\e)ie in- 
ter 'nafus. mibbel-gepcylbpu inter- 
fcapulum. mibbel-hpinjc armilla. 
Mibbel-Sexe, ager Middelfexienfis . 
Mibbel-rune, quamplurimarum in 
Anglid villarum nomen. mibbe 
piban lumbi. mibbepeapb medius. 
mittm^ flerquilinium . mibepce ci- 
fta. mibe^ dijjimulat. mibpeopp 
adolefientia. mib peph juvencus. 
mib-pleon convolare. mib gne^- 
neppe frugalitas. mib-hlyre con- 
Jortium. mib-hpipe diaphragma 
feptum tranjperfum, mefenterium. 
mib-hpy^e omentum, diaphragma. 
imsfofr&num.mi&le centrum . mib- 
len mediocris, medium, mibhan^- 
gere. miblob regens. miblepc me- 
dius. miblepr-pingep medius digi- 
tus, mibl-hping armilla. mibnarb- 
bpa baftlifcus. mib-mhc nox media. 
mib-ppeca prolocutor , patronus. 
mib-pranban afjiftere, mib-pumop 
folftitium aftivum. mib-ppegian 
conjbnare. mib-ppegenb confonans. 
mib-J'ohan compati. mib peap £e- 
hmpe fort uitb. mib yebbe dos.mib- 
pincep media hiems. mib-pinrpep- 
maeppe natale Domini, mib-pipr 
confcientia^fubftantia. mib-punun- 

fe confortium. mib-yppe-numa co- 
<eres. miehrrg potens. mieppm^ 
ejfufiO) largitas. mi^an mingere. 
mi^a urina. mining miclus, mi- 
clura. mijc;olan bpince potio urina- 
lis, vel diuretica. mig^a lotium. 
mi^an eappo^hcnx^^pe minge?idi 
difficult^, mihxan valere. mihre 
poteftas. mihrelic pojjibilis. mihrit; 
potens. mihtispe potentior. mih- 
cigopc M I 

ti£o)"C potentiffimus. mihrijqlice, 
-nlice pote nter. mihci£;neppe po- 
tentia, mil milium, mila, -le mil- 
liar e. mile lac. milbe mitis. mil- 
beape neclar, melligo. milbelicc 
pie. milb-heopr mtfericors. milb- 
heoprlice miferi cord iter. milb- 
heoprnyppe, milbpe mifericordia. 
milbpian mifereri. milbpunj;e mi- 
feratio. mile milliare. mile)"cian 
mitefcerc. milipc mulfus. mihjc 
asppl nical album, milipc apulbpa, 
milpc aeppla mitiapoma. milna mo- 
la. milr fplen. milran Hquefacere. 
milr-coj'u lienofus. milre-)*ape do- 
lor (plenis. milre-pcape lienis fcir- 
rbus. milre-peoc lienofus. appolle- 
ne milr lienis fcirr bus. mikpe mi- 
fericordia. milrpian mifereri. milr- 
pienbhc venialis. mikpi^enbe in- 
dulge?! s. milrppscc dolor /plenis. 
milrpun^e mtferatio. mimop no- 
tusffamiliaris. mm meus,me. mma 
fannus. mmbijhcnyp memoriale. 
mine £eppa2x;e, Matt lot as ^apoftolus 
fie di&us. mmepan admonere. mi- 
ne£ung inspiration admonitio. mi- 
ner-pmy|>a fabrica monetaria.mm- 
£un£ in/piratio, monitum. minice- 
ne monialis. minhce meo more. 
minnasm manipulus. minpian de- 
ftruere. minpepe ?nona/ler:um .min- 
ra, -re, -ran-cyn mentba. mioloc 
lac. miox ccenum. mipe mellarium. 
miyiceperditio. mipe formica, mi- 
pi^e, myplvSe gaudium. mipi- 
lice medullatus. mippznfcandaliza- 
re. mip,adverfativaparticula. mip- 
beapb, -bypb, -bypbo abortus, in- 
difpofitio. mipbegan exterminare. 
mip-beoban male tra&are.miy-cal- 
pan abortum facere. mip-cpasban 
maledicere^ labi verbis, mip-cpeben, 
-cpyban folacijmus. mipcyppan er- 
ror e. mip-tasb malefaclum. mip- 
boen male facere. mipbon peccare. 
mipe menfa. mip-epepian indecen- 
ter tondere. mip-enbebvpbc incon- M I M O dite peraclus. mipenlic menfalis. 
mip-pabian pervertere. mippabun£ 
mala ordinatio. mip-papan male 
evenire, deviare. mip-peban r ode- 
re, ingur git are. mippepan ojfendere. 
mippon errare. mip-<$epibep in- 
tempeflas. mip-pman negligere. 
mip-heprum inobediens .mip-hpop- 
pen male paratus. mip-hpyppian 
depravare. mip-hypan mobedire. 
mip-Iape fuggeftio. miplic varius. 
mij-lice-^ecacnun^e tropus. mip- 
lice-hipe/:£f»z/7. miphcian dtjplice- 
re. miphcnyppe varietas. mip-pKe- 
ban male confulere. mip-p£ebe con- 
flium malum, mippapum ppob mi- 
feria. mij'penlic cynne varti gene- 
ris, mippenhcneppe varietas. mip- 
pppseca murmurare. mipr caligo. 
mip-raxan male i??flruere. miprel 
ocimum. miprel-ra chameleon, vif- 
cus. mip-p/ean degenerare. mip- 
pconb degenerans. mipuan caliga- 
re. mip-uban male evenire. mip- 
rihrcnbhc debortativus .miyzilzan 
vifcarugo. mipriman inf elicit er fuc- 
cedere. miprlic varius. miprlice- 
pipan plurtfariam. mi]Tuco& cru- 
entatus. mip-penbian pervertere. 
mip-penian abut:, mij'pejic mala 
opera, mippejipr perverfus. mip- 
pippan, -raecan male docere. mi)"- 
pjmran male fir ibere. mip-puji^ian 
dedecorare. mire tamus. mrS cum. 
mi^an latere, mi^en abfeonditus, 
occult are. ming pot ens. rmrra, 
menfura qusedam. micring occur - 
fits, mixen flercorarium. 

Mob, more mens, mobbpi^e 
matertera. mobep mater, mobepg 
confobrinus. mobephc maternus. 
mobep -^epanc confilium. mobej"- 
heaneppe extafis. mobep-pepece 
violent ia. mobpul animofus. mob- 
hear ira. mobhpare ardentis anim 
vir. mobian fuperbire, irajci, ant- 
mo ejfe excelfo. mobig fuperbus. 
mobigan, -^lan fuperbire. mobi?;- 

hce 


M O 

lice fuperbe, animofe. mobigneppe, 
mobineppe fuperbia, contumacia. 
mob-lea)" excors, puflUanimis . mob- 
lcaj'te exanimatio, amentia, pufilla- 
nimitas. mobop mater, mobpian- 
mobup matertera magna, mobpie, 
-bpige matertera, matruelit. mo- 
bpigan-punu matertera filii. mob- 
peocnep morbus cardiacus. mob- 
pong (oil icitr animi agritudo. mob- 
j'capol con flans. mobpcapolnypp 
fortitudo. mobpumneppe concordia. 
mob-ppxp pattens, mob-ppaepnep- 
ye patient ia. moefe moleflus. mot^o" 
tinea, molcen lac coagulatum y lacli- 
cinia. molbe pulvis^fabulum. mo- 
legen, -legn, -lcgn-pucci galba- 
num. molpnab putrefaclus. molren 
liquefaclus. mon homo, mona lima. 
monab monitus. mon-seca anthro- 
pophagi, monan-bseg dies luna?. 
mona^ menfis. )-e popma mona^S 
Januarius : pol-mona^ Februarim : 
hlyb-mona^ Martius : eaptep- 
mona^ Aprilis : maiup-mona^ 
Maim : pepe-mona^, mib-pumop- 
mona^ Junim : mebe-mona^ Ju- 
lius : peob-mona^ Auguftm : halij;- 
mona^, happepc-mona 1 ?) Septem- 
ber : pe reo^a-mona^ Oilober : 
blor-mona^ November : mib-pin- 
cep-mona^ December, mona^- 
able metijlrua confuetudo. mona^S- 
abhg mulier menflruata. monaj?- 
blob, mona^-gecynb menftrua. 
monap— peoc mulier menflruata, lu- 
naticus. mon-cpylbe lues hominum. 
monb corbis. monec monachus. mo- 
neg multus. mongep negotiator, 
moni'xca.ammoniacum. monian mo- 
nere. montpealb multiplex, moni- 
f ealbnyppe multiplicitas. Mon-ige 
Mona injula. monigean monere. 
monigpealb multiplex, monlea)- fi- 
?ie hominibus. monhci flatua. mon- 
nep-pupe, quoddam oxalis genus, 
monnep cup, rux dens genuinus. 
moncrShc menjlruus. mono'S-peoc M O M U mulier menflruata. mon-phhte ho- 
micidium. mon^e menfis. monppae- 
pe mitt's, monp-paepnyppc manfue- 
tudo. monunge admonitio. mooji 
uligo. moji monSy ericetum. mopa 
car iota, mopab carenum. mopan 
acini, mop-beam morm.moyiQ mons, 
locus montojus. mop-paepren pro- 
pugnaculum montanum, locus gron- 
nofus, uliginofus. mopgan-gipe, 
-gipu dos. mopgen aurora, eras. 
mopgen-bsegunge, -nbe dilucu- 
lum. mopgenlic matutinus,crafli- 
nus. mopgen-pacian mane confur- 
gere. mophgen aurora, moph- 
pyphua flcarius. mop-lanb locus 
montanus. mopobe muria. mop- 
pcea)?e latro. moptepe mortarium. 
raoji^ mors, mopbepinne fielunca 
latronum. mojip-bseb, moyifeyifte- 
Im mortiferum, homicidium . mopj?- 
plaga homicida. mop^-plage, -pe- 
ojic, mopbup homicidium. mopp— 
pyphra flcarius, veneficus. mopu 
mora. mop-pyp~e herba montana. 
moc atomus, potefl, licet , pra?to- 
rium,numifma. mo~-epn comitium. 
mo^ tinea, mos-heal conciliabu- 
lum. mo^-peng colojfus. mocian 
trail are. mope acervus. 

Mucel, -chel multm. mucelnyp- 
ye, muchelnyppe multitudo. mucj; 
acervus. muct;-pyjir, mug-pypc 
artemifia. mucxle genifcula. mub- 
pica loculus. muha acervus. mul 
mulus, mula, mulus pifcis, milium. 
mul-hypb mulio. munan reminifci. 
^4unca ceaprep Muncaflria. munb 
memoria, p*x, proteclio, potejlas 
tutelaris. munban, -bian pacare 3 
tueri. munb-bopa pa tr onus. munb- 
bpyce pacts flail io. munb-bypfce 
patrocinium. munben memoratus. 
munbienb patronus. munblan baf- 
cauda. munb-leope pelvis, munec 
monachus. munecyan monachm fie- 
ri, mune^unge admonitio. mum- 
cene moniali:. municep municipium, 

urbs MU MY 

xrbs municipii nomine & juribus 
infignis. mumgenb monens. mum: 
mons. munr-selpen Oreades. munc 
£eofa, mum; Joyey chyu Alpes. 
munr-lanb montana. munuc mo- 
?iachus. munuchafce mo?iackatus. 
munuc-hc monafiicus. munuc-liy 
•vita mo7iaftica. muox) os. mup- 
beam morus. mup-bepian mora, 
mupcnepc murmurator. mupcnian 
murmur are, conqueri. mupcnunje, 
mupcunft, mujijnun^e ?nurmura- 
tio. mupfroe gaudium. mupnan/«- 
gere. mujinun^c lutlus. muppa 
myrrhis. muppe myrrha. muj" mus, 
forex. muycel, -cie, -cule mufculus. 
muycyleotan bibioves. muyclan- 
ycel concha, muycule mufculi. muy- 
eape pilofella. muyc-yiye vitim. 
muy-yeallc mufcipula. muy-yealu 
color myrteus. muy-hayuc fringilla- 
rius. mu)T mufium. mu^, mu^e 
os, oftium flumivii '. mu^-a&le oris 
dolor. muhS at>l on soman menta- 
gra. mvfd-bcyiyzmr, franum. mu"fi- 
coyu ofiedo. mu"um mutuufn.muyz 
acervus. muxle mujculus. 

Mvccle, mycel, mycle multus. 
mycelneyye muhitudo. mycelu ma- 
gna, mycel pad magna muhitudo. 
mycilni)" magni/icentia. mycj; cu- 
lex, mujca, cynomia. myc$a lotium. 
mychan grandefiere. myclung ma- 
gnificatio. my&yypcan cooperari. 
myge, mige, myt^e culex. myhr, 
mihc virtus, myl pulvis. mylb mi- 
tts, myl&an ma?ijueficere. mylsyian 
indulgere. mylen molend'mum, ja- 
culum. mylen-jTan lapis molaris. 
mylcn-ycan-yeol lima, mylen- 
rpoh canalis, foramen, myll mola. 
myln molendinum. mylyce-bpenc 
mulfum. mylzan f under e, liqueface- 
re. mylcenb fun dens, madens. myl- 
ce fplen. mylcen-huy, mylreycpi- 
na-huy lupanar. mylceytpe fccr- 
tum. mylcyc mifericordia . rnylr- 
yian mifereri. rayleyycjieona-huy M Y N lupanar. mylcypsec Jfilem's dolor. 
mymepian memoria tenere. myna, 
-ne luna, meranula, lunula, crepun- 
dia. mynfcelic memoratus. mynsi- 
jan, mynegian commonere, monere. 
mynecene monialis. mynega inter- 
pella. mynesung admojiitio. myne- 
ycilhnvjay lunula, mynet numifma, 
moneta. myner-ymiya officina cu- 
fioria. mynecepe monetarius. my- 
netian cudere. myngan requirere. 
myn£ung, mynnunjs; admonitto. 
mynian monere. mynytep, -yrpe 
monafierium, ecclefia. mynycepham 
ecclefia manfio. mynyrephc mona- 
jlicus. mynyzephycwnobium. myn- 
yccp-man religiofus. mynytep- 
ppeoyc parochus. mynytpe clsen- 
j'unj reconciliatio ecclefia. myncan 
ftatuere. mynyc pecunia. mypa e- 
qua, formica. Mypce Mercii. Myp- 
ccne-lano Mercia. Mypcna laj;e 
lex Merciorum. Mypcna pice , 
Mypcna-j^eob Merciorum regnum. 
mype equa. mypenaebpa murena. 
mypgniy mujica,alacritas. myphj^e 
gaudium. myjug Pilaris, myjilic in- 
clytus. myjijian dijjipare. myppe 
myrrha. myppen&/>ro^/g«r. myp- 
pmjj prodigalitas. myjirene)* mor- 
ticinium y animal non occijum fed 
per fe mortuum. myjix* gaudium. 
myp^jia, myp)?pe homicida. myp- 
J>)iian trucidare. mypjjjiunjqe ho- 
rn icidium. myppa ?naaus. myppe 
tener. myj'e menfa,ferculum. myy- 
hyix^el mapula. myjlicney varie- 
tas. myjTel ocymum. myCKajf cyno- 
mia. my=6a}- fines . mynian miti- 
gare. my ere morius. myx fimus. 
myxene fiercorarium. myxen-plan- 
ze herba fiercorar a. N. 

In hac litera exeunt verborum 
Anglofaxonicorum infiniiivi, ut in 

huoc N A 

hunc ufque diem apud Germanos 
& Be/gas. na non, nee. naceb, -cob, 
-cub nudus. naceb-, nacobnyppe 
nuditas. nacenneb, nacenbe recent 
natus. naebban carere. naebbe vul- 
tus, roftrum, nares. naecan necare. 
nascuegale lufcinia. nsebbpe Jer- 
pens, a/pis, anguis, viper a, bafilifcus, 
chelydrus, draco , natrix, coluber, hy- 
drus. naebbpe-pypt baflica, vipe- 
rinis. nasbep-bica ichneumon, naebl- 
acus. nxbpan aepmogu ferpentum 
feneclus. naebpan plasge, -ylrcefer- 
pentum iclus. naebpe natrix. naepe 
bop terebra. nsepga mendicus. nae- 
pi£, naepcig inops. nasppe nun- 
quam. nxpee inopia. nsegl unguis, 
clavus. nasglep-pypt paronychia 
herba. nxgl-paex nov acuta, naehpcu 
novijjima. nashb nox. nasht-paspn 
noclua, nytlicorax. na ellej" non ali- 
ter. nseme captio. nasmel capax. 
nxminjce contraclio. nasmg nul- 
lum, nspe napits, rapa. naepue ne- 
pita. naeppa novijjimus. nasp, ne 
pasp non, non erat. naepc mollis, ne- 
bris. nsepe nafus. naep-£piple car- 
tilago nafi. nasp-pypel pinnula. 
naep-pyplu nares. njeran premere. 
nsecing increpatio. napa modiolus 
rota, napegap, napogap terebra. 
napel,-pol umbilicus, nahc nihilum. 
ro nahre inutilis, nox. nahcephpon 
proculdubio. nahr hahg profanus. 
nahrneppe pravitas, ignavia. na- 
hpaep, nahpap nufquam. nahpanan 
nunquam. na laep ne, non omnino, 
non tantiim, nihilominus, nihilo fe- 
cus. na lasp par an w<r tantiim. nal- 
lep, nalp w<?#. nama nomen. naman 
??ominare. naman-ppelia pronome?i. 
nam-cu^ notus, honoratus. name- 
leaj" anonymus. nampsebenne lite- 
rature, nan, nane nullus. on nane 
pipan nullo modo. nane-puhr, nan- 
uhr veruntamen, nihil, nappe cya- 
thus, poculum. napbe naraus. nape 
nafus. Nacan-leaga, loci nomen, N A NE Natani campum fignificans. narep- 
hpon nequaquam. nacep ro hpi nul- 
lo modo. napa-£yr nondum. nape 
lep nihilominus. napep, -pop neque, 
neuter, nar ic nefcio. naro f>aep 
hpon nuUatenus. nauel umbilicus. 
naupep, -pop neque, neuter, napap, 
-pepn nufquam. naphr, napihr ni- 
hil, nequicquam. na-pip infipiens. 
nap^ep, nap^Spe neque, neuter. 

Ne ne, non. ne pa £er necdttm. 
neab necejfe, necejjitas. neab-behepe 
necefpzrius. neab-heab vis. neabi- 
jan cogere. neabm%a. invitus . neab- 
ling nauta, fervus. neab-nyman 
rapere, extorquere. neab-pybbe ne- 
cejjitudo. neab-p-eapplice neeejfarib, 
opera pretium. neabunga iwyitus. 
neabunge vis, impetus, neab-pipe 
debit us, necejfarius. neali pene,pro- 
pe, vicinus. neah ^ epene propemo- 
dum. neah-£ebupe vicinus. neah- 
hanb /ire.neahlice propinque.neah- 
ma£a adfinium. neahnyppe propin- 
quitas. neah-pibban cognati. neahc 
nihil, nox. neahcepne pridie. nea- 
lascean, -leran approp'mquare. nea- 
mse^ cognatus. mm fere. neap pro- 
pinquior. neahpr proximus. neapep 
delicatus. neapepe, neapo angujlus. 
neapolice, neapulice angusle, fub- 
tiliter, molliter. neaponeppe, nea- 
puneppe anguflia, angor, moeror. 
neapu angujlus. neapu-panc nequi- 
tia. neappian angere, arclare, an- 
guflare. neat jumentum. nea- 
ra pcypene jumentorum flabulum. 
neac-hypb bubulcus. neac-lanb ter- 
ra villanorum. neapepe, -pipt: vi- 
cinia, approximatio, prafentia^ con- 
Jfieclus. neaxca proximus. nebbe 
vultus, nafus, nares, rofirum. neb 
prS neb facie adfaciem. neb-cojm 
lentigines. neb-gebpsec gravedo. 
nebpepb mar go. neb-placunj fron- 
tofus. neb-plite vultus, forma, nec- 
ca collum. necpt proximus. necpran 
poftea. neban mutuare. neb-behepe 
necejfarius. N E 

mcejfarius. neb-bpeab pants ,• reus 
enim (/'. accufatus) crimen obje- 
dtum qui negaverit, panem vel of- 
ram illam fumere & comedere co- 
gebatur, in purgationem. nebbe 
compu/fus. nebbep, -bpe ferpens. 
nebep invitus, coatlus. nebe-^eapp- 
necejfarim, necejjitas. nebl acus. neb- 
ling, -lung, ncb-j>eop lixa, fervus, 
nauta. nepa nepos. nepene ?teptis. 
nepoca placenta, nepop, -ppe nun- 
quam. negel unguis, clavus. neh fe- 
re, pr ope. neh-jebupe vicinus. neh- 
mseg cognatu*. nehneppe cognatio. 
nehru proximus. nehraegale lu ju- 
nta, nehpan adh&rere. nellan nolle. 
nemnan, -man nominare. nemnab, 
-neb nominatus. nemmcnb nomi- 
nans. nemne nifi, nomen. nemni- 
enblic nominativus. nemmenbhc 
gebigebneppe vominativus cafus. 
nene neque. nen t;epin^a veutiquam. 
neob neceffe, vis. neoban indigcre. 
neot»-behcre r.eceffarius. neob nab 
vis. neot>-hy pbe parous. nccbi^an 
requiri. neoslice libenter. neoblu- 
cop ftudiofus. neob-peajip necefji- 
tas. neob-peapphce neceffario, ope- 
ra pretium. neopa nepos. neole cer- 
nua. neohcan accelerare. neolnep- 
ye abyffus. Neomage Neomagum. 
neopxna-pang paradifus, efyjium. 
neopian vi fit are. neoru nafus. neo- 
jun£ viftatio. neoban deorfum, 
infra. neo)>ep,-J?op inferior, neo^-, 
neo^e-, neo^o-peapb deorfum. 
neope novus,tener. neopele cernua. 
neopel on cop^an pro/hat us . neo- 
pepno nufquam. neope-pin mufium. 
neopian novare. neopienb reno- 
vans. ncopneppe novitas. neopol- 
neppe profundum, abyffus. ncoxr 
proximus. nepte nepeta, calamin- 
tha. ncp prope,propior. nepanrr/- 
pere. nep-plob maris xfiuatio,<jeflus 
maris lavguid'tor. nep£cnb,nepicnb 
redemptor. nepian eruere, folvere, 
Jervare .neppan poferior . nepe woi- NE NI 

lis, cicur. nepeneppe mollities. ne pe 
minime, baud it a. nepe nafus, pro- 
motttorium. wtyz flipendium, nidus. 
nepcan nere. nepc-poha marfupi- 
um. nee rete. necel urtica. netenb 
nefiens. necene jumentartus, ju- 
menjum. nereneppe ignominia. ne- 
J'e ncquitia. ne)>ep deorfum, ne]?ep- 
J'Ui^an defcendere. ne^cp-ptige oc- 
cidens, defcenfus. ne^ling nauta, 
nauticus. necl urtica. nerlice uti- 
lis. nerpapap plaga. nerte rete, 
dijfeptum, omentuin. neu pipne epi~ 
lepfia. neyevovus. nepeln/pa nubes. 
nepdnypp abyffus. neyepeofan me- 
Jbiterium. nexu proximus. nextan 
poflea. 

Nic, nice, na ic non. nichcgale 
lu/civia. niban urgere. nite necefji- 
tas. nibeb coatlus. niblm^ exaclor, 
fcenerator. nib-]>capplice necejfario. 
nieb, -be coatlus. mebe he pceolbe 
necejfe babe bat. meben^a volens no- 
lefts, vi. niebhng fervus. nieb pcyl- 
bc jure debit urn. nieb-j?eapp, -j?e- 
appneppe neceffitas, neceffanus. nieh 
propinquus. mehpr proximus. niehc 
nox. niepeb afjliclus. mepan fter-* 
nut are. mebene pecora. mej'e-mepc 
infimus. m;T ncptis, priwgna. ni- 
gan, -^en, -^on novem. m^an pi- 
jjon novies. m^anrine, nigonrinc 
novemdeeim . ni-:anco^e, mjon- 
reo^e, -ro^e decimus nonus. ni£e- 
\et, ni^oj^e nanus, m^-hpojipen no- 
viter converfus. m^on hu nb ?ion- 
getiti. hunb nigonrig nonaginta. 
nigon *] hunb m^onrig nonaginta 
novem. nig-hpoppen noviter con- 
verfus. nijo^e nonus. mhpr novif- 
fimus, proximus. mhpran mxg co- 
gnatione proximus. mhc, mheep, 
nihryp nox. on mhc ney-i"gjejunusy 
imprattf/s. mlit-ea^e nyclalops. 
nihr-calb neStm natus unam. nih- 
tct;alc phiiomela. ivhzeyme prid;r„ 
mhrpcoimun" bojpitium nocJur- 
nv.?n. mhu-seng byana. nihr--ilb 

P ncclurna N I NO 

tiofturna facta, nihr-hpemm nyeli- 
corax. nihr-langep pernox. nihr- 
lecan coturnix. mhrlic noclurnus. 
nihr-psepn nytlicorax. nihr-pang 
completorium. nihrpceabay?r#7»«/. 
mhrpumnypp ubertas. nihr-fsec- 
can vigili*. nillan nolle, niraan ca- 
pere, rapere. nimj'e ni for fan. nin 
7io?/ , nullus. Nimuenpc Ninivita. 
moz&n frui. nio^an, mo^o-peapb 
deorfmn. niopel cemua. niopunga 
dent o. mppec r.fhma. nipp : 5 erga- 
ftulum. nip, ne ij* vonefi. niprian 
nidificate, mren, -renu jumentum, 
per or a. mrenbum clam, nireneppe 
ignorant ia. nrS nequitia, invidia, 
afiutia. ni^a-beapn vulgus. nfSan 
dt deorjum. nipa-nepgenb Deus de- 
prefjbrum vindex, ni^e zelus, invi- 
dia. nr^epull content iofusfmvidus, 
temulus. nrSelice content ioje. mbep 
deorjum. infra, nibep-alaeran fub- 
mittere. ni| 7 ep-aprigan, nibep-pa- 
jian dejcendere. nibep-peollan pro- 
cid re. nibepian condemnare . nij'ep- 
lic inius^ deorjum, inferior. nrSep- 
prige defcenfus, occajus, occidens. 
nibepung damnatio. m^ep-peapb 
deorjum. ni^e-peapb por plant a 
pedis, ni^-here nequitia. nrSin^ 
Tiequam exlex. m^&lice languiter, 
Tnolliter. nrS-pige occa/us. nirung 
ufus. nir-pypxilice commode, muri- 
ne denuo. nip rudit. mpan nuper, 
novare. nipan-cumen neophytus. m- 
yenovus,tener, nuper, recens. nipel 
promts, nipelneppe abyjfus. mphc 
xovus. nipob renovatus. nipol/>r^- 
ceps. nipun^e recuperatio, reflaura- 
tio, renovatio. 

No, nochr, nohc non. noh fat is. 
nohr-pon-lse)" nihilominus. nohrep- 
hpon proculdubio. no hpaebep nee, 
nulla, ex parte, nohpir nihil, nolbe 
noluit. noma, nome nomen. nom- 
boc, -bpeb catalogue, non hora diet 
nona. non-mere annona, refeclio, 
prandium. non-pang cantus nonalis. NO N U NY 

non-rite hora diei nona. Nopman* 
bi$e Normannia Nopmen A T or- 
manni. nop^o" feptentrio. nop^an- 
eapcan pint) aquilo. nopban-pepran 
pmb vent us ab occafu aftivo flans, 
f*«r«*.Nopban-humbpe Northum- 
bna. Nopban-hymbpa-pic regnum 
Northumbrenfe. nop^-baele plaga 
aquilonaris. Nop^-man Norman- 
nus. Nop^S-manna-lanb Norvegia. 
nop^-miPSjftatio quaedam navalis, 
ab aquilonari fitu fie didta. Nop^S- 
pealap Cambri aquilonares . Noji^- 
pic, urbs Norwicenfis. nope nafiu. 
nope-byplap nares. nop-£piprle 
nafi cartilago. nople, nofrle capi- 
tal^ vitta, a?)fa. nO)'U nafus. nor, 
-re, -ru opus, munus, ojpeium. nor 
£eopne diligens. norian uti,potiri, 
fiutlum capere. nor-ppirepe nota- 
rius. noubep neque. no-pihr, -pic 
nihil, nopiprhe tttilis. 

Nu jam, ecce, quandoquidem. nu 
ba modb, dudum, quoniam. nu £e la, 
nu la eja, age. nu ger, nu gyc 
ha&enus. nu hpene seji parum ante. 
nu nipan nuper. nu nu immediate. 
nubelneppe magnificentia. numen 
captus. nume-pran, creta. numol^ 
-mul cap ax. nun pupillus, monialis. 
nun-mynprep monafterium virgi- 
num. nunne rionna. nure-he : 5 re- 
fina. 

Nyb necefjitas, vis. nyban egere, 
cogere. nyb-behepe necejfarius .nyb- 
beopelic multum necejfarius. nyb- 
bseba necejjitate impulfus. nybeb, 
-bep coa&us. nyb-£en£a, Nabucho~ 
donojbr ita didlus, vagus necejfarius, 
erro invitus. nyb-haemeb ftuprum. 
nybinga vi. ny ^Im^n fir vus. nyb- 
naeme raptio, raptura. nyb-nyman 
rapere. nybnyppe, nyb-peapp, nyb- 
peappnvp necejjitas. nyb-beapplic 
necejfario. nyb-pyjihra vi. nygon 
novem. nyepr, nyhpra proximus. 
nyhr nox. nyhrnypp abundantia. 
nyman capere. nympere nymph* a. 
nymne, NY OB 

nymne, nvnVSe niji. nvpele pro- 
bofcis, papilla, ny yiprope. nypa te- 
nellus. nip pan corripere. nyppube, 
-pybe contriftatus, caftigatus. nyp- 
pyc aftkma, anguftia pectoris, mor- 
bus, nyr non eft. nyr na punbon 
nimirum. ayjT ftipwdium. nypte 
domicilium, nidus . nv)'-pyplu nares. 
nyt rete, utilis. nvtan ignorare. 
ny-cnb nefcius. aytea, -nc pecora. 
nvrcic^lice, nytcnhce ignoranter, 
bejtialiter. rudis. nyrcnnyppc igno- 
ra::tia. ny^S nequitia. ny^San in- 
fra, ny^ane deorfum, ex inferis. 
ay^Seri denrfum, neque. nypep abu- 
£an ivcl'vare. nypepab condemna- 
tus. nv]?ep-aloetan fubmitterc . ny- 
pep-alccTun Jupptantare. ny^ep- 
aj erran aemoliri, nyj>ep-bepcupen 
pracipitatus. nv|>cpcuman, -papan 
defcendere. ny^epjenbhe damna- 
bilis. ny^ep-hpype pracipitatio. 
Dy^Sepian condemnare. n\ ,: Scplic 
inferior, nv^cpnvrpe inferioritas. 
nyTieprr i'c;an dpfewdere. ny^epan 
hu mil are. ny^epun^a detriment a. 
ny}>e>. in~e humiliatic. ny};e-peapb 
deorjum. ay^mepc infimus. nycle 
urtica nyrhc utilis. nychenyrpe, 
nvmerpe utilitas. nytce utilis. 
ny-rjie utilwr. ayttojT utiliffimus. 
nyrrian frui. nyurun^ ufus. nyr- 
peon^ tit'lis 1 co?/3modus.nYc-]>eo]'\f- 
nyjje commoditas. nyr-pyp^ uti- 
lis. nyc-pvppop, -pypJ?pe,compar. 
nv"-;y; )>o)x, fuperl. nyc-pypphce 
utditer. nypelneppe abyjfus. nyxu 
proximus. 

O. 

Ob trama, obeji fuper. obep- 
prcptc emeu/us. obep-rqc;l arte- 
mon. obep-rcaeleb convicJ us .obey\- 
yvC-'m vincere. obc~ fraga,fruges. 
oblaren facrificia. obp margo. ob- 
yc^crjejjc excufatie. ob-petnerje OB OD OE OF 

ajfefjio. ob-^arneb madefaclus. 

Obene area. 

O eala pu 6 tu. oepert: feftina- 
tio. oepepchce feftinanter. oep- 
)"un£ ton/ura, circinatio. oe^hyelce 
jnn^a omnimodo. oejjhpep pnflim, 
vulgb. oembeche coUatus. oempc- 
rinne pin-^eapbep antes, oenanrcp 
oenanthe. oc)*t gratia. oepcpill vo- 
tivus. Oejcin^ar, rcges Cantii olim 
fie di&i, a quodam Ocpc, rege fie 
cognominato. oe]>el patria, oeju- 
Jan fpirare. 

Op <*£, <&, «■#, extra, opa ww;V 
w». opabeacan excutcre. op-acea- 
pian pretio redimere. op-accopjan 
amputare. op-abon extrahere. op- 
abjupan abigere. op-abpmcan ebi- 
bere. op-abpy^an abflergere. op- 
sepnan currendo pr avert ere. o}'X,z 
fragajegumen. 0}"a)"e)"ian detonde- 
re. opalaban exhaurire. op-alxbaa 
abducere. op-alihran defdire. op- 
animan auferre. op-apluccian ex- 
cerpere. opapullob extrattits. op- 
arceacan excutere. op-ajxijian re- 
fecare. op-aj'eoban excoyuere. op- 
ajlean occidere. op-a)*niban ampu- 
tare. op-a)"ube decotlus. op-areon, 
auferre, demere. op-a^pean dilue- 
re.OF-d.Yeo]Mpmprojicere.oy-a.y>}im- 
jan extortjuere. op-a-ypnan decur- 
rere. opblinban exececare. oy-b\\e- 
ban trans ferre, furripere. opceap- 
pan decollare. op-cuman procedere y 
derivari. opcumenbe derivative. 
opbasl defcenfus. op bocme dijudi- 
care. op-bjiceb,-bpaebbe formidans, 
expavefafius. op-bpipan expeUere. 
op-bpipen depulfus. op-bpuncnian 
inebriari. op-bune deorjum. op-eaji- 
mian mijereri. open for?iax. open- 
paca rutabulum. opeji fuper, /upra, 
ultra, trans, contra, per, fttb, pofl, 
margo, ripa. opep-jet: nimia inglu- 
vies. opep baec tetanus, opep be- 
bcoban imperitare. opeji becuman 
fupervenire. 0)"cji-bi) - tTijiian ali^ 

V z auem O F 

quern deridere, de aliquo triump ha- 
re, opep-bi^ fiuperesl. op ep-blr5 
fupra modum Ixtus. opepbpascan 
frangere. opep-bpceban operire,ve- 
lare^ diffundere . opep-bpaebeb oper- 
tus. opep-bpacbelpe operimentum. 
opep-bpopa, -bpuja jupercilia. o- 
pep-bpyc^ean pont em facere. of Qf\- 
bycepnyppe nimia amaritudn o- 
pep-ceppa tranfire. opep-ceppe 
tranjmigratio. opep-Clban increpa- 
re. opep-clip praceps. opep-climan 
tranfcendere. opepcliopan exclama- 
re. op ep-cpaepce j?v«tf.r.opep-cuman 
"ji?tcer e^fuper are ^fiupervenire. of eyi- 
cymene viclus. opep-cy^eb per- 
jurus. opepbon nimis agere. opep- 
bone nimis. opep-bpenc ebrietas. 
opep-bpmcan flm aquo bibere. o- 
p eji-bpuncen ebrius. opepbpyctan 
pr&occupare. opep-bype fiuper limi- 
nare. of e\\e dejuper . opep-eac,-eaca 
addit amentum^reliquum . opep ealb 
fienex. opep-ealsop-man princeps. 
cpep-etan plus aquo comedere. o- 
pep-ecol kelluo. opep erolnep com- 
mejfatio. opep-paepe,opep-pa2pelbe 
t ran/it in, tranjmigratio. opep-pa- 
pan tranfire^ tranfiveki. opep-pape 
tranfitus. opep-pelle crapu /a. of eyi- 
pent; obuncus, fibula, opep-peohu 
'vicloria. opep-peohran expugnare, 
1'incere, repugnare^ arcere. opep- 
pepnep tranfmigratio. opep-pihtan 
uincere. opep-pil gaflrimargia. o- 
pep-plean fiupervolare. opep plitan 
convincere. opep-plopan exwidare. 
opep-plopenbhc juperfiuuf. opep- 
plopenep juperfiitio. opep-plop- 
nyppe fuperfluitas. oft.fi pon /"#//'- 
ttre manum. opep-ppopen glacia- 
tus. opeppull edacitas. opeppuilben 
fiuper atus. opeppyl^an infligare. 
opep-pyHe crapula, edacitas. opep- 
pyppe longinquit as . opep-£;a^eb- 
neppe tranfigrefjio. opep-^an, -£ an - 
jraa tranfgredi. opep-^an^ tranfi- 
tus. opep-^eape antiquatus. opep- O F 

^cbpm^n fiuperinducere. opep-ge- 
popubne y*/>er exalt at us. opep-^e- 
mec immenfius. opeji-^enihrpum 
y»/)^r^««^wr.opep-5enihcpumian 
[uperabundare. opep-£enihxpum- 
nyppe fiuper abundant ia. opep-£eo- 
ran a/pergere^ perfundere. opep- 
^eorol <?^/mo/K?.opep-j;epronbian 
fiuper flare, opep-^epronbonbe fiu- 
per flans, opcp-^epeopc fornix, o- 
pep-t;eppic fiuper -fcriptio. opep-gi- 
ppe helluo. opep-$ilban, -gylbaa 
inaurare. opep-£ican, -gytran obli- 
vifii, fiuperfiundere. opep-^itenbe 
obtitus. opep-^irol, -gyrul imme- 
mcr. opep-^icolneppe, -^lrelnyp, 
-£yrulnyppe oblivio. opep-jjoten 
viclus, opertus, perfiufius. opep 511- 
mian oblivifici. opeji-^ytan pr<e- 
t'ertere, ajfequi. opep-Tjytxolnyppe 
lethargia. opep-hasbban, -healban 
pr<etermittere, dijferre. opep-healp 
heapob finciput. opep-helan, -he- 
lian contegere. opep-heopan immo- 
rigerum ejfe. opeji-higbe fiuperbia. 
opep-hi^e fitpercilium . opep-hipan 
transfigurare. opep-hipub, part, 
opep-hlsepcan plus jufio onerare. 
opep-hleapan tranfilire. opep-hh- 
fian J'ublimari) incumber*, opep- 
hlinan incubare. opep-hlube nimis 
fionorus. opep-hlype fialtus. opep- 
hlyrjn^an liquefiacere. opeji-ho^a 
contempt or. opep-hogian frernere. 
opejihogienb, opejihogob, part, 
opep-hpeopan irruere, ingruere. 
opephpopp voracitas. opep-hpypeb 
everfius. opep-hyb, -hybo, -hy^b, 
-hy^So (uperbia^ammofitas. opep- 
hybij; fiuperbusy animofus. opeji- 
hyh^ fuperat. opep-hypan ab?tue- 
re, contemnere. opej>hyjie contu- 
max. opep-hvpneppe contumacia. 
opcpin^ fiuperfiuitas. opepir olpen- 
ba dromas. opep-ljepan fuperejfie, 
opep-lebe opprejfws. opepleojian 
pr^evaricari. opepleopneppe pra- 
•varicatio. opeji-libban fiuperfiitem 

ejfe. OF 

ejje. Of ep-libbenb fuperfles. of ep- 
lice incuriofe. opep-lic^an, -htj^an 
fuperjacere. opep-hpa reflduum. o- 
fep-liopa, -IrSan tr an fire. opep- 
maejr nimius. opepmseclic v-gens. 
Of ep-mebla,-mebu fuper bia. opep- 
meneb contritus. opep-mece arro- 
gant, op ep-metto, -mob^iing ar- 
rogantia. opepmicelnyrr ninnetas. 
op ep-mob fuper bus jot urtttis. opep- 
mot>izn,-mot)\^n Juperbire. opep- 
mo&i^ arrogant. opep-mobignep- 
)'e Juperhia. opep-myccl, -mycle 
ximiur, immenfus. of ep-mycelnyp- 
]"e ?iimietaSj fuper abundant ia .opep- 
neob pernecejfaria. Ofep-mman */£ 
fumere flbi^ apprebendere, abjumere, 
tollere. ofep-numen, part. Ofeji 
non pomeridianus. opepplonnan 
tranftlantare. opcp-ppuce contu- 
max. of ep-pxban perlegere. of ep- 
paebhce frequenter, ofcp-peahr, 
-pch~ viclus, fuperatus. opep-pio 
j'lan dominari. opep-piban equo aut 
curru tranfire, equitando pracurre- 
re. of ep-popan transfietare. opep- 
faehc tranfmarinus. opcp-psepifC 
nimis fuccofus. of eppaep ifc, -pagen 
obrutus. opep-papan fupet fcminare . 
Of epr cabman, -pceabepan obumbra- 
re. opep-pccan allucere. opeppcear 
ufura. opep-pccapian in{f>icere. o- 
pep-pceapit;cnbe fupervifor. opep- 
fcinan allucere. opep-pcam faculus . 
oyc)\-ye^\\2X\transfi-etareJrajicere. 
opep-pentan tranfmittere. opep- 
pcocneppe nimia agritudo. opep- 
peon inff>here. opepperen opprejfus. 
opep-pepen rejpetlus. opep-pepen- 
nyyye contemptus jont umacia .oyeyi- 
prcan fuperfedere. opeppkep Vi- 
lnius fomnus . opep-ple^c f'uperlimi- 
nare. of -ep-plipe,-plopey?0/<7.opep- 
fmeaun^ fuperabundans difcujjio 
rei. opep-pppacca loquax. opep- 
p ppaecolnep loquacitas. opeppppaeb 
Jtratus. Ofepj'ppecol loquax. opep- 
jxjelan convincere. opep-ptanban O F 

inflare, opep-preppan tranfgredi. 
Ofep-f rit^an, -f ri^ean tranjcende- 
re, tranfigere. opep-pci£enb tran- 
feendens. of ep-pcrv;enblice fuper- 
lativus. opep-ppimman tranare. 
opep-pprfian vincere^ fub/imari. 
Of ep-pp roe nimis. of eppp PSnippe, 
-rfftsaog prejfura. opep-pylp pebe 
dear gent at us. opep-pymeb opprej- 
fus. opep-taet numerut inaqualis. 
opcp-raele fuperftitiofus . opep- 
rcon obducere. opcppseemecgaert 
fupervacue. opep-peht opertus. o- 
pep-peon excel/ere. opep-pungen, 
part. Of ep-pp i£e bJet; po(l perendie. 
Of cp-ppyciebnep tribulatio. opep- 
p unjenncppe praftantia. opep-to- 
£en obduiius. opep-ro£ennyppe ob- 
duttio. opep-tolben obtetlus. o- 
pep-rpeban contererc. opep-tpu- 
pian nimis fidere. ofeji-pa&an tran- 
jfire. of ep-penan prafume re. ofep- 
pcncb, -penob info/ens. ofeji-pcn- 
nyjpe infblentia. ofeji-peoppan 
profternere. of ep-pinnan fuper are. 
of ep-pmrpan hiemare. ofeji-pipre 
delicia^ edacitas. of ep-plenccb ela- 
tus. ofep-pjiean, -ppygan tegere, 
cooperire. ofeji-pjn^en teftus. o- 
fep-ppy^elp operimentum. ofeji- 
n iN '?yl)" opertorium. ofeji-punnen 
I'iiius. ofeji-pylian effervere. ofeji- 
pyjipan proftemere, perdere. Of ep- 
ybel vanus. o)"ep-ypnan percurre- 
re. opep-v^ fluctuation dubitatio. 
oyeyz feftinatio. of ej - ~an feftinare. 
ofeprlice, Ofejxung fejlinanter. 
Of er fraga. Of-eran exedere. Of- 
fajian evadere. of-feojijian eh?i- 
gare. oy-y IcoXzn flu clu are. of-f lo- 
pan defluere^ labi. of f petan devo- 
rare. op f jiian, -f jii^ean immolare. 
Of f pun£ ob/atio, koflia, ador. of- 
f vllan proflemere. Of -^an,-t;an^an 
procedere , exigere. of-jan?;enbe 
progreffus^ derivativus. of Jjebegeb 
in din at us. Of^ebpenceb demerfus. 
of jjemmma d. ripere. of -gif an di- 
ftribuere. O F 

Jltibuete. opSimepcabe defignavlt. 
op-hin^pian efutite. op-hin;t;pebe 
cfutiens. op-hlabian exhautite. op- 
hleahtpe derifio. op-hmcan cornu 
petere. op-hnepeb obrutus. op- 
hpcoppian mifereri. op-hnopen ob- 
rutus. op-h/an unde. ophyppe ab- 
fciffio. opler panis eucharifticus^ob- 
latio. op-hcan, -lician difflicere. op- 
lic^an Juperjacere. op-lypt expe- 
&ans. opmunan memintffe. opne 
fornax. opmman deprehendere. o- 
p op, oppe r//>*. opofblice feslinan- 
tet. oppap 0r<£. op-peab purpura. 
op-piban e^ao tr an fire, oppiopan 
mifereri. oppunt; holocauftum. op- 
j'camian revereri. op-pceacan <?:«■«- 
/ere. op-pceamian erubefcere. op 
pceamob pudefatlus .op-pceape p»*- 
gmatus. oppceoma^an exprobrare. 
op-pceoran Jagittate, fagittd in- 
terficere. oppcman effulgere. op- 
ycozen fagittd confixus. oppconan 
fagittd intetficete. op-pet; obfeffus, 
occupatus. op-petneppe obfefjio. oy~ 
pi^an difcedere. oy-yizzzn premere, 
pofjidere. op-pla^en, -piemen occifus. 
op-plean occidete, amputare. op- 
j'legennyppe clades^occifio. oppmo- 
pan fuffbcate. op-]'p)iin^e Jhboles. 
op-ppypan, -ppypian invejligate. 
op-ppypenneppe invejligatio. op- 
pranban remanere. oppre feftma- 
tio. op-pcican jugulate, op-pucob 
jugulatus. oppcijau defcendere. op- 
pnn^an confodete. op-pcungen con- 
foffus. oyyzhcc fe/linantct. opppel- 
gan devorare. oy-yyeo]ibefrawea. 
opppepian juramento interpofito ne- 
gate, oyzjepe. oprep, op top fa- 
pius. oprepr, optopt Japiffime. 
opc-cpeben Jape didus. op-rean, 
-reon, -areon demere^ retinere. op- 
CO^en demptus, tetentus. op ]>xm 
pe^ole irregular iter. op-j>asneb, 
-peneb madefa&tis, infufus. op p-am 
'vide. op-pencan, -jnncean poenitete \ 
op \>iyam bine. op-p"pacian exhor- OF OG OH OL OM 

rere^ inborrere. op-)?piccan oppri- 
mere. op-ppiccebnyp, -}>pycceb- 
neppe, -ppyeneppe opptefjio. op- 
Jjpin^an comprimere. op-ppopmian 
fuffbcate. op-J>pun £en oppteffus.oy- 
Jjpycce turba conferta.oy-)>pyccem 
opprimere. op-j?pycceb oppreffus. 
op-p/pyhc obfitui. op-J^pyngan, op- 
)>pypcean premere. op-ppypmean 
fuffocare. op-pyncian poenitere. op- 
y>yy\yzc fitiens. op-pypepob obfeu- 
ratus. op-tige fubtraclio. op-ohan 
abjlrabere. op-coppian lapidate. 
op-uoppob lapidatus. oprpaebe^- 
quens. opr-psebhee frequenter, op- 
cjieben at t tit us. opt-]"ecan fte- 
quentate. op-byppian lapidate, op- 
unnan denegate. op-peoppan obtu- 
ete. op-peojipob, -pojipob obtutus. 
op-piran teveteti. op-pjiinran ex- 
tor -quere. op punbpob petculfus, op- 
pypcpumia tranjfrlantare, opyjiic 
olpenba dromas. opyp-leopenb dif> 
Jimulans. opyp-rleojinyp)*e ptava- 
ricatio. op-ypmpae atumna. op- 
ypnan decuttete. op-yjippygylp 
opetimentum. 

O^a ho t tot. o^engle obex. 

Ohjxa afcella.ohzeyi opprobrium. 
ohrpip meffis. ohyxp ullibi. ohpic 
quicquam. ohylbe pendulus. 

Oilcan adulari. olazcunj; adula- 
tio. Olan-e^e., infula in medio Sa- 
brina fluminis. oleccan adulari. ol- 
pata cocula. olpenb camelus. ol pen- 
be elephas. ohccejie adulator, olipa- 
rjium olus attum. ol-ppon^e, ol- 
}>on>; cottigia. oluenbe, oluynbe 
elephas. 

Om atugo. oman ignis facet, pu~. 
Jula y apojlema, atuginate. ombep 
Jitula. ombihz f ervus. ombope ur- 
ceus y fitula. omcyn fupputatio.om&- 
na gebeppC apojlematis etuptio. 
omena t;eppelle ulceris tumot ome- 
na pelme ulceris fetvor. omihte, 
omig Janiofus, puruhitus. omppe 

On O N 

On in. on-ablopan i?ift>irare. on- 
aebilineppe indignatio. on serene 
vejj>ere. on sep cepeapban a pojte- 
riore. on-ahce inops, dijferre. on- 
jelan accendere. on £det> ivflamma- 
tus. on aepne mep^cn diluculb. on- 
apseprnub infixus. on-ageocan in- 
fundere. on-ahpeopan incidere. on- 
akeban inferre. on-alcb impoftus. 
on znjugiter. on an ^eppepan ctfw- 
jurare. on anb^iu, -Jjyc ,/*»/*. on 
anhcnyppe imago, on-apipan infur- 
gere. on-apcacan incutere. on-apcn- 
ban ivfundere, immittere. on-apeu- 
can impcnere. on-aphban iUabi. on- 
aphb iUapfus. on-apeoppan injicere. 
on bax a t ergo , retrorf'um. oil- 
bxpnan incendere. on-bapnyppc 
fuffitus. on ba halpe altrinfecus. on 
beab ivfiitutus. on beckng rcf;-0. 
on-bec)'C"6an inculcate, on-bebip- 
pan, -bebypan intivgere. on-bc- 
pealban imp/; care, on-bepeollan in- 
cidere. on be^neppc curvitas. on-' 
behleapan infiiire. on-behybte ab- 
ditus. on-helxban inducere. on- 
beoban e?iu?iciare. on-bcon inejfe. 
on-bepccapan injpicere. on-bcpcca- 
punge in fee Bio. on-bepenban im- 
mittere. on-bejerran imponere, in- 
Jerere .on-keylezn iUidere^percutere. 
on-bcjxaelan obrepere. on-beprajp- 
pan,-pceppan vicedere. on-beptun- 
jen punBus. on-biban manere^fu- 
Jlinere. on-bibban mandare. on- 
bibian expeclare. on-bit;an incur- 
iiare. on-bi^on^e inkabitatio. on- 
biran delibare, mordendo gufare. 
on-blaepcan irrumpere. on-blaep^ 
litrat. on-blapeil inflatus, infptra- 
tus. on-biocan immolare. on-bopen 
imminutus. on bpxbe od r. on- 
bpseb, -bpube, -bpyb fufitatus, 
expergefaBus. on-bpican ingruere. 
on-bjnnc5;///7/''g(7/;o.on-b)io)"nun5 
corrupt io. on-bpuban expergi/ci. 
on-bpypban compungere. on-bpy ji- 
be compunBus. on-bpypbing, on- O N 

bjiyjibneppe inftinBus, compuiiBio- 
on-bujan obedire, infleBere, inha- 
bitare. on-bunben exertus. on-bup- 
nen inflammatus. onbutan circa y 
circum. on-b\ gan fuc cumber e. on- 
byp^an, -bypian, -byjnjan gufia- 
re, amulari. onbypginge guftatio. 
on bypmpe deridiculum. on-cea- 
punga gratis, on ceapce abort ivus. 
on cenmnparcre. on cenneppc/><ar- 
tus. on-cippebpe prapofere. on- 
cleop talus, on-chpian inharere. 
on-cnapan invenire. on-cnapen- 
nypp, -cnapenyp, -cnapunge intel- 
lect io, fcientia. on-cneopan per fen- 
tire, oncmppeo delapj'us .on-cnypet> 
impulfus. on-cuman immigrare^ac- 
cufare. on-cunnen notatus, accufa- 
tus. on-cunnient> expertus. on-cun- 
ning, -nyne, -nyjje accufatio. on- 
cunnyp excufatio. on-cpexl&an in- 
terfere, on-cy p)ia.n invertere. on- 
cyjijieb prapofterus. onb &. onba 
zelus. on&cy^i^ne)" fcientia. ontc- 
}'ene conveniens, ontcpne metus. 
ontcrcan confteri. onbernyppc 
confejfo. ov)!ofctx\ffl.fufceptor. on&- 
Jir intelleBus. onb-hpxpepe atta- 
>w77.ont>-hpione)"pe crudclitas.owb- 
lcan retributio. onb-hpcne viBus 7 
cibusy/alarium. onblon^ inlongum. 
onbo tremor, on-boen ingerere. 
onton aperire, facere. on-bounge 
laxativus. on-bpaeban, -bjicban 
timere. on-bpsebenb, -bjiebcnb 
timens. onbjiijhc, -bjiyphc, -b]\y- 
pcnlic,-bjiy]"ne terribilis, timendus. 
onbpuncnian inebriari. onbjiyjc 
timor. onb-ppupnan, onb-ppypnan 
fcandalizare. onbu timor. onbpajib, 
-pyjib pra?fens y verjiis. onbpcap- 
ban refrondere. onbpeopc metal- 
lum. on-ealbian injenefere. on- 
capbian incolere. on-cpnc <? regie 
ne. one^ean formidare. on-elan oleo 
inungere on-epcb cultus. on-epian 
inff>irare, on-ej'un^e infpiratio. on- 
ezzznfefi?;are. onercun^e teme- 

ritas. O N 

ritas. on pxce in (patio, onpae^- 
nian blandiri. on-paqielb ingreffus. 
on-faerrnian infigere. on-pangan 
percipere. onyan^en fufcept us. on- 
pan£enyrre, -panjjnypye percept to. 
onyapan reiterare. on-peallan />- 
rw^r^. on-pealle, morbus quidam. 
on-peng fufcept or , /u/cept io, appre- 
benfo. on-pen^an fujcipere. on- 
yengenyrye fufcept h. on-yeohran 
impugnare^ im pet ere. on-yeolban 
explkare. on-yeopmnyrye/ptf/or. 
onyilc i»f«j. on-yinban invenire. 
onpoajon yocanne accipere. on-yon 
percipere, cxcipere. onyopan ^w^, 
coram, on yope vehkulum. on- 
yope-yeapb <z ^arte «j»/?. on-yop- 
ho^ung fubfannatio. onyopy ypbe 
interitus, aper. on-ypuman initio. 
onjpun&elnerr experimentum. on^a 
jlimulus. on-gasran na?icifci. onga- 
lenb incantans. on^an^ initus. on- 
ganjjan, -gangang ;'»;>f . on-^an^e 
occur fus. on^ean injontra. ongean- 
b:bban repetere. on^ean-bjiin^an 
referre. on^ean-cuman obviare. 
ongean-cyme regreffus, occurfus. 
ongean-cyppan redire. ongean- 
cyppeblic revertibilis. ongean-ysep 
reditus. ongean-yapanrfg^Wi. on- 
gean-yealban rep lie are. ongean- 
yealbnevre replkatio. ongean-ylean 
refugere. ongean-y yllan refercire. 
ongean-gangan regredi. ongean- 
gebigeb reflexus. ongean-gehyyp- 
yan reverters, ongean-gelseban re- 
ducer e. ongean-pvne recurfus^ oc- 
curfus. ongean-yenban remittere. 
ongean-yetccb ex oppofto. on- 
gean-rppecenbe obloquens. on- 
gean-yuanbanp^/^r^.ongean-reon 
retrahere. ongean-peapb adverjits. 
ongean-peapblice adverfative. on- 
gean-yepian, -yypgean remaledke- 
re. ongean-jnj?epian obftrepere. on- 
gean-ypnan occurrere. on geap ba- 
gum olim. cn-geapo imparatus. 
ongebpecan atterere. on-geblayen O N 

inffiratus. on-gebpingan ingerere. 
on-gecoplice importune. on-gecye~ 
ban induere. on gecynbe natura. 
on-gebiyan immergere. on-Tfifxyz- 
nian commendare . on-geyeseyrnob 
infixus. on-geypemrmng imper- 
feclio. ongegen contra, ongehpeo- 
yan ingruere. on-gelseban inducer e. 
on-geheneyye, -gelicmyye quafi, 
ad inflar. on gemang permixtus. 
on-gemengan immifcere. on-ge- 
metran invenire. ongen in. on- 
gen-chpian revocare. ongencoman 
abripere. ongen-yeuran objicere. 
ongen-cypnan redire. on-geniman 
privare. on-genumen privatus. on- 
geong impetus, on-georan infun- 
dere. on-gepeccan inficiari. on- 
gepebe exutus. ongepihte dire&e. 
on-geyeon intueri. on-gepfr8e in- 
tuitus. on-geplagen, -gejlegen in- 
terfeclus. on-gepmiten illitus. on- 
gepponan illicere. ongeyyiceblice 
incejfaJiter. ongetealb connumera- 
tus. ongernir intellettus. on-ge- 
]"i)"]"e incertus. on-gepjn^en laxus. 
on-^innan incipere, ten tare, on- 
gipebe exutus. ongiuan nancifci, 
agnofcere. ongirenb, -gyrenb na- 
cluSy agnofcens. ongnepe hircus. 
on-vong irruptio. ongjuj'lic hor- 
rendus. ong) - era furunculus. ongul 
kamus. ongunnen, -nennyj're c sep- 
tus, ongynnan incipere. ongyn- 
nenblic incboativus. ongynnerre 
initium. on-gypebe exutus. ongy- 
pian exuere. ongycan comperire, 
vancifci. on£ytenyy]'e agnitio. on- 
habian de gradu dejkere. onhseban 
at t oiler e. on-haelbebnej" dec I'm at io. 
on-ha:lbi pendulus^flexus. on-hsepa 
crinofus. onhasran cale fieri, on-ha- 
f en ablatus. onhapan quid quam 
opportune facere. onhangen fuffien- 
fus. on-hanan t7tcandefcere. on- 
heapian ingerere. on-heapaf caudi- 
ces. on-hebban extoUere^ejferre. on- 
hejian amulari. on-hep^ian capti- 

vare. O N 

fare, on-hielb fiexus. on hinben 
retrorfum, a retro, on-hijxean e x- 
probrare, deridere. on-hliman Hari- 
ri, on hlire, on hlore forte, on- 
hlyce expers, immunis. on-hni£an 
inclinare. on-hnij;e inclinans. on- 
hnyjxean exfibilare. on-ho^ian alt- 
quid opportune facere. onhon fu- 
Jpendt. onliojp improperium. on 
hpaspbnejye i?i brevi. on-hpcej'an 
irruere. on-hpxj'e impetus, on- 
hpeoj'an incidere. on-hpcpcb ele- 
vatui. on-hjiman tangere. on-hpan 
taclus. on-hpope importunita:,im- 
pr obit at. on-hupan grejfum poft ter- 
gum rcvocare. on-hpa»p}xbne)" mu- 
tatio. on-hpaln integer, on-hjxp- 
yan verti. on -hpylan reboare. on- 
hpopycn immutaius. on-hylban in- 
clinare. on-hypan amu/ari.ow hyjia 
pijan fuo more on-hypenej-jx a- 
mulatio. on-hyjiian,-hyjn^ean imi- 
tari. on-hyjxean calumniari. on- 
hyypan irridere. on-iu^a^ juven- 
tus. omZGC annijum. on-liebbe in~ 
troduclus. on-lape inftrucTto. on 
laj~ tandem, on-lean provolutus. 
onlcccungc irrita. on-leo^an men- 
tiri. on-leyefrjolutuf. onleymy re-^ 
demptio. onlicnej-)X,-ny)")X ftmula- 
crum, imago, on-li^an tnclamare. 
on-hhtan Wuminare, accendere, ir- 
ritare. onhhec illuminatio. on-lo- 
cen rejeratus. on-locian intueri, 
tontemplari. onioren provolutus. 
on-lucan referare. on-lu)*te evefli- 
gio. on-luran inclinare. cnlyyene 
viclus. onlygtan, -lyhuan illumi- 
nare. on-lyhrin^e, -lyhcnefjx illu- 
minatio. on-lyyet>Jbiutus.on-mxZ>- 
hfuperbia. on man$ inter, interea. 
on-mepea, -mepcunge in/criptio. 
on-micca exagium. on-mobnej'je 
dejp'eratio. on-munan arbitrari. on- 
niunten cogitatus, propojitus. on 
ncaj efte frope. on mh~ nc)Ti£ je- 
junus. on-niman eripcre. on-mure 
inutilis. on-nyuran occupare. on O N 

oye'n fupra. on-open teElus. cn~ 
oji^ian injpirare. on-opx^unge m- 
fyiratio. onox^a formido. on-pen- 
nab relitus, reclufus. on-psey meno- 
llCC intolerabilis. onjiaej" impetus. 
onpaefan irruere. onpeb antko- 
ra. on-peoyan ruere. onpe~ract 
deturpare. on-piban inequitare. on 
jnhc jufte. on-pihr-piy injujlus. 
on-piht-yiymyye injujlitia. on- 
pyne incur Jus. onpacan, onj'aecan 
negare, excufare. onj'scce ?iegatio. 
onfasgc^iun^, -yajgung immolatio. 
onyaej&neyj'e bojtia, Jacrificium. 
onpaelan folve re . onj'aelib dijjblutus. 
onyzgnfama. onpge tefiimonium. 
onj*a£U affirm at to. onj'anbe ami //to- 
nes. on-)*caecen excujjus, incujfus, 
on-jxeacan incutere. on-jxesecen- 
nan excufare. onjxeaecney excufa* 
tio. onjxeouan obdere. on-yciye 
impetus, onjxunan reff>uere. onyctf- 
nian vitare, fugere. on)CUin^enb- 
lic deteftabilis. onj'cununje cxecra-* 
tio, deteftatio. onjxynan formida- 
re. on-jxyre impetus, on jxej^an 
facrificare. on-jXCgan teflificari, ac~ 
cufare, inficiari. on-fenban mitte* 
re. on-jxnbeb mijfus. oxryctzzzn 
imponere. onjxrnij" conslitutio. on 
pen vultus. onyijan incumbere. on- 
j'l^enb vergens. on fix^e femel. 
on) - 1- ran injidere. on-)'ke£en im~ 
paclus. onj'lsepan obdormifiere. on- 
]*lean impingere. onj'mean explora- 
re. onj-meaung exploratio. on-)'na> 
)*an impingere. on-j"pxca aclor. on- 
jpaecan criminari. on-)'pcE~an con- 
Jpuere. on)"pae~enbe infp"trans t on- 
jpjiaec inveaio,accufatio . on-yppse- 
ca pet it or. onj'ppaecan actionem ali- 
cui intendere. on-)*ppin£an i?tjper- 
gere. on-)*pujiiian impingere. on- 
ypypneyycjcandalum.ofiyzxhnac- 
cufare. onjTiep ingrejfus .onyzxpm 
gradi. Oil-)Tanban infiftere. on 
)'tin£ cenfus, exacliojributum. on- 
jxi^an i?tdurare. onjxypan move- O N 

re^gubernare. on-peypeb commotuf. 
on-prypebneppe commotio, onpry- 
pian /oca movere. onprypigean 
commoveri. on-punbpan, -punbpon 
feorfim. on-ppsepian refi>o?idere. on- 
y yebbmfipelire, fiopire . on-)' peoj- 
neppe, -ppogneppe invajio. onppo- 
£an invadere. on-ppymman inna- 
tare. onpyne ajpecius. on-rsenban, 
-renban accendere. onrenbnyp in- 
cendium. on-reon fiufiipere. on- 
reonb fiuficipiens : on j?aepe unde.on- 
]>xyhc importunus. on J>a ^epabe 
tali modo. on pam gemere, -rum 
codem modo. on-penian intendere. 
onppacian revereri. on-ppsepreb 
cruci'atus. onppan^an obruere. on- 
jjpeaun^e reprehe?tfio. onppcejen- 
nyppe lavatio. ortfyeznab/uere. on- 
o^an folvere. on ohran inftinclu 
tmpelkre. on nhre intentus, per- 
Juajits. on eihunc^e ; ntenfio 3 per- 
fiuafio. on rimbep materia, on- 
cimbepneppe infiruclio. on-eo- 
) - eon afticere. on-ro-rymbpian in- 
tedificare. onrpe, herba quasdam. 
on rpumnyp infirmitas. on-rpu- 
jnan confidere. on rpymman inva- 
iefcere. on "pa in duas partes, on 
cpa pipan bifariam. on-rymbpeb 
infiitutus. on-rynan aperire. on- 
cynb infiammatus. onrynbnyppe 
inflammatio. on uyinfiuper, deinde. 
on uhran mane, on unpihtlice in- 
jufie. on unppeb inopia. on unpipa 
infpiens. on paean languefcere. on- 
pacean evigilare. on-paecccan exci- 
tare. on-paeceb humiliatus. onpadb, 
-pealb potefias. on-poemmeb hmna- 
culatus. on-pasrepi£ inaquofius. on- 
palh integer, on-palhnep, -neppe 
integrity, onpealb potefias. on- 
pealh integer. onpeapb/>//j»K*. on- 
peg a, ab, de. onpex;-aceoppan am- 
putare. onpe^-aboen demere, amo- 
vere. onpeg-abpipan expellere. on- 
pae^-alasban auferre. onpe^-alseb- 
neppe ablatio, onpe^-areon fiub- ON OP OR 

trabere. onpe^-atynbe fubfiraclus- 
onpe^-^epenban amovere. onpe&- 
^epiran di/cedere. onpeg-^epice- 
neppe dificejfus. onpeglaeran dimit- 
tere. on-penimeb tmmaculatus. on- 
penban pervert ere, conveL'cre, com- 
mutare. on-penbeb prxpofierus. on- 
penbybnyppe commutatio. on-pe- 
oppneppe ijijeclus, injecJio. onpepr 
dejertus. onpican cedere. on-pinnan 
impugnare. onphre vultus. on poh 
per<verfus,perverje . on poh cyppan 
dei'iare. on-.pohneppe perverfitas. 
on populb in avum, in fecula fiecu- 
brum, on ppeepcipe incolatus. on- 
ppean, -ppeon explicare, revelare. 
on-ppi^en explicatus. on-ppigemp 
oraculum. on-ppigennyppe revela- 
tio, explicatio. on-pproen exertus. 
on-pprSung Ugamentum. on-ppi- 
binge infer iptio. on-ppygan revela- 
re. on-punian infiare, inbabitare. 
onpununj; manfio. on-puppan obji- 
cere. on-puji^ ignominia. on-yban 
repellere. on ylbe adultus .on-y\\m^6 
miferia. on-j T: 6an mabundare. on- 
ypeb monfiratus. 

Open apertus. opencepp ?nefpila. 
opeman aperire, patcre. openlecpe 
publica. openlice palam^ aperte. 
open mop^ homicidium manife- 
Jlum. open-pyp^ furtum manife- 
Jlum. open rib tempus ab Epipha- 
7iia Domini ufque ad diem Cinerum y 
quo folennitas nuptiarum celebran- 
tur.-opimflerare. opnienb, opni- 
£enb prodens, patens. 

Oji initium. opa partus, genus 
nummi olim apud Danos, limbus, 
littus, metallum. opa^ jfiiritus, fla- 
tus, op-blseb, -blebe exa;iguis. ope 
orcus, larva, op-caepep, -ceapunja 
gratis, opceapb hortus. op-ceap 
fine eleilione, immunis. op-ceapnep 
immfinitas. opc-£eapbjOpcypb hor- 
tus. op-cype, -cypunge gratis, oji- 
cyjib-peajib hortulanus. opb acies, 
acumen, cufi>is } viitium.ferrum. oji- 

bxl, OR 

wrf, opbalc, genus examinis five 
purgationis. op-baele expers. opb- 
bana homkida primitivus. opb- 
ceapb pomarium. opb-ppuma au- 
thor, origo. ope metallum, nummi 
genus Danici. opealb valde fenex. 
Ojielu oraria. ojie^ fpirit us, flatus. 
ope^oa aura. opcft&njpirare. opcc- 
maecga, -msegga agonifta, athleta. 
OpeC-JTOpe palaftra. opp niargo. 
opp-cpealm /i/^. opp-cynne, oppe 
pecus,pecunia,res. opp^ebiuc /*£r- 
bituni. opp^vlb ra pretium. ojl- 
fmneferpyllum, origanum, opganiaa 
fuccinere. opgena bpeam organum. 
op-£epopben increatus. op^hc, 
-£olhce fuperbe, arroganter. opj- 
nian fuccinere. op-£vlbe y/#e row- 
penfatio?ie. op-hepum </<? />;//>. op- 
hlyce expers. opl limbus. opine j; 
emnino. ople orarium, cyclas. ojl- 
leahcpe inculpatus. opleapte rt^ 
crimen, op-leg perpetuus, op-maebe 
£'g'W. op-maece, -mere immenftis y 
moles. op-maerlice immenfe. op- 
maetncppe immenfitas. opmaeunypp 
immavitiis. op-mob defferatus. Ojl- 
mobneppe defferatio. opnepc </«- 
eUum. opo reo w/»<e decern, opo^ 
ffiritus. oppeblice pa/am. oppec- 
jcipe infamia, turpitudo. oppeu- 
ran d.'turpare. op-paple exanguis. 
op-pceatbin^a gratis. op-pop£ian 
ojcitanter agere. op-popge fecurus. 
0]i-)-opt;lice ficure. op-popgnep 
projperitas. op-]"Oph, -popll^e in- 
curio/us, immu7/is. op-pop hneppe, 
-pophnyp fecuritas. op-pophhce/<?- 
cure. opc-^eapb hortus. op^ ffi- 
raculum. op^an jpirare. oyrtSeffi- 
ratio. op^an, -^mn flare, Jfirare. 
op^anc animus, op^ancpcipe me- 
chanica ars. opsone argument urn, 
molimen, ingenium. op^un^ fbira- 
tio. flatus, op-cpupian diffidere. 

op-rpupieno diffidens. op-rpupuns 

diffident ia. op-tubpe effcetus. op- 
tybjie/tne prole. 0))-yen.e defferans. OR OS O T 

op-pennyp pe, -penniing defferatio. 
op-pi^e imbeUis. op-pire impune. 
op-pup^c ignominia,dedecus. 

Ople merula. opogen fugillatus. 
0]X nodus, fijuama. OpCl Oftio7ies 9 
Germanic pop. ojrige, oprihr no- 
do fus,fquamiger. opcop-hlap- panis 
azymus. opbpe oftreum. OfU-pse 
mare Sarmaticum. Oppealbep-ceap- 
Cep Ofioaldi caftrum. 

Ocep, Otyp lutra, fullus. o'S 
ufque. 6^6 hibep hucufque. o^ pa 
hylra capulo tenus. o^-cniht-habe 
pube tenus. o"6 ny^oep-peapb ufque 
deorfum. o^bep pcaii erumpere. o^- 
bpaeban, -bjio^an demere. o"5-bpo- 
ben demptus. o^-cpolen mortuus. 
o^-bon eruere. o^eopan oftende- 
re. opeopob often fus. opep alter, 
fecundus. o)>ep healpe fefq ui. oj>ep- 
hpile intc-du-m. o^eji j'roan fecun- 
do. obejiu^ing alioquin. o^-paej"- 
Can deponere, cuftodiendum commit- 
tere. o^-peallan cadere. o^-pleari 
aufugere. o^-^pipan eripere, cor- 
ripere. o"<5-hebban extoUere. cFS- 
hiban latebrarum praftdio infefti/fl- 
morum vim evadere. o^-hof infla- 
tus. cFS hpceu quoufque. o^Siepeb 
oftenfus. o^ipan oflendere. o^lae- 
ban eripere. o^nihpran ad ulti- 
mum. o^pe alius, o^jie sx^poftri- 
die. o^pe nama pranomen. o^Sjie 
pi)"a /ecus, o^-jiepan retro remi- 
grare. o^-jacan negare. o^j'ceo- 
uan difterere. o^-j-pypnan imp'm- 
gere. 0nS-)Tznbm flftere, impedire. 
o^jTilleb fedatus. o^-j'pepian^'a- 
rare, abjurare. o^-j'peping jura- 
men turn. oTS ]>xy hatlenus, ufque 
dum. o^S \xz ufque. o^^e five. 
o^S^e puppum eiiam. oppe hpile 
donee . o^frSe pip ad hoc ufque tern- 
pus, op-pinj^ian furripere, clam au- 
ferre. op pip quoad ufque. oj^pon 
ufque, five. o]?-j'pin£an exprimere. 
oj'-ppovrcn lavatus. op pyp nu j;yc 
ufque modo. o^-penbaa, -pinbaa 
Q__i aufugere. or OU OW OX PA PE 

aufugere. o^-pitan exprobrare. op- 
pyp^e dignus qui juret. o^yp al- 
ter. o^-S'pnan aufugere. ocoji lu- 
tra. Oucan-p opb, villas nomen in 
sgro Cantian'o. 

Ouep fupra. ouep-pepenneppe 
contemptus. ouep-plege fuperlimi- 
nare. 

Opaepcm ft'trps, furculus. opeb 
trama. opep claudica. opep alicubi. 
opeprmap antes y furculi. ophpaep 
ufpiam. opip heapp tympanum, o- 
fiht, opuhr aliquid. oppe nofler. 

Oxa J#/. oxan-hypb bubulcus. 
oxan plippan primula veris. oxene 
boarius. oxene-ben "Utfi/tf boaria. 
oxn a/cell a. Oxna popb Oxonium. 
oxna-lyb oxylapathurn. oxne, ox- 
tan */£#*. oxumelle oxymel. 

"*<X>-X*^'X ti X*<X t 't u X >i X i 'X*'t* i \ i 'X i< t , 'X u X y, t* i X > Paab, paar c^Zfo, frames, pabol 
calculus, pab £«/<?. paeca deceptor. 
paecan decipere. paecean mentiri. 
pad, padle pallium, paell tinclura. 
paellene pelliceus. paeni£ denarius. 
paspan pervertere. paepl gemmula. 
fxzaflu. pgeftfemita^vallis. pae- 
zif,ajlutus. paganipc paganus ; pal 
^>*/»/. palant, -lenc palatium. pa- 
iebpa hijlriatarum. palenclic p*/*- 
r;»«r. palm palma. palm-sepple </<?- 
<^/«/. palm-beappe palmetum. 
palm-rpi^ap palmites. palpcpe cu- 
fi>is. pan lacinia. pang toxicum. pan- 
hopa caliga laciniofa. panne crtf- 
*i«w. papa papa,facerdos. papig 
papaver. paplg bpinc diacoclion. 
papol-ptanap calculi, papabipe /•<?- 
radifus. Papip Lutetia. Papipiac 
Parifius. papob deprehenfus. pa^ 
w#*r. para p*W. 

Peac-lonb, quaedam agri Darbi- 
enfis pars occidentals, collibus & 
montibus eminens. Peahcar, -re 
PicJi. peapl enula. peappoc, -jiuc P E P 1 fait us, feptum. Pebepeban, -piban, 
-pyban, loci nomen. Pepena-pae, 
villa quaedam maritima in agro 
Su/fexienji. Pelagianipc Pelagianus. 
pellene pelliceus. penes,-ni5,-ninc, 
-ning denarius, penrg-, pening- 
montjepe collybifla. peninghpyp- 
pepe menfularius. penning-plsece 
conus. Pen~ecopcenep baeg Pente- 
coflis dies. Pen-pr8-pteopu, anti- 
veftaeum in agro CornubienfiVeoh- 
ra-lonb Piclorum terra. Peohtap 
Picli. peonian paonia. Peonnum, 
quidam pugnae locus, peopep, pep- 
pop piper, pepehjenb puflulatus. 
pep, pepe pila,pyrum. Pepenei pa 
beopgap montes Pirenei. pejie pop 
frpa. Peppcope, monafterii nomen 
in agro Worceftrenfi. peppoccpeop 
perfcarius. peppucap mala perfica. 
pepu pyra. pepuince, peppinc per- 
vinca. peteppelrge, -piha petrofe- 
linum. pecig fagax. perpaoleum 
petreleum. petpep meapc tonfitra. 
S. Pecpocep prop, monafterium S. 
Petroci in agro Comub.pezzputeus. 
Pic pix. pic bpeb glans. pice epi- 
ftomium. picen pice us. picung fli- 
gmata,figura. pi^a puellula. pig- 
telgob deplois. Pihtap Picli. pnc 
acicula. ipilpila. pilabe, -lebe plum- 
batus. pile cervical, pilecan vefli- 
menta. pilpape (ilotrum. pilprap, 
-y tamp pi lum. pilpcoc, -yzpe pila. 
pin poena, pinan torquere. pmepe 
carnifex. pin-hnyte nuces pinea. 
pinian punire, tabefcere. pinne cala- 
mus, pinn-rpeope pinus. pinpian 
librare, pen fare, pinung tormen- 
tum^ tabes, piopan lentes. pipbpam 
organa. pipe fiflula. pipeljjenb, 
piphgenb puflulatus. pipe]ie fiftu- 
lator. plpoji piper, pipige pyrus, 
pipan lenticulte. pipan hoja filiqua. 
piplepephup friptorium.-piyhc gra- 
vis, piplice graviter. piprle iieabeji 
fubdiaconus . piprole epiflola. pir, 
plCC f>uteus, pr<53 medulla. 

Pl£EC, P L P O Plaec, plaece plataa. pkega pala- 
Jlra,jocus. platan ludere, [alt are . 
plaecan ferire. plascrar alapa.ipfan- 
can, -nan plantare. planrub plan- 
tatus. plancrra paflinatum. plan- 
currga plant aria, plantunge plan- 
tatio. plarcpe emplaflrum. pla- 
tung lamina, bracleola. ple^a pa- 
laftra, Indus, plaufus. plegail lude- 
re. ple^enb ludens, plejjepe atlor. 
pleggan incumbere. ple^-liur pala- 
fira,theatrum. pleghcjoco/iis. pleg- 
man gymnoJbphifla,biflrio. ple^ole 
lafcivus. plcjjrcip parunculus. ple£- 
]*cylb pelta. plejJ-jTOpe theatrum. 
pleo^enb alludens. pleoh periculum. 
pleolic periculofus. pleura ot>/7«?. 
phhu periculum. phhran (ponder e. 
plion periculis objicere. plipj' ^/~ 
^«r . plonran plant are. plou aimer 
denarius quern recipit "vicarius ae 
qualibet earned juncla inter Pafcha 
& Pentecq/len. pluccian, -cigean 
velfere. plum,plyme/>r«#«ra. plum- 
bleba pruna. plum-fe^ep pluma. 
plum )ia pruniculus. plum-rpeop, 
plyme-cpeop prunus. plyhdic peri- 
culofits. 

Poc-abl morbiUi. pocca puflula, 
ulcus, pocca, pochcha, poha per a. 
pol hafla. pohon polion. polleian 
pulegium. ponb pondus. pon-mece 
bipertitum. ponne patella. popeg 
papaver. popi£ eucttmer. popi£- 
bpenc diacodion. popol-jxanar cal- 
culi, pop, pop-leac porrum. Pope 
portus, regio quaedam, Portlandia. 
Poptarcih^arcis locus ille in agro 
Monemuthenfi. popc-cpoene mere- 
trix. popte porta, oflium. Popcer- 
mu^a, loci nomen a quodam Por- 
ta, ut aiunt, fumptum : in agro 
Hant onie?iji . populate porta ci- 
I'itath. popr-^epej-e urbis prafe- 
clus. popnee porticus. popn^an 
t under e. popclaca portulaca . Popc- 
lanb, infula in agro Dorjetenf. 
Pppt-loca,lpci nomen, p ortus clan- PO PR PU PY 

flrum fignificans. popr-man civis. 
popr-rrpasre, -rcpece viapublica- 
pora per a. pore bafis. Po rente)* 
pynigj oppidi nomen. porling />0- 
Jlillus. pojX pofl is, bafis . 

Ppaece ornatus. ppaeti*5 aflutus. 
ppaetx ajlutia. ppaj-ajx, -porr., 
ppauart, ppauorc prapofitus, pra- 
fes. pjianga caverna. ppebicepe 
pradicator. ppebician pradicare. 
ppcbicun^e pradicatio. ppenan ni- 
iiarc. ppeorc presbyter, ppeorrer 
hacele flola. ppeorr-habe presby- 
teratus. ppeoyc-heape clerus. ppe- 
OrC-fCyne parcecia. pjieof)' r-h}nle 
itius oculi. ppecri •verfipellu. ppic- 
ca, ppice pu7i&um,Jlimulus. ppic- 
can, ppicean pungere. ppicele acu- 
leus. ppic-madum diflmcle. ppim 
prima hord. ppim-ranj; cantus ma- 
tutinus. pjnnce-eaje) iclus oculi. 
ppiort facerdos. pjiopajr prafes. 
Ppopentre Provincia, Gallia qux- 
dam regio. ppopan probare. pjior- 
bope forum, ppuc Juperbur. ppu- 
renc abrotonum. ppunan Juperbi- 
re. ppuclic tumidus. ppybe fuper- 
bia, tumor, ppyfcicejie pradicator. 
Ppyperer-, Pjiuurej'-plobe, fluvii 
nomen. ppym novilunium. pjiyc 
J'uperbiti. pjiyre Juperbia. pralm- 
)"cop pfalmifta. pjalrejie pfalte- 
rium. 

PuXflagnum. Pul£apa-lant> Bul- 
garia, pul-rpeape contus. pumij- 
jcan pumex. pun bicoca. pun& tal- 
pa, libra, pondus, talentum. pun- 
toepe poTtderator. pun&up perpendi- 
culum,munjis. punepe pilum. punj; 
marfupium. pun^erunja puntlio- 
nes. puman conterere. punien&,-ni- 
^ens, -ne&, -nob, part. punc/»o«- 
toJiium. puppup purpura, puppu- 
pen purpureus. puja pera, marfu- 
pium. 

Pylce toga pellicea. pyle cervical, 
pulvivus. pylece pellicea. pynban 
pro Inhere, mcludere. pyntinj pro- 
hibit io. P Y QJJ R A 

bibitio. pynr pinta, menfurse ge- 
nus, pypie, -pige pyrus. pyp an len- 
tes. pype-cyn lent kit la. pypena- 
peap ptifana fuccus. pycc puteus t 
barathrum. Qual-prop occidejidorum locus. 
qualu intercedes . quean vacea fle- 
rilis. quea^cejin career, quebol di- 
ca. quena uxor, mat erfarni lias, fee- 
mina quavis. quic-beam fraxinus 
bubula. quice gramen. qu nque- 
pohe quinque folium, qmpa matrix. 
qutpung quesvus. quulmejie peBi- 
tentia. 

R. 

Raa caprea. paca guttur. paca- 
te£e catena, pace raflrum, hifto- 
ria, expofitio, narratio, lectio, ra- 
tio, allegatio, argumentum, tracla- 
tus. pace£enb narrans. pacentea- 
ga, -reah catena, pacertan career. 
pacian rofiro corrodere. pacu hijlo- 
ria, ratio. Raculp, Raculp-ceapuep 
Regulbium in agro Cantiano. Ra- 
culp-mynpcep monaferium Racul- 
finje. pab, pabe equitatio^ invafw, 
fcientia, confdium. pab-hepe exer- 
citus equejlm. pabob citatus. pabpe 
juvenca. pab-ptep n nuntium eque- 
fire, iter equeflre. pab-pasjn cur- 
fus. pascan attingere, affequt. psecc 
bruccus. pasccean, paecean porrige- 
re. paeb expeditus, confdium, opera 
pretium.jixb zpebmnconfulere. pas- 
ban legere, confulere, conjicere, rege- 
re. paebap compendia. p-go-bzm. ma- 
lt confdiarius. paeb-bopa fenator, 
confiliarius, jurifperitus. paebbene 
domus, familia. paebe commodum . 
paebe claepep caltha. pxbe gapolhc 
fijcolis. psebe-hepe exercitus eque- R A 

ftr'u. psebelp /enigma, pceben, -ben- 
ne conditiones, decreta, /ex, regimen^ 
confilium. paebenb connector, pae- 
benbkc decretalis. paebepe leclor, 
fenator, cojifiliarius. paebej" axian 
conjifiumpetere. paebe pp isece pro- 
fit, paebeprpe leclrix. paeb-paepc 
conflans, fuafibilis. paeb-pxpenep 
con/lantia. paeb gaptpan hyades. 
pasb-£vpa con (i liar ius .\\?&d\C rapha- 
mts,hierobota?ie. paebinj letlio. pae- 
bin^-boc lefiinnarium. paebin^- 
gpabe abfis. paeb-leap confilti ex- 
pers. paeblic cito^prom te\ confulto. 
paebpipe pracox. paeb-pcamol pul- 
pitum. paeb-pecan confilium pet ere. 
paeb-peahrepe confiliarius. paeb- 
]?eabrepa)* patric'-i. naeb-peahrung 
confilium. paepelp vefles. peep en cor- 
•vtts, rapina. paepnbe perpetitur. 
paepnep-po~ chamtedaphne, enrono- 
pus. pxpney-leicfatyrium. p:cf~ep 
t'gnum, ames. past;e caj ■>■■ t, pae^e 
peopan renes. pae*se-peopan jape 
morbus renum. pa;£;le v/l ?r.?ntum. 
jiaenc fuperbia. pasnea inanis ve- 
(lium cultus. paepan vincire. p^!p- 
hng captivus, feditiofus. Jiarppun^ 
interceptio. pxjian e;iger' j y exequi. 
pasr impetus. jia2)"bo)ia dux. poe)"- 
cenb vibrans. pxpceuuan flridere, 
crepere. ]ra3] - cerun5 flridor,fragor, 
corufcatio. pa2)"e cur jus, impetus flu- 
V't. ]\X}~n laquear, affer. pasj't re- 
quies. pa2)"pa princeps, dux, domi- 
nus. pse)")?an opinari. jixt: raturus. 
]iae"Se protinus. pa^nyppe atroci- 
tas. jiaspa ordo. paepe cadaver, pa- 
50 pine fcutatus. pa£u mofjiclum, 
rubigo. paha, pah-beop capreolus. 
jiam aries. pamepan rhamnus. Ra- 
mep-i^e Ramefia, infula in agro 
Htmtindonienfi. pan rapina,balana 9 
diabolus, capra. pane, panclic fu- 
perbus, acediofus, foecundus. jianc- 
licop, compar. jianchcopr, fuperj. 
jiancnep)"e fuperbia, fcecundttas. 
panb-beaj, -beah clypeus, fiutum, 
buccufa) R A RE 

luccula, teftudo. panb-5cbeophy?«- 
turn. panb-pijj^enb clypeatus. jiann 
dame, pape funis, rudens, nodus. 
pape geprclc funiculus , pap-^en^a 
fuvambulus. pap-^on jft^'r /«»* 
ambula.e. papmcle fu?iiculus. pa- 
pan jremere, barrire. papebunle 
onocrotalus, bubo, papinjje barri- 
tus. papunj; rugitus. papcal /*>/•* 
ftrigoja. pa^, pa^e citb,ocyus. pa^ 
j>a?p /w//o /•<?/?. jia^in^a confejlim, 
jtiiitb. papa ufqucquaque. pape <"*- 
pi!/amenta. papenbe infndens. 

Rezcexbalabat. peat) ruber, pea- 
ban bigong, -bnong exercitatto. 
peatan eop% fin opts, peaban pas 
.wwe rubrum. peat) appl malum pu- 
nt. urn. pea& ckeppe caltha. peat) 
beah coccus, peabe-pan r«/«/. peat) 
•^Ob-peb ojlrum. peab-j;olb aurum 
oirizim. peabian rubefacere, ru- 
be/cere. Reabmj, urbecula: nomen 
in agro Bcrcerienfi. peabm£-pce- 
amle pulpitum. peabneppe, -nyppe 
rubor, peat) teapup phoenicea. peap 
•veflimentum, JjoHum. pea) an de- 
prebendere. peapepe raptor, Jpolia- 
tor. peapian feoliare, rapere. pea- 
picnt), -pij;enb rapax. peapl rabi- 
dus. peaplac,peapobu pra-da. peap- 
tepe after. peapun x, direptio. peam 
cremor laclis. pcame li'iamentum. 
peaplin-; captivus, peapan mere. 
pec fumus. pecan fumare, vapor a- 
re, regere, porrigere. jiecc cura. 
JlCCCan curare, aflimare, narrare, 
declarare, enumcrare , fupputare. 
peccean erogare, regere. pecce-leap 
negligent, improvidus, neej v?;/;, pre- 
varicator, pecce leapnepfe, -lcap-e 
negligent ia,pigritia^ nequitia. pec- 
cent) gubervator.ivterpres. peccen- 
bome regimen, dominatio, inter p>e- 
tatio. pccccnvppe biftoria,dire£Ho, 
corretlio. peccepc gubernator, nar- 
rator, inter pres, prcsbyteri. pec- 
ceptrpe reffrix, gubernatrix, presby- 
ter a. pccci-leap negligent jttJJbhtHS, R E 

peceb aula, locus fcilicet fumofus : 
olim enim aulx fbcos habuerunc 
abfque caminis. peceleapneppe ne- 
gligentia. pecclp thus, pecelp-pcec 
pixis tburea. pecelpian tkurificare. 
pecene citb, confejlim. pecenupc 
ocyus. pececun^; rutlatio. pecone, 
peconhce, pccune citb. pec^ ince- 
dit. peb ruber, crundo, confilium, 
fententia. peba paralyticus, pebe- 
leap prxceps,contun t <x. pebe-leap- 
nep precipitant ia,contumacia. pe- 
bepe led or. pcbe-pcan finopis . peb- 
pojlb arundinis vadum. pebin de- 
creta. pebipn vacedo. peb-leap ne- 
gligens. jieblic confultus. pebneppe 
fevitia. pep, pe^l veflis, amtllo- 
rium. pepr velamen. pe^luopb re- 
gulus. pexp pluvia. pe^nan pluere. 
Rejsnep-bujih Reginoburgum, urbs 
Germania ad Danub. fluvium. 
pejn-pypm lumbricus. jie^ol regu- 
la. pe^ollic regular is. pejolhc hp 
vita regular is. pejol-pticca norma. 
pct;ul regula. pent: perpendiculum. 
pchran dirigere. pehchce retle. 
jiei^luojib regulus^ princeps. pein 
fif/cerus, purus. pemian emendare, 
refarcire. pemienb refarciens. jicm- 
ma amaritudo. pemmm^ obslacu- 
lum. jiemn corvus. pempenb trx- 
cepr. jien pluv/a, imber. penap cur- 
Jus, recur fus, imbres. pen-bo^a iris, 
arcus pluvius. \\QV\cJuperbia. penca 
bulle. jiencj;-pyjn"n / etigo, impetigo, 
pensanjuccidere. penel cnrfor.]\cng 
plwvia. pen-hunb canis levipes. jie- 
nian pluere, componcre. penig plu- 
v.alis,lippus. penij'C myfficus. jien- 
lic imbricus. penob pluvialis. jien- 
pcujnp imbres. pen-pypm lumbri- 
cus. jieocan famarc, fujfi're. peob 
arundo, ruber, peob-^mban fucars. 
peotniepc pertica. peop Jfiolia.peo- 
50I regula. piCOgollice regulariter. 
peo^ol-peajib prapofitus. peoh, 
jieohnyj'pe ajj>er, aujlerus,birjutus i 
afteritas, tempejlas. pcohun^ con- 

fetfio. RE RH R I feciio. jieol girgillus, rhombus, peo- 
ma rheum a. peomenb mujjitans. 
peon ftragulum. peopb lingua, fer- 
mo. peopbhup ccenacu/um. peopbian 
loqui. peopung mujjitatio, peopan 
ruere, corruere. peopenb irruens. 
peoj't dentale. peopa, peope loena, 
camifia, contritio. peoplic mifer. 
peoppian lamentari, deflere, poeni- 
tere. peoppunge compunclio, pceni- 
tentia. peopu tapeta. pepan tan- 
gere. pepel baculus. pepepa, -pejie 
raptor, pephung coturnix. pepling 
funiculus, peppan t anger e. pepp 
reftonforium. Repta-ceaptep ca- 
Jlrum Rutupenfe in agro Cantiano. 
pepung tadlus. pepan erigere. pepe 
impetus, violentia. pepian, -pi^an 
conjicere, augurari. peponjg conje- 
ttura. pepr requies, cubile. pepcan 
quiefcere, dormire, foperejje, fepul- 
tum ejje. pepce-baej; fabbatum. 
pepr-^emana coitus, pepc-hup cu- 
biculum^ dormitorium. pepung con- 
jec7ura,vaticinium. pec triflis. pe- 
}>e, -JMg fevus, Jeverus, impolitus, 
tyrannies, pe^lice atrociter. pe^- 
neppe, -nyp fevitia. pe^pa remex. 
peupan co?itemnere. pepsetre, -pe- 
te, -pecre, -puue remigium. pepan 
remigare. 

Rha-beop capreolus. 

Rib, pibbe cofla, cynoglojfus. pica 
dives. Ricapbep pice Normannia. 
piccerepe tyrannis, proditio. pice 
regnum, imperium, dives, potens. 
picebom regnum. picelp-buce acer- 
ra. picelp-pse" chytropodes. piccne, 
picenhce Jtatim. Ricenne Diana. 
pice-pcaj'ol thronus. picecepe re- 
dor, tyrannus. picg accrvus. pici- 
num ricinus. piclice auflere,ff)len- 
dide. picpa juncus, papyrus, picpian 
regnare. picpienb rege?is. picy lp 
thus, piba clinicus. piban equitare. 
pibba, pibtenb, pibenb eques. pib- 
ban repel/ere. pibepohue febris. 
piepe veftimentHm^ rapina. piemc R I 

numerus. pip alvus. Rippen&Rip 
p-1115 j?a beopgap Riphat montes. 
pipe velamen, Icena, conopeum. pip— 
cep,-tpe/*/*, mejfor. pi^-ban^/- 
na dorp, pi ge dorfum, fecale. pi^h- 
tan ref pi/cere, pihu recJus,juJtus, 
rctfa, jus, jujlitia. pihca author. 
pihran corrigere. pint bpebe nor- 
ma, pihcepe prajes. jnhcep pyp)>e 
dignus juris, pihue rsecean jus di- 
cer e. pihrgahpeb, pihtsep-pemeb 
catholicus. jnhc-^eleappul ortho- 
doxus. pih"-gylban rationem red- 
dere, jus tribuere. pibx hanb-baeba 
facli verus author, pibxingce di- 
redlio, corretlio. pihu-lazcan jufli- 
ficare. pihrlic juslus. pihch^licu 
articulata. pihqie cataracla, di- 
recle. pih" pcpip-enb jurifconfultus. 
pihe pmpcip conjugium. pibxppij>e 
magnopere . pihc-pipe,pihc-pip-man 
juftus. pihc-pipian j ufiificare. pihc- 
pipnyppe juftitia. pine ppicepe or- 
thographus. pihr-ppmng ortho- 
graphia. piht-pulbpienb ortho- 
doxus. pup mefjis. pirn numerus. 
pima ora, labrum. piman numera- 
re. pim-cpaepc ars chronologica,ars 
numerandi. jiime cedo, numerus. 
pime-a^S, quoddam commune om- 
nium ex vicinia convocatorum ju- 
ramentum. pimerce, -micce /<?r- 
gitas. pim-prapap incantationes. 
Rin, Rme curfus, Rhenus fluvius. 
jnnan pluere. pine vir,fortis.]\\vfo, 
pmbe cortex, cruftula. pinbe clifpe 
apiafter, ibis, pinel curfor. ping 
an7iulus,podex.Yi\r\-gmfonare.]\m'£ > - 
pah polymita. pinol curfor. piopba 
coena. piojibhup ccenaculum. pioji- 
bian prandere. piopbung convi- 
vium. jnoyyizn poenit ere. pip mef- 
jis. pipan metere. pipe maturus. 
pipeneppe maturitas. pipepe mef- 
for. jnpian maturefcere. pipobe ma+ 
turatus. jnppan falcare. pippepe, 
pipejie, jnprejie mejjor. pip nma 
mejjis. jupung, -5a maturitas. pipe 
juncuSy R I RO R U 

juncus, papyrus, pipc-leac junceum 
porrum. piyc-^yf el jtowetum. pipel 
pinguedo. pipenb rapax, rabula. jn- 
pe^ decet. pipl radius, juj'le pin- 
guedo. pipe furget . pit $>.c<tf. pro" 
rw»f. pr<5-palb hucetum. pi^^a 
moloffus. jiixanjwwf/. pixian regna- 
re. pixienb, pixi^enb regvans. pip 
terumna. 

Rocc tunica, poccettan, -cu- 
tian ruclare. pob crwx. Roban ea 
Rbodanuf, fluvius Gallia, pobe 
crux, pobc-hen^enne patibulum. 
pobep firm ame?it urn .pobephc/)'</i'- 
reus . pob-galgan crax, patibulum. 
potop, -bope jk m amentum ^Olym- 
pus, pobophc cceleflis. jiob-racn 
cruets fignum. poe^e ferox. pop, 
pope culmen, clarus, infignis. pom 
vervex, aries. Romana-byprj , 
Rome, Rome-bypi£ Roma. Ro- 
manipc Romanus .Romc-yeoh num- 
mus Roma pendendus, denarius S. 
Petri. Rome-^epceot, Rom-pami, 
-pening, idem. Rom-papa Roma- 
»/. Rom-papa pihe Romanorum 
jus. pooc tunica, poop colus. pop 
jufculum. popneppe liber a/it as. pop- 
pap exta. pop-ppaec colica. pope 
rofa. pot putrefatfio. potan pu- 
trefcere. pothunb, pothunb mo- 
loffus. poj'cp, -\o\\ remus. po^pa 
remex. potian putrefcere. pothce 
bilariter. potneppe hilaritas. pot- 
nyppe, potpunj; refugium. pott 
hilaris. potung ulcus, pop Jitavis. 
popan remigare,navigare. pop-nep- 
pe, poputte navigium. 

Rubbuc rubicilla. pube rut a. pu- 
tu rubor, pub molm,quoddamw70- 
lyos genus, puh hiffidus. puhtmg 
deftruHio. pum latus, auguflus. 
Rum-copa, arcis locus ab Elfleda, 
• Merciorum domina, cenftructe. 
-pumc ffatiofui. pumcblice liber a- 
Uter. pum£;al lotus, pum-jjeopa 
largus, Itberalis. pum-£eopelneppe, 
-Seopolneppc, -seopulneppe, -gy- R U R Y S A pelneppe munificentia. pum-£ypa, 
-gypull largus. pum-heopt dapfi- 
lis, largus. pum-heoptnyppe muni- 
ficent ia. pumian locum dare, pum- 
lic, jium-mob munificus. pummob- 
nep largitas. Rumpcg, locus in a- 
gro Hantonienfi. pum-pe?;, jiunpel 
ampins, pun, pune myfierium y in- 
cantatio. pun-cpaep-tig augur, pu- 
nepe fufurro. punian muffitare, fu- 
Jurrare. punhc myfiicus. jiunnen 
coagulatus. pun-ptapap incantatio- 
nes. jiununge curfus. pupe capilla- 
menta. pupe firepitus. pu peam 
cento, pupt rubigo. j]u:a ruta. 
puxlan tumultuari. 

Rye dives, regnum. jiycelp thus. 
pycelp-buce thuribulum, acerra. 
pyben lolium rubrum. pye viUofus* 
pype frequens. pypt facrum velum , 
laceratus,fciffus. py^ejecale. pyht 
juslus. pyhtin^e direclio. pyht 
lxcin^e redargutio. pyht-pip, -pip- 
lie juYlus. pyman cedere, viam ape- 
rire. pymet, -mette locus, ffiatium y 
amolitio. pyixfiSe amplitude py- 
mynbe damans, pyn, pyne currus 3 
cur/us, duclus aqua, rivus, luflrum, 
cyclus. pynel curfor. pynele rivi. 
ytynm"^ coagulum. pypfiges. pyparc 
rapere. pypepe latro. pyppan ffo- 
liare. pypt diffutus, comminutus. 
pypel, pypl pinguedo, ileum, jiypne 
cake, pyt [pica. py~6 rivus. pyj?- 
J»a moloffus. jiyxian abundare, re- 
gnare. 

s. 

Sac, paca cau/a, lis, judicium, oc~ 
cafio. paean objurgare, contendere, 
pace facculus, feditio, tumultus, ob- 
jurgatio. pacepb facerdos . pacepb- 
^epipene facer dot alls, pacepbhabe 
Jacerdotium. pac-pull contentiojus, 
litigiofus. pacian amulari, imitari. 
pac-leap fine caufd, fine culpa, pab, 
R ' rate S A 

y&e laqueus. yabal ajinus. j*at»l e- 
phippium. j-abhan equum fiernere. 
jabelobe ephippiatus. jabol, -bul 
ephippium. j-abol-bo^a arcus epkip- 
pii. j'afcol-felg, -pelt pallium ephip- 
piarium. yx mare, yxxbhuiYgfinus. 
yx-xl conger, y ce-aelpenne naiades , 
nereides, yxc Jacculus. fsecan qua- 
rere. yxcc cilicium. jasccan coangi- 
lizare. yxccebellum. yxcan^gra- 
bntum. yxCfr gladiolus, yxchy- ru- 
pis mar ma. )2e-col gagates. yx- 
cyj'ul calculi. yxZ> feme?t, ffierma, 
crementum. j-aeb-bpenc diafierma- 
ton. y&seyiejemiuator. yxz>\y fer- 
tur. j'aeb-lcap corbis Jeminaria.yxb- 
hc feminarius. fcebna^ feminatio. 
yaebon ferunt. j-asbpaia leviathan. 
Saepepn Sabrina fluvius. Saepepn- 
mu^S Sabrina fluminis oftium. yx- 
j:lo&e inundatio. yxyds. [omnium. 
3'Xgan dicere. px^ebnyiye koftia. 
3'ae^el velum, j-jegemepe ?naritima 
loca. fsegene ditlum, gladius. yx- 
gepaeta maritimi. paehete aslus. 
yx-hzngeyz hippopotamus, yx- 
hpy'Sjie phoca. yx\ opportunitas. 
yxhnprovenire. yx\t> fedile. paden 
falignus. pae-leo^ celeufma. yx\i 
beat us. jaelice marinus. j'selig fce- 
lix. jadiglice/a?//.r, foeliciter. j-selig- 
n&yytf (elicit as. faellan vendere. yx- 
loyz, -lojra optimus. jselmepige 
falfamentum. yx\r^> beatitudo.yxtyz 
fortuna, cafus. yxlzyiz. rubetra. yx- 
man nauta. yxmpe, nc ]"elpe, ne 
yxmyie nee melius, nee magis tale, 
yxnefegnis. yxnezjagena. yaengan 
nfiulare. yxoio crumena. yxipejuc- 
cus, liquor. yxyti'S fuccojus. yxp- 
leaj" exjuccus. j-aeppe fuccus, abies. 
yxyjpv^/i'ccofus. pasp-j-pone albur- 
72 a. yaepga lit urn. yxyxi t rift is. yx- 
ycezfapirata. yxy-chy- lit t us. yxy- 
gpunb fundus maris, yxy nxl teftu- 
do. yx-yzywefo maris lit t us. yxzz, 
in cempofitione habttatores, colo- 
nos, cultores > five incolas, fignificat. S A 

) - aeren^a inftdia. yxzepejedufior. 
Saecepnejr Zx% dies Saturni. yx- 
)>eop pirata. j-aepepian }*ab helle- 
borafier. )"oeri£ent> iUaqueans. yx- 
nncge, rseunmge, pastnun^e inft- 
dia. yxzol gagates. yxzwvg occu- 
pation poflejjio, aucupatio . yxyixi fte- 
minare. jaepaup alga, j'as-feapb 
cuftos maris. yxyeyicjator. yxyez 
feminatio. ) - ae-pihra maris anima- 
lia. paex culter. yzymefavina. y&y- 
tpienbe rheumaticus. jaga dtclum, 
teftimonium ,ferra . j'aje prafagium, 
teftis. j'a^cl fufiis. fage-man dela- 
tor, j'a^ol verus,Jitdes. yzhlefuftis. 
yake lis. )'al, yah habena, nexus, 
an fa, venditio. ] - alb datus. )'ale re- 
pagulum, habena. j*alp medicamen- 
tum. yzlh/alix. j'alpanpa repagu- 
lum. yz\z Jal. jalcepe pfaltcrium, 
pjalmorum liber. ) - alr-epne locus 
ubifalfit. falu viftus. yaluie fahia. 
yalpeb pejfulatw. falpi^ faligneus. 
j*am five, femi. j-am-bojien abort i- 
vus. yam-byiycejemi-fi'affura. ]"am- 
cuce femivivus. fame fimul. ]"am- 
t;pene ferotinus. j'am-^un^e ado- 
lefcens. j-am-hipan conjuges. j-am- 
laepeb femidoclus. j-am-maele Con- 
cordes. )-amnan, -man congregare. 
yamnvc^ij-xixm^pifubito. j-amnung 
Jynagoga. yamob fimul. j-amob *j 
ftmul ac. )"amob-api)"an confurgere. 
famob-apenban convertere.ya.mos- 
bli]"yian congaudere. yamob ceop- 
pan concidere. yamob-cyman con- 
venire, coire. j*amob-)"ealban com- 
plicare. j-amob-peallan, -peollan 
concidere. j'amob-pylle confercio. 
jamob-pyllan co?/fercire. jamob- 
^ebbun^e confonus. famob-gepht: 
concertatio. jamob-^eplican con- 
certare. ) - amob-^emynan commi- 
nifti. yamob-jiynel concurrens. j-a- 
mobj"lean concutere. j-amob-jtanb 
conftare. )"amob)"upi^an conticere. 
j'amob-^j'egenb conjbnans. j amob- 
}>papan contorquere. j'amob-pellun- S A s c £e concretio. pamob-peoppan con- 
jicere. pamobpilm^an concupere. 
pamobpunia^ converfantur. pam- 
Pipe /emi/apiens . jfam-pljTe wifri- 
monium. pam-pophc femlfatlus. 
pam-ppaebnep unitas. pam-pypcan 
cooper art, ex parte facere. panb 
mljjio, daps, xenium. panb, panb- 
ceopul, -cepel arena. panbep-man 
nuntlus, legatus. panbpull arenofus. 
panb-ftepeopp firtes. panb-hpic5 
pulvlnus arenarlus. jfanblg, -bihu 
arenofus. Sanb-plC vicus arenofus, 
oppidi nomen in agro Cantiano ad 
marc fid. png cant hum. panj- 
cpaept cantandi ars. pan£epe can- 
tor, jrangipcpe, -^yrtpe cantatrix. 
pap fuccinum eleclrum.ya.pe fmegma, 
/omentum, papan fapone linere. pap 
^/or, «/<r«f, dolo/us. Sapacenap Sa- 
racen;, vapepenne faturatus . pap- 
C)nb elegus. pape atgrltudo, [cables. 
pape-cla^ f^fla, ligatura. pape- 
heopt /r//?/>. pape-heopenyppe, 
papenerpe, -nyppe trislitia. pape- 
peopung auerulus. pap£a //>»«*. 
)"ap5ian, papian dolere^ ta/dio affici. 
j'ap 511115 lament atio. papig trlftis. 
vap^nyppc trlftitia^mceftitia. ) - ap- 
lice gravlter, mcefius. paplic-lecrg 
elegia, tragoedia. papmnyp mceror. 
Sapmonbipc Sarmathus. papneppe, 
-nyf)'c afo/tfr. ya.]iyemacHna. paue- 
ne, rauine favlna. paul-leap exani- 
mis. papan ferere, ff>argere,Jerrare. 
papel, papl, papul anlma. papel-, 
papl-pceat: pecunia fepulchralis . pa- 
pepe /2tf or. papul-leap exanimis. 

Scacan concutere, radii, pcacul 
columnar, yeas ratio, diftinfiio. pea- 
tan diflinguere. pcabe umbra,fcena. 
peabennyp difterfio. pcabepan ob- 
umbrare. pcabepob adumbratus. 
pcablice difcrete. pcabu, -bupe um- 
bra, pcabpip prudens. pcabpipnyp- 
pc prudent ia. ycxbfcabies. pcasban 
dividere. pc#bbi5 difcretus. pexb- 
bi^nyyyQdiJcretio. pcaepan Under e^ s c 

polire. pca»pepe tonfir. pcsep]?a ra- 
fura. pcasp^lan boslilia. ycxyc 
cujpis. ) caspt-munb femipes .pcx5p- 
man noxius, pirata. pcaenan fran- 
gere. pecene cyathus. pexnean po- 
tum dare, pcarnban rejhere. pcxp- 
bhec ovium balatus. pcaep vomis. 
pcaepnpibba fcarabeus. ycxz bona. 
ycxrt) theca. pcae^a latro. par^au 
ladere. fCB^Slg nocivus,pernlclofus y 
reus. pC2e]>-man latro, ptrata. fCSBp- 
pe clavus. pcaeppenb latro, noxius. 
fcaeccar bona, pcap-a radula. pea- 
pan radere. pcapen rajits. pcap-pot; 
pan/a. yaXzglumula. peale fervus y 
fa?nulus. Scalb Scaldis, Be/gii flu- 
vius. pcalb hulap pampinus. pcalb- 
hyplap <j^ w^r;>. pcalb-]' ypclap 
fruteta. pcallan tefthuli. pcalu lanx. 
pcama veretrum, pudenda, prapu- 
tium. yc&mznpudere. y came pudor 9 
propudium. pcampjepn verecundus. 
pcampseptneppe uerecundia. y cz- 
mian pudere, debonorare. jxamienb 
debonorans. pcam-leap impudent . 
rcamleapne)')*e impudent ia. pcam- 
leaphc impudenter, i?iverecundus, 
pcam-hm veretrum, pudenda, pra- 
putium. pcamol fcamnum. pcamo- 
nia fcammojiia. pcamul fubfiUium. 
pcan ardebat. pcanca crus. pcanc- 
bea5ap perifcelides. pcanc-beoji^ 
ocrea. pcancpojub frailum babeiis 
crus. pcanc-5e5ypelan perifcelides. 
pcauc-hpa jura, pcanbe confufio y 
abominatio, ignominia. peanbhe 
turpis, iniauus, jxapan ere are. jca- 
pen creatus. pcapulape fcapulare. 
pcape, -po tonfura, penis, pcapp 
fagax, acerbus. pcapu failio, turma t 
penis, pcapa vagina. pcaj>an nocere. 
pcape nocumentum. pcapian furari. 
pca^ienb furtum faciens. pceaba 
runca. pceabb [cables, pceac piger. 
j'ceacan cjiiaterc, conveUere, elabi. 
pceacel plectrum, pccaccpe latro y 
feditiofus. pccac5a coma. rceac5cb 
comatus. j-ccacline propes. pceacul 
R x columbar. 


s c 

cdumhar. rceab nemus. jxeaban 
diHinguere , fegregare , divider e. 
ycexcozfquatina. rceabb-^eng <s^ 
fquatinas capiendas profeclio. jxea- 
bepan adumbrare. rceabepun^e ad- 
umbratio. rceabu, -bupe umbra. 
jxeabu-£eapb tempc. jxeabpit; »w- 
hrofus. yceny fafcis fegetum. jxea^a 
runcina. jxear-an tondere. rceap 
rnaeium/^/c//7/;w. rcea}X»pa r amen- 
ta, jxear-b fagitta, cujpis, lignum, 
teres, pcear-re rafura. Scear-tep- 
bypi£ Septonia, villa in agro Dor- 
fetenji. pceappa rafura,a(fula. jxeal 
futuri tempork Jignum. pceala /»«- 
tamina, concha, fquama. ycetilcfer- 
*vus. pcealc-paemn ferva, ancilla. 
}'cealban debere. pceale lanx, glu- 
mula. jxealping-ptole fella urina- 
toria, cathedra in qua rixofa mu- 
lieres fedentes aquis demergebantur. 
j'cealpop mergus. pcealga rubellio. 
rcealu trutina. yxeam pudor. pcea- 
rnian pudere, erubefcere. rceam- 
jcjejx verecundus. j-ceam-leaj* in- 
verecundus^ lafcivus. rceam-leapc 
inverecundia. peeamhe turpis, de- 
deccrus. jxeamu, pceanb pudor, 
eonfufo. y ceamul fcamnum. pceanc 
crus. j'ceanblice impudicus. p ceanb- 
nyyye pudor. pceanrS cov^uifjabit. 
rceap ovis, agnus, verendarum par- 
tium nuditas. pceapa-palb ovile. 
rceapa-loca caitla. jxeapan creare, 
for mare. pceapennyppe ere at to. 
jxeapepe (peculum. Sceap-ijre,-is^e 
Scapeia infula apud Cantianos. 
rceap vomer, latamen. pceapa/o/v 
fees, pceapan tondere , radere. 
rceapc^e mima. pceapb fragmen. 
jxeape tonfura. pceappan confein- 
dere minuiatim. pceappunj; rofio. 
rceapn fimus, fcoria. pceapn-pibba 
fcarabeus. yceiysp Jagax, acutus,a- 
cerbus. pceappa fctffura. pceappan 
fcindere,fcarificare, acuere. pceappe 
bocce oxylapathum. pceapplice/*- 
gatiter. pceappnyppe tries, acumen. sc 

pceapppicne acri oculorum aciepra- 
ditus. pccapp^anclice efficaciter. 
pceab lodix, angulus, pars, fymbo- 
lum, pretium. pceaccob fitarcha. 
pecate vefiis, I'mteum, Icena. pcea^, 
pceapa adverfarius, lacus . pceaban 
furari. pceale clavus. ycettel li- 
ciatorium. pcea^enyppe lafio. pcea- 
j?ian furari. pceatrca, nummi ge- 
nus, pceapa mm araneus. pceapenb- 
jppxc fcurrilit as . pceapepe fcurra, 
infpeclor, Jfteculum. pceapian con- 
/picere, cernere, explorare, monftra- 
re. pceapenb, part, praef. pceapr^an 
ajpicere.ycezyi-yzoy theatrum.ycez- 
purrge confderatio, refyetlus. pceb 
fcabies,achor. pcecel pleflrum . pce- 
ban effundere. pcebenb ejfundens. 
yceyz fagitta, cufcis. yccffS trie- 
res, liburna. yce^6-, jxei^-man 
noxius, pirata. jxel echinus, reel- 
be reatus. rcel-e^e, -e"gebeflrabo. 
rcelle concifum. ) celling folidus. 
) xenan aperire. rcenc potus. jxen- 
can pot urn miniftrare.ycencea.npro- 
pmare. jxencel acrum. )xenc-pull 
cyathus p/enus. rcenban confundere, 
vitiare, contumelid afficere, repre- 
hendere. rcen&e, -bib coufufus, re- 
prehenfus. rcenbnyrjx dedecus,igno- 
minia, pudor. ]xen-jxlb campus a- 
mcenus. yceo calceus. Sceo-byjn^, 
urbs Sceobyrig in Easlfaxonia fita. 
jxeocca Jatana:. jxeob calceatus. 
rceopan agere. jxeopl ligo. jxeo^ 
calceus. jxeo^an calceare jxeolan 
fcev't. rceolban debere. rceole cce- 
tus magnus. jxeol-ea^;, -egeb Jlra- 
bo. rceom contumelia. jxeomian 
erubefcere. rceomien&e pudefaclus. 
jxeonbhc turpis, iniquus. rceonb- 
licnypre turpitudo. jxeop poeta. 
jxeopgepeopb, jxeopleo^ poefs. 
jceoppe gazophylacium. yceoppa 
fcabies. rceojipian rodere. rceop- 
yenb rodens.yceopyj vejlitus. ] ceopc 
brevis, fuccinclus. rceoptlice bre- 
viter, moment aiieus . rceoprnyrre 
breviiat. s c 

brevitas. Sceop-rcane, locus in 
agro Wigorn. rceoc paratus. rceo- 
tan fagittare, percurrere, ruere, 
pracipitare. jxeo-^panj; corrigia. 
rceotung ejaculatio. jxeotunjja 
calami. rceopypca futor. jxepa- 
hypb paftor. rcepe <n>tf. jxepe- 
jreal <^7'/(?. rceppa create, jcep- 
pent> conditor. jxep vomer, rcepan 
tondere, fcindere. Seep £eac, loci 
nomen. rcepic^e mima. ycc\\nfter- 
cus. jxepn-pibba fcarabeus. rcep- 
pan acuere. rcep-raex novacula. 
rcere veflis,J/ndon, gaufape. jxete- 
laj" vedes. j'ce^S triares, liburna. 
j'ce^^e damnum, jce^-bato *w*- 
leficium. jxe^S^an furari, nocere. 
rcecu ufura. jxetcclr /era. jxe- 
pun^e fpecula. fchpeping exclama- 
tio. rcia, ) xiae, )"ciu crwrj-. ) cic- 
Cing tegumentum capitis, )Xit> cur- 
rus ,plauflrum .)Xlt>e fcindula .jxielb 
fcutum. jxiell concha. jxienerre 
fuggejlio. jxiepan tondere. jxiepn 
fimus. rciep-jxax for/ex . yciye in- 
Jligatio. jxipratl ordinatio. rcilb 
c/ypeus. rcilsenb protetlor. jxil- 
bnunge libramen. ycill, railing ///- 
w» A/, folidus. rcille Jijuama, con- 
cha, rcima Jp/endor \fulgor. rciman, 
-mian Jf> lender e, lippum effe. rem 
phantafma, nebula, jxina cruris 
pars anterior, j-cinan corufcare. )X1- 
nenb corufcans. )-cin-ban oy f/0/4. 
jxin-cpae^r magia^ars magica. jxm- 
cpcern<$ incantator. rcineppian 
micare. rcin-gebpola magus, jxin- 
hl)' praftigium^ magus, monflrum. 
jcin-hore ocra*?. jxinlac magus, 
Jj>ec7rum. rcinlaecan *Mgf, homici- 
de. Scintiscan naebbpe Epidaurius 
coluber, jxiop V*. )Xip navis, cym- 
ba. )Xip-cpccjX <wj nautica. jxipe 
Jlipmdium^ vocum quarundam ter- 
minatio. jxipen boviale. rcipej"- 
ylojifori. rciper pop^S-p eapb pro- 
ra. )Xip-}-lore clajjts. rcip-pop- 
J?i:n5e apparatus nauthus. )Xip- s c 

fypbun^e expeditio navalis. )Xip- 
gebjioce naufragiu?>!. rcip-^e/xpe 
navigatio. rcipgecapu apluilre. 
jxiphamoji portiufculus. jxip-hepe 
exercitus navalis, claffis. rcip-hlxb- 
beji pons navis. rcip-hlaejxar pira- 
tarum clajjis, naves onerari<e . ycip- 
mcle carabus. jcip-lro" clajjis. jxip- 
h^enb naviger. rapmaeplr tonfil- 
la. )xip-man navarchus. jxip-men 
nauta. rcipp navis. jxippenb crea- 
tor, jxippincle navicula. jxip-pap 
rudens. )Cip-]io-"6o]i clavus nauti- 
cus. rcip-popenb, -rtiepa nauta, 
navarchus. jxipjxul tranftra. )Xip- 
reajio, -rep, -cape bitumen, rap- 
tol naulum. jxip-jxpese exercitus 
navalis. )Xip, ]Xl)ie pagus, comita- 
tus, dicecefis, provincia, pra-feclura, 
cur a, negotium, occupatio, prccura- 
tio. yc\ym\radere. jxipe purus, peri- 
bo lum. jxipe-bijxeop dicecejanus 
epifcopus. Scipe-bupne Sherbourn 
in agro Dorfetenji. rcippemul Jo- 
rex, rcip-^emoc comitatus, congre- 
gatio. rcip-^epeF vicecomcs. rtiji- 
man prafeclus. rcijiojx iUufiriffi- 
mus. rciji-) - sex forfex. jxiran caca- 
re. rcicca profluvium. jxirranye- 
rare. jxo, ]XOe calceus. jxobl pala > 
capula. )XOt> calceatus. jxoepe fu- 
tor. ycoy rafuSjfcobs. jcoj^an age- 
re, trudere. jxojxn rafus. yzoyA 
ligo. jxo^an calceare. ycoh calceus. 
rcoh-ne^l clavus caligaris. rcol,-le, 
-lu fchola. rcolepc fcholaris. rco- 
hmbor fcolymus. jxol-moepjxjie 
ludimagtfter. jxom pudor. rcome 
cotifufio, contumelia. rcom-lea]* im- 
pudens. ycona pule her. yconpepul- 
chrior. rconerc pulcherrimus.yconc 
perna, crus. jxonb confujio, abomi- 
natio. rcont>hlepun5 ignominia. 
ycowolxQ turpis. reonbhenerre tur- 
pitudo. Scon-eg Sconlandia.ycoom- 
hylzfrutex. rcop poeta,ftirps, cen- 
febat. rcop-cpsepc poetica, poeps. 
rcopleoxl carmen, jxopa trichilon. 

jxopc- s c 

ycopcneb uftus. y co)ibcan fiord/urn. 
jxope littus, ripa. jxopen rafius, 
abruptus. fcojuan perire. ycoyiz 
brevis. jxopcan deficere. jxoptlice 
breviter. jxoptnyj-jx brevitas.ycoy 
gallica. ycozjjmbolum. jxocen e- 
miffusjanceatus. fCOU-Fpeoh afym- 
bolus. j'cocian fiagittare, emitiere. 
Scorlanb Hibernia, Scotia. Scor- 
caj* Scoti 3 Hiberni. Scotxa leob 
gens Hibernica, Scotica. jxotu ja- 
cula,fiagitta. jxpaeb merga. yqvxp 
Jpelunca. jxpoejx crypta. jxpaepe 
accommodus. jxpeaban comminuere, 
amputare. jxpeabenb amputans. 
yqieabe fceda. jxpeab-jxax fical- 
prum. j-cjieabunj; refieclio. jxpea- 
bunga)- f-agmenta. jxpeapa mafji- 
ranus. jxpeban, yxpybau vefiire. 
fcpemman ponere offendhulum. 
jxpencean, -czafupplantare. jxpen- 
cebnq-jx fiupplantatio. jxpeopan 
ficabere,jcalpere. jxpeope accommo- 
dus, Jlrigit, radula. jxpeopa mus 
araneus. j-qiepan arefiere. jxpic 
turdus. jxpibaj- vehicula. Scpibe 
pinna)" Scandia? pop. jxpibole gy- 
rovagus, jxpib-pij'a-psenqie auri- 
ga. )*qiij=an deliclorum confejjiones 
exigere, reficare. yqwfc confefjio, 
eenfiura, poena, jxpijX-boc confefi- 
fionale. jxpipce poenitentiarius. 
jxpipc-jxipe paroecia, poenitent ta- 
rn munus. ) 'cpipt-j'ppaece confefjio. 
jxpimbpe gladiator .ycpmfirinium . 
jxnincan arefiere. jxpipen aufte- 
rus. jxpir vejlittts. jxpro" currus. 
j'Cpi^an vagari, commeare. jxpi^C 
bafterna. jxpicca hermophroditus. 
Sqiobbef-bypig Salopia. Scpob- 
bey-byyii% jxipc comitatus Salo- 
pienps. Scnob-pecaf Salopienfies. 
jxpub vefiitus, vejlis. jxpub-lanb 
terra cujus proventus vefiibus emen- 
dii ajjignati fiu?it. jxpubnan, -man 
fcrutari. jxpub-pape habit it t . jxpup 
ce jf>elujzca. jxpuncen contractus. 
jxpunb habitus, jxpybc fiutex. sc 

jxpyb currus. jxpyban veftire, ob- 
ducere. jxpybbe •vefiitus. jxpypan 
fiveriter cum aliquo agere. ycyxyy- 
re confefjio. pqiypt-jxype parcecia, 
pcenitentiarii munus. jxpyn area. 
jxpy^an vagari. j cua, ycuxn um- 
bra, Jpelunca. jxueca, -ce fiat anus t 
inimicus. jxufan detrudere. jxul- 
bop, -bup, -bpe humerus, jxulbop- 
pa:pce humerorum dolor, jxul-ea- 
£eb Jlrabo. jxul^eca exactor, jxu- 
nan arguere. jxuman revereri. jxup 
nimbus, jxup-boga iris, ycupyjea- 
bies.yoxyiyeZ) fiabiofius. jxuji j*ceabe 
umbrella. jxurel, jxuetel catinus, 
momentum, jxup a lucus. jxyan fua- 
dere. ycyecelye, -cylye palla, poly- 
mita. )xyeuan£ calceus. jxyp do- 
lium, yzyy-o. infligatio. jxypele in- 
ftigator. jxypla infiigatoreSj ramen- 
ta, radula. jxypran dividere. jxyp- 
re divifio. jxyl co?icba. jxylan di- 
Jlinguere, dividere, abfolvere, life- 
rare, jxylcen immodeftus, impurus, 
impudicus. jxylb ficutum. jxylban 
debere, tueri, criwinari, defendere. 
jxylbe deliclum, reatus. jxylbens 
protege?is, accufians, vindex. jxylb- 
^ienb delmquens. jxjdbgunge rea- 
tus. )"cylbi^ reuSjfions. jxylbnefjx, 
-nyj")X reatus, prote&io. jxylbpe 
humerus, j-cylbjie^an tejludines. 
jxylb qiuma tefludo. ycylbun^e 
reatus.ycyl'c-yyyihza.Jcutarius.ycy- 
\c different ia^ crimen, jxyl-ea^e 
Jlrabo. jxylp abacus 3 ficamnum, dor- 
fium, jugum, cacumen. ycyipan va- 
c ill are. jxy&a rocea. ycyjian cape- 
re aliquem in fermonibus. fcyll con- 
cha, jxylhns lunula, fiolidus, drach- 
ma, jxylunt; differentia, j-cyma 
Jflendor. jxympian radiare, inum- 
brare. jxynan formidare. jxynban 
vitiare, mittere, confluere, confun- 
dere. ) cynbe fiuggeftio, increpatus. 
jxynenb fylendens. jxynlac magus , 
(peclrum. rcynnan fiuggerere. jxyn- 
ncf)X, -nyyyefiuggejlio. j-cyp pars, 
commiffura. sc SE commiffura. pcyp,pcype navis. ycy- 
penc/labulum. pcyp-papenb navi- 
gans. pcyp-plocan cla/fes. pcyp- 
fVpb, -pypbunjc expeditio navalis. 
pcyp-hepe clajps. pcyphypeb tyte- 
rus. pcyp-labe navigium . pcyp-lae) z 
navis oner aria, pcvp-lrSenb navi- 
gans. pcyp-iacn nauta:. pcyppan 
fingere. pcyppenbc creator. J'cyp- 
popenb nauta. pcyp-prcoppa po- 
lus borealis. pcyp-ccpa bitumen re- 
fina. pcypb indutus. pcypc comita- 
tuijclarus. pcyppan rodere. pcypian 
rejecare, (cindere. rcypic vitulus. 
pcyp-man centuria pr<tpofitus, vil- 
iicus. pcyppan acuere, infiigare. 
pcyppte apparatus, pcyppeax nova- 
cula. y cy }\z brevis . ycyyifxnbrevia- 
re. pcyca fin don r. ycyzmjagittare, 
dilabi. pcvre angulus, pars,fymbo- 
lum. pcyue-pm^cp digitus index. 
pcytel momentum, tefliculus. j"cy- 
te-paspc rue ns. jfcfcheal& obliquns, 
pra:ceps. rcycta Jagittarius. ycyz- 
can claudere, obferare. pcyctel fe- 
ra. pcyccelint; indigena. Scy^iSia 
Scythia. 

Se, articulus ufitatus ante voces 
fubftantivas. pe mare, is, ille. peac 
<eger. peab facculus. pcaba, morbus 
quidam, pkthifis. pcaepo^ym unio. 
peapan do/ere. pealbe im/endebat. 
yeale falix, amerina. pealp medica- 
mentum, emplafirum, unguentum. 
bolh-pcalp unguentum vulneribus 
Janandis, fufium. pcabe-)'calp un- 
guentum ad oculos lippientes. pcax- 
pcalpe cerotum. pcalp-box theca 
unguentaria. pcalp-cyn amaracum. 
pealp-Ia:cnun;s pharmaceutic^, peal- 
pian ungrre, fovere. pcalpobe un- 
ftus,fotus. pealh/v//.r. pcalm />/£/- 
mus. p caiman, -mian canere. pealm- 
boc pfalterium. pealm-pang pjalmo- 
dia, fynaxis. pealm-pccop, -J'cop 
pfa/wifia.yca\m-y\nf t an pfalmodiza- 
re. realm-ponge pjatmodia. pcalm- 
yyphzo. pjalmifia. yciXzfal. peake- SE 

meppc falfugo. pealcepe /alitor. 
yea\z-yxz vas falarium. pealchup 
jalinarium. pealc-leap mozicia^her- 
ba. pealc-pca 1 ©" falina. pealpc fa- 
Hgneus. pealpuba, -pubu fylva ma- 
gna, peam, peame fittura, nma. 
j'eam onus , fiarcina jumentaria. 
pcam-bypben faccus oclo continent 
modios. peamepe fit tor vefiiarius, 
mulus. yeameyzyie y -m\yz)\e futrix. 
pean videre. peapa infidia, ramale. 
peapan ficcare, inurere. peape mo- 
limen, machina,firatagema. peap£a 
aculci. peapian are/cere. Seap-mo- 
na : 5 Junius menfis. Scapo-bupj, 
-bypig Sorbiodunum in agro Wil- 
tonieitf. ]-ea]]0-c]ia:>Ta)" infidia?, 
macbina. j'eapo^emme unio. jeapu 
faclio. yeappa, -pe machina, prodi- 
tio, flratagema. peappe-cjixprap 
infidia. jeappian confyirare, Sea- 
reji-bje^ dies Saturni. pea^ fovea, 
puteus. yetf6apbt/pi/is, tendiculum. 
peapc gluten, fuccus. peax culter y 
gladius. Seax Saxon ia. Seaxena 
^ejicojit* Saxonum lingua, pecan 
quarerc. Seccanbune Sekinton in a- 
gro Warwicenfi. pecce bellum.pugna. 
pec-) ull bellicoJus,rixo/us. pecg mi- 
les, gladiolus, carex, callus, yecf,, 

pc<~c;a, sepenb-pecg, ambihr-pecj; 
7/nnaus. pec^an, -J^ean vocare, ap- 
pellor e, indicare, dicer e. pec^en'o re- 
lator. pcc£e-pcepc cicada. pecj;jrh- 
Zifr carecla. pec^-leac, quoddam 
porri genus, peb, pebepe Jemen, fa- 
tor, pebm^line inter navalia. pebl 
fcamnum. Seblinjum JEthiopes. 
yccr^falum. peel opportunitas. pepa 
fenjus. yeyyicjobrius, mundus. yeyz 
tra?iquillus. pepte moll iter, pepchc 
mollis. pej-b]ia?b arvoglojja. yegc 
mare, je^el velum, je^en fignum, 
fagena, vexillum. pe^ene vijus, di- 
fium. pcgl velum, pe^l-bopm finus y 
carbafeus. pe^l-Jjejlb, -gyjib an- 
tenna, peglian velificare je^hn^ 
navigatio. peglij-i^enba pibba cicin- 

dela. S E 

dela. yegl-pobe navit curjits. ye%n 
fignum, triton. yegnbopa figniferi. 
yegne fagena. yegnian fignare, ob- 
fignare. yehu contentus, fedatus, 
quies. yei^lfcalpus.yei^n vexillum. 
yeime pinguedo. yel bene , fat is, op- 
portunity, bonus. )*elpe melior, 
melius. j'elej'U, -loyr, -luyc optime, 
optimus. yelan maculare. yel-cu^, 
yelb, yelbcu^ varus, rarb. yelbop, 
-&jie, comp. yelbo}--, fuperl. jel- 
ban raro. jelbe cathedra, fedes. 
yelbhyzenne, yelbon, yelbun rarb. 
yele aula, palatium,phoca. yelene 
donum, datus. jelenyj'je donatio, 
traditio. yeley-ea vitulorum mari- 
norum inj'ula. yeleyc primus, bene. 
yely, yeoly idem, iffe. yely-sete, 
herba, ad cancrum. )rely-bana,]-ely- 
cpala feipfum occidens. yelybonan 
i>iotbanatus.yt\y-\\ce,-\\am.x ) Qpbi- 
lautia. jxllan dare, tribuere. jellic 
dignu s. jelney traditio. yeloyt,-luyc 
optimus. jeljia melior. yelpe melius. 
yelrpa rubetra. ytxm.fequefter,fu- 
tura, rima. yeman oner are. yeme 
facculus. jemenb mediator, yemian 
luridus. yemnen&hcefortuito.yem- 
nin£a,-nun;gay«£//0. yembe figna- 
tus. yencan mergere, afluare. yen- 
ban mittere, deflinare. yenbeb mij- 
Jus, deftinatus. yenbneyye miffio, 
m jfaticum. yenepe, j'enepe}" copn, 
yenepe)" y£o finapi. yemzn fgnare. 
yenienb fignans. j'enobe (ignatus. 
yenpe nervus . yeo ilia, acies, mare. 
yeobjenb querulus.ytoc atger.yeoc- 
neyye, -ny}" agritudo. yeob crume- 
na. ycob-cyjx loculus. j'eoyarij-yon 
feptem. yeoye^e/eptimns . yeoj ran 
lugere. yeoyienbe I u gens. Seoyon 
bupgay, popelli quidam in regione 
Northumbrenfi. yeoyon yalblic /*- 
ptuplum. jeoyon ceopla ealboji 
feptemvir. )-eoyon-yealb, -yealbhc 
feptuplex^feptenarius . ]'eoyon hunb 
feptingenti. jeoyon hunb yi^on 
feptingenties. jeoyon-leaye fepti- SE 

folium, yeoyon yv&on fepties. yeo- 
yonceoge^a decimus-feptimus . ) eo- 
yoncig, hunb yeoyonng feptua- 
ginta. yeoyontine feptemdecim. 
yeoyoj^e feptimus. yeoyunje gemi- 
tus. jeohe colatorium. yeol phoca. 
yeolc fericum. yeolcen bombycinus. 
yeolc yipm bombyx. Seoley-ij^e 
Pkocarum infula. yeolya ip/e. yeol- 
yep,-yop argent urn. yeolyop-ymro" 
faber argentarius. feolypen argen- 
teus. yeolh phocus. yeominr evif- 
cus. yeonviderejpercolare. yeontf6 
fy nodus, jeonbe gealla felliflua paf- 
fio. yeon eagan pupilla oculi. yeo- 
no^ J)' nodus . y eono^-boc liber fy- 
nodalis. yeoppeb hlay acryzJmus 
panis. yeopye infidiator. yeoman 
ebullire. yeoman poft, deinde. yeo- 
role fedile. yeocu bucetum. yecui- 
enb lugens. yeoxte fextus. yepan 
concinnare. )'epc camifia. yepce ar- 
milaufa. yep-cla^S ceratunt. Sejie- 
mona^ Junius menfis. yepeyunge 
infidia. Sepmenb Sarmatia. yeji- 
J?an co ire. j'ejiyan, -yian co?iJpirare, 
infdiari. ] - eppienb confyirans. yty- 
teji amphora 3 metreta, cadus,fexta- 
rius. yej'tpe cadus. yez quoniam, 
occafione. yezn incola. yece mani- 
fejlus. yezeb pofitus. yerclgang oc- 
cafus. j'ecen plant a. fecena incola. 
j'ecenge inpd'ne. yecejie infidiator. 
fe^San affirmare. ye^e locculus. ye- 
J'enbe ajfirmativus. j-ej^ian affirma- 
re. ye~S-px£el tapes, yej'unge af- 
firmatio, 'uijio. yetine propagines. 
jerl anusjedes. yetl-gant^yerlung 
occafus, pofitio. yermuncg Jeditio. 
yemepe feditiofits. yernian infidia- 
ri. yerni]' traditio. j'ecnunge Jedi- 
tio. jerol fella, yez-pve^l aul<ea. 
ye™an po7iere,flatuere, componere, 
paftinare, plant are. jercen plant a- 
ria. yecrepe latro. yecung infidia. 
yecyne}*)"c affcfjio. ]-epan videre, 
fentire. yex culter. Sex-lanb Saxo- 
nia. je vlca idem. 

Si SI 

Si fit. pbbe pax, cognat'to. pb- 
bian pacificare. pb-psece confangui- 
nitas. pbi cribrum. pb-lac ho ilia 
pacifica. pb-Iegep ivceftm. pblin- 
^a)" affixes. pb-)Xip cognat'to. pb- 
) - um pacificus. pbjumhce pacifice. 
pbup jxeppi pleiades. pc lacuna. 
pcan, pccectan fuff>irare. pcce- 
cun^e juft>:ratio. y\c&o ablaBatm. 
peel /<?/* meffbria. pcepan />e»?- 
fr^r?. pen /w/fK* aquarius. pclan 
agrotare. pcol /ecu/a. pcol-pypc 
confolidte genus, pcomop Jkomonis. 
j*i&, j"i&e /<*£«*■, lovgus, fericum. 
jibe "] pi&e /0»g<? lateque. pba wo- 
r«. pbabl pleuritlcus. pban-pape, 
pb-jape, yib-y&yicepleuritis. yfoe- 
pill pudicus. pbepjlnepx pudor. 
pbelice rf/tf^. pbene ferkus. yibe- 
pypme bombyx. pb-jexeb capilla- 
rs, pbo collaterals, pbpcap toga. 
pe viiloria. pecirunj fmgultus. 
yielye w»g»< , »/»w.pel-heapj>a wz««- 
r«x. penbephce feorfim. yvp. cri- 
brum. yiyeyx Jbbrius, caftus. jipeji- 
hcfobrie. yiyepnyyye /bbrietas, ca- 
flitas, mundities. pp?j?a acus. p- 
yy\e fobrius , caftus. pptan cribrare. 
yvftie z'zania, furfur, p^an fgtf- 
dere . p£-be^ corona. pj;e vifforta, 
femita. pje-beacen tropbaum. p- 
"ftey-zyz viiior, vicloriofus. p£el 
/ mz, figillum, fee ale. y i£elan ftgi Ha- 
re. yif,ele monile, fibula, yyydezy 
vicJoria expers. Si^el-heappa ^E- 
thiops. pgel-hpeopp, -hpypp £e- 
liotr opium. Sigelpapa mnej'6 JE- 
tbiopia.yi'getiS ple?ius maris acceffus. 
preplan triumpbare. pgecibep 
viclima. pgl monile, fibula, pjlan- 
bU)X pulvis fecalicius. Signe Sequa- 
va, Gallia fluvius. pjnyj- defcen- 
Jus. pjop triumphus. yx^oyie pal- 
ma. pgopef-tacn circumcijio. p- 
£ophc triumphalis. pgpian trium- 
pbare. pgpienb triumpbans. pig- 
yoraze fe/amum. Sigylheappan ^S- 
thiopes. pfroe v/yfo. Sil-ceajxen S I 

Silceftria in agro Hantonien/i.yifoe* 
beoji bellona. plenbe epulantes. 
plp-pille)- fyonte. Silhapepa A^//-* 
nw. Silheappena lanb JEthiopia, 
Mauritania. Sillenb Zelandia in 
Dania. plhce mirabiliter. pmbel- 
bajg feftum. pmbelnype celebra* 
tio, feftum. pm ble, pmle femper, 
convivium. Sina ;»<7»j Sinai, jina- 
pape <^(?/o>* nervorum, pina^ fyno- 
dus. pina-ro^un^e convulfo. ymc 
lucrum, opes, pnea bpyceep dJves. 
pnean mergi. j'mcej- hyjibe copia- 
rum cuftos. )"inoep (fruma metatti y 
putredo lignorum ueiferri. pnbep- 
omtferrugo. pnbop (puma metal-* 
li. pnbjnj; privatuSy varius. y\n- 
bpunj; divifio. pne funs, pnehte 
nervojus. pnepealr rotu7idus i z-e'r^ 
/at His, teres, j-inepealtian vaci Ha- 
re, pnepealcnej*)" globofitas. pn- 
}"ullc impius fluinquefolium , femper- 
I'ii'um. pn^ale continuus. pm^al- 
pe, comp. pn^alojx, fliperl. pin- 
J^allice co73tinue,fe?nper. pn^an to* 
nere. pingenb cane?zs. pnjjenbhc 
cajitabdis. pnxjenblice picunde.yvci- 
^ian peccare. pn^penc fempervi- 
vum. pnhipan conjuges. ymncpec- 
cat urn. ymmhze ftmper . pnope /?- 
nopis. yvMcr&efynodus. )"ino"6lic7;'- 
noddis. pn-pzebene conjugium . pn- 
)"Cype cam a lis copulatio , libido, 
jnhc y my ape conjugium. pub, pin 
ye nervus. ymyezXz nervofus, wr* 
fatilis. yioc a?ger. poj'ian lugere, 
popjnj luffus, querela, pole feri- 
cum. polcen bombycinus. polpop. 
argentum. poluc-pypm bombyx, 
ponbe ejfervefcens. pon eat;an pa- 
pilla oculi. ponu nervus. pcnpalc 
•verfatilU, teres, torofus. y ioza /ta- 
bula. j-io]?a faturare. poppan de- 
inde. yipan macerare,forbere. p- 
pingie lac ferofum. y\ye veiny gHf, 
j'1^6 iter, expeditio. p¥S-boc itine- 
rarium. pi^cunb, p^cunb-man fb- 
dalis, prapofitns paganus. ri^cun- 
S tev S I S L S L S M ber cynnep pagi prapofiti. yiSe 
falx mejforia, vice. o]>pe prge alio 
tempore. pi^epc novijjimus. yv6- 
fsec femita. pi^ian venire, ire. 
] ljnraepc ultimus. pij'on vices. pip/- 
J?an po/tj deinde. yizzznfedere, dif- 
cumbere, habitare. piun hpunpul 
teres yverfatilis. pipen-rge ////>»*. yi~ 
yian Juere. fjxjex. pixec^e hexa- 
gonum. prxhennete fexangulatum. 
yixza,-zefexttts. pixca pasbeji tri- 
tavus. yixze^/exaginta. pxceo^o- 
bzjexage/mus. pixuecrSa decimuf- 
jextus. pixrrg fexagi?ita. jixri^- 
pealb fextuplex, fexagenarius. pix- 
zy ne fexdecim. 

Sla, }iaj belluum, prunum fylve- 
flre, cadere. placpull fomnolentus. 
plae peUen text or is. plsec tardus, 
remiffiis. pkeb vallis. plscgan/mre, 
verberare. plx^e iff us, c cedes , colli- 
fio. ylx^cnZ) percu£or,lanius. ylx- 
£u lethargus. flaehtaj" cadis, ylxhz- 
penning cenfus. i lcep fomnus, [om- 
nium, plcepan dorm ire. p^penb, 
part, plaepbep fomnifer : pkep-epne 
cubiculum, dormitorium. pktpleaj z 
■jnjbmnia. plaep-pypc lacluca, papa- 
ver. plsep piger. plaep^ pigritia. 
plat; beUicum^prunum jylveftre . p]a- 
£a interfeclor. platan pruna fylve- 
jfria. plag-, plah-pojm ffinus. plan 
pruna fylveflria, mora, per cut ere. 
jlapan dormire. plapepe dormitor. 
plap-^eopn, plapol JdmnolentuSyde- 
/es. plapi-gpaua fe t ulcbrum. pla- 
polnyppe fomnolentia. ylzyjopjdm- 
uolentus. plapepe fella regia. pla- 
pian braljica genus, plauhce tarde. 
plap, plapa tardus, plap-pynme c<e- 
cilia, Jerpe?zs,flellio. pk a per cut ere. 
pleac fegnis. pleacan, pleac^ian pi- 
gre/cerey laxare. pleacrnob piger. 
pleacmobneppe, pleacnyppe tardi- 
taSy laxamentum. pleacncp pigritia. 
plean occidere, percutere, pulfare. 
pleap tardus, plebe-pcoh crepida. 
pleqg malleus f err em. plebe vallis. plep manica. plegan interficere. ple- 
£e iclus, clades, contufio. plege- 
bycle malleus ligneus. plegele ple- 
dru?n. piemen percu/fus, occifus. 
plehxe pugna. pleope mugilis. plep, 
yleyj-yypz JbmnuSy lacluca, papavcr. 
plep : S pigritia. phcc malleus fer reus. 
pliban labi. plibbop hbricitas. pli- 
be lapfus. phbenb labenSy lubricus, 
crepida. phfc epian, -bpian, -bprgan 
labi. ph&op pulvini. pliep, plipe 
manica. plipan findere. phhc cla- 
des, imber. plim limus. phmi^ limo- 
Jus. plincan repere. plincenb repens, 
reptile, plingan torauere. plipan Jbl- 
vi y laxare. )]ipe lubricum. phpe^ 3 
-pejie, -poji, -pojie lubricus. php- 
pan labi^ prolabi^ repere^ prorepere 
tacite. plippep crepida. yhzznjcin- 
dere, findere, rumpere. plicenb ~ra- 
biduSy vorax. plite fij/ura, rima, 
cades , ruptio, orbicularis, phcepap 
lur cones, ph^ lavis. pli^am, -peli- 
can fculptilia. y\\\t\ fculptile . y\\z- 
nypje difcerptio. plicta content to, 
plitung harpaga. plip tinea, plog 
concavumjvolubrum . plop Jlola.ylo- 
ra buccella. plumejiap nicJantes, 
dormtt antes, plumepian niclare } dor- 
mitare. plupan labi. plyp, pl.ypa 
brachial) manica. ply he clades tim- 
ber, plypc lubricum. plype-pco foc- 
cus, plyxSemob dijjimulatio. ply^- 
neppe fculptilia. ylyzznn fcindere, 
findere , rumpere. 

Smsec gufius. pmasccan guftare. 
ymodparvuSyexiguuSygracilis.ymxly 
2el anguilla. pmael-hlap artolaganus . 
) - m£ell alapa. pmael J^eaj^m inguen. 
pmjel ]?eajimap venul<e. pmael j^eaji- 
ma pajie te?iuioris inteftini dolor. 
jmael pprel acanthaleuce. pmsejie 
rijits. pmasre, pmaete ^olb obry- 
%um. pmaere gylben obryzus. pmoa- 
fe planus, pmal parvus, pmallunge 
minutio, diminutio. pmeaban opta- 
rey inquirerey difceptare. pmeaepun- 
ge meditatio. jmeagan contempla- S M 

ri, fcrutari. pmeat;eari pe71C.it. 
pmeaxjeiibhce deliberative, pmca- 
^unj5 fcrutinium. pmeal, pmeahce 
exiguus. pmeahce fubt Utter, pnea- 
licnyppe fubtilitas, acumen, pmea 
mettap delic'ue, pmean ?»editari. 
pmeapcian fubridere. pmea ]unc- 
pull contemplative, pmea pancpul- 
nyppc contemplatio. ]-mea pancoll 
tontemp/ativus, fubt His. pmeaun^e, 

fmeapunge meditatio y contempla- 
tio ^argument at io. pmea-pypme her- 
pes. ymcc J ymeocfu7nus. pmccan, 
pmcocan fumare. pmccc guff us. 
pmec^an guftare. pme&ma farina. 
pmebmen fimilagineus . pmejjma- 
pyjltne herpes, ymc\zfarda y imber. 
pmel^iprel acantheluce. pmeooo- 
ma^?»ta.pmeopc-,pmeopu-pypc 
veneria, ariflolochia. pmeopcan do- 
lere. pmcopu. unguent um. pmepan 
ungere. pmepcian fubridere. pmepc 
adeps. pmepc-man^epe cafei tf§> bu- 
tyri venditor. pmepenyppe unguen- 
tum. pmepepift unguinofus. pme- 
pelp, pmepenyppe, pmypelp un- 
guentum. pmepcpvpc fylvatica. 
pmepirr^pypt vicloriola. pmepo/?- 
vum, febum. pmepo-, pmepu-pypc 
veneria. pmepunt; unffio. pmep- 
y>a.nillinere. ymepyepinguedo. pme- 
pe planus, mollis, pmcjnan square. 
pme^neppe lenitai,planicies. pmic 
fumus, vapor. pmicep tenuis, ele- 
gans. pmicepnerpe ironia. pmicpe 
elegans, fabrefatfus, gracilis, pmilc 
ferenus. pmilcing ele&rum. j milc- 
nyppe ferenitas. pmipian ungere. 
pmipilic pinguis, unttuofus. pmi- 
ping, -pung untlio. pmitan inqui- 
t/are. pmrS faber ferrarius . pmi^- 
cpaepr ars fabrilis. pmi^-cpaepce- 
£ja faber. pmipian fabricare. ymvf>~ 
lie fabrilis. pmi^-tant; forceps. 
pmrS^a conflatorium. pmro^e fa- 
brik. ymiring contagiofus. pmit- 
ran corrumpere, polluere. pmoc co- 
lobium. ymoczfumus. pmocian/«- S M S N 

mare, pmoeja-pypme herpes, ymo- 
e^ planus, politus. pmolr ferenus. 
pmolcnvppe ferenitas. pmopin fuf- 
focare. pmugan ferpere. pmyc fu~ 
mus, vapor, pmygelajr funiculi. 
pmyle ferenus. pmylcpe, comp. 
pmylcoj c, fiiperi. pmylcan placa- 
re. jTmylonS eletlrum. pmylcnyp 
pinguedo.ymylznyyye tranquillitas. 
pmypian ungere. pmypint; caljia. 
pmypunv; unguentum^ u?iftio. 

Snaca unguis, yniccifcapha. pna- 
CC fcorpio. pnacu" coluber, ynxb par- 
ticular fruftum, ojfula, falcis anfa y 
■fimbria, pruesan refecare. pnx&el 
peapm exta. pnaso-maeJum offa- 
tim. pruet>in£c mixtum. pnx&mj; 
hup pop'tna. pnaegl Umax, pniejau 
impingere. pnapc W*. pnau, piap 
nix. pnapan ningere. pnap-hpite 
niveus. piaphc nivalis, pne^l li- 
inax. piel ^/i?^ (jcerj Woa;. p nelhati 
accelerare. pnelnepj'e celeritas. pni- 
can repere, indagare. pnicen&e re- 
pens, pnib offa, (err a. pni&an feca- 
re, putare. pni&e incijio. pni&epe 
fcijjor. ymb-\ycncjcalpellum. pnire 
gallmago minor. pmiSan matlare 9 
dolare. pni^unt; madlatio. pnipan 
ningere. pnob vitta, cappa. pnopel 
flegma, mucus, rheuma. pnopp, -pa 
naufea. pnopl mucus, pnopli^ phleg- 
maticus. pnopa flernutatio. pnope, 
-jiu nurus. ynozegravedo. Snorcn- 
£aham, oppidum Nottinghamenfe. 
onorenj;aham-pcijie comitatus Not- 
tinghamenfis. pnocep fapiens. pno- 
rejiop, j-nocjie, compar. pnoce- 
jiopr, fuperl. ] 'norejihce fapienter. 
pnorejilicop, compar. pnorejih- 
cojt, fuperl. j-norejinyppe fapien- 
tia. pnotop fapiens. pnorojihce 
fapienter. pnocopnyppe fapientia. 
Snoruen gaham, oppidum Notting- 
hamenfe. )-nut»e denuo. pnyplung 
mucus, pnyjim^a cautes. pnycan e- 
mungere. pnycmjjc flernutatio. pny- 
qio, -rjiu fapientia, 
„ S z Soc, 


s o 

Soc, f OCa, poce jurifdittid, ditio. 
pocan humetlare. yoccfoccus. po- 
cian macerare, madefacere. pocn, 
3'ocne refugium, immunitas, qua- 
fiio. poben fubitaneus, decotlus. yo- 
benliceyȣ//o. paecan evangelizare 
fequi, qttarere. j-asl melius. pope 
inollls ,piger . popre gr adatim.y Of Z- 
pyjrjre lenitas. poge}>a, -gop-a fuc- 
cus. yohczhajota. yohze quaftus. 
pol fain p fon Jorum. yoh.zefola?ium. 
}'olc quafi. polcen defes. pole volu- 
tahrum. polen foiea. pol-mona^ 
Februarius menfis. pok)]*ete, pol- 
yccefol/equium. pom, pome concor- 
dia. yomfive. pomeb.,poml&yS>z?«/. 
pom-hipan conjuges. pom-hpylc 
quidam. yom-hvy\einterdum. pom- 
ne /Sam/, pomnian congregare. j'om- 
nurr^e congregatio. j-omob fimul, 
pariter. pomob-p-pyplic Concordes, 
ycmyxyz con fort ium. pona, pona m- 
ptaepe flatim. ponb arena, ponb- 
hylJa)" alga, aggeres. font; concentus 
ftratum. poo^, yoozefuligo. pop- 
pella ojfarum fons. popge £»njr } «fo- 
/<"'. rop£pull folicitus, triftis, la- 
chrymojin. yoyi^yulneyyefolicitudo. 
]*op£ian curare Jugerejriftare. pop- 
gienb, part, poph, pophpully0//«- 
/»/, t rift is, lachrymofus. poph-leap 
fecurus, incuriofus. poph-leapneppe, 
.-leaf t fecuritas. yoz foligo, hebes, 
Jlultus. ycrTl verus, Veritas, po^a 
runbpa prodigia. po^-bopa rf/?r<?- 
/^«r, rhetor, po^cpib proverbium . 
po^cpoe^, -cueb, -cpeben ve rax. 
po^e lop charitas. po^epn-pubu 
abrotonum. popep nam,amen,vere. 
po^paspc verus. po^pasprnvppe 
•Veritas, po^-hp^epepe veruntamen. 
po^hce nam, vere. po^-patja hi- 
ftoria vcriloquia. po^-pagol verax. 
po^-ppasce veriloquium. po^-ppse- 
cenb veridicus. pcfS^Sa pona dein- 
de. yOZ\% fuliginofus. porol fel- 
la, pprpcipe ftultitia, pore be- 
bes. S P 

Spac radius, ppacan radii rota. 
ppab, ppabu ligo. jpabl (j>utum. 
ppaec termes. ppaxan loqui. ppaece 
fermo,caufa. ppsece-hjieop furiofus. 
ppcece-hup caufarum domus. ppaebu 
ligo. ypxyicfcintilla.yytxyien gypfus. 
ppaep-habuc, -hapoc accipiter frin- 
gillarius. ppaephenbe /"#£/'. ) paep- 
hynb, ppseplice parcus. ppaephpia 
jura, ppaephpebe furofus. ppaep- 
pran calx, gypfus. ppgeran ffuere. 
ppsetlian (pumare. ppan Jpitbama. 
ppana mamma, ppanan fuadere. 
ppaman allicere, inducere. ppannan 
Jfithamd menfurare, tendere, circi- 
nare. ppapan, -yi\zn par cere, ppap- 
pan obdere. ppap^ fecuris hiberni* 
ca. ppa^l, ppacl, yy&clun'gjpuma. 
pparcan Jftumare. ppapan vomere. 
ppealcan alligare. ppeapa pa/fer, 
ppeajic fcintiUa. ppeape hafia, fit- 
rus. ppeaji-hapoc accipiter jringil- 
larius. ppeapneppe parcitas. ppea- 
Ullfr cogitatio. yy)Qayiy>2Lpa/fer. ppec 
termes. ppecan loqui. ppecce macu- 
la, ppecpaag maculofm. ppecolnypp 
loquacitas. ppeb fubflantia, progref- 
fus, auxilium. ppe&an, -Sian di- 
tefcere, progredi, fuccedere. ppebl- 
enbe molar icus. ppebig, -bijlice, 
ppebij; man dives, opulenter. ype- 
br^neppe fubftantia. ) - pcl hijloria, 
fabula, doclrina. ppelab excufatus. 
ppelan vicem alicujus obire. ppel- 
boc homiliarum liber, ppel-boba 
orator, legatus. ppelc regula,fafcia. 
ppelcean tendere, fulcire. ppelbe 
teda. )-pelia, -h^enb vicarius. yy>e- 
lian vicario munere fungi, ppeling 
vicis. y pell hifloria, fermo. ppelhan, 
-ll^an narrare, docere, inflituere. 
ppellunge colloquium, ppelc far, 
planca. ppelunce fpelunca. jpelun 
vices, ppenap fibras. ppenban con- 
fumere. rpenburr^e covfumptio. 
)'penenb leno. ppeonbe provocans. 
ppeope kafla, contus. ppeopan pro- 
fcere. ppeopenb, part, j-pepe Ian- 

cea. SP 

eea, catapult a. ppep-habuc } -hapoc 
accipiter fringillarius. ppepienfc in- 
veftigator. ppep-lipan/«r<£. ppepc 
Jporta. ppep-pypr enula campana, 
fer pent aria major, ypezzanjpuma- 
re. j-pic lardum. ppichup lardarium. 
ppicynj clavus. ypilcfafia. ppilb 
pracipitantia , defiruclio. ppilte 
efficax. ppilti-pfSe expeditio prje- 
ceps. ppilian fcurrilibus jocis vacare. 
ppilian con(umere>corrumpere.yipmb 
arvina. ppinbel tenticum. ppinbl 
fufits. ppmje Jfongia. ppinle neto- 
rium. ppinnan nere. ppipian,-pi)c;an 
invefiigare. ppipte cifieUa,fj>orta. 
ppiccan (f>uere. ppiru veru> pafti- 
num. ppipan vomer e. ppipe-bpenc 
potus vomitorius. ppipel, -pe^a, 
-pin£, -pin^c vomit io. ppipepe vo- 
mens. ppipol-bpenc />o/w vomito- 
rius. ]-pon *^m/*. pponan fuadere. 
J'pone per fu a ft ojticit amentum, ppo- 
nenfua/us. yponqiefuafor. ppont;e 
fujfufio, fpongia. ppon^ea Jpongia. 
yponn, pponne frithama. pponnen 
fuafus. yponun£_/educ7io. ppoon 
forties, ppop vefligium, invefiigat io . 
ppopa calcar. ppoperenj calcane- 
um. j-popnan calcare, ftimulare. 
ppopnepe ojfenfor, fullo. ppopner- 
can calcare. ppopnincge offendicu- 
lum. ppopra cifiul.i. ppopan /w/f- 
rere. ppopenbe prof dens, pppacen, 
herba ad tuffim. pppaec fermo, fa- 
ma. pppaecan loqui. pppaec-cpajp-c 
rhetorica. pp piece colloquium, ver- 
bum, fermo, caufa, fama. pppaec- 
ejin oratorium. pppaecol, -cul lo- 
quax. pppaeban, pppeban cxtende- 
re. pppsencan minutatim fitargere. 
)pjiancay?/>/>f . pppanjjetran palpi- 
tare, pppaura vergultum. pppeaca, 
pppeoca loqui. pppec farmentum, 
forum, fynaioga, pppecan loqui. 
pppece con (ilium, pppecepn prato- 
rium. pppentjan (par gere. pppeot, 
pppeoca coiitus. pppian pretendere. 
jpjuncl fifcella. ppping fins, jf>on- S P S T gia. pppint;an palpitate, exire. 
^ppin^-pypc fanguiforba. pppoca 
c lavus. pppore (armentum.ypputtg- 
pupt fangutforba. pppuuan fi-utica- 
re. pppucenb fiutkans. pppyn$an 
pullulare, oriri, fat ere. pppynje 
carbunculus. pppytan germinare. 
)"V)\yz\\Y&germen . pppytlan affitla. 
pppycxan futicare. pppyccenb 
najcensygerminans. pppyccing gcr- 
men y fi-utex. ppunnen netus. ppup, 
jpupa calcar. ppupian invejligare. 
ppupnan,-netcan calcare. ppupnep 
fullo. ppyllan confumerej vitiare 
rPY n 5 ffongia . )' pypb fiorta, ciftu- 
la. ]'pyjiian,-pi5ean veftigare,fcru~ 
tari. ppypi^nyppe, ppypineppe /»- 
vefiigatio.ypypmnoffetidere.ypyyiz 
cijlula, Jporta. jpypan evomere. 
)*pypen& evomens. 

Scaca flipites. pcaebiS fterilis. 
]"t£ebi^ne)')e fieri lit as. yzxy ola- 
firum,litera, baculus. yzxy-cpxyz 
liter arum ftudium. ptaepen litera- 
rius. fusepen-poph alphabet um . 
S~aeppopc»-]'Ci)ie comitatus Staf- 
fordienfis. j-rac^-sepeje, -^ejceh 
fyllaba, literatura. yzxf-f£y]UZ 
character, prae^hce literalis. yzxy— 
li^epe funda^fcutalejbalifta. pcaepn 
vox. jxaep-ple^a ludus literarius. 
yzxy--y\xy>e alphabetum. yzxy-yxoy- 
eleme?itum.yzxy—)yeoy\&Jica.yzxF- 
fiy literatus. yzxy-yyiiz gramma- 
tica. ptaspppirepe grammaticus. 
jxaegeji gradus. yzxhn furari, ob- 
repere, irrepere, faltare. prselcan 
pedetentim ire,graUare. yzxXzMV^Q 
grallatio. pcad-hep£e pradafurti- 
va. pcael-hpanap, cervorum genus 
fervatum ut alios cervos allicianr 
prsel-J^ing furtum. pcael-cyhrla ac- 
cufatio furt't. ftad-peop^^pyp 7 ©^ 
captu dignus. jrxl-piep&e adjuto- 
rium. yzxnz gillo, poculum paft ova- 
le, yzxn-xx iigo. jxaenan lapidare. 
prasn&e, praeneb lapidatus. p-senen 
hpideus. yzxn 1 ^ fudes. pccenig, 
pcenihce S T 
jTenihre faxeus. j*tsenin£ lapida- 

tio. jxasp gradus. jxaepe domus. 
jxaep-mselum gradatim. jxseppan 
incedere. praeppe gradus. rcaeppe-, 
jxasp-pco foccus. rtaeppun^e gref 
fus. jxaep hifloria,fturnus, turdus. 
jxaep-blinb fcotomaticus, fuffuflone 
c£cus. jxaepn flurnus. jrcsejlC 0* /£- 
tr«w;rraep-ppicepe£/^0r/'«rj.)Xac- 
pe, jxae^-hlepa littus,portus, mar- 
go. rcse^l^ gravis, conftans. yzx- 
pmcyregravitas. yzx~6-yya\ye mo- 
tacilla. jxaep Jn;$nerpe, rraepbinej- 
con&antia. jxae^-peall r//>^, fttfw. 
pta^S-pypr */?<?;• aElicus. yzay, -pc 
litera, baculus. jxapej'-acpe 7?^- 
pbifagria. Scappopba Stajfordia. 
rral fiabttlum, Jiatus. jxala, -le 
furtum. jxalan pradonum turmis 
adoriri. yzaVva cancer. yz?N& feptum, 
ftare. jxallepe dux. jxal-ryhrla 
accufatiofurti. jxalu furtum. )Xa- 
mep, -mop, -map balbus, balbu- 
tiens. jxampe pilum. jxan lapis, 
petra. jxan-bill ligo. jxanbpic^e 
Uthoftratus. jxan-bucca ibex,capri- 
cornus. jxanc exhalavit pluvifcina- 
tio. )xan-ceo)*l glarea. jxan-clube, 
-clype rupes. rtancinjjan pluvifti- 
nare. jxan-cpop illecebra. jxanb 
alveus, orca, cadus. jxanban ftare. 
jxanbapb vexillum. Scane lapis, 
oppidum in agro Middle fexienft. 
jxanex bipennis. S~an-popb Stan- 
fordia^oppidum in agro L'mcolnien- 
fi. Suanpopb-bpycse, locus in agro 
Eboracenfi. )xan-gabepun£ mace- 
ria. rxan-genmbpa, -gecymbpu 
mttnia. jxan-gillan pelkanus. jxan- 
hnocca petra. jxanhypec lapidici- 
na. jxamg, -nihre lapideus. jxan- 
lim camentum. jxan-mepce petra- 
felinum. jxan-pocce obelifcus. jxan- 
pcylp rupes. jxan-rcyli£ean petro- 
fa terra. jxan-jxicce crufla. jxan- 
peall mania. ]Xan-pyph~a camen- 
tarius. yzapa.pajfas.yza.ipm locuftx, 
progredi. jxape eg refus.yzapte tra- S T 

pezophorum. ]xapul ftipes, bafts. 
jxapular ftipites. jxajic rigidus,te- 
tankus. jxapeblinb ciecutienr. jxa- 
pian aftetfare, fixis oculis intueri. 
jxa^e ripa, httus, portus. jxa^e- 
lan fundare. jxa^elpaejx ftabilis. 
y zaiSehan ft abi lire, jxa^ol funda- 
?ne?itum, firmus. jxa^olpasjx fta- 
bilis. yza^olyxyzan ftabilire. yza- 
polpxjxnej'jx, -polnej'j'ej-polunje 
ftabilitas. jxa^ol-pan^ap ft at tones. 
rta^ul fundamentum. jxaub vat 
futile quod non poteft ftare. jxauir- 
a^pia ftaphifagria. jxeabpipipan 
ft amen, jxeape litera,baculus .jxeal, 
jxealle locus, flatus, fubfellium. 
yzeahnfurari,/altare. jxeam odor. 
jxeap cyathus, gradus, praruptus. 
jxeapep *j £eapep undique. jxeapap 
infidiatores. jxeajic durus, tet ani- 
ens, jxeapchce violenter. jxeappan 
mori. jxeapm tempeftas. jxeapn 
clavus, (lurnus. jxeap-peul puppis. 
yzebftipes. jxeba vice, equus emif- 
farius, equus bellator. jxebe locus, 
ftranguria. jxebpasjX ftabilis. yze- 
bi^neyye, -bignyr fterilitas, ftabi- 
litas. yzcy litera, baculus. Suepa- 
ne]"-ribe feslum S Stephani. jxepn, 
yzeyne vox. rrepnmg peripetafma. 
jxe^hep gradus. prelan furari. 
rcele caulis,ftela, columna. jxellan 
fait are. jxeman olere. jxeme odor, 
fumus. jxemn ftatutum tempus. 
fuemne vox, truncus,ftirps. jxem- 
nian condere. )Xemnm£ peripe- 
tafma. )Xemninj;e ftatutum tem- 
pus. ]xem y\yc cyclus. yzene odor, 
foe tor, 1 faff US; nardus. jxencan ole- 
re, (f>argere. ]xencebny)'j"e difter- 
fto. jxencj; odor, nardus. jxenene 
lapideus. ]xen£, yzen^cftipes,fu- 
des. yzenz ft at. jxen-pup^inge • 
idolorum cu/tus. jXenyj" lautumiis. 
jxeop-cilb pupiUus. jxecp-pasbep 
vitricus. jxeopl turris. jxeop-mo- 
bep nove rca. ]xeop-]*unu privignus. 
jxeop-bohrcp privigna. rreop ju- 
venevs, S T 

veneut, juve»ca 9 gubernaculum cor- 
reptio difiiplina. jxeopa, edicla, 
qucc multae pecuniarias aut fuppli- 
cio comminatione, homines in of- 
ficio continent : proreta. jxcopan 
regere, c/avum tenere, agere navi- 
gium y corrigere. yteop-bopb dex- 
tra navigii. jxeope gubernaculum, 
correclio, difiiplina. jxeop-epn cla- 
ws, jxcopra cades, clades. jxcop- 
yan cadere, liedere. jxeoppenb cne- 
cans. rteop^eppeman caftigare. 
jxeop-leaj" irregularis, jxcop-man 
gubernator navis. jxeopne tempe- 
ftas. rxeopnebe frontojus. jxeoppa 
Jlella, gubernator. _ jxeop-pa^ep 
guber?iaculum } clavus nautkus. yre- 
op-po^op palmula remi. yccop- 
yceofol clavus, nautkus. Sccop- 
)"cepepa Epicurei, Aslronomi. )te- 
opp-rccpepe notator fyderum. jxe- 
op-pecl clavus. jxeop-jxcpn pup- 
pis, jxeopu cauda, promontorium. 
jxepe greffus. jxepeb initiatus. 
jxepel obelijcus. rtcpnerre trita? 
via; calcatio. jxeppan incedcre. 
j'rcppe-)"co/oawf. jxeptre orphans. 
)'tcp his1oria,j?umus. jxepan thu- 
rificare. jxepn fidus. jxepne tor- 
vus. jxepc cauaa. rtepung motus. 
jxe^a jlotarius. jxican jugulare, 
confodere, harere. jxicca germen, 
bacillus, jxicce ojfa. rticcel, -celj* 
ftimulus. jxicce-maelum paulatim. 
jxice compunclio. jxicel trochlea, 
slimulus. jxicele arduus. jxicclj* 
aculeus. )Xice-pypc Valeriana, agri- 
monia. jtician jugulare. jxicobe 
jugulatus. jxicol arduus. jxicpaepc 
dolor Uteris, jxibe fixus. jxicpan 
compefcere, corripere, regere. jxiep- 
nerye difiiplina. jxipe obflinatus, 
durus. jxipcnerj'e rigor, jxipeph 
porcellus. jxipian rigere, obtorpere. 
)Xi)=ician eradkare. ftigiL -T£ fra- 
mes, jxigan afiendcre, defievdere. 
jxige hara. )xrj;ele fiala. jti^e- 
papay7*/>/<r. )Zi^hclgradus. jXigu S T 

areola. jTigul paxillus. jxihtc, 
-rob, -cub deilinatus. jxihxigan 
dijpenfare. jxihrunjje difyenjatio. 
jxillan compefcere. jXllle tranquil- 
ity, firenus. jxille-bopene aborti- 
vus. }Xille-«r>penc/>0//0 dorm-.toria. 
jXilhce tacite. jxilnyrpc tranquil- 
litas. jxilnyrre rima contkinium. 
jxincan olere, olfacere,Jujfire. jxin- 
cen&j part. prxf. jxince odor, ol- 
faclus. rtincgfVfr; fcorpionis . jxin- 
^an pungerc, mittere, reponere. 
jxinxjcnb pungens,immittens . frin- 
ge aculeus. jxintjen punclus. jxin- 
can hebetare. vuopa, jxiopepe 
vauclerus. jxiopan regere. rciopc 
vitulus. rtiop-po^up clavus nau- 
tkus. jxipel turris. jxipc buculus. 
jxipepe fulctmen. jxipop fianfile. 
jxipunt; motio. pCrS rigidus, gra- 
vis, yti^e acerbe. ]xr6-pephic5, 
-ppirro" conjlans, animo immoto. 
jxi^hibig Jeveri animi vir. jxi^- 
lic rigidus. jxi^lic tome Jevera 
fententia. jxrShce graviter. vert) 
man aujlerus homo, jxi^-mob au- 
daxy magnanimus, rigidus. jxi^- 
nejje durities^fiveritof. jxi^ )'in- 
ceji dura hyems. jxifopb ceco?iomus. 
)XOCC tuba, jxoccc truncus, palum- 
bus torquatus. jxob pertica. y cot>- 
polb equorum admijfariorum Je- 
ptum. jxob-hopr Jlotarius. jxob- 
lan, quoddam fupelleclilis inftru- 
mentum. jxob-myjia equa ad fce- 
tum. rcob-]>eop equum admiffa- 
rium qui furabitur. }Xop slirps. 
jTCOpa balneum, jxole fedes^fiola. 
ftomep, jxomm balbus. jxom- 
meccan balbutire y mutire. jxomm- 
plirp blafus. jxonb hora. jxonbe 
Jlare. jxon-jue petrojelinuw.yzoob 
grex equarum. jxoppa batiolus. 
jxop thus, jxopc ckonia. )Xop- 
cylle thuribulum. jxopm tewpe- 
Jlas. jxojimi^ turbidus^ tempeftuo- 
Jus. jxop locus, jxophce localis. 
jxpacan, -cian demulcere. jxjiace 
JlricJus, ST 

(Iriftus, rigidus, reclus. prpacung 
delinementum . pcpjec refra&arius, 
reft us, flriftus. Stpaecleb peallap, 
Britanni quidam, Gallovidia apud 
Scotos olim incolae, a V'tclis in Cam- 
briam pulfi, & apud Stratclude fe- 
dem capeflentes. pcpaeclice *//'/7r/- 
fltf. pcpaeban y? ernere. yzpxbepaf- 
fus. pupaegban ffargere. jrcjiaegt)- 
neppe JP ar fio- ptrpael fagitta, jacu- 
lum. prpael, pcpaela aulaum, flra- 
men. yzyud-bopafagittarius. prpse- 
le aula urn. ptpaslian fagittare. 
ptpad-pypt callitrichon. ptpaeng 
/#»#. ptpsefigti tv. pcpaste /<?#«*, 
flramen,platea, forum. yzpxn&ripaj 
littus. ptpang /*»**»S *wr. pcpan- 
£op fortior. pcpansopc fortiffi- 
mus. yzyianganpravalere. pcpanj; 
heap chorus, ptpangian vigere. 
rzyim%hce fort is, fort iter. ptpan£- 
licop, comp. pqianglicoptjfuperl. 
ptpangnyppe ivgor. ptpangpe ea 
fluvius rapidus. pcpangun^e firma- 
tio. pcpapulap bracca. ptpare w- 
f«x. jxpa^ conpilat. prpe fefluca, 
calamus, pcpeagl aulaum, (Iragula. 
pcpeabeprgejfog*. pcpeabeprg pi- 
yznframen. yzyiea.mflumen,fluxus, 
aftus .yzpezmiznftuffuare .ptpeam- 
pace aheus. yzyiozm-yeiMflucluum 
murus. pcpeap flrameit, fcenum. 
prpeap-bepian, -bep£ian /vzg*. 
pcpeap-bepian yiyznjfragorumplan- 
taria. pcpeapian flernere. ptpeca, 
ptpeca mob violentus, fortis, im- 
moderatus, ftri&us, magnanimus . 
yzyiec&nextendere.yzyieccen&epro- 
fternens. pcpece, pupecnyppe w>- 
lentia. yzyieoznjfargere. ptpebbe 
ffarfus, differfus. pcpe^bneppe <£- 
jferfio. pcpe£ian flernere. ptpele 
ftragula, fagitta. ptpel-bopa fa- 
gittifer. ptpempe-ea fluvius rapi- 
dus. pcpene, pcpeng chorda, funis, 
vinculum, brum, ligamen, laqueus, 
nervus, penis, profapia. pr pent; for- 
tis. ptpen^op^jie fort tor. pupen- S T 

^pyzfortifftmus. pupenge profapia. 
p-jiengc^, pcjien^ vis, virtus, 
nervus. prpeon thefaurus. ptpeo- 
nama cognomen, pcpeonep-healh, 
pcpaenep-halch, pcpeanej -heale ft- 
nus phari. pcpeop fir amen, fcenum. 
prpeop-bepian fraga. ptpeopu- 
e^lan calami, yzpez platea. prpeu 
fesluca.yzyieyenejlramineus. prpe- 
pian flernere . yz pepu fir amen, fce- 
num. yzywcsxvvehi, tendere. pcpice 
linea, traclus, apex, pcpibe differ- 
fus. pcpinb flirps. ptpion thefau- 
rus. prpionan thefaurizare. ptpi'S, 
ptpi^Se cert amen, ptpr&lice diflri- 
cle. ptpobu fraudes. pcpobynne 
dijferfus. ptponj; fortis. pcpong- 
hmbe pugil. puponghce validus, 
fortiter. pcpop flruppus. ptpubaa 
ffoliare. pcpubenb direptor. ptpu- 
bejie grajfator, lucrio,raptor. prpu- 
bunge, -cun^e rapina. pcputa 
ftruthio. prpurium flruthium. 
jxpycel papilla, prpybepe direptor 
lucrio, prodigus. prjiynan gignere 9 
fcenerari , thefaurizare. pcpynb 
flirps. pcpynenb acquifttor. pcjiy- 
ca ftruthio. prubu posits, clavus, 
columna. ptupe-muTS , mendose 
pro prupe-mu^, quod vide, ptu- 
loji, -\wy\ furtivus . pculoplice/«r- 
tim. prunb fgnum, momentum^ffa- 
tium, hora. prunbian refficere. 
prunb-maelum paulatim. ptungen 
puntlus. prune, pcunra, prunce, 
jxunrlice (lultus, flulte. prunr mse- 
lum victffim. ptunrnyppe, pcunr- 
ycnpeflultitia. prunc-ppasca, -pyp- 
beflultiloquus.yzunz-ypxceflulti- 
loquium. pcupian humife inclinare. 
Srup, plurimorum in Anglia flu- 
viorum in maris aeftuaria fe ex- 
onerantium nomen ; eoque fie 
didorum. Srupe-mu^, ofbium flu- 
vii Stour in agro Cantiano. yznz 
cttlex. pruj'e, -J?u palus, fulcrum. 
jxybbe truncus. jxyce pars, pryc- 
ce-mselum paulatim. pcycelnyppa 

ttrdua. ST su ardua.ytyciXfinbeftimulofus. yzy- 
befudes, locus, pty^e fuile. pcyle 
aciarium. yzylhnflabulare,Jedare. 
jrylle quietus, yzylneyyejerenitas. 
jTylran obslupefcere. ptryman odo- 
rare. yzyn^flrxferire. yzynz hebe- 
tatus. pcyncan obtundere. ptypel 
turris. ptypan turbare, irritare, re- 
gere. fbypc, pcype buculus. pcyp- 
j=an mors, p typgenbe-bpenc potus 
purgavs. pcypia, -prga porcus ma- 
rinus. pcypian movere. pcypn Je- 
verus. ptypnlice fevere. prypen- 
nyp commotio, jrypienhc mobilis. 
pcypman tempejtatibus concutere. 
jcypung motus, agitatio, mutatio. 
jry^p sepr conftans. 

Suaealb totus. pusec olfaclus, gu- 

ftus. puse^ vefligium, fcmita. puse- 

}>il fajcia. pualpe hirundo. p nan 

cygnus, bubulcus. f uccan fugere ube- 

ra. fucenb latlans. f ucenge agnus 

fubrumus. fucga ficedula. p ucian 

fugere. puepl Jiilphur. pue£ fonus, 

perfona. puencan affligere. pueotole 

manifeftus. pueop confobrinus. pue- 

opb gladius. piie"cel inflit a, fafcia. 

pue^pian tabefcere. pup-1, -J=*le, -pol 

pulmentarium. pup on, -yunjeptem. 

yuyortie feptimus. pu^a Jcropha. 

pu^an fugere . yw&e liguflrum. pu- 

£eppeapb pellis fuilla. pu£t;e cicada. 

yu^u/us. puhr morbus, puhtepj;a, 

-tpiga, -zyyityfratruelis. puipc ce- 

ier. pmjenb filens. puinpung melo- 

dia. j-uiop flagrum. puipa collum, 

focer, columna. puibe, -)>op, -)>opC 

pot is, pot tor, potiffimus. fill, pulh 

aratrum. pul-beam curvamentum 

aratri. pulep peopt dentale. pul- 

fep argent urn. pul-h32bbepey?/T><r- 

rius. pulh-selmeppe arationis elee- 

mojyna. pulh-janj-peninc denarius 

tn fingula aratra impofitus : vide 

D. Spelman. Concil. p. 35-0. pulh- 

hanla fliba. pulh-peopr, lignum 

quo vomer includitur. pulincela 

aratiuvcula. fulung, tanta fundi S U 

portio quanta unico per annum 
arari poterat aratro. rum, jume 
quidam, altquid. pume-bad aliquan- 
tum. pumep, rumejia aftas. pu- 
meplic aftivus. pumep-liba malleo- 
li, rumep-relfce zetus aflivales. 
Sumep-ron, totius agri Somerfeten- 
fis oppidum olim primarium. fume 
j*ael ?ionvuvquam. rumop aslas. 
pumop-laeco" <es7as appropinquat. 
pumophc <ejlivus. p umop-liba mal- 
leoli. Sumop-rseca Somerfetenfes. 
Sumop-pajripc Somerfetenjis. ru- 
mop-pinblaben a Has vent o fa. puna 
fubito^filius. runa y unu nepos. pin- 
bpyne torrefaclio, alius folis. punb 
Janus, natatio. puns-copne faxi- 
f-aginm. jrunbep diver fu s, fmgula- 
ris, feorfim. punbep-^lpe privile- 
gium. Sunbep-haljan Pharifai. 
punbepmaehim fingulatim. run- 
beji nore officium diftintlum. run- 
bep rpjixce colloquium privatum. 
runbep - ycop^unj priviJegium. 
runbep pic manfo. }-unb}"ull7^»»^. 
) unbpilhan prcfterari. j'unbj'ullice 
profyce. j-unbpulnypre fanitas,in- 
tegritas, profteritas. runb-jypb 
contus. runbhne bolts, junb-maepe, 
-mepe natatorium. runbop feor- 
fim, fingularis. runboji-j=peobom, 
runtop-ppeolf privilegium. pun- 
bop gepeplanb territorium. Sun- 
bop-hal^an Pharifai. punbop lanb 
territorium, villa, allodium, pun- 
byi&njeparare. pune filius. punep 
grex. pun-pelb elyfium. pun-pol- 
fptto folfequium. pun^en cant at us. 
fun-51h.ce foljlitium. pun-^onge 
Jolts occafus. punhce folaris. pun- 
lice leoht-f-se- lampas Titanea. 
punna fol, Phoebus, punnan-sepen 
Jolts diet vigilia. punnan appjiun- 
jennyppe Jolts edipfis. punnan-basg 
dies folis. punnan-pe~l-5on^,-perl- 
pabe folis occafus. punnan up- 
pppinge folis ortus. punnan-up- 
pppunjenep folis etlipjis. punn- 
T beam, s u s w beam radius, yunnefel. pun-pcin 
Jf>eculum, apricitas. pun-pec jolts 
obitus. y\m-y~ehejblftttium. pun- 
rpeope arerantius. y\mufilius,nu- 
men. punu pamma arietes teneri. 
puoeg c\\\m fi-agor . y uoepe peripfe- 
ma. puol, puole aslus. puom/&»- 
gus. puon cygnus, bubultus. pupan 
potare, forbere. pup acidus. pupe 
/aliunca, oxalis. pup-eageb, -ege 
lippus. ) upelic acerbe. Supp- Servii. 
puph /»/«tf. pupij; <7f£T. pupi^a 
eaga or//// lippientes. pupr^an <w- 
re. pupmelpc matianus. pupneppe 
aciditas. Supp Servii. pupl fulphur. 
yuylefupplicium. pupcep /orcr. pu- 
cepe /»*0r. pu^ meridies. pu^an 
eapran pin& euronotus. pu^an pep- 
cen pinb africus, favonius. pu^an 
pins »o/«j. ptftJ-bade ausler. pu- 
J?en, -]>epne auslra/is. yufeyii^Q fa- 
tyrion. pu^Sepn-pubu, -pypc d^ro- 
tonum. Su^e-Seaxe /><*g»J Snjfexi- 
enfis, auslrales Saxones. Su^S-ge- 
peopc, pomserium illud JLondinen- 
fe ad auitrum urbis fitum, eoque fie 
dictum. Su^-hamcon, urbecula 
quasdam ad auftrum fluminis An- 
ton in agro Hanto?tienf. Su^pige 
pagus Sutkregienjis , Surreienfes. 
j'U^-pihc rettd. in auftrum. Su=6- 
Seaxap auslrales Saxones. y\f& pms 
notus. puungen verberatus. pupan 
fare ire. pupian, -yx^nflere. 

Spa jk 9 five , /*;». ppa pela /of. 
jrpa pop\5 ppa ;'» quant u?n. ppa eac, 
ppa gehc adeo ftmilis, talis, pmi li- 
ter, ppa ^epafce ejufmodi. ppa he 
pille, ppa he nelle velit no lit. ppa 
hir gepeop^e amen, ppa hie paep 
utpote. ppa hpsep ppa ubicunque. 
ppa hpasc ppa quicquid. ppa hpse^ep 
Yflttter. ppahpibep yyzquocunque. 
ppa hpyle ppa quicunque. ppa lan£ 
ppa quamdiu. ppa micel, <*/. mycel 
tantus. ppa ope ppa quoties. ppa 
pame ylce ppa perinde. ppa pome 
fimiliter. ppa ppa _/£#/. ppa pproe SW 

tamdiu. ppa ppi^e ppa /'* quantum* 
quamdiu. ppa J?eah t amen , at t amen' 
ppacenhc percommodus . ppaec,ppsec- 
ce olfacJus,odor,gufttts, yyxy-lful- 
phur. yyxyungpfdpor. yyx^fonus, 
perfona. ppselan accendere. ppaencan 
laborare. yyxpjuajio. ppaepil,-pilp, 
-pylp amiclus. ppaep gravis, onero- 
Jus, defes. ppaepnyppe gravitas, de- 
Jldia. ppaep fuavis, blandus. yy&- 
penb ferculum, agapa. ppxpenb 
bagap idus. ppaeplaecan blandiri. 
yyxyhc fuavis, comis. y paep lice pro- 
prie. ppaepneppa blanditia, epula. 
ppjep-pppaece blandiloquentia.yyxc 
fuavis jnelleus. ppgetan fudare .ppa^o" 
veftigium, femita. ppae'Sep uter. 
yyxrSilfafcia. yyxzze fudor , yyx- 
runje fudatio. ppalepe hirundo t 
progne. ppalo^ calor. ppam fungus, 
tuber, ppan cygnus,bubulcus. ppana 
pceopjia hejperus. Spana-pic Svuan- 
•wick in agro Hantonienft. ppant> 
confumptus. ppane-pypc, herba ad 
tumorem mortuum. ppan^erran 
vacillare. ppan^ecun^ flu(lus,flu~ 
Buatio. ppapa ruina. ppapan fcopis 
fordes auferre , fuadere, veflire, 
ppapyn fegmentatus. ppap defes y 
ponderofut. ppapian revereri. ppap- 
mo&nep tarditas. ppapnian confun- 
di. ppaprunge tenebra. yyzefudor. 
pparan, ppace cervifta. ppac-cla^ 
Judarium. ppa^ cam's doclus ad in- 
veftigandum apros, fcijjio. ppang 
fudans.yyzz-lmfudarium. ppatj>yp- 
lu port, ppealcan obire, depcere. 
ppealpe hirundo. ppeajib cutis por~ 
cina. ppeapp Jpuma. ppeapm exa- 
men apum. ppeajimian examinare. 
ppeapc ater,fitrvus,deformis. ppe- 
apc gait; atra bilis. ppeapp canum, 
ppeapc-naepenan, -y^a car u leu s. 
ppeaprian nigrejeere. ppeaprnyppe 
nigredo. ppebban verrere, flagellar 
re. ppeccan odorari. ppecce olfaBus, 
guflus. ppepan projicere. Spepap 
Suevi, ppe^ecab extirpatus. ppepefc 
fopitus. sw 

fipitus. yyey-elfulphur. ppep-en font- 
7iium. ppepen-peccepe fiomniorum 
i?iterpres. ppepian fopire. ppep-eb, 
-)*o& fipitus. ppepl, ppepl-j?popm 
fulphur. ppeplene fulphureus. ppep- 
nnnjbmniare. yycg, j-pe^eyowwr, 
accentus, perfona. ppej;ea onpan- 
gennyppe perfonarum acceptio. ppe- 
"gprifinare, into?tare, retonare. ) pe- 
ge infirumentum muficum. pp^j;e- 
lan calami, ppe^el-hopn /«£*. ppe- 
gep focrus. ppe^l <«r, *f£er. ppeg- 
lep £Eppel unguentum cephalicum. 
Spe^lep albop cvelorum Dominus. 
ppesl-bopmap cceli finus. ppe£l- 
tophu ccelefiis, athereus. ppe^p 
>rr«/. ppe^unj; fonitus. ppeig /?;•/'- 
dor, [onus. yycvfreznfinare. ppeipe 
focer, focrus. ppelan accendere. ppel- 
ca puflula. ppelce ^w*//. ppeljran 
vorare. ypehjens vorax. ppelsjepe 
colloquium monaflerienfe. ppelgnyp- 
je gurges. ppell /*/?/>, ay?/'*?, Xwwor. 
j'pelian tumere, turgere. ppeltan 
p£/V?, languefcere . ppelcen&e wor/- 
C'ttxdus , languefiens. ppelren&hc 
moriturus. ppenap y%?,*?. ppcnc ro>/- 
demnatio. ppencan turbare. ppen- 
ce&neppe molefiia.ryenfi defisjtfus. 
ppenjan vibrare, quafiare, jaclare. 
f peogan pravalerejnundare. Speo- 
lanb Suecia. Sj'eon Suiones, Suedi. 
ppeop verfits, part, ppeopan verre- 
re. ppeopun^ *#/0 verrendi. ppeop, 
ppeopa, ppeop e collum, veilis, cer- 
vix, focer, columna. ppcop-beag, 
-beah co'Qaris corona jnonile. ppeopc 
caligo, nubes. ppeopcian ob (cur are. 
ppeopcienb obfiurans. ppeop-cop- 
pap numella. yyeoyx-ccrS&fynanche. 
j-peopb gladius, pugil. ppeopt>-bo- 
pa enfifer, pugil. ppeop-hnim len- 
tes collares. ppeopio^u arteriafis. 
ppeoppcacul jugum. ppeopre colla- 
rium. yyeoy\-yxy\^Jyna?iche. ppeop- 
?bp, -zoyiforor. ppeoprop beapna 
nepotes. ppeorol, -rolhc evident. 
ppcorolice evident cr ppep, ppepe SW 

defies, focrus,columna. ppepian, J'pC- 
piga jurare. ppepiSen&hc jurati- 
vus. ppeptlins fcedula. ppepenb 
ferculum. pperan condire. pperan 
pmjcc netlar. ppere fiudor, dulcis. 
ppere bpopen gutta. pperencppe 
Juavitas, dulcedo. ppere pvpr cafia. 
ppe^ veiligium. ppe^&an Ugare. 
ppe^ele, ppe^il fa fit a. ppel5ejia& 
mitigatus. yyc^pnn fatifiere, ta- 
befiere. ppe^unj; foment um. ppet 
merrap dapes. pper-pyp&a blan- 
dus. ppepe pmg fimphonia. ppica 
proditor* ppican prodere, decipere, 
ceffare, defiflere. ppic-cpaspt injur- 
reclio, ppicbom fiduftio. ppice of 
fen/a, ononis, ppiceneppe ftntiten- 
tia. ppician dif}>ergi. ppicolnep/v™- 
dulentia. ppiej; tympanum. yy\\~ 
celer. ppiprop, comp. ppipropr, 
fuperl. yyiyzlepc fubta/ans . ppi^, 
yyi^efilentium. ppican, ppician fi- 
lere,exilire. yyifiencamarus. ppi^Q 
fiupor. ppi^unje concubium. jrpll, 
J'pile tumor, ppilce quafi. ppihc ca- 
lidis. ppilmJ5 gargarifmus. ppim- 
man natare. ppm porcus,fus. ppmi 
heojit) porcorum grex. ppmappapu 
fuefia. yymc labor, ppincan labora- 
re. ppnicpiill laboriofus. ppincpul- 
hce laborioje. ppint> arvina. ppin- 
6an torp?feere. ppinene porcinus. 
ppinep meapce apiaftrum. ppinj; 
flagellum, fiutula. ppincan, -^elan 
laborare, flageUare, cadere. ppin-r 
^en& verberans. ]-pin^!a, -jle ver- 
bera, Jlageffa. ppin^lunr vertigo, 
verberatio. fpingtms meiodia.yym- 
^unj-cjiarpc mufica. ppmlice por- 
cinus. ppmluntje ve rt igo. j-pmpunj, 
-pun^-cpcept; mufica , harmonia, 
ppinpun^e fonitus. ppiope flagel- 
lum. ppiopepmp verfutia. ppiape 
columna, coilum. ppipe flageihim, 
anguitta. ppipppe aftutus. ppijia, 
ppip,-ban coilum, ce rvix. ppire apul- 
&ap malomellus. )-pirelian mattife- 
fiare. ffltehinge tcfiimoKu-r, J»- 
T i moTtfi ratio. s w 

monftratio. ppi^S potts. ppi^ep, 
-"Sop, -^Spe potior. ppi^ept^opc 
potiffimus. yyf6e valde. pprSe pup 
ccyus. pprge-hpic biffum. ppi^e 
lan^ pralongus. ppr5e pipe pre- 
cox, ppi^e etiam atyue etiam. yyv?5- 
ppomlice gnaviter. ppi^ian pra- 
valere^pollere, praftare^figere, mu- 
91 ire. pprShce vehement er. ppi^- 
hcneppe nimietas. ppr5-mob ma- 
gnanimus. ppi^ojl potiits . ppi^pan 
hanb 4fxtra. pprSpian invalefcere. 
ppi-tima, ppiunj; contkinium. ppi- 
rol evidens. ppobpan foporatum 
effe. ppoe^e crnna. ppoe^le inftita. 
ppoepn fomnus. yyo^zafoftare.yyo- 
renb argutus, fonorus. ppol, ppo- 
la^S, ppole aft us. p pollen devora- 
tus, abforptus. ppol^etcan garga- 
rizare. p poling aratrum terra. 
ppollen turgidus. ppolo^, -lo^a, 
-lu^ aftus. ppon cygnus. ppon$ cru- 
ciatus. ppongop, ppongp fomnku- 
lofus. ppongopneppe fomnolentia, 
tcedium, ceffatio. ppop confobrinus . 
}'popan ofcitare, Jpirare. ppopcen 
obfturus. ppopcenneppe caligo. yyo- 
jierenbhc, -renlic anhelus. ppoper- 
can ofcitare, fuffcirare. ppopecenb 
ofcitanSy Jf>irans, anhelus. ppopet- 
zun^efupiratio. yyojmancoaluere. 
ppo^unga foment a. ppocole mani- 
fesle. ppoc-pcenca odores. ppot- 
ptencenb odoriferus, aromaticus. 
ppugian ticere. ppungen verbera- 
tus. ppunnan tabefcere. ppupa col- 
lum. ppup-bea£ monile. .ppupb gla- 
dius. ppupb-bopa enfifer. ppupe 
columna cervix, ppupjjan buccina- 
tor, ppup-plaettap colaphi. ppup- 
jiobe crux coll arts.* ppuptep for or. 
pputel evidens. pputelian manife- 
ftare. pputelunge teftimonium. ppu- 
col, ppurolhce manifeftus. ppucol- 
licop, comp. pputolhcopt, fuperl. 
ppyca deceptor. ppycian fcandali- 
zare, Jcandalizari. rpv^an filer e. 
jrpylce talis rfi4 t utppte 3 velut. ppylc- S W S Y nep qualitat. ppyle tumor. j*pyl- 

jenbe bpenc catapatia. ppylcan 
mori. ppymman natare. ppyn por- 
cus. ppyngan verberare. ppyngle 
verbera^fiagella.yyyn-hypsefubul- 
cus. ppypan verrere. ppypa collum. 
rpypb gladiuSy fludium. ppypb- 
bojia enfifer. yyy\iyfi>uma. ppy~e- 
lun^e teftimonium. yyy^6e valde. 
rp> ,: 5e pela permulta. ppy^pan 
nanb dextra. ppy^pan healp dex- 
trum latus. pvy^pan, ppy^pian 
valere, pravalere. ppypjie potior, 
yyyyoyz. potiffimus . 

Syb, pybbe pax, cognatio. pyb- 
legep inceftus. pyblingap affines. 
pybpum pacificus. pybpumlice paci- 
fice. yyanfugere. pyb volutabrum. 
pybe latus. pybepull pudicus. pybe- 
pulneppe caft'ttas. pybepale, herba 
quaedam. pypan Jeptem. pype cri- 
vrum. pypeling tumultuatio^ com- 
mixtio. pypep, pypejiaere fobrius. 
pyfepneppe fobrietas. pype^a zi- 
zania, palea. pypling, pypol pul- 
mentarium. pyppe fobrius . pypcan 
cribrare. pyge ferra. Sygilheappan 
JEthiopes. pyfrSe vifio. pyl hafis, 
tentorium^ columna. pyl-aex dola- 
bra. pylb halcos. pyle phoca. py- 
lene donum, datus. pylp idem, tpfe. 
pylpcpala fuicida. pylp-bemen , 
quoddam monialium genus irregu- 
lare. pylpep pillep ffionte. pylp- 
myp^ feipfum interimens. pylppe- 
ne argenteus. pylh aratrum. pylian 
immergcre. y y\h. fella, pylian dare. 
pylle poftis. pylhc mirus, incredibi- 
lis. pylcan falire. pyma fequefter. 
pyman cumulare. pymbel femper, 
folennis^feftus, convivium. pymbel- 
bxfcdies folennis. pymbel-mona^- 
lic-abl morbus comitialis, morbus 
quo quis fingulis menfibus, vel fta- 
tis lunse temporibus, vexari folet. 
pymbelnyppe folennitas. pymbW 
folennis. pymbleneppe celebratio. 
pymblian epulari. pymejim^-pypr 

malua S Y T A 

malua crijpa. pymiol cabl elephan- 
ticus. y ymle femper. pyn peccatum, 
vifus. pyn-boce pcenitentia. pyn- 
bep-sype, pynbeppyp^mync pri- 
vilegium. pynbephce feorfum . fya- 
bpan feorite, pynbpian feparare. 
pynbprj privatus, peculiaris, diver- 
fus. j'ynbjiijhceyfor/ww.j-ynbjiuns 
divijio,fcparatio. pynecum latibu- 
lum. pynepealc rotundusjeres.yyn- 
ful impius. pynpulle quinquefotium, 
heptaphylon. pyn^al diuturnus.yyn- 
Jalhce affidue. pyrr^alneppe <j^?- 
duitas. pyngan canere. pyn^ian />«•- 
c<7r£. pyngpene quinquefolium., zo- 
opthalmu!. pyn-hipan conjuges . pyn- 
lea)* y?we peccato. pynlic impius. 
j'ynne peccatum. pynne-pulle ^«r- 
cator. j'ynnir reus, yynmhzc Jem- 
per. yynoriSJynodus. pynpcipe, pyn- 
jxiplice pcopc carnalis copulatio. 
juhz jrynpape conjugium. fytfCj 
yyv\.~ofatus,incolumitas. pyn-cpaen- 
bel globus, pynpe nervus. pynppse- 
nip fatyriajis. pyoue^e Jeptimus. 
yypmmacerare, forbere. pype /Sr- 
biuum, humeclatio. fypc colobium. 
|"ypec latibulum. Syppen Servii. 
pypic camifia. pyping /*c ferofum. 
pyppan injidtari, moliri, infidia, 
molimina. pyppian infidiari. pyp- 
pung infidia. Sypele, -pyle S/'ci//'*. 
pypcpe amphora, cadus. py^emepc, 
py^epc novifjimus. py^-pcepe ***r. 
J'V^-psec [emit a. yy^ftzferetrum. 
J'y^^an poftquam,poflea. yyxfex. 
pyx-pealb Jenarius. pyxce fextus. 
yyxti£ fexaginta. pyxci£-pealb 
fextuplex, Jexagenarius . pyxcyne 
fexdecim. *. *. *^ *•. *. *. *.. * A v T. 

Ta digitus pedis, fors. tacn /"- 
£#«»? , document urn , praputium. 
racn-bepenb,-bopa vexiUifer. cac- 
nian Jignarc, denotare. cacnun^e T A 

fignijicatio. tacop, -cup levir. ra- 
be, -bie, -big £0/0. Tabu, loci no- 
men, tascan docere,tradere y capere, 
dimittere, •vindicare, ojferre. rae- 
cinje inftitutio,dotlrina . caecnenb 
index, caecun^e inftruftio, erudi- 
tio. Taep-ing-proc, locus quidam 
in agro Devonienji, hodie, Tave- 
ftock. caspl alea. Caspian aftragali- 
zare. caep-lepe aleator, hislrio, bi~ 
bax. caepl-pcan latro. caeplun^e 
ludus talarius. tae£ cse£, interje- 
ctio contemnentis. cae^l «»</«, f»/^ 
r«/. cad blafyhemia, vituperium, 
reprehenfio. CEla f/»/«. taela bon 
beitef acere. cxlan calumniari,male~ 
dicere, cav'tllari. cadenb, part. <&- 
tra&or. caelan baepran obtreftare. 
txl-bepenb ojlrifer. rsele blajp he- 
rnia, calumnia. tad^-baepenb <?/?r/- 
^r. rjel^unj; tintlorium. racl^ti 
tin&ura, conchylium. raelhlehcep 
derijio. tsehn£ detrattio. rsellan 
numerare. rael-lcap irreprehenfibi- 
lis. rielleaplic irreprehenjibiliter. 
tsellic fcandalofus. raelneppe, -nyp- 
pe btaJfihemiaydetracJio.zxi-Yeop^S) 
-peop^hc reprehenjibi/is, notabi/it. 
czel-peoji^licneppe, -piep^&hcnep 
reprehenfibil'ttas. rael-pyp^ culpav- 
dus. camel, -nil caniftrum. rsen^- 
be ivit, feffinavit. ccepelbjiaeb, 
rscpilbjieb fcabellum. saepepe sex 
fecuris parvula. taeppan promere. 
caeppe epiilolium. caeppepe pro- 
mus. rajppepcpe, -pypcjie promut 
fcemmeus. C32ppecy5/>/*. zx\\fluxio. 
raejun lacerare. racpan carper e,vel- 
licare, trahere. raepl carduus fuUo- 
num. caephce leniter,placide. raep- 
nep pofitio. racccecan panni. cah 
calx,aVux. tah-ppupa calcaria . ra- 
lab numeratus. cake tales, calan 
afiimare. cale tefttmonium,<juerela y 
calumnia. calian aflimare, reputa- 
re, narrare, oile?idere, calumniari. 
callic opprobriofut, contumeliofus. 
calhce reprehcnfibiJiter. zzlxxfabu- 

la. T A TE la. ram, rame manfuetus. Tama- 
peoppije, villa in agro Staff or dien- 
fi. ram bap verves. Tameji, Tame- 
rs fluvius Devo7iiam & Cornubiam 
dividens. Tamen-mu^e, ejufdem 
fluvii oftium. ramian domare. ran 
vimen, virgultum, firs, mentagra. 
ranebe mentagrkus. rang forceps. 
randan forcipes. ran-hlyra, -hly- 
repe fortilegus. rannen fubatlut. 
Tanrun, caftri nomen in agro So- 
merfetenfi. rapep, -pop cereus y pa- 
pyrus, rapsp-sex fecuris parvula ad 
cere: formam fatla. rapan hiulcm. 
rape pix liquida. rapg a rapga cly- 
peus. raj* acervus, congeries frugum. 
rap ftuppa. rapa injlrumenta. ra- 
pian colere , aedere, depfere. raprgan 
fraparare, colere. 

Teapop finopis. reagan colere, 
pulfare. rea£, rea^h tnarfupium, 
cfaufura. zttih/crinium, criminatus 
eft. reala bonum, bene, realic ne- 
£iareus. reallan ducere, adjudkare. 
realhc reprehenfibilis. realnan, 
-rpian I'aallare, perklitari. real- 
rpienb vacillans. te&mfiboles, ad- 
vocatio, femen. reaman advocare. 
ream-jpull fcetuofus. reanc injuria. 
reaji lacbryma, neclar. reajifhan 
volutare. reapi$e lachrymofus. 
reapr acer, fubacidus, confragofus. 
reaprhce acriter, afpere. reapr- 
nep pe acrimonia, afperitas. reapr- 
numul acer. rearhce opportunus, 
opportune, rebl alea. reblepe alea- 
tor. rebl-rran latro. rece tigillum. 
reban lentefcunt. rebpian tenefce- 
re. zty-mixv&piclura. re£e fcheda, 
tnarfupium. rejinj tintlura. re$l 
Cauda. Tegn-run, locus in agro 
Devonienji. reg^ian, reig^an de- 
cimare. regpung, reigjmnqc; deci- 
ma. rela bonum, bene, integer, re- 
lan calumniari. relb tentorium. 
relbar conneclit. relb-pyphra pa- 
pilionum operator, rcleb calcatus: 
relejie derifor. tclg, rel5a ramus. T E 

tinclurd, murex. rel^an tingere, 
pingere. relg-beaj; oftrum. rel£e- 
ne,reljpa vergultum. relgung tin- 
dura, rell limes, rellan dicer e, de- 
put are, eeftimare, applkare. rellenb, 
part. relnyppe blafphemia, oppro- 
brium, relrpe, inftrumentum ad 
extendendos pannos. zemzjugati. 
reman gignere. remeb domitus.Te- 
mepe Thamifts. Temepe mu^a 
ofltum Thamifts. Temepan-popb 
Thamifts vadum in agro Bed for - 
dienfi. remepeb hlap- pants propofi- 
tionit. remian domare rempel tern- 
plum, remplep masrra fcenopegia. 
rempl-halgunga encoenia. remppi- 
an temperare. renban accendere. 
renbep igniarium. renbin£ incen- 
dium. renel caniflrum. Tener, Te- 
nec-lanb infula Thanetenfis. reng- 
befeilinavit. zemlcanijlrum. reob 
decretus. reopop finopis, minium. 
reohi^an apponere. reolan procrea- 
re, niti. reolung labor, fiudium y 
cultus. reoma animal fubjugale. 
reon ducere, trahere, pertrahi, ac- 
cufare,protrahere. reon, reona in- 
juria, contumelia, irritatio. reonan 
irritare , convitiari. reon-cpyba 
convitia. reon-Cpyban convitiari. 
reonb accufator. reone calumnia. 
reon pull molcjlut, injurius. reon- 
paebbenne obflinatio, pervkacia. 
reonri^ viginti. reop pix ftuida. 
reopian defcere, fatifcere. reopj* 
mentula, calamus, reopu gluten. 
reopuns languor, reoppe refina, 
pix tiyuida, trit'num. Teoran-heal, 
pugnre locus in agro Staff or dienfi. 
reo^a decimus. reo^an-pcear de- 
cima. reopian dec im are. reo^ing- 
ealbop dec anus, decurio. reo^injc- 
man decumanus. reopin^pcca^S de- 
cimatio. reo^ab deer ever at. reo- 
Jmnge decuria, decemviratus, deci- 
m<e, decimatio. repibum j;emerum 
capitibus picJis. repan lacerare. 
cejiebmrma terebintbina.Tepym- 

naj' T E T H 

nap Tartar/, tepo gluten, gummi. 
teplum tejfelum. cetep impetigo. 
te-o* dentes. pope-ceoppent> te^S 
dentes primores. hunblic te^ den- 
tes canin't. cpeopn-te 1 ?), pong-te^ 
dentes mo/ares, tennge regula. ce- 
tpa impetigo, tetyfc eruditus. 

Tha /«W7, cum ; poflquam, bi, illi, 
hac, ilia. \>z, pa quando. pa pop- 
peapfc> deinceps. pa ^yt hucufque. 
on pa healpe rfcr. on )>ap healpe 
/var. pa hpyle interea, quamdiu, 
tamdiu. pace fccnum,flipula,teclum 
fceneum. paccian, pacian tenere, in- 
teger*, paec, pasce fcenum. pccccile, 
\2HC\\c fax. pasc tl^il imbrex. pae- 
fceji //tor. pseemccjen fupervacue. 
px^n tbanus. J-aegtung confilium. 
J>ae laspte we. pxlan baurire. Thad- 
pade, viculus obfcurus in agio Ce- 
firerifi. p^mron lento, psencun^e 
grates. \xn gyc adbuc. p-aenian ma- 
defacere. paenne tunc, cum, dum. 
J-asp ibi. ]?xp in inibi. *j paeji nehpt 
jpo/iea. hasp op /We. paep on «MW« 
J*aep pint /'#/'a-. paep to, pasji co 
eacan adbxc, praterea. ]*aep ut 
foras. \x]\ pflS contra, vicijfim. 
J'sep}- neceffitat,fermentum, azymus. 
j'aeppe, J'aeppge meridiem, p-aepp- 
I1115 azymus. pcejipcan percutere. 
p-aeppcepe areator. pjeppcpalb //'- 
*w». paep ex ^wo, «^/. paeplice <&- 
ff»j, concors. j? aephenyppe decentia, 
eonvenientia. paspma fermentum. 
\xz ut, illud, itidem. pasrep pes 
tramites. pa^an permittere. pape- 
tepe eondonator. papian, p-aprgan 
/><af /', tolerare, con fenfire, condonare. 
j'apuhc utilis. papiin^ licentia. pa- 
mezanplaudere. pan madidm. pan- 
cap grates, pancep gratis, pancpull 
efficax, animofus, content us. panc- 
Jian, pancian gratificari, gratias 
agere. panc-merunge deliberatio. 
J-anc-pecjjan gratias habere, banc- 
pecjent* gratias agens. pancul pro- 
Kidus. pancun^e gratiarum aftio. T H 

banc-peop-tilicV-pup^lic, -pyp-S- 
ncgratus. pancpeop^lice gratan- 
ter. j>an*5 grates, paman bumecla- 
re. panne tunc, panon inde. paji 
ibi.\z\\ ceprep proinde,ptrinde. paji 
to jeanej' contra id, contra, pro y 
compenfationis gratia, papp- indigen- 
tia. papi^enb malignans. pappca 
percutere. Thappia mae-f^ Tarfus. 
pat inde, quia, ut. pa pa cum. papan 
rcgelare. pe JV, •*#, quando, five. 
pea famulus, peac teclum. peachan 
lavare. peat>o captivi. pesemec^en 
fupervacue. peap /«r. pcah ^///j /;- 
^cf j accidit, veruntamev. peaht /^~ 
<f?«/j confilium. peahtepe conjilia- 
rius. Vealpyjihta cement arius. pean 
pubejeere. peajip indigentia> ufus> 
utilitasj azymus. J^eappa pauper. 
peappan carere, opus habere, peap- 
penb pauper } egenus : }>ea]ipe necejji- 
tas, utilita:, pauper. peappet>nyp 
indigentia. J*eappena paupercula. 

f'eajiplic pauper, neceffarius. }>eapp- 
icoji, comp. peapphcopt, fuperl. 
peapphenyppe paupertas, necefjitas. 
)*eaple, ]*capl-pipe valde, nimis, di- 
ftriclus. )*eapl-pipneppe diflriclio. 
}>eajim inteftinum. peapmep ut- 
^an^, morbus, peappcan percute- 
re. )*eatan, j*eacian confulere, con- 
ferre. ]*eap mos, fecla. ^eappacpt 
morigerus. peappjeprneppe difcipli- 
na, morigeratio. J*eaphce rite. )*eap- 
lice pppsece tropologia. )>ec te, tibi, 
)>eccan tegere. )>eccene, pecene te- 
clum. pecele fax. J*ecejie teclor 
J^epan-^opn, p-ep--oopn rbamnus. 
pepian afluare. )*ej;cn miles, mini- 
Jler, ajfecla, vir in gradu aliquo 
dignitatis conflitutus. ^e^enhce vi- 
riliter. p^en-pihtep pvji^Se thani 
jure dignus. pegenj'C'pe thani di- 
gnitas. j>e*5h femur. \>cf n thanus. 
pejnan miniflrarc. J'egn-bopen gc- 
nerofus, generojd familia oriundus. 
pegn hippap cl/entes. pegn hype 
cl/ens ^e^n-jixtcn tlkntel*. ^ejrn- TH 

tap militaris alacritai. |>e&n-)Cipe 
thani dignitas, minifterium, legali- 
tas. jjegn-fcole client ela. yzyxva^, 
be£nun£ officium, obfeauium, mini- 
Jlratio. j>eh ctfi, te, tibi. J?eleap ne 
forte. JpelrSsian mitigate. J^ell- 
faeprenn tedium tabulatum. pen 
minifler. pencean cogitare, aflima- 
re. j?enben, fyensidum, donee. J»ene 
beon operam dare. J>enep~pe mini- 
Jlra, cultrix. )>en5 thanus. penian 
miniftrare-, objequi, proflernere. pe- 
mn^e, ^enunge obfequium, mu?iw. 
J>enun£ ccena. ^enung-boc Leviti- 
cus. J>eo femur, }>eob, )>eobe gens, 
provincia. J?eoban adjungere. \to- 
ben dominus, rex. j^eobpeonb dia- 
bolus. Theob-popb Thetfordia in 
agro Norfolcienfi. }?eob-lanb reg/o. 
beoblic gent His. j?eob-loga ;w/>0- 
/7or publicus. beobnyf conjuntlio. 
beob-rcea^a A»/r<? publicus populo 
infeflus. beobrcype £<w, difciplina, 
teflimonium. yeob-yiZ2.Jenator,Ja- 
piens. beop f«r. beopa ^epita /#r- 
// confcius. beopa gepyphca /wr/i 
revr. beoj^ylb* /»r/i folutio. beo- 
fian/wr^r/. lytofifo furto furreptus . 
peopfcip ww piratica. yeoffie 
furtum. J^eopppaeca /am vindex. 
peopppsecan /&ri vindicem fe pra?- 
bere. peogincg pro feci us. beoh , 
[■eon-ban rex*, femur. }?eoh-ece 
feminum dolor. ycoh.-yca.ncz. femur. 
beoh-peax, -ycxfemijpathium. beon 
proficere. j?eona pape <&/flr */£/*- 
r&w. J?eonb vigens, bona indolis. 
J>eop, }?eope, J>eop-paepce, morbus 
quidam, inflammatio. |>eop-able on 
ea*cum chymofis. beojicunj crepuf- 
cutum. }?eop-bpenc, potio quaedam 
morbo illi accommoda. }>eope on 
pec, morbus impeditus: beop-pen- 
ne,quoddam verrucas genus, peop- 
pypme on per, quoddam impetigi- 
nis genus, feon-yynz impetigina- 
ria. beopp, peopp-hlap azymus pa- 
nt's, ^eopplmj azymus. peoppnyp- TH 

pe in ferment atio. peopppolb limen. 
ycoy hic,heec,hoc. j?eorceplic,j>eop- 
coppulle, peoprpe obfcurus. j>eop- 
rpian tenebrefcere. J?eopcpu tene- 
br<e. j?eoptpun£e crepufculum. j>eo- 
pprSpe dextra. ycozc canans^aqua- 
dutlus, cataracla. j^eotenb ululans. 
]>eocme cat ar all a. ycoy fervus, 
mancipium. j>eop-bopen »<*?« fer- 
vus. yeoybome fervitus, captivitas, 
beope-mennen, peopenne anciHa 9 
verna. peoper fervitium. J?eopec- 
lic, j?eopodic fervilis. peopeclin£ 
fervus, fervulus. peopian, -prgian 
fervire, militare. peopin, -pinejfa- 
mula. \coy-voxa. fervus . j>eop-nyb, 
yeoyoz, j?eoppac, peopte, }>eopc- 
bome fervitus. peoppacan viinari. 
beoppace comminatio. peoprhcyer- 
vilis. yeoyzlm'&fervus. beop> T n<»»- 
cilla. J?epplicne)*] - e mendicitas. yeyi- 
Fjiame-atseg dies azymorum. J>eph 
per, trans. }>epn corium. J?ep-pihc 
fiatim. }?eppcan percutere y verbe- 
rare.yepyceplaga,flagellatio.yepy- 
cel, -col tribula^flageUum. j?ep)*c- 
polb, j'epppolb, pepxpolb limen. 
pepxcinc, -Cinj; tritura. \ty hic 9 
h^c, hoc, iflic. ye~ inde. pepbome 
fervitus. J^epenb minax. Jncce den- 
fus, condenfatus . piccean denfare, 
confp"ijfare,fi)tffefcere . piccerru, pie- 
ce" u condenfa, rubeta. Jnccnyrye, 
bicenep crajjitudo, den fit as, tenebra. 
Jnccol corpulentus. j^ic^an, picgean 
accipere, comedere. pibep illuc. bie 
lucrum, parfimonia. J?iepe peoh, 
al. fioh, \izy?6efurtu?n. yietiS vi- 
gens. {uenepne / am u la. Jnejxpe te- 
7/ebra. bi^ene cibus. pipienne mi- 
niftra. Thda Thule. pi lsej* ne. |>il- 
bi^enbe patiens. bihn5 area. j>ille 
tabulamen, ajfame?itum. pillian ta- 
bulare, contignare. jnllice talis, pin 
tuus. }unan evanefcere. bmc res y 
cau/a, conditio, ymcan, bincean du- 
cere animo,cogitare,judicare. J?inc- 
^e culmen, dignitas, binc^enerye 

honor 9 T H 

honor, dignitas. bmbenbe tumens. 
bine tuus. Jnnep bancep tua jj>on- 
te. bmen, binennc ancilla, monialis. 
bin^ res, negotium,Jlat «*\bin£epe 
intercejjor. bin^ian intercmere, pa- 
cifci, inter pel! are, componere. bin£- 
pjEbcne intercef/io. J)inj;-)TO|' fo- 
rum, judicii locus. binj^fi f acinus, 
conditio \ inter ccjjio. bingunge fatis- 
fatlio. ]>mne tenuis . binnop, comp. 
binhepc, iuperl. jnnneppe tenuitas. 
pinnian tenuare, macerare. binnul 
macdentus. binnunj attenuatio, 
maceratio. bio, juoh femur. biob 
£*»/, provincia. \>ioyen&e furtive*. 
nopenro, -punta, -p unco furta. 
nonce argiUofus bionb vigens. 
nopcpi£ obduratus. }>iocan ululare. 
nop Jervus jnopenne verna. bio- 
pian fervire. biopcey£ri> it us. j>ip- 
lian perfor are, penet rare, biplun^e 
perforata* , penetr at io . j'ipn durnus. 
bij" £/V, /-<*><-;, £tfc. Jnpl, biple fewo. 
biphce, Jnppep gemecep /<*//>. bip- 
cel carduus. bipccl-Cprg car due/is. 
bipcepneppe, Jnpcpo tenebne. )>iu, 
Jnp, pi pa ancilla. bipan minari. 
jnppacan w/»^. bixl rewo. bo *r- 
£/#<?. J?ocepian curftare. bocpi^an 
f*£i. }?oben /«r^0, alt anus. j^Ofca 
tranftra. bohc w£ztf J c0g/f«7//>.poihc 
argiUofus. pol fcalmus. bole-mob 
pattens, bole-mobneppe patientia. 
bohan, ^ohxjian fuftmere, carere, 
perdere. bolibypbnyppe tolerantia. 
bolunja pajjiones. bon ^wa-w. ^ona, 
bonan /->/»<:, exinde, illic. j»onc g r*- 
f«. boncp-ull contentus, tntentus. 
pon^ef jf>onte, bonne /»»fj n/w, 
quando. J>onon ;«<&., »W*. Thop, 
gcntilium deus : unus e Saxonum 
antiquorum numinibus : Jupiter. 
boppbae£ diesjov'u. boppsepc »r/- 
m. boph /^r, /r*»*. bopn frina, 
dumut. Thopnit;e, villa in agro 
ram Cant abrigien f,aua.m Suffexien- 
f, hodie Tkomey dicfta. }?0|in-bi- 
fele rubus. popop azymus boppe T H 

villa. boppcan cedere. bop-ppim- 
man tranare. \>oytfmus. j>ocepan 
ululare. borepung, J^oropunt; </<?- 
/or, ululatus. bobop />/7<7. bpacian, 
bpaecian horrere. bpaec-pope co/)/'^, 
auxilium militare. J>jiaecj"palt) //- 
wra. bpaeb ftamen,filum. bpa?£in- 
re correptio. bpajl fervus. bpsey 
limbus. jniaepcan torquere. bpsepc- 
neppe tormentum. ppaepene tortus. 
bpapian urgere, arguere. bpapun^e 
coatliOt increpatio. bpa^e curfus. 
bpang r«r^«j. bpapan jacere, crtjpa- 
re } rotare. J>papeno, part. pr<ef. 
]?papine ppince calamiftrum. pjiau- 
uo argutite. J?peacj" caries. f»peat» 
firiilus } correptus. ppeap manipu- 
lus. J>peas tormentum. ^jiea^an, 
J'jieajian corripere, increpare, cor- 
rigere. ppeagenb, j?pegen&, part, 
praef. exatlor. bjieagin^e correptio, 
ppeal fervus. ppeale difciplina, cor- 
redio. j>pean arguere, caftigare 3 cor~ 
riper e. ppeapian redarguere . bpea- 
punj;e correptio, increpatio. ppeajf 
caries .ppez-yyezipu/lagellum .ppeac 
caterva, ccetus ,chorus . pjiearan ot«- 
tuare. bpeauap mina. ^jiearep <:/<^ 
fis. ppeanan urgere, arguere, ter- 
rere, minari, macerare. ppeacenbe 
maceratus. bpcac-melum mantpu- 
latim. j'peaun^e, J^peapunge incre- 
patio, correptio. bjiecppolo limc7i. 
bjieb filum, linum. bjie^enb tor* 
quens. ppejian inflare. j'peiga in- 
crepare. J?peo tres, tria. bjieo- 
bpeab, herba ad naufeam. ppeo- 
ban cogi tare, bpeobun^e de liber a- 
r/».bpeo-}"ealb trinus , triplex .y}\eo- 
fealban hup triclinium, j^jieo-hunb 
tricenti. j^jieo-hyjine tricomis. 
bpeo-hypnebe triangulus. bjieo- 
nihc tr'iduum, trinotlium. bpeopa 
manna ealbop triumvir, bpeopa 
pe£a 5ela;re trivium. bpeo-p ncecce 
trifulcus. j'peore phalanx, j'jieo- 
tegecftSa, -teo^a dechaufiertiut, 
bpeorryne tredecim. ppeopan ago- 
U nizar* TH 

nizare. on ]?peo pipan trifariam. 
J>pepel eculeus. ppey limbus. ppej- 
can,-cian torquerejverberare. ppef- 
re tortus. ppernns afflittio. J?pe- 
ri£an urgere 7 arguere,minari. )?pex- 
polb limen. ppi tres^tria. ppiccan 
trudercjomprimere^diprimeretywz- 
ceb opprejfus. ppicnypre tribulatio. 
J>pibba, -be tertius. ppibba paebep 
froavus. ppibba punu pro?iepos. 
ppibban p^e tertium. ppibunt; 
difcrepatio. bpie-peu tripos, thuri- 
bulum. J?jiieli5 hpsegil ?r/'//*. ppie- 
pe^p triremes. ppiej'be temerarius, 
temeritas. J'pi-peo^op triquetrum. 
^piplban tripl'.care. pprg Jre jj fra. 
j'prga /er. ppi-hsemeb trigamus. 
ppiheapbebe triceps, ppihinge /er- 
tiapars provinc'ae alien jus. ppi-hli- 
bebe, ppi-lebebe tripatens. J?pi- 
hypneb triangulus. ppilepe fri/»- 
//»tw. )>pilice trinus. ppim ternus. 
J?pim ba£um nudiuflertius . j?pim 
habe tri?iitas. ppimme majeflas. 
J?pnnra, genus nummi. Japing /#r- 
£#. ppingan premere. j?pinne)'}'e 
trinita:. ]?pio bogop triduum. ppio 
pealblice triplkiter. ppipe turdus. 
ppiyman fuffocare. ppirce audax. 
]?pi]tian, ppirtlsecan, -lecan rf#</c- 
w. ppivrkehte provocatus. ppivt- 
lece audax. ppipclice tewertf.ppiyc- 
nerpe pertinacia, obflinatio. ppif- 
Cpa conjuncla. ]>pireox) decimus 
tertius. ppitblg triginta. pjiitXlg- 
f ealb trigecuplus. j'picngo^a frv- 
gefimus. J^pitcigum ji^um (pr5a) 
trigejies. ppipa rtr. ppipmcep tfri- 
Tindus. ppocu menfie. ppoh-bpog- 
ben traje&us. ppop, ppoptun <row- 
pitum, pagus rufticus. ]>porme i><«- 
por, chaos, acervus. j'poptle turdus. 
j?poc } ppor-bolla, J?potu guttur, 
angina, ppopaepe martyr. j?popenb 
fcorpio. J'popepe ulcerojus . ppopian, 
-pigan, -prgian />*?/. bpopienb, 
ppopab, part. ppopienblice, ]>po- 
prgenbhee pajjivus. ppopisenhce TH 

popb verbum pafjivum. ppopunge 
paljio. ppuh jarcopbagtts . ppv <r«j 
?r/>. }>pYcceb prejfus. ppypealb fr*« 
/>/(?at. bnyy-ealban triplicate . J'py- 
f epeb, ^f ypeb trijiilcus. ppy-pece 
tripos, cbytropedes. ppypypeb /r/- 
fulcus. ppy-heafbeb triceps. ppy- 
hypneb triangulus. J'pylen hpaejl 
trilicis. ppyl hu)" torvatorium. 
)?]iympae)X, J?pymkc magnificus. 
]>pymme zw^'f/^.J'jiym-j'erl ?/?ro- 
»?/f, tribunal. J7)iyn"i-j"erle cathe- 
dra. Jjpym-j'ealbenb auguftus. )?py- 
mylce Maius. J>py-mylcejr mona^S 
Maius mevfis . J>pynen ^^v/r/^.^jiyn^ 
turbjycavalis. pjiynny)')"e trinitas. 
j^pyoym c/rwJ. ^jiypelujp eculeus. 
J^py-pe^Spa triremit. fyiyrman , 
-mian fuffocare, turbare. |>py-rn£ec- 
ce, -j'nece trifulcus. |7iiy-]p|iaece 
trilinguis. |>py)"re audax. J'jayt: /fl?- 
*&?. J^jiypa f^r. J'py-f incjie trinus. 
}>ii ^». ^uoela) - tmiia. Jmpe germen . 
jjupe-^ijxcl, herba ad cancrum. 
)?upian fruticari. \\lf\X£ fi ondofus . 
jm^en adultus. J^uma poUex. ]?um- 
lew/few. J?uncan cogitare. jmnben 
tumens. j'unbep tonitruum. \mn- 
bep-r liege «"<??»/ tonitrui. jujnep fo- 
nitruum, Jupiter, j'unepan tonare. 
|7une]i-]iaba tonatio. J'ung hellebo- 
rufy m an dr agora, aconitum. }>iirr£~ 
pe&e bejige helleborus. )?unian <??- 
tonare. jmmenb attonitus. J^unnan 
tonare^ crepere. jmnnung firepitus. 
^unoji tonitru, Jupiter. j?unop bo- 
Du fyarus. j?uno)>pypr; fedum ma- 
jus. Jmnpan tonare, crepere. J'un- 
jiep baeg ^/'w Jovis. ]>uii)iey mo- 
be p Latova. J'unpanga, -penga, 
-ponja tempora capitis. Thuji y»- 
/>ifer. Thupej* mobup Latona. pu- 
pe oflium. buppe inopia. j'up^enbe 
pauperes. pujih /w, trans, ultra, 
pujih-beophb perjpicuus. puph bla- 
pen afflatus, j'ujih bpic^ perfrui- 
tur. ]>\iyih-be\f0.npe}fodere. puph- 
bpif an perforate j>uph-jpajian />f- 
netrare. T H 

nettatc, petttanfte, perambulate. 
J?uph-pajienyjrj*e ttanfitio. puph- 
y apenyppa penetralia. Jm ph-fepon 
peragrare. puph-pepe penettale. 
puph-pleon petvolate.\\x]\\\yo]\ pa- 
pan pert ran fire. puph-£an, puph- 
£an<c;an perambulate. puph-v;eboen 
perjicere. puph-tjebon peratlus. 
J?uph-£eoran perfundcre. puph-50- 
cen perfufus. puph-haelan percura- 
te. jniph hey-i pergrevis. puph-ho- 
lian perfotare. puph-holob perfo- 
tatus. |>uph-hucx pet hiromam, 
J'liph-hpiU candidus. puphtaf 0^/0- 
/»*. Jniph-leopan /w?rrf?///>r.puph- 
Iepeb expert us. ^uph-locung rtooc- 
mium. puph nihr pceccean perm- 
it are. Juiphpecan conjuerere. J'uph- 
peon perftkete. |>uph platen per- 
cuffus. puph-pmca^an perfrutari. 
|>uph-pmitan, -pmujran Jetpete, 
pettepete. puph-ppebij; ptadives. 
Jmppc fitis. JnipfOg fitiens. jniph- 
pciccean petcolate. piiph-pcm^an 
petfotate, infigete, intetficete.yu]\\\- 
teon petficete^ perpetrare, perduce- 
re. puph-CO£cn perfelius. Juiph- 
^lphan, -^yphan petfotate, pet- 
fodete. puph-^yan /w/Wm-.puph- 
35ybe conjixuf. puphunj; /#?•£*. 
puph-pacol petuox, )>uph-punbian 
travsfigete. jmph-punbob, part, 
^uph-punian petmaiiete. puph-pu- 
ru^enblic pet fever ant er. puph-pu- 
nuir^e petfevetantia. Jmph-ypnan 
per curt ere. juippuc caupulus. puppc 
ftis. pu|i)TiJ5 fitiens. pupuh cana- 
fojper, trans, pup ficftta. pup $e- 
pab r^/;>. pupenb »/&. pupenbhc 
millenus, mSemaritu. Jmpenb ms- 
lam, pujenb pipa millies. J?utan 
ululate, pareilb tumultuofus. pu- 
'"cMprcl lacluca. puup ?«fa. ppreale 
ablutio. ^paegcnneppe /W/0. ppa»- 
lap vitta. ppaenan mollire. jjpasne 
tudicuta. yyxv^c pby latter ia. ppx- 
pe concots. ppale unguent urn. ppan£ 
corrigia, forum. ppape domitus^mi- tts. T H 

concots. bpeal /<?//0, dilutio. )'pealu lavacta. ppean, }>pehan /<*- 
<i/«r* } ungete. jipenan mollire. ppeop 
petvetfuf, pttepofletus. j?peoph f-y- 
jio anfi'affus, ambitus. J>pcophce 
petvetfe. ppcoppcipe, ppeopcymc 
peri-er fit as . ppeopceme inauietus c£r* 
can'ma tabic alios maledittis impe- 
tens. ppihan lavate. J?pilb patien- 
tia. ppinan dccrefcete. j'pipc) trans t 
ttavfvetfus. ppipil vetbetatotium. 
ppiran excidete. }>pup, ppuph, }>py- 
pe perver/ks, difcordia. }?pypep pet- 
vetfe. ppvpian advetfati, deprava- 
te. ppvpil vetbetaculum. j'pyphce 
petvetfe. J7pypnvppe petvetfitas. 
ppyjip ttans, tranfverfus. ppy^c- 
jlian advetfati. j'y hoc, ideo, pto- 
ptetea, quia, py lxp ne. J»y lenj; 
diu. py ]cn£ hbbenbe long&vus. j>y 
pc quoniam. py ylc /</(?». )?yan fo- 
dete. bycgan comptimete. J?yban 
configete, i?ifgete, petfotate.\> ybban 
copulate, pybcp »ii. |>> r p ///?•. J>y- 
pel fi-utex, flitps. ^yy?S futtum. 
pyp^opn rhamuus. yyhr6 ditigi- 
tut. }>y]a, J?yle otatot. yy\c talis. 
pylbl£ patiens. pyhan tabulate. J?y- 
lic, j;yllice talis. J^ylingc contigna- 
tio. pyl-mobit; pat tens . \>yme\pol- 
lex. pyn, pynne tenuis, pynnop le- 
nuiot. J'ynnepc tenuijjimus. l>yn- 
hlxnc matcidus.^ynnxin^c attenua- 
te, pyp tubus, pvpel fotamen.by- 
pclun^ per fotatio. pyppe necejjttas. 
J?yjihlaenan matciai. Thypin^af 
Thutingi .yyyAfotamen . pyjilan, -h- 
gan perfotate. pypn, j^yjine dumus. 
^ypn-cyn, pypnen frineus. p yjimhc 
Jpittojus. pyppe atidus. j^ypp cyclops, 
orcus, cacus. }>yppcel limen, tribu- 
lus. Jjyjipc fitis ■. byppcan//Vw. )>y- 
jep j;emccep f^w. j^yppe £/V, ^c, 
^ot . f'yprejipiill /we^ro/«j.py)Xcp- 
neppe, pypcpo tenebra. |?ypcpian 
tenebtefcete. J>ypcpi|5 caltginofus. 
yyz ululat. ]?ybeji iUuc. )>ypan «;/"- 
»<?r/, atguete. pypen famula. 
U x Tian T I 

Tianvineire,ligare. tibeyifacri- 
fcwm, viBima. riccen, ticgen kce- 
dus. rib tempus, hora. tiban cou- 
tingere. tibbep imbecillis. cibbep- 
nV)T e imbecillitat, corruptio. u&- 
tpige, tibbpunj;e propago, proles. 
tibepneppe impotentia. ci&hc tem- 
poralis ^ opportu?ius, maturus . tib- 
pian tenerefcere. tibranc fynaxis. 
tib-panjaj* horaria cantiones. tib- 
ppiuepe chronographus. tiebepnej"- 
yefragilitas. ciegl tegula. tiehran 
fuadere, allicere. tiehbinge w/(?#- 
//'<?, regula. riele-rceote taberna- 
culum. rielunj auxilium. uen */<?- 
few. cipeji libatio. npjian depin- 
gere. ug mar [upturn, fir inium. ri- 
£an vincire. trge-hopne cucurbitu- 
la. trgel tegula, traBor'tum. ri£el- 
pyphca later arius. rigince vinBu- 
ra. cijl traBorium. ri^le tegula, 
mura?nula. rihc flagitium. tlhtan 
all/cere, hort ari, folicit arc , incitare, 
fuggerere. tihtenblice kortativus. 
tihxenne incitamenta. tihrejie */- 
leBor,fuafor. nhnncje, rihrin^e 
intentio, impulfus. tlhcla accufatio, 
compellatio. tihthan accufare. riht- 
Job accufatus, nhtnepre intentio, 
mfiinBus. tihtunge tent at io, injli- 
gatw, exhortatio, intentio bug 
Mars, til <?</, «/^«p. nlean audere. 
riha, tili^ea agrkola. nlian /w- 
creare, obtinere, niti. nl^enb, part, 
nlian attingere. til-mobi£ /»//#. 
nlnerye /Wor. ti^Sa cultura, flu- 
Bus, tllung auxilium, fludium,ne- 
gotium. rima tempos, ciman acci- 
dere, procreare. timbpe materia, 
lignum, timbpian adificare. rim- 
bpebe, -bpabe adificatus. rimbpi- 
cnb conflruBor, adificans. tim- 
bpunge eedificatio. tirman accidere, 
Cimlice tempeflive, tempeflivus. 
Oft decern, flannum, flagnum. tl- 
nan accendere. cinclan titillare. 
tinbar raflri. tinbrg/ or pio. Tine, 
fluvius hodieque fie didlus in agro T I T O Korthumbrenfl. Tine-mu^, Tina 
fluvii oftium. unen flanneus, (lag- 
neut. cingce facetus. rinjnyrre 
utilitas, eloquentia. cin-manna-eal- 
bop decemvir. nnnen /?*»»£»*. nn- 
regpian cruciare. cmrep genb tor- 
tor, nnceji-^e^na)' tort ores, car- 
nifices. uncpege poena, uncpegian 
cruciare, punhe. rinrjie^anlic, rin- 
bpe^lic panalis, gehennalis. Cin- 
tpegun£ cruciatm, torflo. ciohhian 
ftatuere. riola conatus. tiolan pro-> 
crcare, niti. rion ducere, trahere. 
tion-cpiba jurgia, convitia. ciO^Se 
decimus. tip, tipe imperium, domi-, 
natus. cip-eabig dominatu florens, 
excellens. praflans. "lppserc excel- 
lens, eximiut, prtnceps, egregius. 
tipgeb contntus. cijnan lacej/ere, 
fatigare. ~i)iue turn's, citelob in- 
titulatus. ri^Sinj decurio. cicimal- 
lor tithymallus. cicre mamma. 
ritcrcpicl papilla, npe filers, ci- 
pej--b9e£ dies Martis. 

To nimis. co anpillic nimium 
pertinax. ro-apyllian advolvere.to- 
bsepan apportare. co-becuman ad- 
venire, fuperve?iire . ro-bepealban, 
ro-}-ealban applicare. ro-begyman 
attendere. ro-bepenne)*)'e differen- 
tia, ro-beprcung ruptio. ro-bi- 
^enbe decrepit us. to-blapene affla- 
tus, inflatus. uo-bop)"~en ruptus. 
Tro-bote compenfationis gratia, au- 
Barium. ro-bpasban ampliare, di- 
laniare. to-bpasb, co-bpsebeb am- 
pliatus. ro-b]ixbebny)-]"e, -benyr- 
}'e latitudo. co-bpib contritus. ro- 
bpocen ruptus. to-bjiyreb confra- 
Bus. ro-bpyc contritus. tro-cinan 
findere, fcindere. ro-cllpian adh*» 
rere. zo-doyenflffus. ro-clypum;e 
invocatio. co-cnapan difcernere. co- 
copp en fcijfus. co-copen manduca- 
tus. to-cuman advenire,contingere. 
ro-cpaejTebnyj - qu aflat to. to-cpe- 
ben inhibit us. ro-cpypan auatere, 
quajjare. to-cpyreb quaffhtus. ro- 
cpy^ebnepje 


T O 

cpyj'e&nej'j'e quaffatio , fraHura. 
co-cyme adventus. co baeg hodie. 
co-badan divider e,partiri. co-bae- 
lenb dividens. co-baelcb divifits. 
co-badeblic divifim. co-baelebnyp- 
j-a idus. co-badin?; partitio. co- 
bpaep ebj-bpipen difrerfus. co-bpa?- 
pebnepe dijperjlo. co-bypj'telice 
temere. ro-eacen adjunilus, adaug- 
mentum, fimul. co emnejpe aque 
planus, co-pasgen latus. co-papan 
adire. co-papenneff e peregrinatio. 
Co-pealban applicare. co-pepeb di- 
geftus. co-pinban adinvenire. co- 
plopan affluere, defluere. co-ylof eb- 
nyppe fiuxus. co-pon capere, acci- 
pere, reducere. to-popan ant e, pra 
co-popan-beon praeffe. co-popan- 
papan praire, aniecedere, pra?cede- 
re. co-popan-pccan pravenire. 
co-}"opan )>am praterea. co-pop- 
liEcennyn'e intermifjio. co-pynbele 
adinventio. COga dux, duilor. co- 
£a:bepe una, fimul. co^sebepe-^e- 
pamnian conglutinare. co-£an adi- 
re, accedere. co-jan£ aditus. CO- 
jeanep contra. co-^ebibban adora- 
re. co-^ebype^ decet, convcnit. 
co-geci^an <7<*Wtfrf.co-<sccleopan 
adharere. co-geehte applicatus,ad- 
jeclus. ro-geican, -geicean addere, 
adaugere, adjungere. to-^eicenb- 
hce adjeclivus. ro-t;cicenblice na- 
man nomen adjeclivum. co-^eihce 
applicatus. co-^elasban adducere. 
co-geneahlaecan appropinquate, co- 
vjemebbe coatlus. co-gemman af- 
fumere. co-^enumen ajjumptus.zo- 
^epsecan attingere. co-jseyeon a- 
fyicere, intueri. ~o-£e]'iccan appo- 
nere. CO-gecealb comparatus. CO- 
£eceon attrahere. co-ge^eoban 
conjungere. CO-Jje^lb adaclus. to- 
£eycean adder e. to-gocen diffufus. 
co-£ocennyj*)'e diffufio, dijperfio. 
CO£un£ vulfura, co?ivulfio. co-gy- 
pan tribuere, conferre. co-gypen 
tributus. co gype gratis, quid co- T O 

rollarii nomine damm. coh tenax. 
coaban lentefcunt. co-halb, -healb 
inclinans. co-hlagol nimium procli- 
vis ad rifum. rohhce lentus^ lentil. 
co-hhben hiatus, co-hnejceb e mol- 
litus. co-hpab, -hpasb^hpae^ praj- 
ceps, ivcon/ideratus co-hpas^hce 
pracipitanter. co-hpopen deflru- 
c7us. co hpan, co hpon quorfum ? 
quoufque ? co-hpuppen reverfus, 
CO hpy quid ? quare ? co-hypc- 
nienb attentat . col, role, cohl />/- 
Jlrumentum. co-lace oblationis gra- 
tia, co lasne ex mutuo. co Ixzfe- 
rb nimis. co-lsecen laxus. co-lape 
relitlus. co lange longe nimis. co 
hzepiger. co laue fuperfles. colce- 
cunge titillatio. co-lecgan appone- 
re, admovere. coll cenfus, vecligal y 
tributum. collepe publicanus. Coll- 
yceamul telonium. co-locian ajpi- 
cere, intueri co lope in laudem. co- 
lvpenb defolatorius. co-lyyan fol- 
iere, extricate, co-lyyeb folutus. 
co-lypebnej")e folutio. co-ly'San 
dividere. co-meapcob defiriptus. 
co-mep^en, -mejn^en eras, co- 
mepcan partiri. co mece £ebun 
cibare. CO mibbej" in medio. CO 
mop^en eras, co mycel nimis. CO 
nahce inutilis. Cong forceps, co- 
nigan tonare. co-niman affitmere. 
cop faftigium, vertex, cop turris, 
mons. copb ftercus, fimus. copb- 
pl el fcarabeus, cantharus. CO-pe- 
celeaj" nimis incur iofus. zoyifim tor- 
quere. coppunge lapidatio. cophc 
clarus, illuilris, luculentus, jplendi- 
dus. cophepe, comp. cophcayC;, 
fuperl.cunslacophcaj-cyo/.cophr- 
nyyyeclaritas. co-piman adnume- 
rare. copn ira, iracundia. COpniJ 
iratus. copp,cojipa turris. co-pac- 
pull nimis litigiojur. co-psene negli- 
gens. co-pamne fimul. co-papan 
diffeminare. co-pcaban, -pcaeban 
dijeernere, divider e,Jepar are, difcri~ 
minare, dijlinguerf. co-pcaben, co- 
j-ceabenj T O 

rceaben, pirt. co-pceacan di futu- 
re, co-pcacen, -pceacen concuffus, 
difcuffus. co-pceab difcretio, d'tfcri- 
minatio. co-pceaban difcernere, di- 
videre. co-pcepeb feparatus. CO- 
rcyhn£, -j-cylung difiinSiio. CO- 
peon intueri. co-placob diffblutus. 
co-plsec remiffus .co-plapen fratlus. 
co-plean aUidere. co-phceb diffb- 
lutus. co-phcan dilacerare, terere. 
ZO-\hz&ndilJipatusfciJfus,diruptus. 
coplicmp diffentio. ro-]'lopen fra- 
ttus^ diffolutus. co-plupinc£5 diffb- 
lutio. co )*omne fimul, jugiter. co 
p omne becuman obviare, conveni- 
re. co pmne clypan, ro pomne 
Secigan convocare. copomnian con- 
gregate, co po'San, co po'Se, co 
po^um amen, certb. co-pppyn£an 
diffilire, infilire. co-pcencan difper- 
gere. co-pcenceb, -pcencc difyer- 
fus. co-pcencebnyppe difterfio. co- 
j'Cy^ exafferans, protervus. co- 
pcpebe^pcpo^b differ fus. co ppipe 
vehement er,fupr a modttm. co-ppol- 
lea gravidatus, grandefcens. co- 
CJepan lacerare, dilaniare. CO-CO- 
pen laniatus. co^ dens, co ]>xm 
ad id, ob id. co |?sem ppr6e adeo ut. 
co )?2em pac praterea, ut. co pasp 
J>e <?0, quo, ubi. copa-jjebir, coj;a 
£pipc bicunt; ftridor dentium. co 
pam anum ad hoc folum. co^-ece 
odontalgia, ro^-gape dentifcalpium. 
co J?i o£ «/. co^-leap edentulus. 
co bon rfafeo. co ponne pac ideo, 
adeo. co^S-piman gingiva. co-pun- 
ban tumere, fuperbire. co-]?unben 
tumidus, elatus. co-punbenneppe 
fuperbia, co?ttumacia. co-punienb 
attonitus. co j>y ** gratia, co cibe 
/» tempore, co ciman brevi. co- 
toppob jailus. cocpiban of ilia. 
to-cpaeman, -cpeman divider e. co 
Cyman advocare. cop ftupa. co 
pape cautionii gratia, ro peapb /«- 
?«mr. co-peappan dejicere, difcute- 
re } defituere, deftruere> adjiccre. TO TR 

co-penbeby«£twy*r.co-paepneppe, 
-pepnep diffentio fdiffolutio . copepb 
vent ur us. co pippum profeclo. co 
piCe multlte nomine, coplic textri- 
nm. co-poppeb, -pojipen deftitu- 
tws, defertus, adjeilus. co-poppen- 
neppe deftitutio, adjetlio. co-ppy- 
]>an difforquere. co-puppan, -pyp- 
pan dejicere, de/erere, deflruere, ad- 
jicere. co ypnan currere. 

Tpahc , cpahc-boc expo fit io. 
cpahcepe, cpahcnepe inte^pres, 
commentator, cpahcian differere. 
cpahrnian traclare, interpret ar*i y 
exponere. cpahrnun^e, cpahrun^e 
tratlatm,mterpretatio. Cpaipc ,' fie- 
lpc tragicus.. Cpamec pagina. c tap 
decipula. cpeahcigean trac~iare,ex- 
p07iere. cjieban gradi^calcare pedi- 
bus proterere, currere. cpebene con- 
culcatus. cpejja contumelia. cjie- 
^ian tribulare. cpehcepe commen- 
tator, cpenbel, cpenbl globus, cir- 
culus, corona, centrum. Tpenc, flu- 
vius hodieque fie didhis in parti- 
bus Anglic aquilonaribus. cjieoj- 
pul aranea, tela, cpeo, Cjieop ar- 
bor, lignum, flipes. cpeoiepca tra- 
gica. t)ieoya.nfuggerere. cpeope fi- 
des, fidus. cpcop-cynne, cjieopene 
arboreus, ligneus. cpeopepca fidiffi- 
mus. cpcoppcepc fidelis. cpeopian 
confidere, juflificare, culpa eximere. 
Cpeop-leap perfidus, infidus. cpeop- 
leaj-nvppe perfidia. cpeop-paeben- 
ne, cpeop^Se fcedus. cjieoppian 
fcandalizare. cpeop-pyphca faber 
lignarius. cpeop-pyjime arugo, e- 
ruca. cjiepa) - acies, grex. cpeppan 
capere, tUaqueare. cpeppe decipula. 
C|ieu-leap in fidelis. cpeu-cepu ba- 
pys. cpep arbor, cpiepan fidere, ju- 
ftificare. cpibelan pinfere. cpifelan 
terere, tundere, verberare. cprpe- 
lung tritura. cpi£ alveus. cpime- 
)-a, genus nummi. cpimman adifi- 
care,fiabilire. cpimmeblice horta- 
torius. cpimminge confirmatio. 
cpirrgan T R T U rpingan tangere. rpinnu-byrre la- 
gena, dolium lig?ieum. rpiopan ju- 
ftificare, covfulere . rpiope fides, fi- 
dus. tpipe verus^ fidus, fide/is. rpi- 
penpceo cothurnus. -ywy^ fides, Ve- 
ritas, fccdus. rpOSe gradus, vefti- 
gium. rpog, rpoge, rpch alveus, 
cant bar us, maclra, /inter, rpopepe 
troparia, liber fie did us, profas 
continens five fequentias ecclefia- 
fticas. rpua fides, fiducia. tpucian 
languere. rpugabncp praapitatio. 
cpugian credere, rpuhr truta. 
zyium firmus xjmmop firmior rpu- 
mepr firmifiimus. rpuma cohors. 
rpumian co?ivalefcere, ex ?norbo e- 
vadere. rpumhec bortatorius, fir- 
miter ', valide. rpumneppe, -nyppe 
robur,firmitas s firmament urn xy\ u^6 
buccinator J.vftrio. rpu^-hopn buc- 
cina. rpupa fides, fiducia. rpupian 
fidere, credere. rpupunge columen, 
fiducia. rjiyman confirmare. rpy- 
mene)')"e perfuafio, aftipulatio, con- 
firmatio, folatium. rpvmman adi- 
ficare.ftabilire. CpymmebllCC bor- 
tatorius. rpymmcnb ftipulator. 
rpymmenshce hortativus. rpym- 
minx; muvitio, con firm at io. rpym- 
nyyyc perfuafio. rpympap l]]>epene 
affies fcorteas. rpyp arbor. Cnype 
fidus. rpypene ligneus. tpypian 
jufiificarexpyy-lezy perfidusxyiyy- 
leapneppe perfidia. tpyp'S Veritas. 
rpypypean verumdicere. 

Tu, rua duo, duplex, rucan fer- 
re. rucian punire. rubbep, -sop, 
-bup foetus, foboles. rubbop psepr 
fertilis. Ulbbpe indolis. rutep,-bop 
propago. rubgel fidus. tuegen duo, 
duplex, cuep-taeg dies Mxrtis. ting 
vergultum. tui-heolope bilanx. 
tuin gemellus, ruinclan nifiare. 
rulge bypogloffis. rumban tripudia- 
ie, falire. rumbejie fait at or, bi- 
flrio. tumbian fait are. run fipes, 
fepimentum, villa, bortus, territo- 
riuw. run-c&pp nafittrtium bor- T U T W 

ten ft. rune vice, fipes, territorium. 
runece tunica, runep-man villa- 
7ius. rum;, runga, runge lingua. 
run-gebup in^uilinus. runnel pla- 
net a, confiellatio. rungd-cpa^ng, 
rungel-pitega, -piriga afironomus, 
aftrologus. run-gepepa villicus. 
rung-pull linguofus. rungilpm- 
pypr after. zun^hfteUa! rung-leap 
elinguis. runglene fidcreus. ~ung- 
lejie aftrologus. cungol planet a. 
rungol-cpa) r aftronomia. tungul'- 
cpasptga magi. rungpob linguatus. 
runincie pradiolum. cuning-pypr, 
herba ad oflium dolorem. runlic- 
ppaiC comcedia. run-nvan oppidantts. 
run-minr mentba hortenfis. tun- 
nan borm tympanum, runne cuba, 
cant bar us, dolium. run-j'cipe vica- 
ni. run-pcipe villicatio. runpeipe 
bepican viUicare. runping-pypc 
helleborus albus. run-pirrcnb op- 
pidanus. tun-^pop compitmn. ru- 
nynccl pradoliu?n. Tuncep-igge, 
loci noir.en in agro Lincolmenft. 
^uppe gleba foffilis. tupnan verte- 
re. rupnienb,-mgenb ver tens xu}\- 
rle turtur. ruj* dentes genuini.Tuxx 
Mars, ruua bis. tuxap dentes exer- 
ti, dentes canini. ruxlap maxilla, 
dentes maxi Hares. 

Tpa duo, bis. rpsebbing, -bung 
adulatio. rpXbe partes bin a. rpas- 
man feparare. r pajming feparatio, 
divifio. rpasnvo" difcordia. rpa hunb 
ducenti. rpa hunb j'rSon ducenties. 
cpam *] rpam bi?ws. rpa nihr bi- 
duum. rpa j'upenb duo millia. rpe- 
y-e&l'c duplex, rpefealb ppe^ diptb- 
tbongus .rpe-pere bipes . rpega pan^ 
bicinium, canticum bipartitum. rpe- 
j$en bint, rpegpa ceopla ealbop 
duumvir, rpe^pa j'eje gelaere bi- 
vium. rpelp duodecim. rjelp-pealb 
duodecuplex. rpelphins-mon duo~ 
decies centenus. rpelpran basg epi- 
pbania Domini, rpelftc, -rig duo- 
decimus. zyemetc icpsratus. rpen- T W 

05 viginti. cpencig-pealb vigecu- 
pJex. cpenci£on pi^on vicies. cpeo 
dubium. cpeo bleo bis tinftusxyeo- 
pealb duplex, cpeogan dubitare, 
c unci art. cpec^enb dubius. cpeon 
dubium. cpeone leohc crepufculum. 
cpeonian dubitare. cpeoncrg vi- 
ginti. tpeonceogo^a vicefimus. 
cpeonunge dubitatio. zy\, cpy, in 
compofitione duplicitatem fignifi- 
cat. rpi bill bipennis. cpi-bleo bis 
tinfius,bicolor. rpi boce duplex com- 
penfatw. cpicca lumbricus. cpiccan, 
-Clan vellere, vellicare, carpere, ar- 
ripere. cpicepe offartus. cpiep-ealb- 
nep levitas. cpipece bipes. cpip 
lung diverticulum. cprg^Cprgai'/V- 
gultum, propago, ramus, furculus. 
cpi£an.,cpyan hafitare. cpig-ecgeb 
anceps. cpi£enb dubius. zyi"gga.pa/- 
mes. zyi^o-yezzenb propago. cpig- 
pppec aquii'ocatio. cpi-hsemeb bi- 
gamus. cpi-heolope bilanx. Cpl-hip 
biformis. cpi lapce-a:x bipennis. cpi- 
lice dubitanter. rpin byffus, filum 
retortum. tpinan duplicare. cpin- 
clan rutilare. cpinpypme bupreflis. 
Cpiplcopn fcandala. Cflf \uP6cfiix- 
dens, cpiplun^e accept io. cpicelgob 
diploic, cpy-bill bipennis. cpycina 
bivium. cpy-badan dijfentire, dijji- 
dere, differre. cpy-ecgeb anceps. 
cpy-pealb duplex, zyy-y ealb men- 
rle diplois. cpy-p-ealban, -pylban 
duplicare. cpy-pece bipes. cpy-p-yp- 
ceb, -pypeb, -p-ypib bifurcus. cpy- 
peplaecan dijfociare. cpy-^epasbe 
bifidus. cpy-gilbe duplex Jblutio. 
tpyheap-bebe, -heapob anceps, bi- 
ceps, cpy-hinb-mon homo ducente- 
nus. cpy-hipan dijjimulare. cpylic 
dubius. z pyn dubium. cpynan, -man 
dubitare. cpinrgenb dubitans, an- 
ceps. cpynol, dubius. cpyncrg vi- 
ginti. cpynunge ambiguitas. cpy- 
)iaebe divifus. cpy-pasbnyppe dif- 
cordia, feditio. cpy-pcilblg duplici- 
tsr puniendus. cpypehran disjungi. T W T Y tyy-yehzneyyedijjentio.zyy-yhnc- 
5a dubietas. cpy-pnaecce, -pnece 
bifurcus, anceps. cpy-pppaece bilin- 
guis. cpy-pcpenje bifidus. cpypa 
bis. cpy-pincpeb bimus. cpy-pyp- 
blg ambiguut. 

Tyan imbuere. cyccen hcedtts. 
cybba commoda. cybbe, cybe in- 
ftruclus, doftus. cybbop peritior. 
cybbopc peritijjimus. cybbep im- 
becillis, caducus. cybbepnyppe im- 
bed Hit as, fragi lit as. cybbeplic impo- 
tens. tybbop-pull fcecundus. cyb- 
bpenb pariens, pafiinans, fer tilts. 
tybbpian paftinare. cybbpung/w- 
pago, ariditas, flerilitas. cyb, Cybe 
tempus. cybneppe eruditio. cyb- 
penbfcetus.pariens. cy^an vincire, 
ligare. cyge marfupium, /crinium y 
pmdutlio. cyhcan allicere^hortari. 
cyhc-bypij; crebrte accufationis in- 
famid notatus. Cyhce difciplina t 
?ioxia. cyhren lenocinium, incita- 
mentum. cyhcenb, -cepe alleclor, 
leno. ryhrh infimulat. cyhcinne 
lenocinium. cyhrla poftulatio, accu- 
fatio. cyhdan accufare. tyhtnyp- 
pe intentio, injlindus. cylb tento- 
rium, rylean computare, ajjignare^ 
contendere, colere agrum, cavere, cu- 
rare, rylia agricola. tylung agri- 
cultura, qucejlus, auxilium. cyma 
tempus. cyman advocare, parere. 
cymenb,-mynb, part, cymbep ma- 
teria, lignum, cynobeji-lonb, fun- 
dus monachis vel aliis datus, cujus 
proventus domibus xdificandis a£- 
(ignati funt. rymbjuan adificare, 
definire. cyme jumentorum jugum. 
cympan tympanum, tympanan ple- 
^ienb tympanizans. cyn decern, cy- 
nan claudere, obfepire, provocare> 
accendere. cince //»<r<7.Tyn-ceapcep 
Decapolis. zyti&eyifomes. rynbep- 
cyn malleoli, cremium. cynen (lan- 
neus. cyn-pealb decuplex. cyn man- 
na ealbop decemvir, cyn prSon de- 
cies, cyn-pejiengeb decachordus. 

cyn TY UC -UF UH--UM 

ryn pincpe cmhc puer decern an- 
nus ?iatus. typ tiara, bitumen, re- 
fna. typan lippire. cyjib,fcyji£c<tf- 
[pes. cyji-jsagT excellent, princcps. 
typfrS irridet. cypiaca theriaca. 
typian lace/fere, exacer bare, fat iga- 
re elidere,defcere. z\]\\\-lxAt phre- 
nefis, vertigo, cypnan vert ere, vol- 
vere. cvjvd mordet. ryppa, typpe 
bitumen, ryj'ca tarda, cyplian ex- 
ajjwrare. CypUnjJ exa(percit;o. ZJ'Ze 
libera, zy%donum. try^iarij t) T: Sl- 
gean impetrare, covcedere, confir- 
mare. cyrb ubei\ mamma, pult ;c:i~ 
la. cypsep-bajg dies Martis. 

$f 4%<t» ,*l A <t» «t» A A (t» A A,% A AAA A A 

u. 

Uca fiptimana. 

Ubep uber pecudum. 

Up bubo. Ufa, v.yxn <":'per,fupra. 
uyan-pihceA-'';/" w - UF-an-peapb/i- 
pinus, furfum. upemepr, -mope, 
-mvpr fupremus. upen, upene /v- 
/>r*. upep J'uperior. up epa to/lea. 
upepan mar art. upepeapb forfum. 
upepeapban bepj; vertex mantis. 
Uppm^ap, orientalis Angliat re- 
ges lie olim dicti, ab D#« eorum 
primo rege. upop, upup fuper. 
uppepepub epe?id;ton. uppepb fu- 
peme. 

Uht: quid, matutinum, tc?npus. 
Utepnhc, uhrhc matutinus, dilu- 
culo. uhrlican lop-pang matuiina 
laus. uhx-pang laudes noSurnx. 
uht-blbe mane, aurora. 

Uinca pepuinca vinca pervinca. 

Ule ulula, larus, cavea. ulm- 
rpeop ulnus. uloh villus, ulohhce 
villa jus. ulph auxilium. 

Uma fcapus, herba quazdam alvi 
compreflionem ianans. umbe circa. 
umbihcup uenepip cotyledon, um- 
bop lagena. umbpyne circulus. 
■ Un in, de. un-aboepenbhe, -abe- 
penbhc,-abepienb intolerabilis . un- U N 

abegenblic, -abigenblic mflexibilis. 
unabec mcorreffus. unabinfcenhc 
injblubilis .un-zb\mnQ\Vo\\c ivc-ffcin- 
ter. un-abpeccnbliC inextricabilis . 
un-acenneb ingeneratus. un-acu- 
menbhc impofjililis . un-acpeneeb- 
lie, -at>pipnenblic, -a&pjEpcenblic 

inextivguibilis. un-33n,ba impedi- 
?nentum. unacpegenlu: htfatiabilis. 
un-a^e^-x^cl-bopen ignobilis,in- 
fa??iis. unarSelmp ignobilitas. un- 
aeppepchcb irreligioCe. unapanbep 
Inexploratb. un-apohbenblic in- 
eluciabilis. un-apunben inexpert us. 
un-apyllenblic infatiabilis. un-age- 
yec&en&hcinejf/bi/it, infandus. un- 
aleapeb probibitus, illicitus. un- 
ahepebnvppe proh'ibixio, inter diclioy 
prohibitum, un-alvpeb probibitus. 
un-alypeblice Olicite. un-alypeb- 
nyppe prohibitio. un-ameren im- 
moderatus. unanbhoip importable. 
un-anbpip inexpertus. un-angyt- 
pull incapax. un-angvcuol ignarus. 
un-apaepncn&lic , -apaepnigeilblic 
intolerabilis. un-ape igno?mnia,de- 
decus. un-apeccenbhc nefavdus. 
un-apepnybhc intolcrahlis. un-a- 
pian inhenorare, tnbovejlare. un- 
apimebhc innumerabilis. un-aplice 
inoffciofus, in!:o?ieftus. un-apob pu- 
defaclus. un-anob)'C!pe tarditas. 
un-appuji\>ian inbomrare. i:n-ap- 
cypigeatilic infeparahili*. un-apec- 
t;cnb,-^;enblic ineffabilis . un-apeb- 
tc inop'mus. un-ape^enhce infatia- 
bilis. un-aj'ipob mconfutilis. un- 
apmeat;enblic infcrutahilis. un-a- 
jolcenhce non tepide. un-appe- 
jiieabl iq-appypienbiic invefligabi- 
Hs. un-apcyjiob immotus. un-ap- 
punbenlice non fe^nitcr. un-are- 
meb, -auemeblic indomitus. un- 
a^jioren Janus, un-a^porenhce 
incejfantcr. un-z.fS.SQnJuccidiiS. un- 
apemmeb immacktafus. un-apenb 
invioiatus. un-apcnbeniic immuta- 
bilis. unaposmbe eunucbi. un-bazl- 
X be U N 

be ti niidi tat. unbaepenbe importa- 
b.'tis. unbalb ivaudax. un-bealb in- 
coxjfans. unbebohb ivemptus. un- 
becpayob five lite. un-beya^meb 
ivcircumfcriptus, un-beyan^enhc , 
-bej-conj^hc incomprebenfibilts. un- 
began ivcultus. un-beheye hint His. 
unbcquama tarde. un-bepcnb fie- 
ri/is. im-bcpcnznyyye fieri/it as. un- 
bc) accn fine lite. un-beyccj.yu^,-be- 
pohrc inconfiderat us. unbefceajub- 
hce inc on fi derate, un-bejenceb /'»- 
cbrutus. un-beymicen impollutus. 
un-bepebbob mnuptus un-beyellcb 
itccoEius. unbielbO inco?ifia?itia. un- 
tiepc carelios. un-binban fiohere, 
dijjohere. un-bunben folutus. un- 
blcrfiin^ malediclio. un'-blinnenb- 
hce mceffanter. unbh^e trifiis. un- 
bor inemptus. unbpab arclus. un- 
bjnece incommodum. un-bpojnun- 
ve integritas. un-bpyce infrucT.no- 
fus. un-byeb defirtus, vacuus, un- 
byphrojl minus reff>levdens. unc 
nos 7 nobis, un-caenne'o higeneratus. 
unccapeb gratis. un-ceap..nj;a , 
-ccapun^c gratis, fine pretio. un- 
ceajc vnn feletfus. uncep nofier. 
un-cc\5hce inclementer. un-dxne 
impurus. un-clxnenyyj'c immv.ndi- 
ties. un-claenj"ian fcedare, polluere. 
on-claenyunge contamivatic un- 
cnyrran Jolvere. unco^a, -co^e, 
-CcrSu inva lit udo. un-epceye im- 
peritia. un-cpseyng imperitus. un- 
cpe nofier. uncpiycene minus cbri- 
jitavc'. un-cu^ incogmtus, alienus. 
unctivShc ig7iotus y inclement er. un- 
cj'acienb ivtrepidus. un-cyyb fine 
lite, un-cympe ignobi/is. uncynb 
incongruus. un-cype vilis,gratuito. 
un-cy)T, -cyjra, -cyjre parfinw- 
nia^vttium. im-cyyzif, parens, fru- 
galis. un-bXbe ma'eficium, fiagi- 
tit'.m. un-beablic i?nmortalis. un- 
fcea&hcnyjrjre immortalitas. un-bea- 
^oliice, -beogollice ma?iife/le\ un- 
i&ltnunzcpalam, un-tca^hc im- U N 

mortalis. un-bea^hcnej'j'e immor- 
talitas. un-beaye rojeiaus. un-tc- 
chnigcnblic ivdeclivabilis. un-tcop 
Ircvis, baud profundus, un-beop- 
^ancol man tardi vir ingenii, un- 
beap vi/is. unbeji fub, infra, unbep- 
boec retrorfium. unbep-bsepan fup- 
portare. uwocyibconj'ubeffe. unbep- 
bpaeban jubfiemere. unbep-bujan 
Jubire, ferre. unbep-cin£, -cin^c 
regulus^vicarius regis, unbepcippan 
fubvertere. unbep-cpeopan /«£r#e- 
re, fiubrepere. unbep-cpopen fiub- 
rutus. ur\&c)i-cymzn Jubvenire . un- 
bep-cumen fubventus. unbep-cy- 
111115 pro-r ex. unsep-'odyan fuffode- 
re, perfodere. unbepbiocan fiubdia- 
contu. unbep-bybe difcipulus. un- 
bep-eapme axil/as. unoeyiczcnfub- 
•verfus. unbep-yan£ fufceptor. un- 
bep-yan£an 3 unbep-yon fiufcipere. 
unbepyen^/zV/ffp/^unbep^olgo^ 
dijcipuli. \xtfoc]\x-z.nJubire. unbeji- 
^eleqsjan Jupponere. unbepgeleb 
Jitppofitus. unbeji^ejiepa p.- oconfiul. 
unbep-^epeojib jentaculumjneren- 
da. unbcp-^e^Seob fulditus. un- 
tep-r;c]>co£my}-e JubjecJio . un&ep- 
Qezanjentire. iintep-^pipanyw^/- 
gere . unbeji-gjiopen J'ubaclus. un- 
bep-^yran pempere , intelligere. 
unbep-hcaltan Jufiinere. unbep- 
helb fufientus. unbep-hlifbany*^- 
audire. unbeji-hmjan J'ubire, fiub- 
jacere. unbephop fujlulit. unbep- 
hpirel rachava. unbephj'paebel /«£- 
ligaculum. un-bejn^enb, un-bepi- 
£enblic innocent, unbep-inrin^an 
Jub pratextu. unbepkyning regu- 
lus. unbe)i-ljeb//^«//'»''.unbeplac- 
reofay confute s. unbep-Iej^an/i//- 
cire. uiVceji-hc&anfubjacere.untep- 
Xuzixi fubm it t ere . unbep-mete jen- 
taculum. unbepn tempus anteyveri- 
dia?ium, hora diei veterum tertia y 
nofira nona. unbejin2en*a]",-nej)"ay 
deprefjiones, (itbjecliones. unbepn- 
ba'^ap nona hora. unbcpn^epeojib, 
unbejin- U N 

unbcpngiple pra?idium. unbcp-ni- 
man caperej'ufiipere. unbepn-mete 
firmer idianum. unbepn-)*an£ can- 
tus tertianus, ad boram die; vete- 
ran tertiam, hodie nonam ante me- 
ridiem, unbepn-f pepenb prandium. 

unbepn-rib nana kom. unbepplan- 
can, -uian fupplantare. unbep- 
fceocan fubhre. unbep-pcoren/*/^ 
fultus. unbeppcyce fubingeflio. un- 
bep-pecan, -peccan inyuirere, inda- 
gare, difcutere. iinbep-pinKan fuc- 
einere. unbep-pecan (hb(idere,[up- 
ponere,fubflitu^e. uhbfip-pec fup- 

pofltus. mibep-ptanban * xfe ^'g ere i 
fubpjlere. unbep-pcunsen fuffultus. 
unbep-ppaepenb prandium. unbep- 
)\ pc tolokiunty fubucula. unbep 
]'.i'm interea. unbep^encean eogi- 
tare. unbep-'fSeoban Jhbdere, fub- 
Jlituere, Jiiijungere. Utlbep-'CeOb, 
-^eobenb fubftitutus. unbep-^co- 
bcnlice fkbjunfiivus. unbep-^Seo- 
benbhee jcemece modus fubjunffi- 
vus. unbep- : 6eobnyppe fubje&io. 
unbep- : 5eopan fubjugare. unbep- 
'Sibb fubditus. unbcp-35ibneppe 
fupplantatio, unbep-J>iebnyppeyw£- 
jecJio. unbep-pebbe depofitum, pi- 
gnus. unbeppenban jubvertere. un- 
bfip-ppeo'San, -ype^ian fujfukire, 
fufiinere. unbep-ppetSun;^ fuslen- 
tatio. unbep-ppi'&an Jufientare. 
unbeppyptpselan, -pahan fipplan- 
taie, unbepyjinan7»^/re. unbigel- 
licc aperte. unbilegob indeletus. 
un-biop brevis un-boen, unbon 
ap*rire 9 fblvere, diffolvere. un-'oom 
injuftuw judicium, un-bpepeb «<?« 
turbatus. un-bpipeil »o» jaeJatus. 
unbpypcenbe mextinguibilis. un- 
bypn co7iviffus. un-bypne yppe- 
boc nuvcupatio. un-byppchc pavi- 
dus. uheapg hapaviauT. un-eaph 
ignominiofus . un-capc vix. un-caxS- 
hc impojfibilis, difficilis, molefius, 
un-emne ina ; -.« », anomahts. un- 
enbebypbhee inordinate. uneprpull U N 

ingratus, inofficiofus. un-e"<5elice 
molefte. un-e^ncp dolor, morbus. 

un-pacne fine dolo. un-paz^ep rff- 
formis, larvatus. unpa^ltc faluta- 
ris. un-)"a.'lvc5 //'^f ^ inimicitia 
immunis foil, ab b credit ar its i:ii- 
micitiis. un-pele mains, un-paeic 
jjapc pbantajma. un-paepe, -psep- 
^pabj -paep^peb infirmus. unpsep- 
rcnte von jejuttus. un-paej^Spab- 
nc)) - c rnfrmitas. un-}'ah amicus. 

un-pealb fimplex. un-pealban re- 
volver*, impeapp, -}"eop, -peoppan 
7/07/ /d*??. unpepcpij; infebrojus. 
un-pepe impotent. u,n-popbzpneb 

»<?w crematus. unpopebvpbl£ w»- 
patievs. un-popcbllC indi (folic hi lis. 
un-popeban a^ facramentum nan 
violet um, unj'opcj'ceofab impro- 
vifus. un-yoji^ipcn innupta. un- 
pophacpbllypfe incontinentia, un- 
foph;:, -popcllC impaviduSy impa- 
vide. un-j"Opmoltcn incorrupt us. 
un-j'Ojiporienblic, -pojijiori^enr)- 
hc incorruptibilis. un-ropjxeapob- 

lice improvide. un-poprpi : 6en />/- 

vicJus. un )"0]iupcbbe proferpinaca . 
un pojiyanbeblice, -bobhee i»/re- 
/>/<&, /7»^ pudore. un-fopyojihc 
mnocens. un-ppiC^enb Jfionte fud. 
Utl-j'jU^ diffidium^dijcordra^ inim-- 
citia, koflilitas, bellurn. un-pjlfS- 
lanb /<?rr^ hoflihs. un-j-ju^-man 
hoslis. unpul infrpidus. un-j-ulfpc- 
me&, -pul-pophr imperfeclus. un~, 
terminatio fubftantivomm a6lio- 
m's. un^xn^c bon irrit'um facere. 
un-^eaenrenbiice inxflimabilis . uii- 
geapoiie temeraria. ungeapu, un- 
^eappe impdratus. un-^ebeojihhce 
inclement cr, un-^cbc" incorreclus, 
non compenj'atus. un-£ebi$enbhc 
ivdechnabdis. un-^cblcoh difcolor. 
un-^cbjlOCCn inf-aclus, im'Xtricabi- 
lis. un-5ebjioj"nib,-b]iO) r nob incor- 
rupt us. unjebpopnenbllC incor- 
ruptibilis. un-^pbjioj'nunje -incor- 
rupt io. un-gebunben joint us, abfo- 
X x lutus. U N 

lutus. i<n-£ebypb imberbis. un^e- 
cmbelic innaturalis. un-^ecnypb- 
pej-jpe negtrgeni'ta. un^ecoplic im- 
port unus. i.n-gecopcn no~,i coopta- 
tus. un-^ccojre inhoueftus. un£e- 
cyab i»c oBgrpfts.]mr%ecynbhc prae- 
ternaturalis, unjebxprenhce, -£e- 
bxpchce importuvc. un-^ebxpc- 
nej* import unit as. un-^cbapenhc 
indecent. i:n-£cfcap?nhcnc]"]'c dete- 
ct: s. un^e&cfS inqu'eius . un-^ebc- 
ycbnoj'pc inquieiuda. un-^ebepe^ 
ilia I us, lUibatus. un-je'opchu, -fc- 
bpehblic indefatigabi.'is. im-^e- 
fcpyme dlffonans. utt-Sebyjij'tij; 
pavtdt/s. uri-^eenbab, -tob infini- 
tes, un-jeenbienbliq-jjeenbisent- 
lic Infinltivus. un-jcecnbienblic ge- 
iner infinltivut modus, un-jeen- 
bung -.wfinitas. un<e;'£e£;lice /?/*- 
/.''^/.f. un^epxplic «o# repentihus . 
un-gefealice mafle. anxle. un^e- 
j"e5e ineptus. un-^epele ivfenphi- 
ii.s. un^epeohlice turpiter. un-^e- 
ycpe, -gep epeb invius^ inaecejfu/, 
deviys, fufeetlus. un-jjepe^epeb 
implumis. im-^epo^e, -£€>- oh, -£e- 
fohhce Incomprekenfibiiis^ indeco- 
rus. un-^eppjE^e inauditv.s. un- 
£ep paetpob incomptus. un^efpcbe- 
Jicop fenfibilior. un-£erpemeb m- 
feffus. un-£ej"ullob non bap 'Izatus, 
un-^epyllenblic infatiabilis. un-^e- 
yyn&ej?eri/is, eff<etus. rn-£epypn 
?:on multo poil . unjseheayob non 
habens caput, un-^ehenb tongin- 
qutis. un-^ehenbnyj-fe Ion gin quit as, 
un-^ehepeb inanditus. un-^chipob 
reads, un-^ehpinea intaclut. un- 
^chypneyye/urdltas.im-^ehyfyim-i 
.immorigerm^ contumax. un-jjchvjl- 
yumnyyfe contumacia. un-jehypc 
exanimis^ defolatus. un^cl ft hunt. 
im-^elxccenbliC irreprehenflbilis. 
un-jelxr.eb indo&nt. un;gelaspeb- 
hce indocle. un-^elaspebnej'ye w- 
peritia. \.m-f > c\Q..\ffvA\ incredulut. 
iinseleajyuihce hicredibillter. un- U'N 

jjeleappulnej'j'c increduiitas. un- 

£eleappum/'»7?^7w.un-£eleapFum- 
nv]')-e infidelitat. un-j;elcapne)-)'e 
ignorant ia. un-£;elic inaqualis \$w- 
par. un-^elicnefjre inaqualitas. un- 
jeh^enc verus 9 verax. un-jehmp 
Infortunium, un-jelimphc ineptus. 
un^elyj-eb lUicitus. un-;c;elypenblic 
incredibility incredulus. ungelyjjene 
infaUibilit . un-^cmaca impar. un- 
^cmelrnejj'e qualitas rei non li- 
quakilis, indlgefrio. utl-^emengcb 
non mixtus. un-ge-men^ebnefje 
pur it as. un-^emenne htcuria. un- 
j^emcr efiranatio. un-^cmcre ef- 
franus^tmmoderatut immenfus. un- 
^emcrc~ob immoderatut, intempe- 
ratus. i,n-^cme~pas)-t, -^emethc 
effvcenus^ immenfus. nn-^einec- 
pajj*cny}*)*e intemperantia. iinje- 
mobe dlfcordes. un-j;emyb!ob ef- 
fra:nus. un-^cmynb dementia, un- 
gemynbit; immemor. un-jene~Iic, 
-gemrhc, -genythc inutiU*. un- 
Jjebcian aisjungere. un-^eojine te- 
?nere, un^cojmpull torpidus. un- 
^jeopfvpb intemeratus. un^eji fa- 
mes. un-£epab, -J^ejiabe inconve- 
nie.is, d:J';orSj abfonus^ imparatus, 
imprudcns, mconfultus^ fatuus. utl- 
JCepabe imprudentia. un^ejixbe in- 
fipidus. un-^epxbnej^e difcordia. 
unj;cjicccan purgare Je. un-^ejiecc, 
-^cj^eco tuvndtus. un-gejieob bar- 
bams etknicus^ferus. un-^cpeopb- 
\\C Infatiabilis. un-^epeopbob in- 
fat uratus. im-^cjicpo& intailus. un- 
^epibu afper. un-^ejum Innuwera- 
bilis. uwgepmenintafius. un-^epi- 
peb, -pob immaturus. un-^ejilj - en, 
-jejujne, -^epij'enhc inco?igruus y 
ab/urdus, indecens. un^epij'enu in- 
decent, (jn-^epybehce vehement er^ 
acevbb. un-^ejiybu after. un-<$e)*a- 
belob epklppiatm. un-^ej-xli^ in- 
fauftus, improbut. un^epxl^OjX in- 
feUcifJimus. un-^efceli^ayj'pe, -^e- 
j'xl^a inf elicit as, un^epccab in- 
dtfcrctlo. U N 

difcretio. im-£epceabpip imprudent^ 
indiflhitfits. un-tjepccabpipre rn- 
dijlinguibilis. un^epceapen incondi- 
tus. un-^epce^^eb incorrupt us. 
lin-tjepce'c'ySij; innocens. un-t;c)'- 
Cji'£p6 3 -cpope iuutilis, inconvc- 
7ii cvs. un-£epepenbhc rrwifibifis. 
unjjcpib, -^epibpum dijcbrs. tih- 
^epibpumnej" difcordia. un^epilr 
non fa fit us. un^epoben incocltts. 
un-^eppebi^ hops. luv^cprxTS^i- 
i/ico?!fla?is. im-^cptxrv&ipiyppc 
in con ft ant ia. unjtjejxe^SrSi^iice /'?;- 
conflanter. un-t;eppcnceblice, -£c- 
rpiOrtl&fice indefe/fe.un-^e] puncen 
tne labor at us. un-^crcelneppc, -tje- 
rnepneppe tntommoditas^ moleslia. 
un^errcp mole ft la. un^ereafo **- 
numerattif. un-^ccemcb ivdomitus, 
ejjrd!7?is. un^crcmprun^ injVrhpe- 
rics. un-^ercopienbhce indefeffe, 
face flakier . un-^eceojiot? , -pub 
infttigatus, tndeficfens un-£e}>nzplic 
indecent. un-^cpanc w<*/* intenth. 
un^epeahr inc'ovfultus, im-£el 7 eah- 
renbhce inconfulte. un-^e^co&c 
d/sjuncJus. un-^exSprepe, -^eftpepe 
difcors, difcordia. un^eTSpxpnyp 
inquietude, turba. un-^e^p^pnyp- 
)"C improbitas. urKse'TSylb htole- 
rantia. un^e^ylbellice mpatten- 
ter. un-^e^Sylbig hit olcra?is ^impa- 
tient. un-£e~ima mala tempora.un- 
^eco^en indoclut. un-^ecpeop, 
-jetpipe, -jjetjiype fa/mas. perf- 
dus. un-gecpyppeb fcandalizatus. 
un-x;erybb im'peritus. un-j;eunrxle 
irreprekenfihilis. un-5epsemmeb />/- 
taElus, intemeratus, immaculatus. 
un^epremmebhce incorrupte. un- 
^eprepnab inermis. un-£epealb *«- 
potens, difficilis. un-^epealbep /'»i><7- 
luntarie, invite, un-^epebep intem- 
peffas, te?npeflas. un-£ercmmeb in- 
ta&us. un^epenbenblice immedica- 
bilis. m^epcncb inopinatus. un- 
^epepnab inermis. un-^epcpi^ab 
indefejjus. un-Jjepibep tempeflasjn- U N 
tcmpefras. un-£e)'llb domitns. nn- 
repintpob tenvra atatis. un-^ep i)' 
incertus, ignarus^ ignominiofus . un- 
gepipnyppe t£ndranth. un-^cpippe 
ignomivia. un-t;epippcp nefciens, 
ivfuenter, un^eyizen^hce pcrpett/o. 
un-^epirprcpr ifnatus^ impentus. 
un-Tjcpic poepr neppe ignorant/a. un- 
^epief-ull fatuus, <vefanuSj ignariis. 
un-gcpirpulneppc /htltitia, vefa- 
via, ftupor. un-^epitrbc fiolidi'S, 
fiupidus. un-^epirni jqenbhce /w/></- 
?/<?. un-^epimob inultus. un-jeyic- 
ti;c; fat litis, vejanus. un-^epirr!- 
ny\\c flult itia,vej'ania. un^epophr 
infeclum. un-^eppicen yppe /terp#- 
ditas ab intejlato. un-£cp>UliellC , 
-Jjej unnob infolens, ivfuetus. ihi- 
gep) lb *«*!» fubjeftus. un-^iya w- 
//'^. untjlabu a(f>etlu hcrridum. \\\\- 
^la'i\ -^leap rwd'/'f, imprud:'vs. un- 
^l.Vi'ncji'c ruditas. un-^lcaphce 
imprnvide. un^leapnep, -ncj'je ru- 
ditas, imprudentia. un^Ob mains. 
un^op fames, un^yln^ innocens. 
un-^ymenne, -^ymin^e incuria. 
un^ypr difcincJus. un-habian de 
gradu dejicere. un-ha:le, -hxlo in- 
'valetudo, crux. un-hjel^S debilitas. 
un-hcemcb innuba. un-hale, -hcla 
crgrotus. un-hali^ prof "anus, un-hal- 
yenblic i7!fanabilis. un-hanb-ppohc 
non manufatlus. un-heanhce viri- 
liter. unhe^e-j'ceop t a lares, un- 
helan prodere. un-heleb proditus. 
un-hieji ferox. unhtepe carelios.un- 
hipebpip; infami/iaritiis. un-hl\']a 
infamia. un-hlype-bsep, -hlyj-pull 
infamis. unho^u imprudentes. un- 
holb infdus. un-holba-man, -holb- 
man inimicus homo. un-hpseb fp^ce 
tardiloauus. un-hyhfu infmus. un- 
hyjie ferox, indomitus. un-h\ r ji- 
^enbpa;- amuli. un-hypyumnypje 
contumacia. un-ie^Se aJperjnolefius y 
vix } agre. uninj'ejiobon refigna- 
bunt. unmt;ian disjungere. un-lac- 
nob incuratus. un-licb improbitas^ 
jmpuritas. U N 

impuntas, culpa, unhebe, -latfchc 
inexcufabilit. un-laegen inviolabilis , 
ratus. uillaec impiger. un-lap- poft- 
kumus. un-laja leges iniaua:. \\Vi- 
]a$e injujlitia. un-lanb-agenb fun- 
do carens. un-lape mala dodrina. 
un-leappull mcredulus. un-leap ve- 
ruty verax. un-leaj'lice veraciter. 
un-leapneppe Veritas , veracitat. 
un-leo^upacnyp infeflatio. unhbba 
let hale poculum. un-libbe venenum, 
pefliferus, maleficus. un-llbbe pyjih- 
ca veneficus. un-hchamlic incorpo- 
real, un-hepeb illicitus. un-ho^u- 
pacnyp moleflia. un-hpp balbm. un- 
like immitis. un-lfSepac intra&a- 
bilis. unlop-ob fine laude. unlonb 
terra defrta. imlucam aperire. un- 
lub mollis. un-lupt tozdium, naufea. 
un-lybbe venenum, pefliferus, tmle- 
ficus. un-lypebnyppa illicit a. un- 
lyrel ntultus, magnus. un-maeblicc 
inkumaniter. un-mae^le infipidus. 
un-mae^lice improprie, inkumani- 
ter. un-maelo virgo. un-maene im- 
munit. unmasngeb incommixtus . 
unmasphc obfcurws. un-mse-e hm- 
moderatus. un-maerop, -maecpe, 
comp. un-msecopt, fuperl. un- 
mcecenyppe immenptas. un-mae^5- 
lice inkumaniter, immifericorditer , 
immoderate, un-maga debilis. un- 
manna pauci. un-meagle, -meahle 
infipidus. un-meb ivdignus. unme- 
beme, -bume imperfeclus, indgnus. 
un-mebumhce negligeutcr. un-me- 
ne iwmunis. un-menn pauci. un- 
menmpchc inkumanus. un-me~e 
immoderatus. un-miblob effrxnus. 
un-mibome/»i/g»« f .un-mihr mor- 
bus cardiacus. un-mihrelice impof- 
fibilis. un-mihu£ im pot ens. un- 
nnhn^neppe impotentia. un-milbe 
immitis. un-mibneppe afferitas. 
unmilbligenbhc quod mifericordiam 
non meretur. un-mikpienblic kaud 
venialis. un-mobe dementia, un- 
mobig kurnilis. unmonige pauci. U N 

unmycel parvus, un-mynbelic , 
-mynbelm^a, -mynbelunga inopi- 
nato. unnan dare , donare ,concedere . 
unne licentia, venia, liber t as, per- 
mijjio. unneh longinquus. un-ncr, 
-nyc inutilis, inanis, otiofus. un- 
nyra popb vaniloquium. un-nycc- 
neppe inutihtas. un-ny chc inutilis. 
un-nychce vane, inutiliter. un- 
nyc-lope vana gloria, un-nycncp 
nugactas. un-nyupop^e inutilis. 
un-opcp-cumene indigeftus, inv't- 
ttus. un-opep-paepe i7it ran fine abi- 
lis. un-opep-ppr^jeb inviclus. un- 
opepppi^ebhc, -ppi'benhc invinci- 
bilis. un-opep-pinnenb ineluElabi- 
lis. unonbcybignep ignorant ia. un- 
onpenbenblice immutabiliter. un- 
opnhc vetusy tritus. un-opnhc 
pcpub vejlimenta trita. un-pleo- 
lice [we periculo. un-paebe difiors, 
effrainiS) con f Hum pravum, vana 
imagtnatio. un-pcebpaepdice, un- 
paeblice temere. unpehrnip iniqui- 
tas. un-pec mceflus. un-piht ma- 
lum, injuria^ in)uflitia. un-pihb 
gyrpinge avaritia. un-pihc hae- 
man mcecbari. un-pih~ haemenb 
mceckus. un-]iihr hemeb fornicatio, 
adufterium, luxuria. un-pibx h33- 
mepe fornicator, adulter, utl-piht:- 
lice impius^ iwp'-e. unpihc pipun^ 
illegitimum connubium. unpiht- 
piilun^ ambit o. un-pihrpip inju- 
fius. un-juhrpipnyppe injujlitia. 
unpihrpypta ini quits, un-jnm in- 
numerus. unpips immaturus. un- 
jior: triflis. un-poran triflem red- 
dere. un-porlice mo:(le. un-por- 
nep)"e mae/litia. un-jiotpian con- 
triflar?. un-porpab, -pob contri- 
flatus. un-pyhr injuftitia. unpyhr- 
pllnunj prava cupiditas. utl-pabc- 
lob non ephippiatus. unpadan Jbl- 
vere. un-paeleb ejfranus, diffolutus. 
unpxhj; infelix. unpxI^S infelicitas. 
unpamppxbe contraria. unpapc in- 
teger, un-papig fine dolor e. un- 
pcas^pull U N 

j'Ca^Sfull innocent, iin-pca^pul- 
nyppe innoccntia. un-jrca^6ij, un- 
pca^^cnb innocuus. un-jcx^T'ig- 
nyj] e innocent ia. un-pca^ij; inno- 
ce?is. Ull-J*cea&elice irrationabilis. 
unpceamy.tpc impudent, un-pcea- 
pcn imperfeffus. un-pceapp ohtufus. 
un-jreapp pyno caligans. unpcea-S 
<fisju?/git . ur\}ce^yu]\,-ycc^)nciVD 
innocent, un-pcea^pulhce i;ivocc?:~ 
ter. un-pcca^pulnyppc innocent ia. 
un-pcclleh.ee fine concha, un-pcel- 
Ichce pixap pifces Jine conckis. un- 
yccob dijcakeatus. unpceompjJnn; 
impudicitas. unpceot exentera. im- 
ycej'enb innocuns \ un-j ce^j uhiy) pe 
imiocentia. unrce : 5 : 6ynb innocent. 
un-pcilbig wJo??s. unjuppeb »o« 
•vefitut. un-j cob dijcakeatus. un- 
pcopcn intonfut. unjitojiccnb /»- 
dcficiens. un-pcpyban exuere. un- 
JTCylblg innocent, un-jrcylbijan «r- 
cujare, purgare. un-pcyfoi-cjnyj-pe 
innocentia. un-pealu infulfut. un- 
pens dijcordia. un-pelbnn, -pelfcon 
/"zyv. tmj*ecran dcponere. un-)"ibbe 
infeflatio, helium, Jeditio, inquietus. 
unpic-a 7//^/tf acliones. un-pitepull 
incafius. un-pibcpulneppe i?npudici- 
tia. un-pi&um incompofitus. un- 
)'i)-cji impuruSjolidus. un-pij-epnep- 
)"C impuritas, objc£7iitas,j'ordes. un- 
pin^ian r ////>* liberate. un-pr5e iter 
infalix. un-)"lxpi£ ivfbmnis. un- 
j'lap, -j-Ieac, -jfeap wpiger. im- 
plead ice impigre. un-plopen 3 -fly- 
"pcbfolutus. unyly pan Jo tvere. un- 
ym&SiJcabrum. un-jme^, -j-mo^ 
afje r, nodofus, hirfutus, e/ephantia- 
cus. un-yme^nen'e fcabrities. un- 
pnoroji, -pyceji infpiens. unpio- 
tojilice imprudenter. un-pnycep- 
nejpe, -jnycpo infpientia. un- 
j'ome dijcordia. un-j'O^ycEj'U /'«- 
juflus .\xxv-y(S^fX.yzx\\\ jc in: quit as ^ 
falftas. un-pCrSian mentiri. un- 
jo^-ja^ol mendax. un-ppeba, -t>e 
paupertatj inop';a } adierjitas, un- U N 

jpefcij pauper. un-ppipol fcjienc 
potio vomit um /iff ens. unppoeb/f- 
»«r;'<7. unppojinenb inojj eyifus. un- 
pppxcenb, -ppjiecenb mutus. un- 
ppjicccnbecilb infant, un-jcsej^ig, 
] ra^Solpaqx inftabilis. un-fUJE^- 
^l^neppe inflabilitas. un-puana 
eunuchus. un-ptil inquietus. un- 
pnlhan inquietare. un-ptilnyppe 
feditio, bellum, ivquietudo. un- 
pupanj; debiltSj Lmguidus. un- 
jxpanjian langvere, un-jxpant;- 
nejfjre languor. un-ptylnyppe >«- 

quietudo. unjxvjicntlic importabi- 
lis. unppcotol von manifeftus. un- 
jpcicnb, -)7ici5cn&, -jpcol con- 
flans , perpetuus, fidus y fidelis. un- 
jyteyull impudicus. un-j-ybclice 
incompofitc. un-)\')Cp impurus. un- 
) V) cjincjje in/puritaSyJbrdes. un- 
J'ynrian a//^^ liberare. un-j-ynnig 
nn.occm. un-rirle, -raelpypiSe />- 
reprchcvfibilis. un-tadhce, -rael- 
p\Ojv^Iicc, -rcelfyp^hce laudabi- 
Uter. un-rala, -reala, -tela mafus, 
male, un-ralic immaculatus. un«- 
ternenb fieri lis unj^seppe^inj; ne- 
quaquam. im-^arjlic indecens, in- 
congruus. un-^sej-licnyj^e incon- 
gruitas. un-^anca, -^aucej* invi- 
tusj volens 7iohns. un-^ancpull in- 
gratus. un-^ancpulnep/e ingrati- 
tudo. un-^Sanc-fiji^e, -pyp^e w- 
gratus. iin-^eapye prajudicium, in- 
officiofus, fupervacaneus . un-^eape 
abujus,vitium. un-^eappejx, un- 
^Seappull immorigerus. uni5erron 
nudaverunt. un-^SpiJT pufllanimis. 
un-^jiopienbhc impafjibilis. un- 
J'uphro^en non impenfus. un-pp«ji 
difcors. un-^psepian dif'cordare^dif- 
fenthe. un-^pxjinypje dijcordia. 
un-^po^en illotus. un-^yl&hcnej 
diffcultas. un-Ulb itttempeflivus. 
lin-rit) ) ipXCC Jenno intempeflivus. 
unnbhee i?rtcmpejlive. un-o^an, 
-ri^can folvere. un-ri^eb filutns. 
uncima immcturus. u«-rnnen&y?r- 

rii'is. U N 
rilis. un-tman aperirejevelare. un- 
tiptjopab mdccimatus .un-bOba:leb, 
-rocseicthc indivifus .unrolaebenb- 
Iice indefinenter. un-uolypenb :n- 
extrkabilis, un-copceacen, -coplc- 
jen tncoTicuffus. un-coj hrcn indif- 
J.olubi/is jndirepttis , Janus .uncpeop- 
hce perjide. uri-rpeoppian Jt'audari. 
un-tpum injirmm. un-cpumian/w- 
firmare. un-cpumnyppe mfirmi- 
tas. un-cpyop 1 ?) faljitas, tnenda- 
dum. un-creo^cnblicgj -rpylice 
indubie. uncpypelb purus. un-ryo 
iwperitus. uil-rybpenb infucunduSj 
cajiratus. urrcyj^a, uncy^a., he 
peap'S urrcyjs'Sa vel unty^a non 
impetravit quod petebat. un-ry- 
menb ejf<etus. un-rynan aperire. 
unpaclice Jlrenue. uu-psccean evi- 
gilare. un-psemmeb purus. un-paep 
wcautus, mopinans. un-) aeplice in- 
cant e. un-paspcen illot us.un-yxyzm 
jlerilitas, xizania. un-piEprmbasp 
Jlerilis infecundus. un-p3epcmba:p- 
nv)-fe/lerilita5.un-}'XZcj)\-gina^uo 
jus. un-panbienc uuuntlabilis. un- 
pap iwprovtdus. un-peaxen imma- 
turus. unpebe'o non vejlitus. un- 
pebep tempejlas. un-pebeplice tri- 
Jlis. un-pebpu (lerilita;. un-pcm, 
-pemlic, -pemmeb purus, incor- 
ruptut, un-pemmmcge puritas, i?i- 
corruptio. un-peneb improvijiis. im- 
peril ic dejperatus. un-peob herba 
noxix. unpeopcheapb delicatus. un- 
pcop^ indtgnus. un-peop^an de- 
honorare. un-peop^S-pcip indigni- 
tas. un-peo^eineppe opulentia. un- 
pep incautus. un-pepij indefeffus. 
unpepob in ju avis, unpepcmbepnyp 
Jlerilitas. un-pe^epe intempeftas. 
un-pillep invite. unpillenb,-pillum, 
-pilpumlice wvitus. un-pmban re- 
texere. un-pmna mvincibilis . un- 
pinj'um injucundus. un-pip infipiens. 
un-pipbomc infipientia. un-piplice 
injipienter. un-pipneppe, -pipnyp 
jmprudentia. wnyizd. imperii us. un- U N U O UP 

pitenfce infciens, ignarus. un-pr5- 
merenbllC incomparabilis. un-pit- 
nigenblice impune. un-picnob in- 
ultus. un-picnurrg impunitas. un- 
pibrig injenjibilis . un-picrol igno- 
rans. un-phce dcdecus. un-plite- 
^unj de-format to. un-plrcian dede- 
corare,deformare. un-phuj indeco- 
rus. unpllClgne)" deformitas. un- 
popclic cima vitempejlum. unpop- 
^lan inhonorare. unppsenc-ppenc 
vitium. un-ppjene la/civus. un- 
ppaerre i vi pot entes. un-ppean ex- 
plicare. un-p]ience vitium, mala 
machinatio. un-) pi^en explicatus. 
un-pjii^ennerre, -ppijebnep expli- 
cate . un-pjnten non fcriptus. un- 
ppicepe pjeudographus. uu-pjn^an 
dijlringere gladium. un-pjn^en, 
part, unpanbob invulneratus. un- 
yumenbhe inhabit abilis. un-pup^e 
contempt us, pojl habitus, un-pup- 
^lan contemnere, dehonejlare. un- 
pujl^lice indigne. un-pup^Utlge 
reverent la. unpyn]"umnyp faditas. 
unpvjib infortunium, unpypian de~ 
Jlruere. un-pyp^Se indignus, un- 
> 7: 6e ajper. un-vSelice difficulter. 
un-y^sienb, -y^gyenb vexans, 
uny^nep difficultas. 

Uob-ppa^u vejligia. uouelle, 
herba ad peripneumoniam. 

Up Ji'per-, defuper^fupra^furfum. 
upabpecan ebullire. up-abjioben 
elatus. up-abjioj;ben rapius. up- 
abjiycan erumpere^ ejfringere, pro- 
rumpere. up-aben tollere. up-abel- 
pan eff'odere. up-aecbaejipban egre- 
diendo evadere. up-a^an ortus. up- 
ahebban levare, Jublevare^ exult a- 
re, erigere. up-hapen arrogans, al- 
tum fapiens, fajluojus. up-ahapeb- 
neppe, -ahapenej", -ahapenyppe ela- 
tio, arrogantia. upahapyn ele&us. 
npahepan exaltare. up-aiyman e- 
mergere, prove here, up-apaepan eri- 
gere. upapchre ereclus. up-apipan 
Juborirt.up-ayppm^nfargereyjub- 

Ji/iie. U P 

filire. up-apt ij;an afcendere, fcan- 
dire, upaptignep afcenJus.uip-2.zeon 
eduiere.J'ubducere .up-a)?eneo fujpen- 
fus. upapaeg in altum erexit. up- 
apeallan, -apyllan ebullire. np-a- 
poppen ejetltu. up-bepeon furjum 
rejpiccre.uv-beyzxfontrreperejlam 
appeUere \\p-CQ\vaxi afcendere, erum- 
pere. up-comynj orttu. up-cuman 
afcendere. up-cumen afcenfus, part, 
upcunb J'upernus. up-ci .me or tin. up- 
feax recahut. upj et;ian jullevare. 
upfieon evj/are. up-plepin^-plo- 
pe tenaculum. vp-f^njurgere^ajcen- 
dere. up-^an t; ortus . upgangan or/- 
n'. up-^an^ant; afcenjus. up-^ebo- 
pen elatus. up-gebpetan exprobra- 
re. np-^ero^cn Jubduclus. up-50- 
fcap Juperi. up-^on^ ajce?ijus. up- 
ha Juper. up-hapen elatus. up-ha- 
f enej" e/atio. up-heah fublimis. up- 
hebban levare. up-hepneppe exta- 
fis. up-huj" coe?:aculum. up-kyme 
ortus. uplsece fupernus. up-ketan 
educere. up-lant) terra montofa, re- 
gio mediterravea. up-lanfc>ipc man, 
ejulmodi regionis incola. uplanj 
jurfum. uplan^ apiccan erigere j'e. 
uple^ene difcriminalia. uplice fu- 
pernus. uplocian furfwn afficere. 
up-lyp re acr, at her. upp Jurfum. 
uppabpsecan prorumpere. uppabpo- 
fcene elati. uppahebban exaltare. 
uppan, uppc juper, dejuper, ajfur- 
gere. uppapenD//V/>/7W. upp-coman 
appellere. upplice fupernus. upp- 
ceon furfum trahere. up-pocecan 
rutlare. up-po&ep caelum, firma- 
mentum. up-pyne, -pppince ortus. 
up-pppin$an/»rgm\ uppppun^en- 
nep eclipfis. up-pppyctan pullutare. 
up-pagan afcendere. up-pcige , 
-pcyge afcenfto, clivus. up-papa/i- 
peri. up-peallan ebullire. up-peapb 
furjum. up-pca)i& licgan refupina- 
re. up-pegen eveftus, up-peoppan 
ejicere. up-ypnan oriri,furgere. up- 
vpnense ortus y U R US U T 

Upe nofter. 

Up nos, nobis. Upa Jfis fluvius, 
upcopen haeji ccma. upep nojter, 
noftras. upic, upich, upih nos, no* 
bis. uppep nofler, nojlras. 

U~ e, ex, extra, de, ab. uc- 
abaeppran erumpere. utrablapan <=/- 
flare, ut-ablegneb pujtufatus. ur- 
abpe&an elferre. uc-abpog&en ex- 
emptus. ucacnyppan expel/ere. uc- 
acuman, -acumen ad-vena, profely- 
tus. utacunbe alieni. uc-afcelpan 
effodere. ur-asoen, -a&on excipere y 
eximere, ejicere. uc-abpypan repu-> 
diare. utabpvgan abjlergere. ut- 
reppe exterior, uc-aetba^ppcan au- 
fugere, evadcre. ut-apangan exci- 
pere. uc-apapen, ur-a^an egreffus. 
utaplopan effluere. ura^oran cf- 
fujidere. ut-at;oten ejfufus. ut-a- 
hpaccean expuere. ut-ala'ban edu*> 
cere. uu-aleneb erutus. uc-ah^an, 
-ah^ian eruere. u~-aloccian elicere, 
evellere. uc-alocen elicit us, evulfus. 
ur-alucan excludere, evellere. \xz- 
alypan redimere, eripere. ub-amae- 
pan exterminare. uc-amaspob ex~ 
terminatus. uran extra. u~an bo]i- 
&ej - ultra mare, utan-cumen, -cy- 
men advena. ur-anyfcan cxpellere, 
extrudere. utan-ymbgan circuire. 
ut-apciran prorumpere .u~-apcupan 
expellere. uc-apiean extrahere, ex- 
cutere, expellere. uc-a)"pipan evo- 
mere. u~-aptingan eruere. ur- 
apronba foris flare, ur-aueon eji- 
cere. ur-aro^en ejefius. uraj>pun- 
j;en ccelatus. ur-aj?y&an egerere. ur- 
apeallan ebullire. ur-apegen abje- 
clus. uu-apeoppan ejicere. u~-pop- 
pen ejeilus. uu-a}>unnen elutlatus. 
ucapyppan projicere. urbxpan ex- 
portare. uublapan efflare. ur-cpalm 
bellum internecinum, ex quo nullus 
remanet. urt>]iepepe extern viator. 
ut&piyan ejicere. ure for as. Urep- 
mepe, loci nomen in agro Devo- 
nienfi. uu-eran cxedere. ur-epeajib 
Y fxternus^ U T 

externus, externe. \iz-fx\\,-yx\\e\b 
exitus. uu-papan exire. ut-pape 
egre/fus. \xz-f\Qon.evolare. ur-ple- 
onbevolans. uc-plopan effluere. uz-. 
plopenb emanans. uugan, -gan^an 
egredi,egerere. uc-^angenb egerens. 
uc-^ange exitus, egrefus, egefius, 
fiercus. uc-^epeohre helium exte r- 
num. uc-gejan evacuate, ut-ge- 
laeban educere. ubgepiran egredt. 
ur-jonj; exitus. ucgorrgan prodire 
foras. ur-hleapan aufugere,evadere. 
u^lice anagogkus. \x^6peQZznfenio- 
res. irSpica, -pire pkiloJbphus,fa- 
piens.u^yize%un%epbilo/cphia.\r6- 
pitehc philofophicus. irSpitian phi- 
lofophari. vr6y\izzfcriba. uzvmex- 
tinguere, expellere. uc-lasnbipc ex- 
traneus, exul. ut-laetan laxare vin- 
3um. \iz-h%nex/ex,exu/. uc-la^ian 
omni kgii patrocinio excludere. uu- 
lah exlex. u~-lanb terra vel fundus 
elocatus. utlenbe advena. ut-len- 
bipc exterus. uchc forinfecus. uc- 
mxyz u/timus. uron, verbum hor- 
tantis, excitantis : age, agite, fed, 
deinde, praterea. uro^beppran, 
irco'Spleon effugere. ut-psecan por- 
rigere, extendere. ur-pene exitus, 
fiercus, excurfus. uc-poccetxan e- 
ruclare. ut-pyne excurfo, fiercus. 
ut-pcythivg extraneus. ut-penban 
emittere, dimittere. ut-pecrle ex- 
pofitio propofitio. ur-piht, ur-pihc 
abl diarrhaa.vx.yvatioo. effervefcens. 
irc-pi^S obit us, exitus. uc-plean ex- 
trahere. urtep, utrop, urcup ex- 
terior, ircrep-maepc extremus.uzu- 
cunb extraneus. ur-paepce h&mor- 
rl-ois, feus, ani procidentia. u~- 
peapb externus. ixpoppen ejeclus. 
ut-ypnan excurrere, effluere. \xz- 
ypnenbe effluens,dyfenterieus .uubu- 
pinb "viburnum, hedera. uup bubo. 
uur, uuten certe, profecio, fine 
dubio. W A 

w. 

Franco-Galli Temper g, vel gu, 
utuntur, pro Saxonum & Germano- 
rum ixs, pa dolor, v&. paa mcefius, 
vexatus, affliclus. paac lent us. paa=6 
fucus. paap alga marina, tjuercus 
marina, pac, pace vilis, infirmus, 
languidus, lentus,flex'tbilU. pacop, 
comp. pacopc, fuperl. pacian, pa- 
cijan invigilare, excitare. paclic vi- 
lis, fragilis , deb His . pac-mob p ufilla- 
nimis. pac- mobneppe pufiUanimitas, 
mollifies, pacnyppe vilitas. pacol, 
pacul vigil, pacone infomnium, vi- 
gilant ia. pacop vigilant, pacoplice 
vigilanter. pacpan lavare, eluere. 
pab glafium,fandyx,vadum. paban 
vadare. pab-pprcl, inftrumenti ge- 
nus, paflinum. pabunge vadi tranfi- 
tio. pse dolor, v<e. pajaphpob ecu- 
leus. paebbe textum, textura. paeb- 
rae^ linea, linum. paecce vigilia. 
paeccean vigilare, excubias agere. 
pasccenb vigil, pseccepe excubitor, 
cufios. pascean premere, opprimere. 
pasceb fame jraftus. yxcfr fiatera, 
cuneus, metallum. paeclice tepide, 
languide. Wasclinga ceaptep Vero- 
lamium. Waschrrga-pcpsece via 
Vitellia?ia : vide Wsedirrga-prpas- 
re. pascneb fufcitatus. paeb, pszbb 
fadus, patlum. paeba-leap nudus. 
p£eb-bjia:c foederis violatio, perizo- 
mata. yxbe vefiitus, vejlis, Jhi- 
cum. prebe-bepj; helleborus. paebep- 
pape rudens. psebla egenus, mendi- 
cus. pceble, paebl pauper tat . pasbhan 
egere, mendicare. psebhc egenus, 
mendicus. pazblnyppe, pseblunge 
pauper t as, inopia, mendicatio. yx- 
pan obvolvere. paepelp velamen, 
panniculus, pallium. p£cpep-£ar>5 
aranea. pjspejilice theatralis. yx- 
fe)mey\'Gpompa,ludus,fi>ei7aculum. 
pjepep-pcop theatrum. paepeji-pyne 
Jfieclaculum. W A 

Jpeclaculum. pseplan blaterare. peep- 
leyie blatero. peeplunjje blateratio. 
peepp veffta. yxyz flupor. pxpylp 
panniculus, velamen, px£ pen/urn, 
fiuclus, iter. px&a trutina. px^an 
trutinare, port are, ludere, illudere, 
fallere, mentiri. px^-bopb, area 
Noachi fie dicta, pxj;-bpxbe plan- 
tago. px£e pondus, maffa. pxgcb 
delufus. yx^elgillo. yx^encarrum, 
plauftrum. yxr;-\v$enZ) fluff ivagus, 
nav;gans. px^n vena, pxgnepe le- 
no. px*;nep-e viaticum, pxjjnc- 
]>ixl /•<?«<>. pxgnian /Wer*. pee$n\ p- 
j-e viaticum, px^-pypt cortina. 
pxg-pceala bihnx. pce^-J'ele, area 
Noachi fie dicta : teclum ftucluans, 
mobile. pje^-J'peaue fluttus. pxh 
vegetavit. pxr^n plauftrum. pad 
vortex, abyftus. pxl, pel, in compo- 
fitis, £e »f, mult urn ^ valde, figniricat. 
fsel, pxle cades, clades, lues. pxl- 
Cypig Bellona, Alletto, Erinnys. 
pxleb, -lib vexatus. pxle^i dives. 
pxl-pvlly?r(7^.on-p£elpyllany?r<7- 
gem facere. pael-gpimme, -hpeope 
cruentus,ftevus. pxl-hpeoplice cru- 
delifjime. pxl-hpeopnypp crudelitat. 
pxl-hpxp vulgb,pafjim. pxli$,-h5e 
dives, pxhpc abrotonum. pxl-ky- 
pian Gorgones. pxll Jlrages. pxlla, 
PGeU-geppjimK fons. pxlm furor. 
pxl-peap ft>otium, manubia. pxl- 
peop J'avus. pxl-peopneppe crude- 
lit as, favit/a. pxl-plyhx lues. yx\- 
)"coy ftragis locus, pxlran volvere, 
vo/utare. pxmbebe ventriculofus. 
paemman feedare. yxmvrxc tabes, vi- 
tium. pxmnob armatus. pxmpr- 
yCQZZufura. yxn plauftrum. pxne 
currus. pxnepe auriga, effedarius. 
peencp-bipl, -^lpl arelos, arclurus. 
pxn-pxpe fijealis, iter curru, por- 
torium. pxnt; maxilla, pxn-gepepa 
Carpentaria, pxnian domare. pxn- 
pppmg navus. peeiVSol aries. pxn- 
pyphra Carpentaria, pxpen telum, 
armatura. pxpen-bopa arm/ger, W A 

miles, pxpen^ecynb veretrum. yx- 
pen-£erace hundredum, ni)jpe?ita- 
chium. pxpenhup armamentarium. 
pxpen-j'pxce dimkatio. pxpen- 
pipepcpe hermaphrodttus. peep-man 
vir. pxpn telum, armatura. pxpn- 
bopa miles, pxpneb armatus. pxp- 
neb-beapn/>//er. pxpncb-cyn maf- 

culinus. pxpncblic lim mentula. 
pxpneb-mon vir. pxpn-hup arma- 
mentarium, pxpnian <>rmare.yxpn- 
leap inermis. pxpnob armatus. 
pxpnun^e arma, armatura. pxpp 
vtft>a. pxp bellum, cautus, aftv.tus. 
pxp,pxp-bxpe feptum pi/catorium. 
yx\\zclafma. pxpan defendere . yx\\ 
beon curare, pxp-boba fecialis. 
peep-bo jih fidejussor ad capitis afti- 
mationem perjblvendam. pxpc do- 
lor, tumor, peepc cautio, fcedus, fa- 
rat us. pxpebe dulcis. pxp-pxlvSe 
inimicitia capitalis. peep^ab ma- 
lignus. pxp-t;eapmp argument urn. 
pxp-^enjja advena. paepgmja ma- 
ledicliones. pxp^poob furca. Wx- 
ping-pic, urbs JVarivicenfts . Wx- 
pimy-pic-pcipe comitatus Warivi- 
cenfts. )>xjilxhr pramonitus. pxp- 
lan prater -ire. yx\A\ccautus. peep- 
henyppe cautio. pxp-lo^an menda- 
ces, impii, iniaui. pxp-lorap aftu- 
tite,jraudes. pxjimin^e calefaclio. 
peejina littorius. peepne cautus.yxp- 
nian admovere, pramonere. peep pa 
pejor. peepjie, peepjiel cautus. peep- 
pa^ol benignus. pceppcipe cautio. 
peeppthc palajlricus. pxp-pojiba 
pramonitio. peep erat , fts. peepcan 
lavare. yxyce totio. peepcejic lotor. 
peepc-epn, pcepc-hup lavatrina, lo- 
tionis domus. peepcepqie presbyter: '. 
peejcin?; lotto, p-xpenb gurgulio. 
psep-hale falve, (is falvus. pxpp 
vefta. Wxpr-byjnj; Weft bur ia in 
agro Gloceftrenji. pxp~lin£, -lin^c, 
-lunt; ftragula, veftts. pxpcm jru- 
Sfus, incrementum, ftatura. ppum 
pxprmap primitia. pxpcm-bxp 
Y i frxg'fcr, W A 

■frvgifer^ fcecundus. pasptm-bsep- 
nvppe foecunditas. paepcm-bepenb 
fcecundus. paepcmian fruttificare. 
pasrrm-pceac ufura. paeptmperen 
plantatio. past humidus^ liquidus. 
paera humor, sere i paere <;/£«* e^* 
potus. pastan caupo, humeffare, ir- 
rigare, ingurgitare. pserep, -repe 
/7^w<7. pazrep-able hydrops. paetep- 
stbpan, -sebpene, -sebpyne ^«^r- 
dutfus, cataracla. pascep-adpe zyw- 
/>/-*. paeuep-adpenne naiades, pae- 
repan adaquare. paecep-bepepe 
#**. paetep-bolla hydrops, paecep- 
bopa a^uator. paerep-byben do- 
i'tum. paerep-cpo£ lagena. pserep- 
cpupe urceus, hydra, paecep-pasc, 
>-plaxa urna, (itula, vai aquarium^ 
iagena. paetep-pull hydropicus. pae- 
reppyphrnyp aqua metus. paetep- 
■gelabe aqusduftus, rivus. psetrep- 
Syce aquarius. paerepian adaquare. 
poetepi£ aqueus, uvidus. pascep- 
Jeap, -lipte _y5»ff 470*. paetep-mele 
malluvium, patina, paetep-njebpe 
unguis, hydrus , falamandra . paebep- 
punb norma, paerep-pyt cifierna. 
pseteppcyp aquagium. paetep-pcy- 
re linteolum. paecep-peoc, -peocc 
hydropicus. pa*rep-peocnyppe £y- 
<&•<?/>/. psetep-^eot, -^pugj-^puh 
cataratta, canalis. paeteppeg tra- 
mites. psetep-ppite clepjydra. pse- 
rep-pvpu callitrhhon. ysexlfajcia, 
Waerlinga-ptpaere t^ Vetelmgia- 
Tta : una e quatuor viis celeberri- 
jnis, Angliam totam a. diverfis pla- 
gis prascurrentibus, admirando Ro- 
manorum opere conftratis. paeco 
irriguus. pascpan aquare. pastpun^e 
aquatio. paepasp^Iice, -pypblice 
proterve. yxxecera. pasx-bpeb pu- 
gillares. paexe vigilantia. pappienb 
debacchans,ftomachans. papian flu- 
pere, horrere, flucluare, vaciUare, 
dubitare. papienb, -pi£enb, part, 
pap-ul famfaluca. papun^ flupor, ti- 
v°.or> horror j fiu6tyatio } dubitatio. W A 

papung-ptop, -pcebe ampbithea- 
trum. paj5 paries, y^cflatera. paj- 
hpxgl parietis velamen. papian a- 
gere, agttare, vaciUare, nut are. pag- 
pipr, -pypc cortma. pagunj; vacil- 
latio. pah paries, pahlptobe inter- 
pres. pah-mela, herba ad potum 
vomitorium. pah-pepc, -pipe cor- 
tina, parietis velamen. pafrSyhn^ 
tabulatorium. pake-man excubitor. 
palan vibices. pala pe vah ! pala pa 
heu proh dolor I pale velum, palch 
barbarus. pal-cpijgfte Bellona, Ale- 
do. palb poteflas, imperium, pra- 
feclus, dominus. palbenb domvians, 
regens, dominus, reclor. palbmopa 
car ota. pale cades, peftii. palgjpalhjj 
integer, palh occa, peregrinus. pal- 
habuc falco, erodius. palh-hnutu 
7'^g/^w^.palh-prob/^/er^yw.Wal- 
kynne Walli, Cambri. pall tnuruSj 
vallum, pal^paeb perpendiculum. 
palpian volvere, volutare. pal-pypc 
ebulus, fambucus humilis. pam //- 
vor, menda. pamb ahus, uterus. 
pamb-able, pambe-co^e dolor ven- 
tres, pambe ablapunge ventris in- 
flat io. pambe-pjisecnyppe ingluvies, 
voracitas. pambe-heapbnyppe ven- 
tres durities. pammc livor, menda. 
pan Uvidus, pallidus, albus. pan *J 
blase luridus. pana deficiens. pana 
pie abfit ! pana-beam fufanum. pan- 
cla, -col infiabilis. panb fa?idyx, 
talpa. panbian verert, omittere, re- 
mitters, par cere, panbienb, -bigenb 
part, prasf. panbigan parcere. panb- 
lun£ mutabilitas. panbobhee pane. 
panopian errare. panb-pypc gru- 
mulus talparius. panenge, -nin^e 
lame?itatio, damnum, pan^ campus, 
mala, maxilla, panj^-beajib maxil- 
laris barba. pangepe cervical, pan^- 
re^ molares. pan-hasl^e imbeciUi* 
tas 3 invaletudo. pan-hapa inops. 
pan-hapne)pe inopia. panhal imbe- 
ciUis. pan-halnyppe invaletudo. pan- 
hlycne expers. panian minui, mi* 

nuere, W A WE 

tiuere, decrefcere, demere. panienb 
decrefcens, panian p lor are, ejulare. 
p amenbltce, -ni^enfchce diminuti- 
vus. panin^e luclus, damnum, p an- 
Jycne expers. pann bruneus, pannan 
pallefiere. panne, panmhr lividus. 
pann-hale *eger 3 deb His, morbidus. 
pann-ppebi£ inops. pan-pep ybbe 
male veflitus. pan-ppeba paupertas. 
panubj; threnum. panun^e lamen- 
tatio, damnum, pan-paz^cnb de- 
crefcens, defetlum pat'iens. pan-pae- 
£enbum monan defeclus luna. pa- 
pian flu c7u are, flupere, dubitare. pa- 
pul pompkolix. papula 1 ?) ebullit. 
pap callus, alga marina, papa, in 
compofitione habit at ores fignihcat. 
papa^ lit tus. p apbob beon videri. 
pape cautio, cautela, merx. pape- 
nian, papnian, papnr^ian cavere, 
cautionem adhibere, cuflodire. papi- 
£an defendere. papo^e-^ap^ littus. 
papj'opc cautela. Wap-pic, urbs 
Wariuicenf. \Voepin£-piC-f Cipe, co- 
mi tat ue Warivicenfls. papan fatyri. 
Wapcan Gafcones, Vafcones. pape 
ccenum, limits, papenb gurgulio. pa- 
penbppile gurgulionis tumor, papep- 
pcice fepia. par-ic par fcio. pacel 
tegulum. parelap crates. parep- 
rjlO^ I a gen a. pa^e vagatio. pacu 
amita. parul teges, tegulum. pauji 
<7^<». papan inf elicit at es. paxan la- 
vare. paxenb crefcens. paxgeopn 
edax. 

We nos. pea malitia. pea^an mo- 
vere. peahlhapoc falro. peahlpcob 
interpres. peaht irriguus. peal rer- 
/<?* aquarum, Jervus, advena. pea- 
la punbep pihe jus quiritum. peala 
pin crudum vinutn. pealc revolutio. 
pcalcan where, revohere. pealcepe 
fullo. pcalb fylva, faltus. pealba 
hlo^ap tr<edatorum turma?. peal- 
ban imperare, pofjidcre, gubernare, 
nut are. pcal'oenb imperator,reclor. 
pealb-^en^a latro,grajfator. pealb- 
genge latrocinium. pealb-le^ep W E 

franum. pealj;, pealh integer ,pere- 
grinus, exoticus, barbarus, Cambro- 
britanntis. pealh-bapo vermiculum, 
color rubeus. p'ealh-hapoc, -hapuc 
erodius, accipiter peregrinus. pealh- 
jieop trux. pcalh-prob interpres. 
Wealh-peob Walli, gens Wallica. 
Weahn^-popb Guallengforda in 
agro Berckerienfi. peall, pealle mu- 
rus, vallum, peallan fur ere, aflua- 
re, ebullire. peallenb afluans, ebul- 
liens. Weallap Britanni. pealle 
amello. pcalleb muratut. pcall-pscp- 
renne locus mum firmatus. pealhan 
Jcatere,fcaturire peregrinare.~Wczl- 
hpc Wallicus, Csmbricus. peall-lim 
camentum. pea]-n:ope paftinaca, 
daucus. pealopian, -pi^an exarefe- 
re. peal-peap frolium. pcal-puob in- 
terpres. pealre decipulum, nutans, 
titubans. pealu-ham vicus fylveflrh . 
pealcian, -ri^an nutare, titubare. 
pealnenb, -cigenb, part, pealpian 
afluare. •peal-pyphta camentariut. 
peal-pypc intuba, ebulus. pea-mob 
iratus, lugubris. pea-mobnyppe ira, 
luelus. peap callus, nodus, pcapc 
opus,negotium. peapb ver/us,cuflo- 
dia, cuftos. peapban vigilare, cuflo- 
dire, curare, tueri. Weapb-bypi£, 
loci nomen in agro Oxonienfl. 
peapbian cuflodire. peapb-man vi- 
gil, cuflos, tut or. peapb-peclj^ftt/rf. 
peapbpteal, fpectacula & ludicra, 
pharos, peap-pull, menfura qux- 
dam . peap5,peap5-baepenb,peaph- 
bepenb furcifer. peaji^-bpsebe , 
peajih-bpgebe impetigo, nsvus. pe- 
ajix;-pob, pea]ih-]:ob furca. pcajih 
verruca, peajilice caute. peapm ca- 
lidus. peajiman, -mian calefacere, 
calefcere. peapne repugnantia, ob- 
flaculum. peapnian pramonere. pe- 
ajin-melum^rfg<7f/w.peapn-pipi:lic 
arduus, dijficilis. peapn-pipclice ar- 
due. peapp flamen, vimen. peapp- 
paer yualus. peapp-pric fliculuw, 
jaculum. peappe callus^nodus. peap- W E 

pig, peappihc calhjus, nodofus. 
peappihtneppe callofitas, nodofitas. 
pcapc verruca, peaprenc heap fa- 
tyriafis. peap=6 Itttus. pea)- fortuitb. 
peax cera. peaxan crefcere, matu- 
re/cere, peax-bpxbe tabula, peaxen 
auclus. pcax-hlape colly r a cerea. 
peaxian augcre. peaxneppe incre- 
ment urn. peb, pebb, pebbe telaj 
textura. pebba textor. pebbeptpe 
textrix. peb-beam fciatorium, ju- 
gum. peb-gepe"6po, -gepobe tela. 
peb-hoc peclen. peb-hup textrina. 
peblice textrinus. peb-capa linum. 
yebxm&Jcena. peccan afficere, exci- 
tare, cicindilia, ellychnium. pecean 
excitare. Weceb, Weceb-popt, 
loci nomen j forte, VPatchet in a- 
gro Somerfetenfi. pecg flatera, cu- 
neus, metallum. pecga vena. yeb 
pignus,patlum,clafma. yebzvefles. 
peban, -ben infanire atfluare. ye- 
benb infaniens. peb-beopg helle- 
borus. yebb, yebbe fcedus. pebbe 
pyllan pignus dare, pebbian pacifci, 
ffondere. pebbling matrimonium. 
yebe veftes. pebe-bepge helleborus. 
pebe-hunb canis rabidus. pebe-hun- 
bep phre canis rabidi morfus. pe- 
benb fur -ens, debacchatus. pebenb- 
heopu infanus. pebenheoptnep, 
-heopcnepfe, -heoptnyp infanta. 
pebeji tempeslas, ccelum, vervex. 
pebep-cj^ne beapn puer mafculus. 
yebep pap rudens. pebing infania. 
pebla pauper, peble paupertas. yeb- 
loga e genus, peblian egere, mendi- 
care. peblunge incpia. Webmop, 
loci nomen in agro Somerfetenf. 
pebpian ferenam vel turbida?n te?n- 
peflatem fortiri. pebyn-heopb in- 
fanus. peel planca. pepan texere. 
pepelp pallium, pal/a, fubtegmen. 
pepep-ryne fyeBaculum. pepian te- 
xere. pepl curculio. pepla panucla. 
pepca fubtegmen, linum. ye£, via, 
poculum. pega geletu, pega gemot: 
compita. pegan trutware, portare 3 W E 

ludere, fallere. peg-bpsebe plant ago 
major & minor, pegc cuneus. pege 
flatera. pegelaeton trivium. pegen 
vetlus, trail us. peg-papan iter fa- 
cere, peg-paepelb /A?r.peg-psepenb- 
man viator, peg-pope profetlio. 
pegga vena, peg-gebal diverticu- 
lum, peg-gepi^an fatellites. peg- 
gepenbe amotus. pegi poculum. peg- 
leap invius, inaccejfus, devius. ye^- 
learte deviatio. pegneppe, -nepue, 
-nyrpe, -nypre viaticum, pegnepc 
ufu frutluarium. peg-peap latroci- 
nium. peg-pcala lanx. peg-tpyp- 
lung diverticulum, pegujiep gepi^o" 
ppepe amentum, peig-pepelb ani- 
malium fefqui opera, pel bene, belle \ 
probe, valde, fatis. pela felicitat. 
pela-hojib gazophylacium. pelan 0- 
pes. pela pa ah, hei, heu, eheu. pel 
birnian bonum prabere exemplum. 
pel bobian bene ominari. pelcn te- 
ther, pel-basbe beneficium, gratia. 
pel-boen benefacere. pel-bonbe , 
part, benefatlor. pel-ea^-bene de- 
precabilis. pelegian locupletare. pe- 
legob, pel gob locupletatus. peleji 
labium, pelppemmenb beneficus. 
yel ga eja. pel-gebopen generojits, 
nobili genere natus. pel-gecpemeb- 
lic beneplacens. pel gehenb admo- 
dum prope. pel-gehcenb acceptus. 
pel-geplite formofus. pelhsepen ca- 
ruleus. pel-hpeop cruentus. yel- 
hpsep vulgo, paljtm. pelie, -lige/j- 
lix. pehg opimus. yeligan locuple- 
tare. Welinga-popb Walingfordia. 
pell bene, belle, valde, fatis, recle. 
pellan coquere. pella pel age age. 
pelle fo7is,fcaturigo. pellepe finus. 
pel-licunge accept at io. pelme plan- 
t a pedis, furor aflus. ye] me, gau- 
dentis & exultantis vox. pelmeb 
fuffocatus. pel neah pene. pel ope 
perflepe. pelop labium, pelpap ca- 
tuli. pel-peop fevus. pelfppeng 
latex, pel fe. yel ye bene tibi, ke?ie 
tibi. peluc murex. pel-pilienb bene- 

volus. W E 

volus.' pel-pillenbhce benigne, bene~ 
vole. pel-pillenbneppe benevolen- 
tia. pern, pemme lakes, menda,vi- 
tium. yemanfuadere. pemepe leno. 
pem-Jeap immaculatus . pemman fee- 
dare, pemmebnyp fadatio. yen for- 
te, fort ajfe. yemfyes, fuffieio. pe- 
nan opinari, ablaclare, arbitrari, 
Jegregare. pen-byle carbunculus. 
pencle ancilla, filia. penban ver- 
tere, mutare. penbenb, parr, it.ver- 
tigo. penbenb enbebypbneppe ordo 
prapofterus. Wenbel pas mare Me- 
diterraneum, mare Adriaticum sna- 
re Tyrrhenum. penbinc£, -bint;, 
-bunt; permutatio, eommutatio,ver- 
fio, flexio. pene opinio, conjeclura. 
pen lp putatur. penenbe fufpiclofus . 
pen^c maxilla, penian ufuefacere. 
penrgan uti. pcnlic vinarius. perm 
verruca, flruma. penpe nifi. pen- 
peoc comitiali morbo labor ans. pen- 
pcocnepj'e morbus comitialis. pen-, 
penn-pppyn^e carbunculus, verru- 
ca, penpum, penpumlic jucundus. 
Wenr-pastap Dhneta , auftraiis 
Walli<e regio, occidental is Wallia: 
regio, comitatus Monemuthenfs. 
penun^a, -£e forte , vix. pen-pyp- 
me 'vermis genus, pen-pypr verru- 
caria. peobobe, -bube, -bure alta- 
re. pcoc feptimana,cicindela. peoce 
papyrus , ellychniu?n. peob hcrba, 
herba noxia,f<enum . peobep vidua. 
j>eob-hoc,-hodu farcu/um. peobian 
farrire, eruncare. Weob-mona^ 
menfis Augufli. peobpypepe aula. - 
dus. peobun£ runcatio. peobpe <w- 
f/a^.pcob-pyjiupalian eruncare. peo- 
pan texere. pcopob ara. pcorob- 
j>en altaris minifler. peopling textu- 
ra. Wco^opa-ceaprep urbs li'i»or- 
Ttienfis. pcohlap fauces, pcohle den- 
ies molares. peohlcpc augur, peoh- 
ptealle facrarium, cancclli. peolc 
cochlea, peolc-bapu-hepen vermicu- 
latus. pcolc-peab, peoken peab coc- 
cum^coccineus. peoloc-peab conchy- W E 

liatta. peolc-pcylle conctylium . peo- 
le£ dives, peoloc, -luc murex, in- 
vo lucrum. Weono^-lanb Wanda- 
lia,Pomerania. peopany&re, lugere. 
peopc opus, opificium, negotium. 
peopcan operari, labor are, fabrica- 
re. peopc ^cpeopcan flagitium fa- 
cere, pcopc-bcej dies profejlus. pe- 
opc-epn ergaflulum, offcium, opifi- 
cina. peopc-pull operofur, mivms. 
peopc-man laborator,opifex.yeo]ic- 
nyren jumentum. pcopc-pcan lapi- 
des ad adificandum, lapis operarius, 
Utcos. peojib fort una. peopcb exer- 
citus, agmen. peopp afcllus. peophc 
fatlus. peojilb fcculum. peopnan 
marcefcere. peopnian dccrefcere.yeo- 
Jiob flipatut, exercitus. peopolb 
mundus, or bis terra, peopolb! ic 
munda?ius. peoppan jacere, jacula- 
ri, mutare. peopr hcrba. peop^ 
dignus, infgnis, pretium , valor. 
peop^iop dignior. pcop^opb d- 
gnijjimus. peoppan effe, fore, rcdi- 
gi, fieri, affigere, concordare. pe- 
oj-j^B-pull dignus. peop^-pulhce/*- 
tis digne. peopnian celebrare, ado- 
rare, teflimare. peop^i^ platea, co- 
hors, pradium. peop^hc dignus. 
peop^hcop dignior. peoji^licopc 
dignijjimus . peop^heneppe digni- 
tas. peojl^myn" honor, infula. 
peop^neppe^eop^pcype dignitas. 
peoji^urig pradiolum, celebratio, 
adoratio, a^Jlimatio. peopub exa- 
men. peojiuib mundus. peojiulba 
peopulb fecala feculorum. pcopulb- 
cunb feu la r is , mundanus. pcopulb- 
pnobop gymnofophifra. peopenb^f- 
balus. pcO]'man marcefcere. peop- 
menbjie aridus. pcopule mufiela. 
peoca confliarius. peo^el egenus, 
fafia. peo^elnepje inopia. peo- 
^cp-peapb adverfarius, amu/us. 
peo^o-ban clavicula. peo^o-benb 
co7ivolvulus. peoroma, -cuma dos. 
peox opt io. peoxan maturefcere. 
pepan Jlcre. pepenb lachrymans, 
lachrymofus, W E 

Jachrymofus . pep-man, pepneb vir. 
pepn, pepna,pepnn armatura. pep- 
neb alb puer. pepneb-cynne maf- 
culma profapia. pepn-man vir. pep 
feptutn pifcatorium, captura, vir, 
bellum. pepan induere.geflare^tue- 
ri, afferere. pep-bop h fidejujfor ad 
capitis tefttmationem perfolvendam . 
pepc c aft e Hum, nanus, opus, dolor. 
pejiban corrumpere, prohibere. pepe 
pretium quo vir occifus aflimatur. 
ytyiCo dulcis,manipulus, cuneus, tur- 
ba. yepebejynagoga. pepebnyp dul- 
cedo. pepebu caftra. pepe-fceh^e 
inimicitia capita/is. pepehc virilvs. 
pepemob abfinthium. pepen^ecynb 
veretrum. pepe-pulp- lycanthropos. 
pepgan defender e.yeygezn maligna- 
ri. pep-gelb capitis aftimatio. pep- 
gen^a advena. pep£lW£ mijeria, 
moleftatio. pep-£ylb capitis aftima- 
tio. pep-jgylb-peop fur capitii pre- 
tio redimendus . pep-hab fexus viri- 
lis. pep-habep man homo mafculus. 
Wepham, vicus in agro Dorfetenft. 
pephbpsefee navus. pephca opifex. 
peji-hupbe j'epti pifcatorii cuftos. 
pepia malignus. pepian munire,fer- 
re, execrari, reftftere, laceffere. pe- 
pienb bellator. pepig fatigatus, lap- 
Jus, repugnans. pepig, -piga mali- 
gnus, execrandus. pepigan maledi- 
cere. peprg-cpebenb blaffhcmus, 
maledicus. peprgean laceffere, laf- 
fare, moleftare. pepigenb proteclor. 
pepigneppe laffitudo. peping agger. 
Wepinj-pic , urbs Warwicenfis . 
Weplame-ceaptep Verolamium. 
pep-leap imiupta.yctyAic virilis.yeyi- 
lic-cynn maftulinum genus . pepmob 
abfinthium. pepn fciurus. pepob 
dulcis, exercitus, catus, chorus, cho- 
rea, cat aft a. pepoban dulcefcere. pe- 
pobnyppe dulcedo, neclar. pepolb 
mundus. peppc peffimus. pepc her- 
ba, muftum. pep^neppe dignitas. 
pep-Cyhxla homicidii aut criminis 
e']uJrnodi capitalis intent atio. pepulb W E W I mundus. pepybe militia, pep o, vox 
optantis ; fac, ejlo, vale. pcpai5 hal 
falvete. pepan ejfe, fieri, futurum 
effe. yeye fiat, pepenb bubalus. 
peple muftela. pephne lana. pepc 
o.cidens pepcan pinb favonius. 
Wepcan-puca, loci nomen ibi fe- 
des olim epiicopalis Occiduorum 
Saxonum. pepc-bade plaga occiden- 
talis, pepce defertus. pepcene de- 
fer turn, fecejfus. pepcen-petl cella 
monachi eremita. pepcepn eremus. 
pepcm frutlus, ftatura. pepcm- 
bcep, -baspenb fcecundus. pepcm- 
pceac ufura. pepc-nop^-pmb cir- 
cius. pepr-pihre recla in occiden- 
tem. Wepc-peax, Wepc-peaxna- 
pice Saxonia Occidental. Wepc- 
peaxna-lage Occiduorum Saxonum 
lex. pepr-pirS-pinb afiicus , favo- 
nius. Wepr-peallap Cambro-Bri- 
tanni Occidui. pepr-peapb occiden- 
tem verfus. pec humidus. pet-ebpe 
vena, petep aqua. yezepiycaqueus, 
uvidus. pe^el egenus, fafcia. pe- 
pelneppe inopia. pe^ep vervex, 
tcmpeftas, egenus. pe^Spep beapn 
aries tejiellus. pec rg aftutus. pex 
cera. pexan crejcere, maturefcere. 
pex-bpcebe panis cereus. pexing/w- 
crementum. pex-pealp ceratum. 

Wibba vermis. Wibban-bune, 
montis nomcn in agro Surreienft. 
pibeb alt are. pibil fcarabeus,curcu- 
lio. pibopa fignifer. pic vicus, mo- 
nafterium, caftellum, feptimana, ci- 
cindela. pic, pice finus, ripa. pican 
recedere. picca augur, piece frga, 
Ir.mia. picce-cpaepr, piccungbom 
incantatio, fafcinatio. piccian veni- 
ficiis indulgere. pic-tagap dies nun- 
dinarum. pice opulus, vireta. pice- 
han movere, mot it are, vacillare. pi- 
cent;a i?icola. picga lucifuga. Wic- 
gan-beojihge, pugnae locus apud 
Devonienfes. pic-gepepa villa pr a- 
pofitus,telonarius. picgung magia. 
pician habit are, mamre, oavem in 
portum W I 

fortum fubducere. picint; prat a. 
picinga incoU. Wicinp.-mepe., 
villa, Wigmore didta, in agro live 
Sa/opJet/Jij five Her e for den Ji. pi- 
cin^-pcea^a prat a. picnepe procu- 
rator^ minifter. pieman vatuinari, 
habit are, navem in port urn fubdu- 
cere . pic-f top cajlra. pit?, pibe la- 
tus, amplus, laxus, Celebris, pifop, 
comp. pitopt, fiiperl. pite late. 
pit>e *] pibe longe lateque. pibep 
fcophc avum. pibepe vidua. pib- 
papenb erro. pibtjalnyppimobep 
vagatio mentis, pib-^anjule vaga- 
tio. pib^ill profundus, fyatioftts .pit- 
gllnyjye profunditasflatitudo. pitl 
illuvies. yithxi poll u ere. pib-imcp- 
pian divulgare. pitneppc latitudo, 
amplitudo. pitnyt laculum. pibo- 
ban clavicula. pibop caelum^ vervex. 
pib-pce oceanus. pib-pcpipcle, -pole 
vagus, erraticus, montalium genus 
tjuoddam vagum C~ ambulatorium. 
Vitpcpipul vagus, pibpa vidua, pie- 
beb altare. pielc firrus. y lelm fu- 
ror, pieppcpt pefimus. pieppe />f- 
jV. piepe, pietaj&pww. yiyfcemi- 
?ia, uxor, pipa blob-piht, pi}'a jc- 
cyvfo me?ijlrua. pir-alb puella. pip 
cvnne ^?w ftgmintum , profopia 
fcerninea. pipel Jcarabcur. cant bars- 
da, curculio. pipe-pair^ fortunatus. 
pipep-plcppan, pipep •gpcyno fluxtu 
mulierum. pipep UUICR) vulva, pi- 
pep pceob iaxea. yiy-yxyz mari- 
tus. pip-pax cafarics. pip-^alenb 
mcontinens. pipjsiopnip adulterium. 
pip-hab fexus muliebris. pip-habep 
moxifvcmina. pipian, pipiran, pip- 
lactan uxorem ducere. pi) lac vup- 
ti*e. piphc muiicbris,matrc7:alis.y\y~ 
he hate fexus muliebris. \V ip-man 
^4?nazones,f'cewwa,HXor. pip-man- 
nzuxor. pip-ir.on laicus . yiyz fub- 
tegmen. pip-j^n leno. pi^-j^in^ hy- 
vt&naw. pi)--J?m^a coitus, pipung 
connubium, nuptite. pl^ via,bellum, 
majors, tocu I urn. pi^a keros^femi- W I 

deus, miles, pi£ap lancea. pi£-be3 
altare. pi^bopa belliger. pi^e bel- 
lum,Mars. pi£-cpapt ars ?nilitaris. 
pijelejie hariolus, arujfiex, meant a~ 
tor, fort ilegus. pr^elun^ tncantatioj 
hariolatio. Wi^epna-ceapcep, urbs 
W:gormenf. pigenb mils tar is. WlJ- 
£a-beoph,pugna locus apud Devo- 
?iu-njes. pi^gan blattm. pit^c-beo 
altare. pigment militaris. pijsjenb- 
natn miles, pig-hup arx, cajtrum^ 
propugnaculum.y\£ ) \mpugvare,pr<£-' 
liari. plgele cantatrices. pijjlepe a- 
rufpex, tncantator. pi^-lco^ belli- 
cum. pi^han hariolari,conjeSlurare y 
fajcinare. police bellicofus,beUicoje. 
pl^llinjS auguria. pi^-man heros. 
pij-no^e militia. pi^pote^pi^-ii^S 
expeditio militaris. pijc-pmi^ faber 
belliius . pigppea ji falarica. pij;-jxeal 
obftaculum. pi^-ftpan-c; beilipotens. 
pi^-tci^ote diplois .pi^ujiej- ^eppip- 
ppene amentum, pij-pje^en rheda, 
covtnus. pitj-paepna caten<e,armil[<i\ 
j'lh^ena copia. pih-^ylb idolnm, f- 
muuKTum. pih hli]" habit aculitm de- 
fen forum . \V ^ihpa-ccpteji, urbs Wi- 
gomienJis.\Vih)u-ce)zcpyci]}c,co- 
mitatUS Wigom. piht pondus, ani- 
mal. Wiht pxt l^lanb, Wiht-ea- 
lonb , Wihc-lano Fcclts ivjula. 
Wihc-J^apa byni> Veftenfium urbs y 
hodie CarcsbrooliC^cafiic. Wiht- 
pa-tan, Wiht-pajia Vetfvnfes. pilan 
conr.eSlere. pilcuma qui optatus <& 
gratus advenit. pilcumian falutare, 
adventum felicem gratulari alicui y 
opportune $> opt at advenire. pi lb, 
pilba, pllbe indomitus, agreflis. pil- 
"cxwpricefjejegere. pile appa onager. 
j'llb-beoji /era, leana. pilb teojia 
pejinepje defer turn, pilb-teopen, 
-Feophce ferus, ferinus. pilb "goy 
aiij'er agreftis. pilb tapel dipjacus 
Jylvejlris. pilb peojip onager, pilpx- 
j;cn, pil-hjiemij; voti compos. Wil- 
papep-bun, loci nomen, IVilfari 
montem iigniricans. pilpen bellcna, 

% 1 piIlA W I 

pilia Jporta^ corbis. pihj; falix. pi- 
lljse cophinut. Wlhpc Cambricus. 
Wilipc lonb Wallia. Wilipc mon 
Wallus. pilla votum^volunt as ^mens y 
njoluptas, arbttrium. pillan vel/e. 
p llle-bupne, pille-plob fons,Jcate- 
Ira, torrens. yiWe-cxpyefccnugra:- 
cum. pillen laneus. pillep volens^ vo- 
luntarily, pill-pae^en voti compos. 
pillnung concupifcentia.y\\\-y\ > & iter 
volunt arie j'ujceptum . pilme calor y 
(alefaclio. piln ancilla. pilnian de- 
jiderare. pilmenblice, pilnrgenblice 
defiderabilis. pilnun£;e dejiderium, 
*voluptas, votum. pilocap cochlea:. 
piloc-pcel conchylium. pilonj divi- 
natio. Wll-)'£ere Wiltonienjes. pil- 
pum defideratm. pilpum, -puma, 
-pume devotat, dejiderabilis. pil- 
pumhc voluvtarlus. pilpumnep de- 
'uotio. Wilcun, oppidum Wilto- 
vtier/fe in agro ejus nomenclature. 
Wilcunipc Wiltonienfis. Wiltun- 
pcipe Wiltonia. pil-peop^unjre cul- 
tut voluntarius, fontium cultus. y\- 
man, pimman mulier. pimmancp 
f amineus. pin vhiu?n^neclar ^ labor , 
fralium, fort it udo. pmsepn taber- 
wa. ym-bcam per tica vitis. pin ber£ 
Kter. pin-bepian uva?. pm-bo^e vi- 
ticulum. pin-bpytca, -bpytce cau- 
■po. Wm-bupna, -bupne, -bupn- 
ham Vhidogladia in agro Dorfeten- 
(i. pm-bypcle tabernarius^ cellarins. 
pmce g*>g;#»j.pincel angulus.Wm- 
cel-combe, -cumbe, oppidum in 
agro Gloceflrenfi. Wincel pea Win- 
ihelfea. pmcian nivere^ connivere, 
7iuere. ymchn cochlea?, pm-clyptep 
lot rut. pin-cole vini prejji excipu- 
lum.yvKo veiitus^aura^clerus. pin'o- 
jebbpe ajpera arteria. pmban tor- 
qucre, volverc^ glomerare, pleclere. 
pmtenb torquens. pinbe-cpa?pt art 
flumaria. ymtcljfiorta. pinte-lcc- 
car circmut. Wmbelcpopa Wind- 
jbna in agro Bercerienfi. pinbel- 
jxjicope calamus, jintei-vpeop \V I 

okafler. pmbpona, pinb£epon fca- 
bellum. pinbhloben, pinbi^ vento- 
fus. pinbll caniftrum^frorta. pinbi 
yjT turbo, pmb-locap circinut. pin- 
bonjje vimina. pmbpaep procellat. 
pmbpcamc jubilum. pin-bpuncen- 
nvp vinolentia. pinb-pobl, pinb- 
ppingla, pinbprcopul vent ilabr urn. 
pinb-pele atrium execrabi/e, turbi- 
num & procellarum domicilium. 
pmbu-maep echo, pinbunga, pinb- 
pig pceapa palea. pinbyian ventila- 
re. pine dtletlus, vinum, labor ^ te- 
metum. Wineba-lanb Sialia. pine- 
leap ingrains, molejlus, contemptus. 
pine-magap coznat-i. pinepn apothe- 
ca. pme-pcipe collegium, coitus, y\- 
neprpe hanb fmiftra. pine-cpeop 
vitis. pine-pincl cochlea, pin-paeu 
vat vivarium, pinpull, -pulhc in- 
dujlrius^ laboriofus. pineal vinofus. 
pin-^eapb vinetum. pin-£eapb- 
njem o;;»^zw/ 1 3.pin-^cb)iinc neclar. 
pin-^etpeb torcular. pin-j;ob, pi- 
liep-gob Bacchus, pm-jypb vinea. 
pinhup apotheca. pmhc vinarius. 
pin-mepe lacus in auem vinum de- 
cumt. pmn bellum. pinnan, -man 
laborare, colere agrum, contendere, 
pugnare, fuperare, lucrari. pinnen- 
be vincens. pmne luxus } gaudium. 
pinnung 'palea, zizania. pmjiel nci- 
num. pinptrjie (imfter. pinpum ju- 
cundus. pinpumian jucundari. pin- 
\\xm\\c fuavis. pmpumnyppe jucun- 
ditas. Winran-, Winte-ceaptep 
Wintonia. pinrep hyems, annus. 
pinrep-bupna, -bypna torrent hye- 
malis. pmrep pylle^ Qftober. pin- 
rejiliccan/y^/^r^.lpinrcp-perlT?^- 
tio hyberna. pinrepprjcal puVut an- 
7/0//»«*.pinti}"ep libatio vini. Win- 
ron-ceajxeji Wintonia. pin-cpcb- 
ba torcular, fornt. pin-rpeop vitit. 
pm-rpo^ lacut in quern vinum de- 
currit. pinrpjnbcl ancile. pin-rune 
oenopoltum. pin-cpigap palmites. 
pin-pealci£an ex temulentid titu- 

bare. W I 

tare, pin peb (da. pm-ppinj; tor- 
cular vindemiale, prelum, piopobe 
ara. piohc opimus. pioloc coccum. 
pioloc-peab coccum bis coclum. pio- 
luc-pccl conchyliunt. piop^ifctib 
ufurarius. piop^mynt: honor, infu- 
la. piora fapiens. pio^nin^ honor. 
fipan, -pian tergere,purgare. Wip- 
pebcp-pleor, loci nomcn. pip iwyr- 
f«f. pipcan, -Ccan operare, ejficere. 
pip^can male dicer e. pip-£pxpan 
myrteta. Wip-heala, loci nomcn 
in agro oftrenf. pinian, -jii^an 
execrari. pipicnb, -pi^enb execrans, 
oblocutor, maledicm. pipi$nvppc,pi- 
plgung, pipinej pc malediclio, exe- 
cratio. pijiOELD calefacere. pipnan 
denegare. pijioj- miles, pipp pejor. 
pipcpuma, piprpel r<K&x. pipu- 
cune hortus. pip, pi)"e prudens, cer- 
tus. pipop prudentior. pipopu /»'//- 
dentijjimus . pipa reilor, modus, ra- 
tio, pipan docere,monere, plant aria, 
aclus,negotium. yiyc&noptare. pip- 
cenblicc optatb. pipccpe optator. 
pipcian, -cin^ optare, optatio. pip- 
bom Japientia, fcientia, Jagacita.'. 
pipe modus , wo/, )?;, ratio, forma, 
Joletsmtas. pipp.xp" perfettus. pip- 
hy^iv, fapiens, circuniffeclus. pipian 
docere,v?onere. Wpie Viflula, flu- 
vius Germanic. Wiple-Ianb Polo- 
ma. piplice fapienter. }'i)"nan are/ce- 
re, pipncppc dtffentio. pi) - pan re- 
gere. pippieob, -pit;enb reffor, re- 
gent, pippun^e gubernatio. pipe 
epulum, delicia. pipuan cognofcere. 
pipupulhan tpulari. piprpulsenb 
epulans. piprpillhce delicate, opipa- 
re. piptpulnyp cupcdia. pipc-p- 
penb opulent us. pipu-lxcan tpulari. 
pipcian fibilare. piprle fijlula. pipc- 
lun^c fibilus. pip-pypba prudens e- 
iOquiis. pic nos , prudentia, fcientia. 
;ira optimas, confdiarius, fapiens, 
tejlts. pica-cyn catafla. pitan cul- 
pare, tncrepare, fcire, intelligere. y>i- 
zea&eJcieMS, piuc poena ,fupplicium, W I 

magiflratus, fophifla, malum, ex- 
probratio, cilicium, catafla. pite- 
clopc nuga. pice-bom prafagium, 
Japientia. pirc-paspcne man Iibcr~ 
tate mulclatus. pice^a propheta. 
piregan prophetare. piue^e divi- 
tcs. yirc^cprpe, -SyfCJie prophe- 
tiffa. pire^un^c prophetia. pite- 
\v,ixtts:imcjupplicia. yizc-huy fup- 
pliaonwi domus. pirclac fupplicittm. 
pire-leap impunis. pire-lcapte im- 
punitas. picena mot fynodus, fapt- 
cntuvi co?ifeJfus, concilium, comitia. 
picciibc, picenbhc fiens, fcicnter, 
dc\cJcns. picc-pxbbene fupplicia. 
pire-pa^a propheta. pitf-pcenS a- 
culeus. pirc-pcop libertate mulcla- 
tus, forisfaclus fervus. pice-rol pu- 
niendi inflrumentum. )>rc^an ^apc 
Jpiritus propheticus. pirjian divi- 
nare. picj;yna bcajm excujforum fi~ 
Hi. piS cum, contra, adverfus, in y 
<*, ab, pro, circa, fuxta, apud, pone^ 
fupcr. yvt> ]'am par, pfc" pon par 
it a ut. pr<5-se)"can pone, pofl. Wic- 
ham, locus in agro Effexienfi, ho- 
dieque fie diclus. pi^blcopan exco- 
lare. pi : r5compian arma armis re- 
pel/ere. pi-Ti-copcn iwprobut. yvS- 
copenncppc reprobatio. pi\5-cpepaa 
contradicere.)n\>-c\>cbennyyyc,-cyc- 
bolnerpe contradidtio. pi^cyoj'an 

rcprobare. pi\5eceb acetu?n. prSep 
contra. pi^ep-bjiacCj-bpeca, -b]io- 
ca, -bpuca adverfarius, Sat anus, op- 
pofitus. pi^cji-bjiocian adverfari. 
pr<5cp-copa improbus, apoflata. pi- 
pep-cojienc ma/edicl 'us,rebellts ', apo- 
flata. prScp-copeiincppe reproba- 
tio. pi^cjicpcbcnyp, -cpcbolne) - , 
-Cpe]?unj5 oontr&di&io, pi^ejicpyba 
rcbcllio. pij'cjibune angufla. pipcp- 
J-hcan adver/arii. ju^Cjllccail pri- 
vare. pij'cji-hhnan reniti. pipejnan 
cert are, reftflere. pi^cp-lcane com- 
pendium, prftcp male ]udkium,dif- 
ceptatio. pi^CjimcbO offenfa. pi- 
j^ejimecen ndflmttlatus. )>ij'eji-mob 
Z i after, W I 

ajf c r, ia'tra&a&His, immitif. prftep- 
mobneppe afperitas. pi^cp-paebe, 
-peben difcors, fcandalum. pi^ep- 
pneblic adverfartus. pr?5ep-pajb- 
neppe difcordia. prSep-pceb pinb 
venYus contraritis, pr^ep-pihb £0- 
jiimentum. pr6ep-paca profugus, 
apnflata^inimicus. pl^ep-pacan re- 
fugere, apoflatare, deficere. prgep- 
pace, -pppacc contradittio. pi^ep- 
pacun;*; blaff hernia, prfiep-pxc^an 
contraduere, negare. pivSep-paec- 
£enb contradicens. pi^ep-pcseg, 
-ptse£pe praruptus. pi^ep-ptal, 
-prealle refslentia, olex. prSep- 
pranban rsjiftere. prSep-rihrla ?r- 
crimmatio. prxSep-peapb adverfa- 
nus, amulus. pr?>ep-pcapbnyppe 
tsmulatio, contrarietas, intrntcitta. 
yi^ep-pirma contradictor, adverfa- 
rius. pi^ep-pmnan adverfari. pi- 
J?ep-popb, -pypb adverfdrius, arro- 
gans. pi^ep-popban lappap ^"?- 
*•'«. pi^ieppypbnep arrogantia. pi- 
f^epinb mvoiucrum. prS-pecht: re- 
J£tfZi7<9. pi^-pcohran rebellare, re- 
pugn are. pi^-pechcenb rebeUator, 
rebellans. prg-pliba reprehevfor. 
pipj-opan <j»^7. pip^emernep row- 
faratio. pi^-^eonban circa, prS- 
habban refiftere. prS-heapbian ob- 
durare. pi^ho^Obe (frevit. prSlt; 
/»&*. pi^innan /'»/«.'. n^-lacban 
fubducere. prg-lsebb fubduclus.yift- 
Jitran adjaccre. pr<5-metan compa- 
rare,<equiparare. prg-meren, -me- 
renb, part, pi^-metebnyppe <wf- 
mventio. prS-metenlic comparati- 
vus. pi^-metenyppe, -merun s col- 
latio. pi^ niban infra, fubtus. pipo- 
ban clavicufa. prSpaspe contrario. 
frSpian adverfari. pr5-pacan r?- 
tufare, repudiare, negare, contradi- 
cere. prSpacenhc abnegativus. yv6- 
pacinc£ abrenuntiatio. prSpsecan, 
*-pae££an inficiari. pi^S-pcprSele, 
-pcprtfolc, -pcpi^ule va^us, gyro- 
'vagus, pr5-pcupian repellere. pr5» W I W L pcylpan / racipitare. prgpettan re- 
fifiere. pi^ppupnan offendere. pi=£i- 
pcanban Jubfislere. pi^-puanbian 
refislere, adverfari. pi^-prcal re- 
pugnant ia, obex, pi^pcylcan baji- 
tare. pi^-reon fubtrabere, abfra- 
here. pi^vSc reftis, vinculum, redi- 
miculum. pr<5"^on J>au dummodo. 
prSnhan detrahere. pi^-upan /«- 
pra. pr<5-upop Juperior. pi^-upe- 
mept fupremus. pi^-ucan extra. 
prS-utep exterior, pr5-uremepu 
extremus. pi^pmbe viticella. pflj- 
pinnan oppugnare. pitlg fcievs ,peri- 
tus,falix. pibijbom fapientia, pro- 
phet ia. picmaepep pypc,hcrba quas- 
dam, ad oculos inflatos. pirnepe 
carnifex, tortor. pirnerre teftis, tc- 
fti:r,onium. pieman obfecrare, pu- 
niri, punire, ferire. pitmenb-peop 
tortor. pirni^enbhc excrucians, af- 
fligens. yvcrumfrCpunitio. picnun^- 
jxop purgatorium. pirob compen- 
fatus. picobhce certe, prof eel o,ni- 
Tn:rmn, prorfus. pirol fapiens. pi- 
rolneppc fapientia. pi-pcipe tefti- 
monium. yxcz intelleclus. yizZYg 
fapiens, prudens, ingeniofus. piuci£- 
lice fapienter, ingtniofe. piccol/f/- 
ens, confeius. picublice ecce, piruma 
dos. pic-)'Ojib, piua-pojjb rejfronfa, 
prudentum. 

Wlacian tepere, tepefacere. plarc 
tepidus. plsece, rliEcnyppe tepor. 
plsechce tepide. pl^enc pompa. pis- 
ran naufeare. ylx~~z naujfea, cra- 
pula. plasrunj naufeatio. plane ar- 
rogantia, elatus, dives, plancan in- 
folefcere. plance, planclic elatus, 
elate, planchce arrogantifjime. pla- 
ran, -ri^an naufeare. plarian con- 
templari. plarun^ naufeatio^ me- 
lancholia, plecian tepefacere. plenca 
divitia. plence elatus^ infolextia, 
decor, fortitudo. plenceo opes, a- 
bundantia, fflendor. plipp bljefus. 
yhyp dentiloquus, balbus. pliran la- 
cejjere^videre. phce dec9r 7 pulchri- 

tudo, WL WO 

tudo, /lemma, metaplafmus, vultus. 
Wlice-pcepun^c Siom moused ver- 
bum, pulchra fpecula. phce-pomma 
tksvi. ph~i£ decorus, ornatus, pul- 
cher. pllClg&n ornare, venu/lare. 
pllClJOb omatus.fh'Cl^hce pulchre. 
plicu (pedes, ploh fimbria, plonc, 
plon^ arrogantia 3 elatus. pmiccpe 
ajfabre. 

Wo error, on pon /'« perditio- 
nem, tortus, poan mu^e oj exulce- 
ratum. pocep, -cop »/*r<». pochc 
pravus. \oco]\\\cc vigilanter. pocpe 
fcenus, feet its, fbboles, jrutlus. poc- 
prerena, quacdam A»gH<c regiun- 
cula, 7000 hidas terraj continens. 
p Ob, poba, pobc /y/W, infa?ius,men- 
te captm^javus, energumenus. VVo- 
ben Mercurius. potent) bacchans, 
lymphaticus. Wobcptoc fylvarum 
locus. pobc Jn pule helieboru*. pobe 
ppclc circuta. pob-ppeca furiofus, 
rabidus. pob-henne coturnix. po- 
bian extirpare. pob-man infanus. 
Wbbnep-beoph, loci nomen in a- 
gro Wiltonienfi. WoSlief-bX^ <#M 
Mercurii. pobnyppe, pob-pcini5 i»- 
fania,rabies. pob-peoc demens. pob- 
peocneppe dementia, pob-ppa£a /»- 
fania. poebenb rapax. poeleb »•• 
feEius. poenic /*«\ poenhc conve- 
niens, pocpit; fatigatus. poep^an 
affligere. poe^oe moleftus. poppun- 
£e blafphemia, deliramentum. po£ 
curvus ■, pravus. po^an nubere. po^c 
error i mend a, injuria, po^eneppe 
error. po^epe procus. poh curvus, 
error , injuria, pohporebc peduncus. 
pohpull nequam. police error ^men- 
da. poll £emcu inyufla menfura. 
poh ^eprpcon lucrum injujlum. 
poh xjepirneppe falfumteflimonium. 
poh-hxmeb luxuria, adulterium, 
fomicatio. poh-haemepe adulter, 
fornicator, poh hanbebc mancus. 
pohneppc, -nyppe tortus, pravitas, 
a(f>eritas,acclivitai. poibe-bep^ />?/- 
leborusalbus, heUeborus niger. pol, vv o 

pol-baepneppe, -bpyne peslis, labes, 
peslilentia. pol-bepcnb peslifer. 
pole, poke, polcen, polcn, polcyn 
nimbus , nubes, tether, polcenpeab 
coccineus. polcen-pypcenb nubige- 
na. polcyp^e er'mnys, furia. polb 
planities. polbpian glorificare. pole, 
pol-jepinne pefiis, labes. pohan e- 
vellere. yohc pravus. police injujle, 
indirecle. pom, poma macula, di- 
Jpendiumjues, horror, terror, pombe 
ventris, uterus, pom Cpyb pravum 
con (ilium, pomm, pomme macula, 
horror, pomma-leap immaculatus. 
pom noj'U ait: tnrto efl nafo. pon, 
ponn minus, lividus. pona opinio- 
nes. poncla dubia. ponbeeba flagi- 
tta. ponbe talpa. ponbe-peoppe 
grumulus talparius. ponbop mira- 
culum. ponepp iniquitas. pon pop^- 
hal acciivis. ponjj campus, arvum. 
ponjqan maxilhe. pon^epe cervical. 
pon^e-ro^ dens caninus. pon-hae- 
pan cjcrulus. pon-hv^bc incuriajm- 
providentia, temeritas. po nopu 
tortinaj'us. pon-pecapcan, morbus 
quidam fplenem afficiens. ponunt;e 
damnum, ponpilla nequitia. pon- 
pilnunga vitiojk libi dines, ponyppc 
iniquitas. poo^ lepor. pop, pope 
fletus, lament at io. popi£ cucumis. 
poplic flebilis. pope opus,opificium, 
vegotium. popc-J'eop verna. popb 
verbum, diclio, oratio, vox. popb 
cxppa crifta gallinacea. popb epe- 
bene, popbe cpebene verbi gratia. 
popben fatlus, geflus. popbep £c- 
pepa adverbium. pojibej" mcmt;a 
verbi gratia, popb-paep" verax. 
pojib-pull verbofus. pojibhan fer- 
mocinari. popb loca dialetlica, ar- 
gument a dialetlica. popb-lo^a men- 
dax. popblunc, -lunge fermocina- 
tio. popb-mirun£, -pomnunj; col- 
latio. popb-peapepe jeminans ver- 
ba. popbun;c;e pr accept a. popbpa- 
nepe maledicus. popb-pi] o. fphifla. 
pojib-ppirejie hijloricin. popbpyn- 

pum w o W R yum ajfabilis. yo]ieperverfitai.\>op- 
pi£enb blafpbemans. poppunge fi- 
fiio. pop -nana, -hen, -hona pka- 
Jia«a,pha/ia?ius. popian errare,dif- 
currere. popivjan deputare. poplb 
mundus. poplbcunbe, popbhc hu- 
manus, mundanus, laicus. poplb- 
manna bome judicium feeulare, 
poplb pice mulcla feeuUris . poplb- 
ppencea uerfutije mundane, popm 
'vermis, popmp pus, tabes, putredo. 
popn grex,turba,numerus. popoh" 
abominatio. poppan deflrilere, jace- 
re. poppen deftruclus, ja&us. pop- 
pennvppe de (Intel to. poji^ atrium^ 
pretiojus, lift us. popian pracipere. 
pop^ape cultor. pop^i fundus. 
pop^ian adorare, honorare. pop- 
j"lge cohors, pr<edium, vicus, clau- 
fum. pop^pcipe, pop^ungnep di- 
gnitas. populb mundus. oil populba 
populb in fecula feculorum. populb- 
cunbe mundanus .populb pcipe mu- 
ftus jeculare. populb ppeba divitia, 
res. ropulb pelan diviiia. pop de- 
toff ur a. popap eflote. popi£ fucci 
plenus. po^ eloquentia. po : 5-bopa 
rhetoves. po-peopc atlio prava. 

W paean, -cian exulare. ppace 
indicia, ppacu, ppaec, ppaece «/- 
tio, vindicla, exilium, dolor, ppas- 
can vixd/care, ulcifii. ppsecenb ul- 
eifcens, ultor. ppiecca, -cea exul, 
mifer. ppascenb perfequens. ppsec- 
pull laboriofus. ppxcpull hpe exi- 
lium. ppaeclapcob exulans, deporta- 
tus. ypxclice peregre. ppaec lip exi- 
lium. ppascman peregrinare. ppasc- 
prS exilium, peregrinatio. ppcec-pi- 
pian ulcifii, peregrinari. ppasc-pcop 
exilii locus, ppaeb ligamen. ppscb- 
maelum gregatim. ppaene Ubidino- 
fus, falax. ppasnna bitorius. ppaen- 
nyppe libido, ppoeptan intorquere, 
intrudere. ppasptenb intorquens, 
intrudens. ppseptlepe athleta, lu- 
Hator. ppoeprhan luBari. ypxyc- 
hcnb luffans. \\\x^z\\zpalafiricus y W R 

de lie at us. ppas^ grex, indignatio^ 
fafcia. ppje^ail infeflare. ppaece 
tignum parietem fit (linens, pjivc^- 
prubu, -)TUx5ll deflina. ppae'CC 
veratrum. ppan^e injuria. ppaj'C- 
ppapdic delicatus. ppapclun'^ col- 
luclatio, palajha. ppa'O, ppa^e 
ira, ppa>ja, ppa^e columtta. ppa- 
pian indignari. ppa^olic infeslus. 
ppa^o mora, ppaxlepe athleta. 
ppaxhan coUutlari. ppaxlung cot- 
luclatio. ppeaun£ caftigatio. ppec 
ultio. ppecan, ppeccean ulci(ci,per- 
fequi. ppccca,-cea pxul.mijer. pjiec- 
cenb, ppecenb ulcifiens. pjiecpull 
ultioni ded/tus. ppecnvp ira, vm- 
dicla. ppec-prSe exilium. ppecan, 
-^ean accufare, prodere. ppejenb, 
-jepe accufans, accufator, proditor. 
ppegenbic accufativus. pjie^ian in- 
fimulare. ppe^in^, -JJUnj; accuj'atio. 
ppegynb fugatus, excujfus. ppeh- 
ran allicere, infligare, ificendere. 
ppehtenb allice?is &c. inftigatorjn- 
centor. ppehj>e voheret. ppeian ac- 
cujare. pjience modus, fapientiajna- 
ckinatio. ppenna regu/us avis.ypen- 
ne parr ax. pjieo^an amulari. ppe- 
ohcepe accufator. ppeon opcrire, 
feint her. ppeoran ftrepere, crepita- 
re. ppeoran, pjie^ian fulcire. ppe- 
O^e J'ertum, cir cuius ^ Jpira. ppeo- 
pian fafiiare, ligare. pjiej'e^ nifa. 
ppe^ienb fuslinens. ppecri verp- 
pellis. ppeuna regulus avis, pjnban 
jruticare. ppi£an velare. ppi^be 
fufyendit. ppi^vlp "jelameutum, 
ppinc iclus. ppmcle ruga, ppinchan 
rugare y crijpare. pjim^an flringere^ 
premere, torquere. pjnplan permu- 
tare, mutuare, altemare. ppitan 
fcribere, p'mgere. ppit-bec pugilla- 
res. ppicepe fcriptor. ppro" uncia. 
pprSa lorum. ppitan, -Jnan^ ppic- 
pupan germivare, torquere. ppij>elp 
fafcia, 'velamen. pjurin^ fcriptio y 
fcriptum. ppitintc-pe^oepe, -py^ep 
calamm . y\vx.~^yifcalpeUum,ftilus. 
ppixienb- W R w u ppixienblice vicijjim. ppixlan per- 
mutare. ppixle vices, mutuum, mu- 
tuum, viciffitudo. ppixhenb alter- 
nans, ppixlunj mutuu?n y mutatio, 
reciprocatio. yyiocprobrofus. ppohr, 
ppohbpapc detrimentum, jaclura, 
querela, jurgiv.m, murmur, Jcanda- 
ium. ppohu-bopa delator, ppohr- 
ypicol fujurro ppon£ caverna. ppoc 
bronchus, pporan fubigere, verfare 
rojlro. ppy^an velare. ppyhta plaf- 
tnator,fii7or. ppyhuepe jcriptor. 

Wuc, puca, -ce, -cu hebdomas. 
puc-hen hebdomadarius. puc^cnun^j 
hebdomadarium miniflerium. ) uba- 
c.rpuilla leontice. pub-bmbe tere- 
binthus. pub-culpcp palumbus.yute 
fylva. pubclic fylvtfer. pubepap 
lignet calcei. Wufce-ftOC Wood flock 
in agro Oxonian fi. pube-Jnprel car- 
dials fylva ticus. pubepan ;$iepela 
theriftrnm. putcpan-habc viduitas. 
pubepapan fauni. pufccpe vidua. 
publico contumeliose. pubu fylva. 
pubu-aelpenne dryades. putu-bxp 
fylviger. pubu-bil falcajhnm, falx 
fylvatica. pubu-bmb capparis, vo- 
lucrum ?najut, hedcra nigra, pubu- 
bjiun bugloffa. pubu-bucca hircus. 
pubu-aepinllc, -ceappillc cherefo- 
lium fylveftre. pubu-ceppille bra- 
fica. pubu-COC gaflinago. pubu CU- 
nelle cunila-jylveflris . pubu-bocce 
lapathum. pubu-pacpren munirnen 
ligneum. pubu p jlle /<?> pih } uvj .pubu- 
pin y?; ues lignorum. pubu-^ar ca- 
prca. putu-leahrpic, -lccrpix la- 
cluca Jylvatica. pubu-msep echo. 
pubu-mepcc ambrofa, ve tlar, jhl- 
via agrejlit, fanicula. pu'cll-pope 
haflula regia. pubu-pnice carducl- 
lis. putll-Jnptel carduus Jyheflris. 
putu-pealb faltus. pubu-peaxc £?- 
niJleUa tincloria, capparis. pubu- 
pinb convolvulus ^viburnum hedera. 
puhhunt; rabies, puht vena, /pes. 
puhra epeopenban reptilia. puhec 
adverftas. puhunga fur'ne. pul /*- W U 

ff*. pul-bp.opa lanugo, pul-camb 
petten. pufooji gloria, pulbbp-bcaj; 
corona ■, laurea. pulbop-bea^an c?- 
ronare. pulbop-bea^Ob coronatus. 
pulbop-beah corona. pulbop-pirpc, 
-pull gloriof'us. pulboppullian glo- 
rificare. pulbophc catholicus, glo- 
rwfus. pufopian gloriari. pulbpienb 
glorifcan s .ywl^ywm^ gleriatio. ) ulp- 
lupus, pulpa-^e^or, -Se^yc lupi 
vlulatus. pulpep-camb, -comb cha- 
melion alba, pulpep-pept, -pipe 
lupi crepitus, fungus, pulpep-raej el, 
-ral chamalea. pulp-hcop~ atrox, 
immanis. pulp-hole lupinarium. 
pulle lana. pullen laneus. puli- 
hnoppa lanugo, villus, pulmob co- 
ins, pulpsega campana. puman/ff- 
miva, uxor, puna covfuetudo. ) unb 
vulnus, ulcus, punbela vulnera. 
punben plexus, tortus, punbep mi- 
rtuuluT?!. puntcp elope camphora. 
punbian lacerare y vulncrare. pun- 
bab, parr, puntojl miraculum, omen- 
tum, punboppull, punbophc mira- 
bilis, mirus. punboppulllCC mire. 
punbpan mirifcart punbpianj-bpi- 
£ean mirari. punbpunj; admiratio. 
punchce Jolitus, ritd. puneneppe, 
punonc)-)-e, pun-pcebe, pun-prop, 
punune) - , pununge ?nor#, manjio. 
punian, -ne^ian, -ni^un, -Hirean 
habit are. punienb, -nij;cnb habi- 
tans, incob. pupab iratus. pujib- 
lian fermocinari. puplb-gelp vana 
gloria, pupma murcx. pupma man 
lutum, heiba tindtoria. pupmille 
origanum, pupmpi^, -Jihzi^puru- 
lentus. puppan jacere. pujvS pre- 
ttum. y\x\\^\\futurumefje. pup^- 
pull dignus. pup^pulhcc merit o. 
pup^pulnejpe dignitas. pup^ian 
honor are,philofophare. pup^llC di- 
gnus, honorifuus. j'Hjp^mcrcbnvj* 
adinventio. puja^mynCjpujvSpcipc 
honor, inful a. pup^ncpj'c dignitas. 
pujvEunge cultus, vencratio. pup- 
rpume radix. Wupa IJis fiuvius. 

pu)o w u W Y yuyofiHoli. yuzztejlis. yuzan fci- 
ie. pucu patres. putunge tnjlm- 
Bus- 

Wye ajylum, vicus, prafdium. 
yyce minijlerium. pytepu ariditas, 
pybepe vidua, pybgyi Jpatiojus. 
pyb-mep fama. fjf mutier. yy[- 
ciimian Jalutare. pylban regere. 
pylb-beop fera. pylbing regimen. 
pyibpe potentior. pylepan voluta- 
re. pvlyene lupinus. pylie fyorta. 
Wyhpc Cambricus. pyllan velle. 
pvLle torrens. pylle-caepp fcenugra- 
cum. yyWenlaueus. pyile-pppmc£, 

jpyll-KqrpiBns/ow, apoflema. yy\- 
\\cfontanus. yyXxn. fervor . pylmap 
plants pedis, pylme /an?;-, <?/?«*. 
pyln ancilla. pyinunge dejiderium. 
pylpen Bellona, cuitus voluntarhts. 
pyl-peop : 6un£e fontium cuitus. 
yyntzn pleflere. pynb-loccap r/>c/'- 
#«*. pynbpeame gaudium.yynbyiez- 
map organa, & alia id^initrumenta 
ventofa. pynbpian ve?itilare. yyn- 
ne luxuria, jucwiditas. pynnung 
zizania. pyn-leap mjucundus. pyn- 
hcjuatndus. pynptpa havfojiniftra. 
pynpum eucharis, jucundus. pynpu- 
miao jucundari. pynpumlice /»*- 
w**r. pynpumnyppe jucunditas. 
Wynreji-j-ylle^S OBober menfis. 
pyn-upeop w*ir. pyp, pyp-rpeop 
myrtus. pypc 0/«J. pypcan operari. 
pypce-pace vitilitigator, calumnia- 
tor, pypcnep operatio. yyytofatum, 
cujlosj occajio^fortima^eventus. pyp- 
tan nocere, inj9ingere, avertere, 
fternere. pypbe parca. pypb £e- 
pceapum fortuito. pypbpcipap co- 
mitta. Wypb-ppirepap Hiftorici, 
Poet*, pype^ung injuria, pypgeb- 
nepfe, pyp^in^ malediBio. pyp- 
genbe devovens. pyp vjneppe </ea;o- 
*/'<?, malediBio. pyphua operarius y 
opifex. pyphcena ylbepc archite- 
Bor. pyjuan maledicere } officere. py- 
pi^-cpibole makdkus. pvp^ean, W Y 

pyp^can execrare. pypigung, ry- 

piun^ injur ia, malediclio. Wyplb- 
ppirepe Cojmographus, Geographus. 
pypm vermis, pypma njhum. pyp- 
ma man lutttm. yypman calcfacere. 
pypm-cynne vermigena. pypmella, 
-meJo, -melu origanum, pypm- 
galbepe ferpentium incantator. 
pypm-t;alepe, -haelpepap Alarfi, 
populus fie didtus, incantionibus 
deditus. pypmp tales, pypmpit;, 
-phrig putridut. pypm-j>popenb 
jerpens. pypm-pypc abfinthium. 
pypnan, -man pramonere, denegare. 
pypneppe pravitas. pypp jaBus. 
pvppan jacere, convatejeere. pyp- 
pepu neauijfimus.yypye pcjor.yypy- 
bpsecing phthifis. pyppian inclina- 
re. yypyman putrejeere. yypyz car- 
pus, peffimus. pypc herba, aroma, 
mujtum, cervifia muflea & tepida. 
pync-box olfacloriolum.yy)\c-by\-x.- 
\z.y aromata. pyjir-bjienc antido- 
turn, medicamentum catfcarticum, 
decoclio. pyjir-bjienc prS acpe, 
auoddam ex theriaca antidotum. 
pypc-^adprpe herbaria venefca. 
pyjit-^emang pigment a, aromata. 
py ]ir-popbo]ie 3 morbu s . pypc-gy pb 
hortus. pyp^6,-J6e dignus, dignitas, 
pretium, culmtis. pyp^e-lanb no- 
vale, pyp^j-ull honejlus. pyp^ian 
colere, honor are. pyp^-ianb novale. 
pyp^lic dignus. pyp^min-j-mync 
titulus, infula, honor, pyp^pape 
gloria^konor . pypc-mete cibus ole- 
raceus. pyptpuma ftirps, radix. 
pypr-cun hortus. pypr-pab fan- 
dyx, glaslum. pyprpalan radices. 
pypu-palian plantare. pyjir-peapb 
hortulanus. pypyhra opifex. pyc 
nos. py'Sep-cpebung pracipitatio, 
contradiclio. py^ejilecan privare. 
py^ep-nam c/arigatio, pigneratio. 
py'Sep-cyhtla recriminatio. pycle- 
pega momentum. Yccean, YC YM Y. 

Yccean,ycean augmentare. yceb 
augment atus. yce lacertus , rubeta, 
ran a. 

Ybbipc Jupellex. ybel inanis ^va- 
cuus . ybel-gylp van a gloria, ybel- 
henbe vacuus, ybelnyppe vanitas. 
ybipc fuppellex. 

Yel&in^ mora. 

Yfel malus y malum .yye\-bxt> ma- 
lejicium , malignitas. y^el-cpe^an 
maledicere. ypel-cpe^enb maledi- 
cens. ypel-bon, -boen malefacere. 
ypel-bonb improbm , malefaclor. 
yfclbyjij si ult us. yyelema/e. yye- 
lian affligere, ladere. yj^elab, yfe- 
lob afflicluSy Itefus. ypelic malus. 
yfelnypje malitta. ypel-pacan blaf- 
fbemare. yfd-pacunjt; blajphemia. 
ypel-pillenb malevolus. yjcel-pil- 
lenbnyppe malevolentia. yfelpyp- 
cenb maleficus. ypel-pypba maledi- 
cus. ypen meritum. yyepzji/perior. 
ypepan-hyj-e triclinium , canacu- 
lum. yphgan affligere. yplob agro- 
tus. yypefuper. yyznnnuptum da- 
ri, 7iubere. 

Y^lanb infula. 

Yhce complicate. 

Ylc, ye ylca, j?aec ylca, idem, ylc 
j*pa it a. ylban dijferre, prolongare. 
ylbe atas y Jenetlus, avuvt. ylbejr 
pracipuus , antiquifjimus. ylbepc 
compena, tribunusmilitum. ylbinj 
w«w. ylbo<t?i;»j», /£#?#»*. ylbpan, 
ylbpap parentes , majores. ylbpan 
pebep atavus. ylbop, ylbpe, natu 
major, ylbun£ cejfatio. ylpetre 
cygnus. ylfi^e garritores. yip £/<?- 
/>£<« ylpen-ban e^wr, <&»* Elepban- 
tinus. ylpenbaenen eburneus. ylc- 
pi)'C Aucupium. 

Ymb, ymbe, circum, fuper, de. 
ymb pace />/»* minus , f circiter. 
ymb-sepnian circumagere. ymba- YM 

ppiten tran/criptus. ymb-bignepye 
circumflexio. ymbugan circumflecle- 
re. ymbunben circumdatus. ymb- 
cse^eb c;>c« wa'tff w. }'mbcea]i)--an <■/>- 
cumcidere. ymbcepie movere. ymb- 
cepp tranjmigratio. ymb-clyppan 
ampletli. ymb-cyppan verteie sol- 
vere, ymbeahr collatio i objequium. 
ymbehpeoppan circumcingere. ym- 
be-^anc circumjpeclio. ymb-fas- 
pelb circuttus. vmb-fapan circum- 
ire. ymb-fangan comprehendere , 
amplecli. ymb-^angen amplexus. 
ymb-^an, ymb-jjan^an circumire. 
ymb-gan^, -50115 circuit us , <w?- 
fracluSy pinnce rota mole?idinaria 
qua aqua impetu , impelluntur. 
ymb-seppecpube, ymb-gepenote 
circumcirca ornatus. ymb-gyjib <*<: - 
ci?itlus. ymb-jypban/'wr/'tfgere, f/r- 
cumcingere. ymb-hse^b circumje- 
ptus. ymb-han^cn circumdatus jve- 
/rffarymb-hcapiang/owwvzr^.ymb- 
hebij; follicitus. ymb hegian y?/>- 
«•#. ymb-hepeb circumfeptus. ymb- 
hin^an glomerare. ymb-hpingan 
vallate , Jlipare. ymbhoge c«r<». 
ymb-hingen vallansjjlipator . ymb- 
Kuung, circumcijio. ymbhpeop^an 
exercere tellurem. ymb-hpyppan. 
ambire circuire. ymb-hpyjipc am- 
bitus, circuituSj orbis , exercitatio. 
ymb-hybig folicitus. ymb-hybig- 
nyyyecura. ymb-hypeb impetitus. 
ymbhypob circumjeptus. ymb-hc- 
Jjan circumpo?iere , circumjacere. 
ymb-hpenb circumcirca navigans. 
ymb-long deinceps. ymb \yz€ipau~ 
lifter, ymb-pen, ymb-]iyne curri~ 
culum } cur/us, cir cuius , circuit usjir- 
cumferentia. ymb-piban obequitare. 
ymb-palb circu ndatus.ymb-ycezbe- 
yanobumbrare. ymb-pceapian cir- 
cumjj>icere. ymb-)xeapinbhce c;>- 
cumjpecle. ymb-pcinan circumfulge- 
re. ymb-pcpibban, -pcpybban cir- 
c undai e. ymb-pcpvb circundatusjn- 
dutus. ymb-pealb vallatusjircunda- 
A a tus % YM YN YP YR 

t us . ymb-peon circumfpicere. ymb- 
pete obfeffio. ymb-pecnung feditio. 
ymb-pillan circundare. ymb-pipian 
fuper alicjua re deliberate, ymb-pit- 
Z&nob Jiderejircumponere .ymb-ym- 
ban circumcidere. ymb-pniben cir- 
eumcifus. ymb-pnibennyppe circum* 
cijio. ymbjpannan circumplecli.ymb- 
yppecjermo. ymb-pcanban circum- 
fiare ymb ppape ambages. ymb ppa- 
pen circundatus. ymb-ppipan circu- 
ire , peragrare. ymb-ppipen pera- 
gratus. ymb - pypeb illaaueatus. 
ymb-pyppian injidiari, ymb-^eoh- 
rian deliberate, ymb-^pioburrg, 
-~8pybun;5 deliberatio. ymb-cpim- 
man , -upymman munire. ymb- 
rpimmin£, -upymming munimen, 
munimentum. ymbucan circum. 
ymbpaeplbe converfus. ymb-peaxan 
circumcingere. ymb-pmban circum- 
folvere , implicate , circumcingere. 
ymb-punben circumvolutus. ymb- 
plarian afj>icere, contemplari. ymb- 
platunt; afyeclus. ymb-poenbe con- 
verfus. ymb-punban circumpletlere. 
ymb-ypnan circuire, ambire, obam- 
bulare. ymel-ymele curculio ,/che- 
dula. ymen hymntu. ymepe limites. 
ymejx coeleftis. ymle fcheda. ym- 
nepc hymnorum liber, ymyl rubigo. 

Ynczfcrupulum. ync, ynce, ynb- 
pa uncia. yneleac tmfo, cepa. yn- 
nep, ynnop interior, ynnopc in- 
timus. 

Yppan indicare, depromere, pro- 
dere. yppe apertus, manifeftus. yp- 
pcb patefa&uf) oriundus. ypplen ca- 
cumen^arx. yppinep-pleou loci no- 
men. 

Yji />*/w.ypcinga-pelb loci no- YR YT YW. 

men in agro Hereford, yjib bortus. 
ypen f 'err urn. ypene ferreus. ypp, 
yppe pecus, bona, hareditas. ypp- 
cpealm lues animalium. yppe-boc 
teft x amentum, ypp-bec chart a^dona- 
tionum tabula, yppepyppc cretio. 
yppe-£ebal familia ercifcunda. yp- 
pe-numa, yppep-hypbe hares, yp- 
pe - prol Jedes hareditaria. yppe- 
peapb, ypp-peapb hares. yppe~pe- 
apbian hareditare. yppeppitenb 
te slat or. ypp-peapbneppe h&redi- 
tai - yi^h yPSfcS ffazfegnitia. 
ypfrSe tadium. Yplanb Hibemia. 
Ypipc Hibemicus. ypmeb, ypming 
mifer. ) r pmp, ypmp-e, ypm|>o cala- 
mitasjnijeria, penuria. ypnan cur- 
rere. yppe ira, iratus, irritatio. yp- 
pin^a iracundus. yppan,yppian ira- 
fci. yppob iratus. yppun£ iracun- 
dia. yp^, yp^-lanb fundus ara- 
bilis j novale. yp^hng , yp^linge 
merc'mariuSy arator, labor ator. ypen 
ferrum. ypene chalybeus , ferreus. 
yple,yplan favilla. ypopa kyffbpum. 
ypr Procella, tempeflas. ypcig pro- 
cellofus. yjxpe terminatio commu- 
nis nominum fgeminei generis. 

yean difjtpare. ycemaepc extre- 
mus,poJ?remus, ycepa inferior, yre- 
penne lutrbius. y=6 unda. y^a^?//- 
ftuSy teflus maris, y^-bloran flu- 
ftuare. y^e facilis. yfeunfrfluciua- 
tio. y^iznfiuere, redundare. y^5i- 
^enb flucluofus , flucluans. ycinj; 
peregre. yrjian pojleriora yccinga- 
popb vadi nomen. ycrpe exterior. 
ycepe anb^yc exterior fenfus. yc- 
cperr extremus. 

Ypan ojlendere, declarare. ypeb 
oftenfus. ypmege oftenfio. Voces Voces Poeticae cam interpretamentis , e Grammatica 
D. Georgii Hic%ejiz y S. T. P. Abal robur,fortitudo. se&pe Mi- 
co. xyc humanum genus, virorum 
[exits, umbo. asfc-typ magntts prin- 
ceps. xj>elmg omnis conditionis vir. 
apop inviftts. ataoplege fatum. alh 
templum. aj'Oji prior ; [ublimior. 

Baepan, bepan excellere. bafoop 
frinceps, heros. balo, bealo malum, 
noxa. bea&u, beatnip, beabo, bea- 
fcop bell urn , fir ages, benn homo. 
byiQxprex y dux. byji films, bypn, 
bypna thorax ferreus. 

c. 

Calla vir. clypan torquere for- 
ape. cneo,cneop generatio. cneap, 
cneap p navigium. colla galea, com- 
bon tributum. copj?p, cop}?ep mul- 
titudo, pompa. cpae^t; vis,potefias. 
D. 

Dpepe lethale morbi nocumen- 
tum. opoope cruor. bpiht [amilia, 
flebs. 

E. 

Eal&op vita. efcop domus. epnan 
praslare, promiffum implere. cyz 
amor. egop <#/?«j marinus. eg- 
ftjieam diluvium, mare, eliean «#?'- 
mus,virtus. el&aj* homines, en&edr. 
eople oro»if fiat us homo. 
F. 

Fa^g moribundus. paej*l <*/?*. p ag 
rutilans, crue?2tus. peaph vita, ani- 
ma. pean, peon od'tffe. yebznpare- 
re. peopfro' animus, pipa beapn hu- 
manum genus, pipap pr a fides, viri. 
pparoh , Fpacoho f <a/>w , aulaum. 
ppeon vere amare. ppecvoe, ppeo- 
=50, ppe^a, ppi^o dileeJio,dilec7us, 
ingenuus. yyiGo [apiens. pypfcy&e 
umbram faaebat. yyyan incitare. G. 

Gaetan conjecluram facere. ga- 
mol, -ul annofus .ge&peojan corrue- 
re. geppecnan exarcerbari. gepyj-an 
insligare , expedire. gegenge /*?//* 
eventus. gen, gien iterum. gene- 
gan, genogan multtplicare. genoh 
multus. ge)*ceapu decretum Dei, na- 
ture mandatum. gin, gian chafma^ 
amplus. gingpa,geongpa di[cipulus y 
fubditus. giple,gypleiww0. gol&e)- 
bpycta aurum difiribuens. gome 
^wo. gi}*e]?e peopJ>an vel beon /'«?- 
petrari, concedi. gum, guma guber- 
nator 9 vir. 

H. 

Habpe/<?r£7w. hac>*a,hapa habeo. 
ham exuvia, logumentum. hap <&* . 
heap ce^Af*. hea^o culmina. heppa, 
heappa dominus. hilb pralium. hle- 
op frater,[ocius, vir. hleop, hleoJ> 
umbra , afylum , jugum montis. 
hlo|>, hleoJ>, /<?/«f montis, mons. 
holm mare 3 aqua, hom induvia, 
quodlibet integumantum. hoyxycfia- 
/>/V»x. hpsep cadaver, \\yi\mcvoctfe~ 
ratio, huyceconvitium. hyt^e mens 3 
affcfius . hyj-j-a , hyjj'e , hyje w>, 
hirquitallus. 

K. 

Kpehe £tf«w. 

L. 
Lago ^«<jr. leggan vel lecgan 
proper are. leot> comes } fate lies, ho- 
mo, lib navis. \\yz <ar* , fcientia. 
\\yznm perite. hxan fulgere. lung- 
pe fiatim. lyyze fornix , ather. 
lyt vultus. 

M. 

Mse&lan /(?^«/. mselan i^/. mas 

yJZtW. matinge [omnium. mogOT?- 

liohs,natus. manlic,monhc fiatua 

A a i humana. humana. mapelan toqui. mepel fir- 
mo. rail inter, mippape anni dimi- 
dium, annus, monnep-eln cubitus. 
raunt) manus. myn nocumentum. 
N. 
Na, ne cadaver jadivum. ni}>a]", 
nippaj* homines, pojieri. 

Ohc timor, ont) anima,Jpiritus. 
oplexfatum, incompos, fat alts. 
P. 
Pa&a bufo , volucria qua cadi- 
vis in pr alio ve/cuntur. 
R. 
Rzcupluvia. pan& clypeus. pegn 
princeps, regnum. pun litera. 

Sal domus t aula, j-ancep blank 
fromifcuum vulgus. yea excellent. 
jcealc homo niger. j"ceo prafians. 
j-cio fattusfum, jxuia umbra, f ecge Jatrapa, vir. pen i>/$;. j'nu&e/rfl- 
*«»«;. popan taliter. ppeot <wfa 
/<w* ^^fcf . ppipan f/'f *ger*, r*- 
ptare. 

T. 
Teohhe /o?/»x. cejo dexter. 
^sepe j«i. ^5e5b »0£» cognitus. 
^enjel ;*«:. ^eot), =6cot>a gens, ge- 
nus humanum. ^mgan concionem 
habere, ^page diurnans>diu. 'Space 
animi fy corporis robur. ^ypp gi- 
gas t fceptrum, latro. toht>e,cohca 
fcetus. 

W. 
Wsej?a dux. pep miles, prafidi- 
arius. pig factum tarn templum 
quam idolum. piga imperator, cu- 
jufcunqueeonditionisvir. popan ejf/e. 
pypfce y*/*. 

Ylbap homines. FINIS.